Alles over GOD sitemap

God - AllAboutGOD.com
De Christelijke gemeenschap voor mensen die de waarheid zoeken over God, Jezus Christus, de Bijbel, en de zin van het leven.

Alles over GOD FAQ
Veel gestelde vragen over God

Alles over GOD FAQ 2
Veel gestelde vragen over God

1 april
Nadat David Goliath heeft verslagen, staat hij bij het volk kennelijk in hoger aanzien dan koning Saul. Lees hier over de jaloezie van Saul die hieruit voortkomt.

1 augustus
Herhaaldelijk heeft God Zijn relatie met de mens vergeleken met de relatie tussen een pottenbakker en zijn klei. Wat betekent dat eigenlijk?

1 december
In het vervolg van de brief aan de Corinthiërs bespreekt Paulus allerlei aspecten van menselijke relaties: immoraliteit, het huwelijk en het vrijgezellenbestaan, wederzijdse onderwerping en rolverdelingen. Lees hier meer.

1 februari
Lees hier alles over de bouw van de tabernakel, Israëls tocht door de woestijn en de wetten die God via Mozes aan Israël gaf.

1 januari
Lees hier over de schepping van het universum en van de mens, over Adam en Eva en over de zondeval van de mens.

1 juli
Jesaja spreekt namens God een vonnis uit over de omliggende volken, zoals de Assyriërs en de Moabieten. Waarom? Ontdek het hier.

1 juni
Koning Salomo viel ten prooi viel aan morele zwakheden en politieke conflicten? Wat leidde vervolgens tot de verdeeldheid tussen Israël en Juda?

1 maart
Wat stond er in de wetten van Mozes over de persoonlijke rechten van de mens en vergoedingen met betrekking tot zaken als schadevergoedingen, erfrecht en leningen?

1 mei
God is heilig en rechtvaardig. In deze groep psalmen van vreugde en lofzang wordt God vooral voor die eigenschappen geroemd.

1 november
Jezus bereikt een hoogtepunt wat Zijn populariteit onder de menigten betreft. Maar is Hij wellicht méér dan een populaire volksheld die wonderen verricht?

1 oktober
Er zijn twintig jaar verstreken sinds de eerste gevangenen uit Juda werden gedeporteerd en de ballingschap begon. Ontdek hier meer over Gods verbannen volk.

1 september
Er zijn twintig jaar verstreken sinds de eerste gevangenen uit Juda werden gedeporteerd en de ballingschap begon. Ontdek hier meer over Gods verbannen volk.

10 april
Hoe is het mogelijk dat David 'een man naar Gods hart' werd genoemd, ondanks zijn grote zonden, zoals zijn overspel met Bathseba?

10 augustus
In 597 voor Christus vindt de grote deportatie vanuit Juda plaats. Lees hier hoe ook de profeet Ezechiël naar Babylonië wordt afgevoerd.

10 december
Na zijn derde zendingsreis besluit Paulus naar Jeruzalem te reizen, ook al verwacht hij daar mogelijk gevangengenomen en vervolgd te worden. Lees hier de details.

10 februari
Het laatste jaar van de omzwervingen van Israël in de woestijn wordt in de Bijbel beschreven. Welke belangrijke gebeurtenissen vonden er plaats?

10 januari
Het huwelijk tussen Isaäk en Rebekka spreekt nog steeds tot onze verbeelding. Ontdek hier hoe God deze twee mensen bij elkaar bracht.

10 juli
Tijdens zijn laatste dagen bidt koning Hizkia voor een langer leven en dat gebed wordt verhoord. Waarom laat God hem nog 15 jaar langer leven?

10 juni
Wie was Naäman de Syriër? Waarom was zijn genezing van melaatsheid zó belangrijk, dat Jezus hier vele eeuwen later over sprak? Lees het hier.

10 maart
Nu Jozua, na de dood van Mozes, de leider over de Israëlieten is geworden, moet het volk gemobiliseerd worden om Kanaän binnen te trekken. Lees hier hoe dat gebeurt.

10 mei
Jezus, de Messias, is Heer der Heren en Koning der Koningen. Wat zeggen de psalmen over Zijn grootsheid en de schoonheid van Zijn koninkrijk?

10 november
De vijanden van Jezus zijn al bezig met het beramen van Zijn dood. Maar dit onheil zal Hem pas na Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem treffen. Lees hier hoe dit plaatsvond.

10 oktober
Nu de stadsmuur van het herbouwde Jeruzalem voltooid is, ziet Nehemia in dat de stad te groot is voor het aantal inwoners. Lees hier over de herverdeling van de bevolking om de stad te versterken.

10 september
Een van Jobs vrienden, Bildad, beweert dat Jobs problemen een gevolg zijn van zonden, van hem of van zijn kinderen. Is dat waar? Hoe kom je dan weer uit de problemen?

11 april
Wie waren die helden die bekend stonden als de dappere mannen van koning David die hem hielpen bij zijn militaire overwinningen?

11 augustus
Tijdens koning Zedekia's heerschappij voert Jeremia een scherpe aanval uit op degenen die zich voordoen als Gods profeten. Wat schrijft hij aan de ballingen in Babylonië?

11 december
Waarom werd Paulus na zijn terugkeer naar Jeruzalem gearresteerd en aangevallen? En waarom werd hij door de Romeinen in beschermende hechtenis genomen?

11 februari
Wie was koning Balak en waarom wilde hij dat de spiritst, of tovenaar, Bileam vloeken over Israël zou uitspreken?

11 januari
Op profetische wijze wordt Rebekka verteld dat haar zonen Jakob en Esau de vaders van grote volken zullen zijn. Hoe werd dit bewaarheid?

11 juli
Koning Manasse doet het volk van God terug naar afgoderij en andere heidense praktijken afglijden. Hoe kon dit gebeuren na Hizkia's gewetensvolle leiderschap?

11 juni
Lees hier hoe Gods profetie over Achab en Izébel tot vervulling kwam, toen Jehu door één van Elisa's jonge profeten tot nieuwe koning van Israël werd gezalfd.

11 maart
De stad Jericho wordt op miraculeuze wijze door de Israëlieten ingenomen. Hoe gebeurt dit precies? Zal de inname van de stad Ai net zo gemakkelijk zijn?

11 mei
Wie is koning Salomo? Hoe kwam hij aan de macht? Lees hier alles over de machtsoverdracht van koning David aan zijn zoon.

11 november
Waarom vonden er zo veel confrontaties plaats tussen Jezus en de Farizeeërs? Lees hier hoe Jezus hun steeds weer verraste met Zijn antwoorden op hun vragen.

11 oktober
Na de wederopbouw van Jeruzalem wordt de wet meerdere malen voorgelezen en wordt een geschreven verbond met God ondertekend. Betekent dit dat het volk gezuiverd is van de opstandigheid van eerdere generaties?

11 september
Nadat ook een andere vriend, Zofar, suggereert dat Jobs eigen zondigheid de reden is voor al zijn rampspoed, worden zijn drie vrienden door Job op hun plaats gezet. Waaruit put Job hoop?

12 april
Lees hier de details over het leven van Absalom, de zoon van koning David, en waarom hij tegen zijn vader in opstand kwam.

12 augustus
Jeremia spreekt zich uit tegen de valse profeten in Juda. Kijk eens naar deze krachtige uitspraken van de profeet.

12 december
In Caesarea heeft Paulus drie gelegenheden om zich te verdedigen en om het evangelie te verkondigen aan Felix, Festus en tenslotte Agrippa. Wat was het resultaat?

12 februari
De Midianieten bedachten een geslepen plan om Israël te verleiden en ten val te brengen. Slaagden zij daarin?

12 januari
Jakob werd door zijn moeder Rebekka aangezet om Isaäk te bedriegen en zo de zegen van Isaäk te ontvangen. Wat waren de gevolgen?

12 juli
Jesaja's profetieën dienen onder andere om de mensen vooruit te laten kijken naar de komst van de Messias en Zijn eeuwigdurende koninkrijk. Lees dit artikel eens!

12 juni
Wanneer Athalia de macht grijpt door alle koninklijke nakomelingen, inclusief haar eigen kinderen, te doden, wordt één kind, Joas, gered en verborgen gehouden. Op zevenjarige leeftijd wordt hij uitgeroepen tot koning van Juda.

12 maart
De eerste golf van de invasie van Kanaän is succesvol afgerond. Maar is de strijd hiermee volledig achter de rug? Lees hier verder.

12 mei
Koning Salomo neemt meteen drastische maatregelen om zijn koningschap veilig te stellen. Hoe zijn deze maatregelen een teken van zijn wijsheid?

12 november
De discipelen willen meer weten over de vernietiging van de tempel, de tekenen van Zijn komst en de eindtijd. Ontdek hier wat Jezus hierover te zeggen heeft.

12 oktober
Aan het einde van zijn ambtsperiode keert Nehemia terug naar Artaxerxes. Wat hij bij zijn terugkeer in Jeruzalem aantreft, zet hem aan tot het doorvoeren van religieuze hervormingen. Lees hier de details.

12 september
Wanneer ook Jobs vriend Elifaz beweert dat Job niet zo rechtvaardig kan zijn als hij beweert, staat Job erop dat hij onschuldig is. Heeft Job nog hoop?

13 april
Hoe reageerde de opstandige Absalom op de vergeving van zijn vader, koning David? Lees hier alles over de samenzwering die hierop volgde.

13 augustus
Jeremia geeft Gods oordeel over Babylon aan een functionaris, Seraja genaamd, die namens koning Zedekia naar Babylon wordt gezonden. Lees hier de details.

13 december
Paulus wordt naar Rome gezonden om zich op de keizer, Caesar, te beroepen. Waarom kende deze reis bijna een rampzalige afloop? Ontdek het hier!

13 februari
Een volkstelling wordt gehouden om de militair kracht te meten en om het beloofde land eerlijk te verdelen. Lees de details hier.

13 januari
Jakob wilde met Rachel trouwen, maar Labans bedrog zorgde er voor dat hij eerst met Lea, en daarna pas met Rachel trouwde. Lees hier het volledige verhaal.

13 juli
Jesaja zegt dat zijn missie op dit moment bestaat uit het troosten van de mensen die zich in ballingschap bevinden of dat spoedig zullen zijn. Ontdek hier meer.

13 juni
De profeet Joël waarschuwt het geestelijk tweeslachtige Juda dat een onvolledige toewijding aan de ene ware God onvermijdelijk tot straf zal leiden. Ontdek hier de details.

13 maart
Hoe werd het land van Kanaän over de twaalf stammen van Israël verdeeld? Lees hier alle details over de verdeling en de bijzondere toewijzing aan Kaleb.

13 mei
Koning Salomo's bekendste verrichting is wellicht de bouw van de magnifieke tempel in Jeruzalem. Ontdek hier de prachtige details.

13 november
Judas heeft uit persoonlijke overwegingen besloten om Jezus te verraden en is naar de leden van de raad toegestapt om met hen te onderhandelen. Ontdek hier de details van zijn verraad.

13 oktober
Waarom is een bevolkingsregister belangrijk voor de geschiedenis van elk volk? Waarom geldt dit in het bijzonder voor Israël en wat heeft dat te maken met de identiteit van de Messias?

13 september
Opnieuw staan Jobs vrienden Zofar en Bildad erop dat Jobs lijden wel moet voortkomen uit zijn zonden en dat God hem zo terugbetaalt voor zijn goddeloosheid. Hoe reageert Job hierop? Lees het hier.

14 april
Absaloms machtige complot tegen zijn vader, koning David, leidt uiteindelijk tot een grote militaire veldslag. Wie komt als overwinnaar uit de strijd?

14 augustus
Jeremia vervolgt zijn oordeel over Babylon. Hij voorspelt dat het de Meden zullen zijn die Babylon zullen onderwerpen. Heeft hij gelijk gekregen?

14 december
Gedurende zijn huisarrest in Rome schrijft Paulus de Gevangenisbrieven. Eén van deze brieven is de brief aan de Colossenzen. Waar ging deze brief over? Ontdek het hier.

14 februari
Ontdek hier waarom Mozes het beloofde land niet mocht binnengaan. Wie was Jozua, de opvolger van Mozes?

14 januari
Jakob besluit Laban stiekem te verlaten, samen met zijn vrouwen en zijn bezittingen. Lees hier alles over Jakobs terugkeer naar Kanaän.

14 juli
God onthult expliciet de naam van Kores (Cyrus) de Perzische koning als Zijn instrument voor toekomstige gebeurtenissen! Werden deze profetieën van Jesaja echt vervuld?

14 juni
Koning Joas besluit dat de tempel hoognodig moet worden gerestaureerd. Toch wordt Joas na deze geestelijke opleving uiteindelijk verleid en accepteert hij het heidendom. Lees hier hoe.

14 maart
Lees in dit artikel nog meer details over de verdeling van het land van Kanaän over de twaalf stammen van Israël.

14 mei
Salomo brengt het volk bijeen voor een plechtige inwijding van de tempel, die gebouwd is om God te dienen en te eren. Wat vraagt Hij God in zijn inwijdingsgebed?

14 november
Wat gebeurt er tijdens het zogenaamde laatste avondmaal? Wat onderwijst Jezus Zijn discipelen en waarom is dit voor ons tegenwoordig nog steeds van belang?

14 oktober
De nationale archieven uit het boek 1 Kronieken worden in deze Bijbellezing vervolgd. Leer hier meer over deze genealogieën en over het bevolkingsregister van Jeruzalem uit die tijd.

14 september
Voor de derde keer uit Elifaz zijn mening dat Job niet zo rechtschapen kan zijn als hij zelf beweert, maar dat God hem wel moet straffen omdat hij zo slecht is! Lees hier Jobs antwoord op deze beschuldiging.

15 april
Na Absalom in een grote militaire veldslag te hebben verslagen, neemt David in Jeruzalem weer als koning plaats op de troon. Ontdek hier de details.

15 augustus
Ezechiël is lid van de priesterlijke aristocratie, die tijdens de grote deportatie van 597 voor Christus werd afgevoerd. Wat is het bijzondere thema van zijn profetische boodschappen?

15 december
Wat is de universele boodschap van de brief aan de Efeziërs? Wat kunnen we hieruit leren over Gods eeuwige plan en de relatie tussen Christus en de kerk?

15 februari
Mozes staat op het punt om de macht aan Jozua over te dragen. In zijn laatste toespraken blikt hij terug op de geschiedenis van Israël.

15 januari
Een opsomming van de twaalf zonen van Jakob: het begin van de twaalf stammen van Israël. Wat gebeurde er met Jakobs dochter Dina?

15 juli
Jesaja profeteert vervolgens over de val van Babylon. Lees hier over Zijn plan voor Babylon en haar rol in Zijn grotere plan.

15 juni
Onder het leiderschap van Jerobeam II verheugt Israël zich over grote militaire successen en de daaruit voortvloeiende welvaart. Waarom zijn er dan toch nog drie profeten die het volk waarschuwen?

15 maart
Jozua houdt enkele toespraken om Israël te wijzen op de noodzaak van Israëls blijvende geestelijke toewijding aan God. Lees hier wat hij te zeggen heeft.

15 mei
Terwijl Salomo's tempel werd gebouwd, werd ook begonnen met de bouw van zijn koninklijk paleis, een toonbeeld van Salomo's onbeschrijflijke glorie en weelde. Leer meer van dit artikel.

15 november
In het boek Johannes wordt de laatste rede van Jezus vastgelegd. Hierin legt Jezus uit waarom het noodzakelijk is dat Hij weggaat. Leer meer in dit artikel.

15 oktober
Nu het historische verslag over de periode van het Oude Testament ten einde loopt, valt het doek voor de vroege eeuwen van de mensheid. Wat gebeurde er in het historisch intermezzo tussen het Oude en het Nieuwe Testament?

15 september
Job zweert tegenover God dat hij geen groot zondaar is. Waarom heeft God hem dan toch zijn gezondheid, zijn bezittingen en zijn reputatie afgenomen? Zijn Gods wegen ondoorgrondelijk?

16 april
Tijdens Davids heerschappij wordt Israël door twee grote rampen getroffen; een hongersnood en een moordende pest. Wat kunnen wij hiervan leren?

16 augustus
God nam Ezechiël op bovennatuurlijke wijze mee naar Jeruzalem om hem de afgoderij in de tempel en de straf voor de afgodenaanbidders en de corrupte leiders te laten zien. Wat deed Ezechiël toen?

16 december
Lees hier de brief van Paulus aan de Filippenzen. Wat kunnen wij in het heden leren van het nederige, maar rotsvaste voorbeeld van Christus Zelf?

16 februari
In zijn laatste toespraak benadrukt Mozes het belang van gehoorzaamheid aan God voor het welzijn van individu en samenleving.

16 januari
Wat gebeurde er met Esau en zijn nakomelingen? Wat is de relatie tussen Esau en de Edomieten?

16 juli
Waarom zijn Jesaja's profetieën over Israëls herstel en de komende Messias misschien wel de meest verbazingwekkende, wonderbaarlijke, troostende, inspirerende, optimistische en bemoedigende woorden die een gelovige ooit kan lezen?

16 juni
God kiest een man genaamd Jona om een bijzondere oproep tot berouw over te brengen aan de heidense Assyriërs. Werd Jona echt opgeslokt door een grote vis?

16 maart
Lees hier de details over de begrafenissen van Jozua, Eleazar en de 400 jaar oude beenderen van Jozef. Ontdek in dit artikel ook meer details over de verdere verovering van Kanaän.

16 mei
Salomo is behalve een wijs koning ook de schrijver van letterlijk duizenden spreuken. Ontdek hier hoe deze spreuken ons wijsheid kunnen schenken!

16 november
Jezus leidt Zijn discipelen naar een olijfgaard die bekendstaat als Gethsemané, op de Olijfberg, even ten oosten van Jeruzalem. Lees hier hoe Jezus in deze hof door Judas wordt verraden.

16 oktober
Wat zijn de apocriefen? Wanneer werden deze geschreven en waarin worden deze niet door alle gelovigen als Schriftteksten aanvaard?

16 september
Een man genaamd Elihu beweert dat lijden vaak door God gebruikt wordt om lessen te leren en om een mens te sterken. Is dit het volledige antwoord op de moeilijke vragen van Job?

17 april
Koning David roept alle leiders van het volk bijeen voor een nationaal congres. Wat waren de belangrijkste doelen van dit congres?

17 augustus
God laat Ezechiël twee tekenen voor zijn volk uitbeelden. Wat vinden de omstanders van dit merkwaardige schouwspel? Komt de boodschap wel over?

17 december
In zijn eerste brief aan Timotheüs schrijft Paulus over zaken als de organisatie van de gemeente en het gedrag binnen de gemeente. Ontdek hier de details!

17 februari
In zijn laatste toespraak legt Mozes aan de jonge generatie Israëlieten uit wat God van en voor hen wil. Lees dit artikel om meer te weten te komen.

17 januari
Jakob, ook wel Israël genoemd, hield ontzettend veel van Jozef. Lees hier over de gevolgen hiervan voor de relatie tussen Jozef en zijn broers.

17 juli
In Jesaja 53, het prachtige hoofdstuk over de Messias als de lijdende dienaar, vangen wij glimpen op van wat er eeuwen later tijdens het leven van Jezus zal plaatsvinden. Ontdek hier de prachtige details!

17 juni
In een poging om Israël te ontrukken aan haar geestelijke minnaars en haar de gevaren van haar ontrouw te tonen, roept God de profeet Hosea op om Zijn boodschap en waarschuwingen over te brengen. Dit artikel bevat de details.

17 maart
Het tijdperk van de rechters is een tijd waarin Israël kwetsbaar is voor de heidense invloeden om hen heen en verschillende cycli van zonde en onderdrukking passert.

17 mei
Kunnen wij onze harten openen voor Gods kennis en inzicht door naar de wijze uitspraken in het boek Spreuken te luisteren? Ontdek het antwoord hier.

17 november
Wie was Pontius Pilatus? Ontdek hier meer over deze Romeinse procurator en gouverneur, die een oordeel met verstrekkende gevolgen over Jezus zou vellen.

17 oktober
Wat gebeurde er in de periode tussen de Testamenten? Ontdek hier meer over de periode van Alexander de Grote, Julius Caesar en andere bekende namen en hoe het wereldtoneel werd voorbereid op de komst van de Messias, Jezus Christus.

17 september
In deze laatste lezing van het boek Job neemt God zelf het woord en antwoordt Hij Job. Wat zijn de belangrijkste antwoorden op Jobs moeilijke vragen?

18 april
Tijdens het nationale congres werden diverse verantwoordelijkheden gedefinieerd, maar werden ook de bouwplannen voor de tempel aan Salomo overhandigd. Lees hier de details.

18 augustus
God gebruikt drie allegorieën om Juda's naderende vernietiging te voorspellen. Lees hier hoe het volk door Ezechiël wordt afgeschilderd.

18 december
Titus heeft in zijn werk voor de Heer kennelijk te maken met een groot aantal uitdagingen. Welke zijn dat en wat schrijft Paulus daarop in zijn brief aan Titus?

18 februari
De Wetten van Mozes; voor wie zijn deze bedoeld en wat is het doel van deze wetten? Wie is de feitelijke Wetgever?

18 januari
Het verhaal over Jozefs klim naar de top, van slaaf tot heerser over Egypte, is wonderbaarlijk en bekoorlijk. Ontdek hier de details.

18 juli
Op prachtige wijze beschrijft Jesaja hoe zeker en wonderbaarlijk het herstel van Israël zal zijn. Wat betekent dit voor ons en onze toekomst?

18 juni
Hosea's profetie is een aanklacht tegen het geestelijke verval van Israël. Waaruit bestaat deze aanklacht en wat zijn de gevolgen?

18 maart
Wanneer Kanaänitische krachten zich tegen de Israëlieten bundelen, moet een vrouw genaamd Debora het initiatief nemen om de Kanaänieten af te slaan. Is zij succesvol?

18 mei
Salomo's spreuken vertellen ons een heleboel over goed en kwaad. Vertellen zij ons ook hoe wij goed van kwaad kunnen onderscheiden?

18 november
Waarom is de kruisiging van Jezus zo belangrijk? En door welke wonderbaarlijke gebeurtenissen werd het belang van deze gebeurtenis onderstreept? Lees hier verder.

18 oktober
Wie is Jezus de Christus, de Messias? Hij is God, de God van de Schepping, maar ook mens. Lees hier meer dit wonderbaarlijk en prachtig mysterie!

18 september
Een aantal sentimenten die door Job worden uitgedrukt, zijn terug te vinden in een aantal psalmen die betrekking hebben op het volk van Israël in ballingschap. Welke sentimenten zijn dat?

19 april
Ben jij ooit vervolgd vanwege jouw rechtschapenheid of voel jij je verraden of eenzaam in deze vijandige wereld? Lees deze psalmen van de verontruste ziel dan eens!

19 augustus
Ezechiël schrijft een klaagzang voor twee van Juda's koningen die door Juda's onderdrukkers werden afgevoerd. Op welke manier waren zij een getuigenis van Juda's kwetsbaarheid?

19 december
Waar gaat de tweede brief aan Timotheüs over? Lees hier meer over deze pastorale aanwijzingen van Paulus voor Timotheüs.

19 februari
De religieuze artikelen in de wetten van Mozes geven aan dat respect voor de soevereine Heerser van het universum van het grootste belang is.

19 januari
Door een grote droogte wordt Jozef, nu heerser over Egypte, herenigd met zijn broers. Leer hier meer over Jozefs vergeving en Gods voorzienigheid.

19 juli
Voor wie is Gods verlossing? Jesaja maakt duidelijk dat Gods verlossing voor alle mensen beschikbaar is, als zij bereid zijn tot inkeer te komen en zich van hun zonden af te keren. Ontdek hier meer.

19 juni
De profeet Hosea voorspelt de gevangenschap van Israël. Toch bevat de voorspelling ook een verzekering van Gods liefde voor het volk, zoals de liefde een goede vader voor zijn zoon. Lees hier meer.

19 maart
Wanneer God Gideon als leider kiest, neemt Gideon slechts met tegenzin het bevel over de troepen op zich. Lees hier meer over deze rechter en zijn karakter.

19 mei
In Salomo's spreuken vinden wij een schril contrast tussen de zorg voor jezelf en de zorg voor anderen. Waarom is egoïsme zo ongezond en schadelijk?

19 november
Waarom is de wederopstanding van Jezus van nog groter belang dan Zijn dood? Hoe geeft deze gebeurtenis gelovigen de zekerheid dat er leven na de dood is?

19 oktober
Het verslag van Matteüs begint met een genealogie die de afkomst van Jezus terugleidt naar Zijn voorouder Abraham via de koninklijke familielijn van koning David. Waarom is de stamboom van Jezus belangrijk?

19 september
De psalmen van het volk van Israël in ballingschap bestaan uit klaagliederen en gebeden om genade, bevrijding en herstel. Wat betekenen deze voor mensen in onze moderne tijd?

2 april
David vlucht voor de boze en jaloerse koning Saul en gaat, geloof het of niet, naar het land van de Filistijnen. Hoe loopt dit af?

2 augustus
Wat zijn de gevolgen van Jeremia's prediking? Lees hier over de geestelijke opwekking van Juda, de goede daden van koning Josia en zijn trouw aan de wetten van de Heer.

2 december
In deze derde lezing van de brief aan de Corinthiërs ligt de nadruk op eenheid, bijeenkomsten in de kerk en geestelijke gaven. Ontdek hier de details.

2 februari
Ontdek alle details over de tabernakel, de tent der samenkomst, en hoe deze werd opgedragen en opgezet.

2 januari
Lees het verhaal over Kaïn en Abel en de genealogie van de patriarchen van Adam tot Noach.

2 juli
In deze tekst uit het boek Jesaja wordt een vonnis uitgesproken over Edom, Arabië en Tyrus. Leer hier meer.

2 juni
Het volk van Juda blijft, zelfs onder het bewind van een koning als Rehabeam, enigszins trouw aan God, maar Jerobeam leidt het volk van Israël al snel tot afgoderij. Lees hier meer.

2 maart
Lees hier alle details uit de wetten van Mozes over het huwelijk, over echtscheiding en over seksuele relaties.

2 mei
Gods barmhartigheid en Zijn liefde voor ons komen tot uiting in deze groep psalmen van vreugde en lofzang. Hoe zijn deze eigenschappen waarneembaar in Zijn schepping?

2 november
Lees hier meer over Jezus' uitgebreide bediening in Galilea, waar Hij nog meer wonderen verricht en de Farizeeërs terechtwijst omdat zij tekenen eisen als bewijs dat Hij God is.

2 oktober
De toekomstprofetieën van Zacharia zijn ongetwijfeld Messiaans van aard en geven enkele van de helderste details over het leven en de dood van de Messias. Lees hier de details.

2 september
God geeft Ezechiël enkele fascinerende tekenen. Hoe zijn deze tekenen voorstellingen van het nieuwe leven en de hereniging van Israël? Wat heeft dit met de Goede Herder te maken?

20 april
Bid jij wel eens dat rechtvaardigheid mag zegevieren en dat God jou zal redden van het onrecht dat jou wordt aangedaan? Lees deze bemoedigende psalmen van de verontruste ziel dan eens.

20 augustus
Zedekia komt tegen Nebukadnezar in opstand. Nebukadnezar reageert heel voorspelbaar door Jeruzalem met zijn machtige Babylonische leger te belegeren. Lees hier verder.

20 december
Waarover gaan de brief van Jakobus en de brief van Judas? Maakt het wat uit dat deze twee kerkleiders broers van Jezus waren?

20 februari
Wat is het Pascha-feest? Hoe is dit een voorstelling van Jezus, het Lam van God? Ontdek het hier.

20 januari
Farao is zo tevreden met Jozefs leiderschap dat hij Jozefs hele familie het beste deel van het land tot woonplaats geeft! Lees hier het hele verhaal.

20 juli
Jesaja beschrijft de toekomstige glorie van Sion. Ontdek in de Bijbellezing van vandaag hoe prachtig Gods beloften zijn!

20 juni
Amos spreekt Israël toe in een tijd waarin grote militaire successen tot een ongekende welvaart hebben geleid. Deze gaat echter vergezeld van egoïsme, hebzucht en immoraliteit. Wat is zijn boodschap?

20 maart
Eén van Gideons zonen, Abimélech, heeft niet hetzelfde sterkte karakter als zijn vader en streeft er actief naar om koning te worden. Ontdek hier de vreselijke details.

20 mei
In zijn spreuken gaat Salomo uitvoerig in op het principe van zelfbeheersing. Waarom is zelfbeheersing zo belangrijk?

20 november
Na de Evangelieverslagen concentreert de Schrift zich op de handelingen van de apostelen en anderen om het goede nieuws van Jezus over de hele wereld te verspreiden. Lees hier alle details.

20 oktober
Ontdek hier meer over de maagdelijke geboorte van Jezus. Hoe was dit mogelijk en wat betekent deze wonderbaarlijke gebeurtenis?

20 september
Tijdens de heerschappij van Belsazar heeft Daniël twee wonderbaarlijke dromen, of apocalyptische visioenen. Waar gaan deze over en wat betekenen zij?

21 april
Schreeuw jij het soms uit tot de Heer dat Hij je niet in de steek zal laten in moeilijke tijden? Lees eens wat koning David hierover schreef in zijn psalmen van de verontruste ziel.

21 augustus
God vraagt grote persoonlijke offers van zijn profeten, maar waarom neemt Hij het leven van Ezechiëls vrouw? Vind hier het antwoord.

21 december
Ontdek hier alles over de eerste brief van Petrus, de apostel. Waarom is lijden het hoofdthema van deze brief?

21 februari
Welke offers werden in de Wetten van Mozes voorgeschreven? Wat was het doel van deze offers en giften?

21 januari
Voordat hij sterft, zegent Jacob zijn zonen. Lees hier meer over deze vaders van de twaalf stammen van Israël.

21 juli
Als een voorbeschouwing op Openbaring hoofdstukken 21 en 22 beschrijft Jesaja de glorie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ontdek hier de adembenemende details!

21 juni
De profetie van Amos bevat drie preken over de veroordeling en een Godsspraak dat uit vijf visioenen bestaat: sprinkhanen, vuur, een paslood, rijp fruit en een altaar. Hoe vinden wij hierin een boodschap van hoop en een belofte van herstel?

21 maart
Wie was Jefta? Waarom wordt hij geëerd met een vermelding in Hebreeën 11, waar helden uit het Oude Testament zoals Gideon en David worden beschreven?

21 mei
In het Nieuwe Testament lezen we dat geen mens ooit de tong heeft kunnen temmen Wat betekent dat en wat hebben de Spreuken van Salomo over de spraak te zeggen?

21 november
De gemeenschap en het broederschap van de vroege kerk blijven steeds meer nieuwe gelovigen trekken. Lees hier meer over deze groei en de reacties van de Joodse leiders.

21 oktober
De Magiërs reisden naar Jeruzalem af vanwege een ster die verscheen ten tijde van de geboorte van Jezus. Wie waren zij? En waarom vluchtte Jozef na de geboorte van Jezus met zijn gezin naar Egypte?

21 september
Koning Belsazar ziet hoe een hand een onleesbare tekst op de muur schrijft. Waarom gebeurt dit en wat is de inhoud van de boodschap? Alleen Daniël kan de boodschap interpreteren.

22 april
God is onze enige kracht en Zijn liefde gaat elke andere liefde te boven. Waar vinden wij de zekerheid dat Hij onze schuilplaats zal zijn? Deze psalmen van de verontruste ziel zijn een goed startpunt!

22 augustus
Zedekia realiseert zich tijdens het beleg dat het tijd is om God te raadplegen. Het antwoord van Jeremia is: geef je over of maak je klaar om vernietigd te worden. Wat doet Zedekia?

22 december
De tweede brief van Petrus behandelt een probleem waar ook de profeet Maleachi al over schreef. Wat is dat probleem en wat is de krachtige les van deze brief?

22 februari
Wat zijn vredeoffers en zondoffers? Waarom werden deze in de Wetten van Mozes voorgeschreven?

22 januari
Lees hier het prachtige verhaal over de geboorte van Mozes, zijn vlucht uit Egypte en zijn roeping bij de brandende struik. Ontdek hier de hele geschiedenis.

22 juli
Terwijl Manasse hervormingen doorvoert in Juda, profeteert Nahum tegen Juda's aartsvijand, Ninevé, en voorspelt haar val. Wat is de historische context van deze gebeurtenissen?

22 juni
Waarom werd Jotham tijdens de heerschappij van koning Uzzia aangesteld als mederegent. Was hij de godsdienstige man dat het materialistische, immorele, onrechtvaardige en lakse volk nodig had?

22 maart
Na het overlijden van haar eigen echtgenoot kiest Ruth ervoor om bij haar schoonmoeder Naomi te blijven, én bij de Israëlieten en hun God. Wat is haar lot?

22 mei
Eerlijkheid is een trouw aan de waarheid en een trouw aan God. Wat is het verband tussen oneerlijkheid en geschillen tussen mensen?

22 november
Lukas legt de gebeurtenissen vast rond de allereerste martelaar van het geloof, Stefanus. Wie was hij en waarom stierf hij een martelaarsdood?

22 oktober
De weg wordt geplaveid voor Jezus door de succesvolle bediening van Johannes de Doper, die verkondigt dat Jezus “het Lam van God” is. Leer meer over Johannes de Doper in deze Bijbellezing.

22 september
Lees hier het beroemde verhaal over Daniël in de leeuwenkuil. Hoe kwam Daniël in die kuil terecht en hoe werd hij door God beschermd?

23 april
Altijd en overal en in alle tijden kunnen mensen van alle achtergronden en leeftijden bij onze Hemelse Vader terecht. Kijk eens naar deze psalmen van de verontruste ziel.

23 augustus
God gebiedt Jeremia om Zijn beloften over het herstel en genezing op te schrijven, zodat alle mensen zullen weten dat er geen toeval in het spel is. Ontdek hier de details.

23 december
De brief aan de Hebreeën geeft een geweldige verdediging van het Christelijke geloof, waarin diep uit de Joodse achtergrond wordt geput. Wat heeft Jezus te maken met profeten, engelen, Mozes, Jozua, het Levitische priesterschap, het verbond en de offergaven?

23 februari
Wat zijn schuldoffers? Waarom werden deze in de Wetten van Mozes voorgeschreven? Welke andere soorten offers staan er in deze Wetten?

23 januari
Het beroemde verhaal over Mozes en de tien plagen die Egypte treffen. Wat was eigenlijk het doel van deze plagen en wat zeggen deze over God en de mens?

23 juli
Lees hier alles over Josia, de vroomste koning die Juda ooit gekend heeft. Josia bestijgt de troon al op achtjarige leeftijd en begint zijn grondige hervormingen wanneer hij zestien is.

23 juni
Jesaja profeteert regelmatig over de laatste dag van de Heer, maar blikt ook vooruit op de komst van de Messias en Redder. Lees hier de profetieën van Jesaja.

23 maart
Wie was Simson? Zat de kracht van Simson wel in zijn haren, zoals de populaire verhalen ons soms doen geloven? Of was de kracht van God in hem aan het werk?

23 mei
De Bijbel heeft zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament een heleboel te zeggen over economische welvaart, over rijkdom en armoede. Ontdek hier de details.

23 november
Wie is Saulus en hoe kwam hij tot bekering? Hoe is het mogelijk dat een dergelijk vijand van God getransformeerd kan worden tot een van de bekendste en meest gelezen apostelen (Paulus)?

23 oktober
Leer in de volgende Bijbellezing meer over de tijd waarin Jezus Zijn eerste wonderen verricht, beginnend op de bruiloft in Kana. Wat zeggen de gebeurtenissen in deze periode over de boodschap van Jezus aan Joden en niet-Joden?

23 september
Rond 538 voor Christus wordt door Kores de Grote, de Perzische heerser, een decreet uitgevaardigd dat het begin zal betekenen van de periode van herstel van het volk van Israël. Lees hier de details.

24 april
De Heer is een machtige God, maar Hij is ook een persoonlijke Herder voor elk van Zijn kinderen. Dit lezen we in de volgende psalmen van de verontruste ziel.

24 augustus
Waarom leiden Gods beloften in toekomstige Joodse generaties tot een enorme verwarring? Is hun houding ten opzichte van het komende koninkrijk niet juist?

24 december
Wat is het verband tussen Jezus en de hogepriester die Melchizédek genoemd werd en aan wie Abraham een offerande gegeven had? Ontdek het in dit tweede deel van de brief aan de Hebreeën.

24 februari
Wat is een jubeljaar? Wat is een sabbatsjaar? Waarom werden door God bepaalde jaren als bijzondere jaren aangewezen?

24 januari
De strijd tussen God en de Farao van Egypte is een voorbeeld van de opstandige natuur van alle mensen tegen God. Had Farao een keuze?

24 juli
Zefanja's missie en boodschap zijn hetzelfde als de boodschap en de missie van de profeten die hem voorgingen, maar het centrale thema van zijn profetieën is “de dag van de Heer”. Lees hier verder!

24 juni
Lees hier over het visioen van Jesaja, waarin hij zichzelf in de hemelse aanwezigheid van God ziet. Wat betekent dit visioen?

24 maart
In de bergen van Efraïm woonde een man die Micha heette. Lees hier de details over deze man en zijn afgodsbeelden en hoe dit op ons van toepassing kan zijn.

24 mei
God de Vader verlangt naar een persoonlijke relatie met ieder van Zijn schepsels. Wat betekent dat voor de relaties tussen mensen onderling? Lees het hier.

24 november
De kalme periode waarin de kerk in staat is om niet-Joden met het goede nieuws te bereiken wordt gevolgd door een nieuwe vervolging van Christenen. Was deze vervolging succesvol?

24 oktober
Wanneer Jezus in Nazareth wordt afgewezen door de mensen die Hem het beste zouden moeten kennen, reist Hij niet af naar Jeruzalem, maar begint Hij Zijn grote bediening in Galilea. Welke profetie wordt hierdoor vervuld?

24 september
Daniël ontvangt een wonderbaarlijk visioen van God in het jaar waarin de fundering van de tempel wordt gelegd en het herstel werkelijk op gang is gekomen. Wat vertelt dit visioen ons over de toekomst?

25 april
Hoe kunnen wij in moeilijke tijden, in onze dalen, weer de hoogten bereiken waar we gelukkig en vredig kunnen zijn? Zit het antwoord in deze psalmen van de verontruste ziel?

25 augustus
Ezechiël bengt zijn profetieën naar zijn medegevangenen in Babylonië over gebeurtenissen die in de nabije toekomst vervuld zullen worden. Welke zijn dat?

25 december
De brief aan de Hebreeën geeft een lijst van mensen die God trouw zijn geweest als voorbeelden van standvastigheid en doorzettingsvermogen. Wat betekenen die voorbeelden voor ons?

25 februari
Waarom bevatten de Wetten van Mozes ook regels voor reiniging? Hebben deze betrekking op lichamelijke of geestelijke onreindheid?

25 januari
De uittocht, of exodus, uit Egypte was de verlossing van Gods volk uit hun gevangenschap in een heidens land. Een schaduw van toekomstige gebeurtenissen?

25 juli
Een voorbeeld van de manier waarop God Zijn profeten roept, en hoe zij soms enorm aarzelend reageren, is te zien in de roeping van Jeremia. Waarom wordt hij “de wenende profeet” genoemd?

25 juni
Net als Amos brengen de profetieën van Micha een boodschap over zonde, verbanning, herstel en de komst van een Messias om de wereld te redden. Leer hier meer!

25 maart
Lees hier alles over een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de stam van Benjamin en wat dit verhaal voor onze levens kan betekenen.

25 mei
Een aantal van de spreuken en andere wijze gezegden zijn niet door Salomo geschreven. Wat zijn bijvoorbeeld de spreuken van Agur en koning Lemuël?

25 november
Lees hier alles over de eerste zendingsreis van Paulus. Wie begeleidde hem op deze reis door het Middellandse Zeegebied?

25 oktober
De Bijbellezing van vandaag bespreekt de opkomst van oppositie tegen Jezus en Zijn onderricht. Waarom vonden er confrontaties plaats tussen Jezus en de godsdienstleraren en de Farizeeërs?

25 september
Waarom kwam de bouw van de nieuwe tempel, na de terugkeer van Israël uit de ballingschap, tot stilstand? Lees hier alles over de oppositie van vijanden, maar ook over de prioriteiten van het volk zelf.

26 april
Hoe is het mogelijk dat de goddelozen vaak een gerieflijker leven leiden dan rechtschapen mensen en dat mensen vol boosaardigheid hun verdiende straf vaak lijken te ontlopen? Kijk eens naar deze groep psalmen.

26 augustus
Ezechiël spreekt een vernietigend oordeel uit over Tyrus. Hoe werd deze profetie door Nebukadnezar en Alexander de Grote vervuld?

26 december
De eerste brief van Johannes bespreekt enkele serieuze uitdagingen voor de kerk in de eerste eeuw, zowel binnen als buiten de kerk. Waar gaan de andere twee brieven van Johannes over?

26 februari
Waarom schrijven de Wetten van Mozes voor dat sommigen van de geestelijke congregatie worden uitgesloten? Wat is de Narizeeërgelofte?

26 januari
Film, fictie of werkelijkheid? Lees hier alles over de oversteek van Mozes over de Rode Zee en de ondergang van Farao.

26 juli
Jeremia's ondankbare karwei is om de boodschap van oordeel en nationale kwetsbaarheid over te dragen aan mensen die dat niet willen horen. Hoe reageert Juda op deze doemprofeet?

26 juni
Micha voorspelt onder andere de val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel, de ballingschap in Babylon en het herstel van vrede en welvaart en zelfs de geboorte van de Messias in de stad Bethlehem. Lees zijn voorspellingen in dit artikel.

26 maart
Na het tijdperk van de rechters volgt voor Israël de onvermijdelijke overgang van een theocratie naar een monarchie. Ontdek hier hoe die overgang plaatsvindt.

26 mei
Naast de spreuken die hij schreef en inspireerde, schreef Salomo ook de teksten van meer dan duizend liederen, waaronder Psalmen 72 en 127 en het Hooglied. Lees hier meer.

26 november
Waarom schreef Paulus de brief aan de Galaten? Wat was het thema van de conferentie in Jeruzalem, dat in deze brief lijkt terug te keren?

26 oktober
Wat is de bergrede? Leer in deze Bijbellezing meer over deze verzameling lessen van Jezus, die de lezer naar de kern van de boodschap over het koninkrijk van God voert.

26 september
Wie was de profeet Haggaï? Waaruit bestond zijn prediking? Aan wie is de boodschap gericht en wat betekent dat voor de toekomst?

27 april
De dwaasheid van rijkdom wordt in deze groep psalmen vergeleken met de zegeningen van rechtschapenheid. Welk risico lopen goodeloze mensen?

27 augustus
Waarom wordt Jeremia, vlak voor de val van Jeruzalem, weer opgesloten en hoe ontsnapt hij ternauwernood aan de dood? Lees het hier!

27 december
Wat is de openbaring aan Johannes? Wat is de boodschap van Jezus aan de zeven gemeenten in Klein-Azië?

27 februari
In de theocratie van Israël is God de Koning. Hij stelt de wetten van het land vast en Hij bepaalt de koers van het volk – politiek, militair en economisch.

27 januari
Al snel na hun redding uit Egypte beginnen de Israëlieten in de Sinaï woestijn te mopperen. Kan God hen opnieuw redden?

27 juli
Een van de toekomstige gebeurtenissen waarover Jeremia profeteert, is het beleg van Jeruzalem. Lees hier meer over deze profetie.

27 juni
Micha's derde vertoog beschrijft Gods aanklacht tegen Juda. Tegelijkertijd wordt uitgelegd wat God werkelijk van de mens wil. Lees hier wat dat is!

27 maart
Hoe zien de details over het leven van de rechter Samuël eruit? Hoe werd hij de leider van Israël?

27 mei
Hoe vaak gaan mensen op het hoogtepunt van hun succes ten onder; en hoe groter de hoogte is, hoe dieper de val zal zijn! Wat gebeurde er met koning Salomo?

27 november
Lees in deze Bijbellezing alles over de tweede zendingsreis van Paulus en over zijn ontmoeting met Timotheüs, die later zijn protegé zal worden.

27 oktober
In deze Bijbellezing over het vervolg van de bediening van Jezus lezen we hoe Johannes de Doper om een laatste bevestiging vraagt van Jezus' identiteit als de Messias. Lees hier de details.

27 september
Precies twee maanden na Haggaï's laatste profetie wordt Zacharia een reeks van acht visioenen getoond, die vergelijkbaar zijn met de visioenen die Daniël zag. Ontdek meer over Zacharia's profetieën in deze Bijbellezing.

28 april
Het is belangrijk niet te vergeten dat het leven vergankelijk is. Wat is dan de betekenis van voorspoed? Of de zin van een mensenleven? Lees deze psalmen over rechtschapenheid en boosaardigheid eens!

28 augustus
De val van Jeruzalem is aangebroken; het laatste hoofdstuk van het glorieuze tijdperk van Israël wordt afgesloten. Lees hier hoe de profeten van God in het gelijk werden gesteld.

28 december
Wie is 'de Leeuw uit de stam Juda' en 'Het Lam' en welke rol speelt Hij in het visioen van Johannes in het boek Openbaring?

28 februari
Welke wetten werden door Mozes aan Israël gegeven over misdaden als moord, ontvoering, geweldpleging en diefstal? Lees het hier.

28 januari
God benadert de Israëlieten om als Zijn bijzondere volk een verbond met Hem te sluiten. De Tien Geboden vormen de kern van dit verbond.

28 juli
Jeremia profeteert over de vernietiging die zal volgen vanwege de zonden van Juda. Voorspelt hij echt de vernietiging van de tempel in 586 voor Christus?

28 juni
De waarschuwing van de profeten dat Israël door de Assyriërs in gevangenschap zou worden afgevoerd begint nu bewaarheid te worden. Lees hier over het vroege begin van Israëls ballingschap.

28 maart
Lees hier hoe Saul, uit de stam van Benjamin, wordt uitgeroepen tot koning over Israël. Is Saul een waarschijnlijke keuze?

28 mei
Alle dingen zijn relatief, horen we vaak. Maar eigenlijk geldt dat alleen in vergelijking met de dingen die eeuwig zijn. Lees hier wat het boek Prediker hierover zegt.

28 november
Rond 51 na Christus schrijft Paulus zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen om hen te sterken en om hen te bemoedigen in het vooruitzicht van vervolgingen. Ontdek hier meer.

28 oktober
Wat was de oorzaak van Jezus' scherpe terechtwijzing van de Farizeeërs? Had dit te maken met de uitzonderlijke macht die Jezus had getoond?

28 september
In 516 voor Christus wordt de tempel voltooid. Ontdek hier hoe de voltooiing van de tempel een wonderbaarlijk getuigenis is van Gods trouw aan Zijn beloften.

29 april
In de volgende psalmen van vreugde en lofzang eens vinden we een verheerlijking van de almachtige Heer en een dankbaarheid voor de persoonlijke zorg die God voor elk mens heeft.

29 augustus
Jeruzalem is gevallen, precies zoals Jeremia had voorspeld. Is Jeremia nu boos of vooral verdrietig? Zijn Klaagliederen spreken boekdelen.

29 december
Wat zijn de bazuinen die volgens het boek Openbaring geblazen zullen worden? Wat is de overeenkomst met de tien plagen waardoor Egypte werd getroffen in de tijd van Mozes?

29 januari
God geeft Mozes uitgebreide aanwijzingen voor het ontwerp en de bouw van een tabernakel waar de Israëlieten God kunnen aanbidden. Lees hier de details.

29 juli
De preken van Jeremia leiden eindelijk tot een reactie, maar het is een gewelddadige reactie. De mannen van zijn eigen stad beramen een complot tegen Jeremia!

29 juni
Jesaja's profeteert in zijn messiaanse profetieën over de gerechtigheid, vrede en vreugde die in de laatste dagen zullen heersen in het koninkrijk van de Redder. Lees hier meer.

29 maart
Saul bewijst als eerste koning van Israël een moedig leider te zijn, maar het is duidelijk dat ook hij slechts menselijk en dus feilbaar is. Ontdek hier de details.

29 mei
Het boek Prediker beschrijft de zinloosheid van menselijke inspanningen; de ledigheid van een groot aantal zaken. Wat is dan de zin van het leven?

29 november
Het lijkt erop dat de eerste brief van Paulus tot een misverstand heeft geleid onder de Thessalonicenzen over de wederkomst van Christus. Hoe helpt Paulus dit misverstand met een tweede brief uit de wereld?

29 oktober
Waarom sprak Jezus in gelijkenissen? In welk opzicht was dit een vervulling van oude profetieën? Vind hier de antwoorden.

29 september
De feestvreugde over de voltooiing van de tempel staat slechts symbool voor de grotere vreugde die het volk van de herstelde natie heeft mogen ontvangen. Lees in deze psalmen van een hersteld volk hoe de bijbehorende gevoelens worden uitgedrukt.

3 april
Koning Saul blijft David achtervolgen en vindt hem eindelijk in Engedi. David heeft daar de gelegenheid om Saul te doden, maar hij spaart zijn leven. Lees hier waarom.

3 augustus
Ontdek hier alles over de val van Assyrië en de opkomst van Babylon, een macht die onder Nabopolassar het hoogste gezag over de wereld zal hebben.

3 december
Paulus sluit de brief aan de Corinthiërs af met een betoog over de centrale rol van de wederopstanding van Jezus. Wat is het belang hiervan voor onze toekomst?

3 februari
Na de voltooiing van het tabernakel, worden Aäron en zijn zonen als priesters bevestigd. Lees hier alle details over deze gebeurtenis.

3 januari
Ontdek hier waarom God in de dagen van Noach de aarde overspoelde met een zondvloed. Waarom en hoe gebeurde dit?

3 juli
Koning Hizkia doet wat hij kan om Juda te doen opleven, maar Jesaja kent de uiteindelijke afloop al. Hij gaat in deze tekst verder met zijn profetieën tegen de vijanden van Gods volk.

3 juni
Wat gebeurt er met een volk dat God verlaat? Lees hier over de verdeeldheid en de geschillen waar de twee koninkrijken Israël en Juda mee te maken hadden.

3 maart
In de Wetten van Mozes bestaat een nauw verband tussen reinheid en godvruchtigheid. Lees hier wat deze wetten zeggen over diagnoses en behandeling.

3 november
Wat is de transfiguratie van Jezus? Hoe is deze gedaanteverandering een aanwijzing voor het einde van de oude orde en de soevereiniteit van het koninkrijk van God in Jezus Christus?

3 oktober
Wie was Koningin Esther en wat is er zo bijzonder aan haar verhaal? Hoe was het mogelijk dat een Joods meisje koningin van Perzië werd?

3 september
Egypte heeft de twijfelachtige eer ten voorbeeld gesteld te worden als de krachten van het kwaad. Ezechiël geeft ons een klaaglied over Egypte. Wat zal Egypte's lot zijn?

30 april
Deze groep psalmen van vreugde en lofzang verwoordt lof voor en dankbaarheid aan een machtige God die zich om problemen van individuen bekommert.

30 augustus
Jeremia's Klaagliederen beschrijven de ellende die hij gezien heeft als gevolg van Gods toorn, maar ook de goedheid van de Heer. Lees hier de hele tekst.

30 december
Hoe zijn de boodschappen van de drie engelen in het boek Openbaring te vergelijken met de brieven van het Nieuwe Testament?

30 januari
De tabernakel is een weerspiegeling van Gods gevoelens voor de mens en van de enorme afstand tussen God en mens. Hoe kan die afstand overbrugd worden?

30 juli
Terwijl Jeremia profeteert over het naderende gevaar dat Juda bedreigt, wendt het volk zich tot andere profeten. Hoe reageert Jeremia hierop?

30 juni
Koning Achaz van Juda heeft Gods steun afgewezen, Jesaja's waarschuwingen genegeerd en gaat nu de strijd aan met de alliantie van Pekah en Rezin. De gevolgen zijn voorspelbaar...

30 maart
Welke handelingen van Saul leidden ertoe dat hij zijn koningschap zou verliezen? Hoe was hij God ongehoorzaam?

30 mei
Wat is wijsheid? Is wijsheid hetzelfde als kennis of het verwerven van kennis? Of zit de waarde van wijsheid in het toepassen van kennis?

30 november
Wat zijn de onderwerpen van de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs? Met welke problemen hadden de Chistenen in de heidense stad Corinthe te kampen?

30 oktober
De wonderen van Jezus toonden aan dat Hij het gezag heeft om de waarheid te onderwijzen, maar bevestigden ook dat het koninkrijk van God met Zijn macht werd gesticht. Lees hier meer over deze wonderen.

30 september
De psalmen van het herstelde volk worden vervolgd met deze groep van vier psalmen. Opnieuw worden hierin Gods trouw, liefde en rechtvaardigheid met een dankbaar hart geroemd.

31 augustus
Een groep voormalige officieren liegt tegen Jeremia om vervolgens een hele groep Joden, waaronder Jeremia en Baruch, naar Egypte te voeren. Lees hier alles over deze gebeurtenissen.

31 december
Johannes beschrijft hij in het boek Openbaring de bruiloft van Jezus, het Lam, en Zijn bruid, de kerk. Waarom is dit een reden voor hoop op de toekomst?

31 januari
Aäron wordt overgehaald om een gouden kalf te maken, dat door de Israëlieten wordt aanbeden. Hoe reageert God hierop?

31 juli
De mensen van Juda worden gestraft voor hun gezamenlijke zonden als volk. Jeremia gaat duidelijk gebukt onder de last die op zijn schouders is gelegd. Kan het nog erger?

31 maart
Saul zal zijn koningschap aan David verliezen, maar eerst vindt de tweestrijd tussen David en Goliath plaats. Wat gebeurde er op dat strijdperk?

31 mei
Wat is de ware zin van het leven? Rijkdom? Beroemdheid? Titels en diploma's? Of is er meer? Wat lezen wij hierover in het boek Prediker.

31 oktober
De tijd is rijp om de twaalf apostelen uit te zenden om zelf te onderwijzen en wonderen te verrichten met de macht die Jezus hun geeft. Wat is hun missie? Ontdek het hier.

4 april
David heeft opnieuw de gelegenheid om Saul te doden, maar weer spaart hij zijn leven. Saul lijkt tot inkeer te komen, maar toch besluit David naar het gebied van de Filistijnen te vertrekken.

4 augustus
Ontdek hier alles over de val van Assyrië en de opkomst van Babylon, een macht die onder Nabopolassar het hoogste gezag over de wereld zal hebben.

4 december
Na een indicent met Demetrius en andere ambachtslieden in Efeze reist Paulus nar Macedonië, waar hij de tweede brief aan de Corinthiërs schrijft. Lees hier de inhoud van deze brief.

4 februari
Waarom werd de stam van de Levieten uitgekozen om dienst te doen in de tabernakel? Was het karwei te zwaar voor Aäron en zijn zonen?

4 januari
De toren van Babel en de verspreiding van de mensheid over de aarde. Leer hier hoe er uit een enkel stel voorouders verschillende bevolkingsgroepen konden ontstaan.

4 juli
Koning Hizkia voert de meest uitgebreide religieuze hervormingen doorvoeren sinds de dagen van Josafat. Is er dan toch nog hoop voor Juda?

4 juni
Wie was Elia de profeet? Wat zijn de overeenkomsten tussen de wonderen van Elia en de wonderen van de Messias enkele eeuwen later?

4 maart
De regels over eten en drinken in de Wetten van Mozes zijn een weerspiegeling van zowel sanitaire als religieuze belangen. Waarom?

4 mei
Er zijn zoveel dingen waar we God voor kunnen danken. Zijn goedheid en liefde voor ons zijn eeuwig. Lees deze psalmen over vreugde en lofzang eens.

4 november
Wat gebeurde er toen Jezus het jaarlijkse Feest der Tabernakels (het Loofhuttenfeest of Inzamelingsfeest) in Jeruzalem ging vieren? Ontdek het hier.

4 oktober
Wat is de oorsprong van het Joodse Purimfeest en welke rol speelde koningin Esther hierin? Hoe kan het boek Esther ons zoveel over God vertellen als Hij niet eens wordt genoemd?

4 september
Waarom worden Sadrach, Mesach en Abednego door koning Nebukadnezar gestraft? Hoe redt God hen uit de brandende oven?

5 april
Angst voor het naderende Filistijnse leger zet Saul er eindelijk toe aan om de Heer te raadplegen. Wanneer God weigert te antwoorden, graaft Saul zich nog dieper in de problemen.

5 augustus
Hoe kan een rechtvaardige God toestaan dat er zo veel kwaad in de wereld bestaat? Lees de vragende profetie van Habakuk eens.

5 december
Het tweede deel van deze tweede brief aan de Corinthiërs bestaat uit een verdediging van Paulus' apostelschap. Waarom moest Paulus zich zo krachtig verdedigen?

5 februari
Waarom gaf God de Wetten van Mozes aan Israël? Wat is de betekenis van dit verbond voor de Israëlische natie en mensen over de hele wereld?

5 januari
God roept Abraham op om zijn geboorteland te verlaten en op weg te gaan naar een land dat hij nog nooit heeft gezien. Is dit een voorbeeld voor ons geloof?

5 juli
Jesaja verwoordt in deze Bijbellezing zijn visoenen over de komst van de Messias en de uiteindelijke triomf van goed over kwaad. Hoe zal dat plaatsvinden?

5 juni
Twee van de meest boosaardige mensen die ooit geleefd hebben, blijken ook nog eens met elkaar getrouwd te zijn: koning Achab van Israël en zijn vrouw Izébel. Welke les kunnen we uit hun voorbeeld trekken?

5 maart
Ontdek in dit artikel de algemene Bijbelse principes van eerlijkheid en bescherming, zoals we deze in alle moderne wetten aantreffen.

5 mei
Onze God is volledig vertrouwd met elk leven. Hij kent jou van binnen en van buiten. Hij houdt van je en zorgt voor je. Er zijn zoveel redenen om Hem te danken!

5 november
Waarom wordt Jezus de Goede Herder genoemd? Wat betekent dat? Bewijzen Zijn onderricht en wonderbaarlijke daden Hij de Messias is?

5 oktober
De problematiek van de periode na de voltooiing van de tempel is het onderwerp van de profetieën van Maleachi. Welke moeilijke vragen worden in dit boek beantwoord?

5 september
Ezechiël vervolgt zijn futuristische visioen, waarin hij nu de grote tempel ziet. Hoe doet die visioen denken aan de tabernakel in de woestijn en aan Salomo's magnifieke tempel in Jeruzalem?

6 april
Nadat David tot koning wordt uitgeroepen, neemt hij Jeruzalem in en brengt hij de ark van God naar de stad terug. Hoe werden Davids inspanningen door God beloond?

6 augustus
Nadat de Egyptische farao Necho grondig verslagen wordt, wordt een groot aantal mensen uit Juda als gevangenen naar Babylon afgevoerd. Ontdek hier hoe dit gebeurde.

6 december
Tijdens een kort verblijf in Corinthe, ergens rond 56-58 na Christus, schrijft Paulus een brief aan de gelovige Romeinen. Wat is het belang van deze brief?

6 februari
De verschillende Levitische families kregen verschillende taken toegewezen. Op deze manier werd al het werk naar vermogen verdeeld. Ontdek hier alle details.

6 januari
God sluit een uniek en eenzijdig verbond met Abraham. Wat waren Gods beloften voor Abraham en wat betekenen zij voor ons?

6 juli
De boodschap van Jesaja is steeds hetzelfde, maar de harten van de mensen zijn zo versteend dat zij het niet horen. Daarom verder met zijn waarschuwingen voor hun zondige levens.

6 juni
Waarom sloot koning Josafat van Juda een verbond met de goddeloze koning Ahazia van Israël? Vind de antwoorden in dit artikel.

6 maart
Welke verantwoordelijkheden hadden de Israëlieten onder de Wetten van Mozes? Welke zegeningen en straffen waren hieraan verbonden?

6 mei
Ontdek hier een groep psalmen met een verscheidenheid aan sentimenten, die vanuit het hart van een gelovige aan zijn God worden uitgedrukt.

6 november
Wat gebeurde er toen Jezus naar Jeruzalem ging voor het Feest van de Tempelwijding (Chanoeka)? Wat was de vermeende godslastering die de Joden in woede deed ontsteken?

6 oktober
Ezra was een groot leraar van de Joodse wet. Lees hier over zijn reis van Babel naar Jeruzalem in een groep van meer dan 1500 Joden. Waarom had hij de koning toestemming gevraagd om af te reizen?

6 september
Wat is die “grote tempel” die Ezechiël beschrijft? Wat zijn de verschillen met de oude tempel in Jeruzalem? Beschrijft dit visioen het millennium?

7 april
David brengt de ark van God terug naar Jeruzalem en wordt een gevreesd man. Zijn dankbaarheid drukt hij uit in een bijzonder bevrijdingslied. Lees het hier.

7 augustus
God gebiedt Jeremia om zijn woorden op een boekrol te schrijven. Wie was Baruch en wat was zijn rol bij het schrijven van die boekrol?

7 december
Paulus vervolgt de brief aan de Romeinen af met gevarieerd, praktijkgericht onderwijs dat noodzakelijkerwijs voortkomt uit dat evangelie. Ontdek hier hoe je vrij kunt zijn Gods oordeel, de zonde, de wet en zelfs de dood!

7 februari
Het volk van Israël begint aan haar reis naar het Beloofde Land. Maar deze opmars blijkt verre van probleemloos te zijn.

7 januari
De steden Sodom en Gomorra zijn tot op de dag van vandaag een symbool voor zondig gedrag. Lees hier de werkelijke geschiedenis.

7 juli
Jesaja spreekt over een geestelijke ontwaking die zal plaatsvinden en over het herstel van de "wijngaard" Israël. Wat betekent dit voor de toekomst?

7 juni
Elisa de profeet was lange tijd Elia's protegé. Toch zijn er meer wonderen van Elisa in de Schrift vastgelegd dan van Elia. Lees hier meer over deze profeet!

7 maart
Nadat de Wetten van Mozes aan het volk zijn bekendgemaakt, is het een goed moment om het verbond met God te vernieuwen. Lees hier waarom.

7 mei
In de psalmen lezen we vaak hoe ons gedrag onze gevoelens kan beïnvloeden. Lezen we dan ook hoe wij negatieve gevoelens kunnen verhelpen?

7 november
Waarom is Jezus niet bang voor Herodes Antipas wanneer hij Zijn bediening in Perea begint? Wat leert Hij de mensen in deze streek met Zijn gelijkenissen?

7 oktober
Wat is in Bijbelse zin de definitie van een gemengd huwelijk? Waarom moest Ezra, na zijn aankomst in Palestina, hier drastische maatregelen tegen nemen?

7 september
De trotse koning Nebukadnezar wordt uiteindelijk toch nog een oprecht gelovige in de machtige God van zijn dienaar Daniël. Hoe is dit mogelijk?

8 april
Wanneer David de ark van God naar Jeruzalem terugbrengt, wordt hij door zijn vrouw Michal met minachting onthaald. Waarom?

8 augustus
Wie was de profeet Daniël en waarom weigerde hij voedsel en drank te nuttigen van Nebukadnezars koninklijke tafel in Babylon?

8 december
Paulus bespreekt in de brief aan de Romeinen een uniek probleem van de Joden. Wat is dat en wat betekent dat voor jou en mij?

8 februari
Wanneer Israël spionnen uitzend om het beloofde land Kanaän te verkennen, waaronder Jozua en Kaleb, blijken hun berichten niet positief te worden ontvangen.

8 januari
Wanneer Sara een zoon krijgt blijkt er onrust te ontstaan tussen deze Isaäk en zijn oudere halfbroer Ismaël. Wat gebeurde er?

8 juli
Ondanks de profetische waarschuwingen van Jesaja wijst Israël God nog steeds af en dus komt Samaria na een beleg van drie jaar ten val. Lees hier verder.

8 juni
Zelfs wanneer een mens zich op zijn diepste punt bevindt, laat God hem niet in de steek. Ontdek hier wat deze waarheid te maken heeft met de wonderen en bloedbaden in deze periode in de geschiedenis van Gods volk.

8 maart
God geeft Mozes een lied dat hij de Israëlieten moet leren. Het lied is een oproep tot het volgen van de wet en een belofte van het Goddelijk erbarmen wanneer de menselijke pogingen falen.

8 mei
De volgende groep psalmen leert ons dat de enige hoop op verlossing te vinden is in Gods vergeving. Daarom is de vrees voor een liefdevolle God het begin van wijsheid.

8 november
Lees hier het aandoenlijke verslag over de ontmoeting tussen Jezus en Martha en Maria, de zussen van de overleden Lazarus. Waarom werd Jezus tot tranen toe bewogen?

8 oktober
Wie was Nehemia? Lees hier alles over de wijnschenker en -proever van koning Artaxerxes, die gourverneur van Jeruzalem werd en de stadsmuren herbouwde.

8 september
Waarom is Job zo'n beroemd figuur? Wie was Job en hoe had hij zelf te kampen met “het probleem van het lijden”? Vind hier de antwoorden.

9 april
Nadat David, tot ontsteltenis van zijn vrouw Michal, halfnaakt gedanst heeft uit vreugde in de Heer, wil hij God eren door goed te zijn voor Jonathan's zoon Mefiboseth.

9 augustus
Koning Jojakim van Juda heeft eerst heel koudbloedig Gods geschreven Woord verbrand en nu heeft hij het lef om in opstand te komen tegen Nebukadnezar. Hoe loopt dit af?

9 december
Wat betekent de brief aan de Romeinen in praktisch opzicht voor de gelovigen van vandaag? Ontdek hier het verband tussen theologie en praktijk!

9 februari
De Israëlieten brachten veertig jaar lang in de woestijn door. Waarom waren zij zo bitter, kibbelachtig en openlijk opstandig?

9 januari
God riep Abraham om zijn zoon Isaäk te offeren. Welke redenen had God daarvoor en hoe werd Abrahams gehoorzaamheid beloond?

9 juli
Gaat de profeet Jesaja echt drie jaar lang naakt door het leven? Lees hier over Jesaja's oordeel over Egypte en Ethiopië.

9 juni
De geschiedenis van Gods wonderbaarlijke werken in de aangelegenheden van Israël en Juda vormt de context voor de profetie van Obadja. Wat zegt Obadja over Edom en wat betekent dat?

9 maart
Lees hier de details over de laatste dagen van het leven van Mozes. Eindelijk krijgt hij 'het land dat overvloeit van melk en honing' te zien, maar hij zal het niet binnengaan.

9 mei
Wat zijn de Messiaanse Psalmen? Hebben deze betrekking op een politieke koning of op een geestelijk leider? Wie is die Messias wiens komst al zo lang geleden werd voorspeld?

9 november
Wat gebeurt er op de laatste rondreis van Jezus tijdens de laatste dagen van Zijn leven en Zijn bediening? Ontdek het hier.

9 oktober
De wederopbouw van de stad Jeruzalem en haar stadsmuren wordt door een aantal problemen bemoeilijkt, zoals sabotage van tegenstanders. Wat was Nehemia's plan om dit werk toch te voltooien?

9 september
Waarom moet Job, een rechtschapen mens, lijden? Welke zonden hebben dit leed over hem afgeroepen? Hebben zijn vrienden antwoorden op zijn moeilijke vragen?

Aanbidding
Het aanbidden van God in Geest en Waarheid. God verheerlijken met het hart van David. Het gaat allemaal om God en Zijn glorie!

Afleidingen in het Christelijke leven
Sta jij toe dat media, muziek en je drukke leefstijl jou afleiden van zaken die echt belangrijk zijn? Leer het belang van evenwicht.

Anderen vergeven
Hoe vergeef ik iemand die me heeft gekwetst? Moet ik dat wel doen? Waarom is dit belangrijk?

Annihilationisme
Wat is deze doctrine over de hel? Is het een Bijbelse mogelijkheid? Welke verzen spreken over de hel en Gods kijk op zonde?

Antwoorden op Bijbelvragen
Het kan een uitdaging zijn om de nuances van de Bijbel te begrijpen. We kunnen je hierbij helpen! Stel je vragen en vind hier je antwoorden!

Apologetiek
Ben jij op zoek naar het antwoord op de vraag waarom zowel sceptici als Christenen de plank misslaan? Ben jij de standaard antwoorden beu?

Ballingschap en terugkeer van Gods volk
Lees in de maand september de profetieën en de psalmen die geschreven zijn voor het volk in ballingschap. Lees over het herstel van het volk en het boek Job.

Belijden van zonde
Waarom is het belangrijk dat wij onze zonden belijden en wat bereiken we ermee? Wat is het resultaat? Hoort God ons?

Ben jij goed genoeg voor de hemel?
Is het mogelijk om te weten of je goed genoeg voor de hemel bent? Kun je toegang tot de hemel verdienen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Ben jij goed genoeg voor de hemel? 2
Is het mogelijk om te weten of je goed genoeg voor de hemel bent? Kun je toegang tot de hemel verdienen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Ben jij goed genoeg voor de hemel? 3
Is het mogelijk om te weten of je goed genoeg voor de hemel bent? Kun je toegang tot de hemel verdienen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Ben jij goed genoeg voor de hemel? 4
Is het mogelijk om te weten of je goed genoeg voor de hemel bent? Kun je toegang tot de hemel verdienen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Ben jij goed genoeg voor de hemel? 5
Is het mogelijk om te weten of je goed genoeg voor de hemel bent? Kun je toegang tot de hemel verdienen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Ben jij goed genoeg voor de hemel? 6
Is het mogelijk om te weten of je goed genoeg voor de hemel bent? Kun je toegang tot de hemel verdienen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Ben jij goed genoeg voor de hemel? 7
Is het mogelijk om te weten of je goed genoeg voor de hemel bent? Kun je toegang tot de hemel verdienen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Bescheidenheid
Ontdek hier nuttige tips over hoe jij je op een ingetogen manier kunt kleden en in de tegenwoordige wereld bescheiden kunt leven. Bestudeer enkele tips voor het moderne leven.

Bijbelconcordantie
Een alfabetische index van alle woorden die in de Bijbel gebruikt worden. Strongs uitgebreide concordantie en andere hulpmiddelen.

Bijbelleesrooster
Wil jij beginnen met het lezen van de Bijbel? Ontdek hoe je een systeem kunt gebruiken dat voor jou goed zal werken.

Bijbels opzienerschap
Ontdek wat in het leven werkelijk waarde heeft. Het gebruiken van onze gaven en het begrijpen van de waarde van geld. Gebruik jij je geld op een wijze manier?

Bijbels vasten
Wat is het doel? Waar moet je je op richten? Ontdek hier wat de hoofdpunten en het belang zijn van deze praktijk.

Bijbelse antwoorden
Wie is Jezus? Bestaat God? Waarom ben ik hier? Ontdek hier de Bijbelse antwoorden op deze veel gestelde vragen.

Bijbelse citaten
Hier vind je een grote selectie Bijbelse passages waarmee je mensen in jouw omgeving kunt bemoedigen en steunen. Ze zijn per onderwerp gerangschikt.

Bijbelse wetenswaardigheden
Ontdek hier interessante feiten over de Bijbel. Welke zijn de belangrijkste verzen en hoe zijn de boeken gerangschikt?

Bijbelstudie voor mannen
De kracht van Gods Woord kan de harten en de levens van mannen veranderen. De behoefte die mannen hebben om zich met andere mannen te verbinden.

Bijbelverzen
Onderzoek de feiten van de Bijbel. Beschouw het doel van de Bijbel. Begrijp de kracht van de Bijbel.

Bijbelverzen over liefde
Lees verzen over Gods liefde voor ons, onze liefde voor God en onze liefde voor elkaar.

Bijbelvragen
Een toegewijde en geloofwaardige bron voor antwoorden die op de Bijbel gebaseerd zijn. Kijk eens naar de meest gestelde vragen en onderzoek de antwoorden.

Christelijk gebed
Het Onze Vader, het model van Christus voor ons allen. Meditatie. Stille gedachten. Inzichten die je relatie met God zullen verdiepen.

Christelijk opzienerschap
Hoe kunnen Christenen hun vrijgevige geschenken aan anderen in het oog houden? Hoe kunnen Christenen zien of hun opzienerschap wel werkt? Wat is een goede manier om bedieningen te kiezen die je wilt steunen?

Christelijk vasten
Jezelf iets lichamelijks onthouden om God te verheerlijken en om dieper met Hem in de Geest te groeien. Een aanbevolen leefstijl voor geestelijke groei.

Christelijk zakenadvies
Nuttige Christelijke principes voor managers en bestuurders die een door Christus geleide onderneming op willene bouwen. De groei van dienstbare leiders, toegewijde teams en productieve ondernemingen.

Christelijk zakenadvies 2
Nuttige Christelijke principes voor managers en bestuurders die een door Christus geleide onderneming op willene bouwen. De groei van dienstbare leiders, toegewijde teams en productieve ondernemingen.

Christelijk zakenadvies 3
Nuttige Christelijke principes voor managers en bestuurders die een door Christus geleide onderneming op willene bouwen. De groei van dienstbare leiders, toegewijde teams en productieve ondernemingen.

Christelijk zakenadvies 4
Nuttige Christelijke principes voor managers en bestuurders die een door Christus geleide onderneming op willene bouwen. De groei van dienstbare leiders, toegewijde teams en productieve ondernemingen.

Christelijke Halloween
Hoe kunnen we op deze viering reageren? Leer over de geschiedenis van Halloween en neem een geïnformeerde beslissing.

Christelijke aanbidding
Het tonen van eerbied en dankbaarheid aan God, die alle vormen van aanbidding en lof waardig is. Leer over het verschil tussen aanbidden en zingen.

Christelijke antwoorden
Heb jij vragen over de Bijbel, God of Jezus Christus? We kunnen je helpen om je antwoorden te vinden!

Christelijke apologetiek
Pas op voor de valkuil van het vertrouwen op je eigen intellectuele vermogens, wanneer je iemand het koninkrijk van God probeert binnen te werken.

Christelijke donaties
Hoe kan ik beslissen aan welke bedieningen ik mijn geld zou moeten geven? Hoe moet ik reageren wanneer organisaties mij om geld of significante donaties vragen?

Christelijke gemeenschap
Een kritiek onderdeel van Christelijke groei is een gemeenschap van gelijkgezinde gelovigen. Ontdek hier wat de Bijbel ons leert over gemeenschap.

Christelijke gemeenschap 2
Een kritiek onderdeel van Christelijke groei is een gemeenschap van gelijkgezinde gelovigen. Ontdek hier wat de Bijbel ons leert over gemeenschap.

Christelijke getuigenissen
Laat jouw leven je verhaal zijn! Laat je ervaring met God jouw getuigenis voor Hem zijn! Deel je verhaal!

Christelijke hypocrisie
Wat is hypocrisie? Waarom voeren wij er allemaal een strijd tegen? Ontdek wat Jezus te zeggen had over hypocrisie. Ben jij het ermee eens?

Christelijke liefdadigheid
Wil jij iets schenken aan een goed doel? Ontdek hoe je een liefdadigheidsinstelling kunt kiezen, waarom donaties belangrijk zijn en lees meer over het sponsoren van kinderen.

Christelijke liefde
Alle gelovigen worden opgeroepen om op een diep en onzelfzuchtig niveau lief te hebben. Het is geen gevoel, maar een leefstijl.

Christelijke makelaar
Leer over de uitdagingen, maar ook over de vreugde van het Christelijke zakenleven. Lees hier over het perspectief van een vrouw die in de onroerend goed wereld als een licht voor Christus wil stralen.

Christelijke meditatie
De geschiedenis en de praktijk van de Bijbelse meditatie. Hoe deze door de New Age beweging een slechte naam heeft gekregen. Wat zouden we elke dag moeten overpeinzen?

Christelijke mentoring
Waarom ontvluchten mannen het advies van andere mannen en de mogelijkheid om aan andere mannen verantwoording te kunnen afleggen? Ben een dappere man en begin aan een levensveranderende reis.

Christelijke retraites
Veilige vluchtplaatsen voor Christelijke pastors en leiders van bedieningen. En deze zijn in deze drukke en met stress gevulde wereld broodnodig. Rust en laad je batterij op!

Christelijke sprekers
Hoe vind ik een spreker voor mijn evenement of symposium? Waar moet ik op letten? Is hij of zij wel bekwaam?

Christelijke therapie
Wat is het verschil tussen Bijbels advies en werelds advies? Bestaat er een verschil wat betreft het brandpunt van de behandeling?

Christelijke verantwoording
Verantwoordelijk zijn voor je daden. Het is essentieel om mensen te kennen die je kunnen ondersteunen of iemand aan wie je verantwoording kunt afleggen.

Christelijke verantwoording 2
Verantwoordelijk zijn voor je daden. Het is essentieel om mensen te kennen die je kunnen ondersteunen of iemand aan wie je verantwoording kunt afleggen.

De Bijbel begrijpen
Het begrijpen van de Bijbel begint met het lezen van de Bijbel. Een complex boek met een eenvoudige boodschap. Stel deze voor jezelf op de proef.

De Bijbel en de geslachten
Wat heeft de Bijbel te zeggen over het huwelijk, het gezin en de geslachten? Ontdek het middels deze studie van dit onderwerp.

De Bijbel en voedsel
Wat zegt de Bijbel over voedsel? Wat mogen we wel en niet eten? Vindt God het belangrijk wat wij eten?

De Christelijke leer
Een duidelijke uitleg van de leer in de Schriftteksten. Eenvoudige voorstellingen van de rechtvaardiging en de redding van de mens. De geschenken van genade en geloof. Hoe zit het met goede werken?

De Drie-eenheid
Leer over deze doctrine en deze onverklaarbare realiteit. Wat betekent deze en wat heeft dat met jou te maken?

De Heilige Geest
Meer dan een etherische levenskracht. Hij is één van de drie Personen van God. Een moeilijk concept wordt hier op eenvoudige wijze uitgelegd.

De Heilige Schrift
Waar komen al die moderne Christelijke begrippen eigenlijk vandaan? Als deze ideeën waar zijn, moeten zij een basis in de Bijbel hebben!

De Romeinse weg
Klaar om Gods geschenk te aanvaarden? Hier vind je een eenvoudig gebed dat je als richtlijn kan gebruiken voor je oprechte stap in geloof en vertrouwen.

De Romeinse weg naar verlossing
Een brief met Goed Nieuws. Een unieke presentatie van het Christelijke evangelie, gezien door de ogen van een leerling die binnenkort zal afstuderen aan de middelbare school.

De aard van God
Een kort roerend verhaal over het ontdekken van Gods aanwezigheid, het prijzen van Zijn naam en het begrijpen van Zijn onvoorwaardelijke liefde. Kijk eens naar deze dingen!

De almachtige God
Wat betekent het dat God almachtig is? Wat is de definitie van dit woord en hoe beïnvloedt deze eigenschap van God onze levens?

De alwetendheid van God
Wat betekent deze eigenschap van God? Weet God echt alles? Lees wat de Bijbel over deze eigenschap van God zegt.

De beloften van God
Hoe kun je weten of een Bijbelse belofte voor jou bedoeld is? Zijn hier goede tips voor? Onderzoek het hier.

De daklozen helpen
Welke behoeften hebben mensen die zonder onderdak leven? Vraag jij je wel eens af hoe je de daklozen zou kunnen helpen? Lees verder.

De definitie van zonde
Moraliteit en de begrenzingen van het menselijk geweten. Wat zijn Gods morele gedragsregels? Een blik op de tien geboden.

De definitie van zonde 2
Moraliteit en de begrenzingen van het menselijk geweten. Wat zijn Gods morele gedragsregels? Een blik op de tien geboden.

De dood en de hemel
Is er echt een leven na de dood? Is er een plaats waar we naar toe gaan nadat we sterven? Lees hier verder.

De doop in de Heilige Geest
Definieer en begrijp dit onderwerp. Wat betekent de doop in de Heilige Geest en op wie is deze van toepassing? Wat zegt de Bijbel?

De echte naam van God
Is Jahweh de echte naam van God? Welke rol speelt taal hierbij? Welke taal spreekt God?

De eeuwige God
De Bijbel zegt dat Hij van eeuwig tot eeuwig God is. Wat betekent dat? Wat is eeuwig? Hoe reageren wij hierop?

De epistelen en de toekomst
De lezingen van de maand december beslaan de epistelen, of brieven, van de apostelen en het boek Openbaringen over het laatste oordeel en de eeuwigheid die zal volgen.

De geschiedenis van Satan
Je hebt wellicht de verhalen gehoord over de slang die Eva in de hof van Eden verleidde. Is de duivel slechts een denkbeeldige schurk?

De goedheid van God
Wat betekent deze eigenschap van God? Wat is het Bijbelse bewijs? Wat betekent dat voor ons?

De heiligheid van God
Wat is de heiligheid van God? Wat betekent heiligheid eigenlijk? Waarom is deze eigenschap van God belangrijk? Hoe kan een juist begrip van Gods heiligheid ons door moeilijke tijden heen helpen?

De hof van Eden
Het verslag in het boek Genesis over Adam, Eva en de "zeer goede" Schepping. Staat er een tegenstrijdigheid in de Bijbelse tekst?

De hof van Eden 2
Het verslag in het boek Genesis over Adam, Eva en de "zeer goede" Schepping. Staat er een tegenstrijdigheid in de Bijbelse tekst?

De kennis van God
Hoe kan ik God werkelijk kennen? Hoe kan ik Hem echt opzoeken? Is het mogelijk om Zijn volmaakte liefde te begrijpen?

De kruistochten
Lees beknopte samenvattingen van alle kruistochten en waarom deze werden gestreden. Wat was de motivatie achter deze hevige gevechten?

De kruistochten 2
Lees beknopte samenvattingen van alle kruistochten en waarom deze werden gestreden. Wat was de motivatie achter deze hevige gevechten?

De liefde van God
Is de Schepper een God van liefde? Gods liefde geopenbaard. Gods liefde voorspeld. Gods liefde gemanifesteerd door Zijn enige Zoon.

De namen voor God
God gebruikt vele namen in de Bijbel om Zijn aard, Zijn karakter en Zijn liefde voor ons uit te leggen.

De oneindige God
Wat betekent het dat God oneindig is? Hoe kan God grenzeloos zijn? Wat betekent deze eigenschap van God?

De onveranderlijkheid van God
Wat betekent het dat God onveranderlijk is? Kan God veranderen of nog heiliger worden? Leer meer over deze eigenschap in dit artikel.

De opname
Wat is deze gebeurtenis in de eindtijd? Wat is de verdrukking? Zorg ervoor dat je veilig bent in je kennis en in je hoop.

De passie van Christus
De passie en de waarheid van Christus worden onthuld! Waarom was het noodzakelijk dat Hij aan het kruis stierf?

De rechterstoel
Wanneer zal dit plaatsvinden? Wat is het doel? Ontdek hoe de Bijbel deze gebeurtenis beschrijft.

De rechterstoel 2
Wanneer zal dit plaatsvinden? Wat is het doel? Ontdek hoe de Bijbel deze gebeurtenis beschrijft.

De rol van de echtgenoot in de Bijbel
Hoe omschrijft de Bijbel de rol van een man in het huwelijk? Wat wordt er over de echtgenoot gezegd? Bestudeer de verzen hier.

De rol van de echtgenote in de Bijbel
Welke verantwoordelijkheden heeft een echtgenote? Wat zegt de Bijbel? Ontdek meer over vrouwen in de Bijbel.

De schepping
De geschiedenis van de schepping van het universum via de patriarchen tot de vervaardiging van het gouden kalf.

De tovenaar van Oz video
Wat hebben het pad van gele klinkers, de smaragden stad en Oz te maken met de vraag of God bestaat? Kijk eens naar deze korte video!

De val van Israël
Als gevolg van de afgodendienst die de Israëlieten beoefenen, komt hun koninkrijk uiteindelijk ten val. Lees hier alles over de waarschuwingen, de profetieën en de uitendelijke gebeurtenissen.

De val van Juda
Na de val van Israël blijkt ook de val van het zuidelijke Juda onontkoombaar, ondanks de vele waarschuwingen van Gods profeten. Lees hier meer.

De verloren zoon
Een realiteit voor veel ouders. Verhalen uit de Bijbel over verloren zonen. Vertrouw op God en Zijn beloften. Vind hoop voor jouw eigen ervaring.

De verloren zoon 2
Een realiteit voor veel ouders. Verhalen uit de Bijbel over verloren zonen. Vertrouw op God en Zijn beloften. Vind hoop voor jouw eigen ervaring.

De voorstelling van engelen
Treden engelen werkelijk op als onze individuele beschermers? Een blik op de Schriftteksten en de diverse rollen die engelen in onze levens spelen.

De vrees voor God
Wat betekent deze veel gebruikte uitdrukking? In welke Schriftteksten kunnen we deze terugvinden? Slaat deze term op respect of angst? Leer meer over de betekenis van de Hebreeuwse woorden.

De waarheid over de Da Vinci code
Bestudeer de beweringen uit de Da Vinci Code. Wat is waar en wat niet? Bestudeer de feiten.

De wapenrusting van God
Wat is deze wapenrusting en waarom gaf God deze aan Zijn kinderen? Waar draait de strijd om? Bestudeer hier Efeziërs 6.

De waterdoop
Is de doop noodzakelijk om naar de hemel te kunnen gaan? Een onderzoek van de Schrift en een overzicht van de controverse binnen de Christelijke kerk.

De wederkomst
De lang verwachte gebeurtenis waarin Jezus naar de aarde terugkeert om het kwaad te verslaan en om Zijn heerschappij van rechtvaardigheid en vrede in te stellen.

De wijsheid van God
Wat is deze eigenschap van God? Hoe was deze eigenschap werkzaam in Bijbelse tijden? Vind steun in een begrip van Gods wijsheid.

De wortels van Halloween
Hoe hebben de verschillende culturen in de wereld deze feestdag door de jaren heen gevierd? Waar komen onze huidige gebruiken vandaan? Ontdek hier meer.

De zeven doodzonden
Leer welke zonden traditioneel bekend staan als de zeven doodzonden. Kunnen alle zonden vergeven worden? Waarom zijn deze zonden dodelijk?

De zonde van hoogmoed
Vooringenomenheid met jezelf. Leer over de redenen voor een hoogmoedig hart, bestudeer voorbeelden uit de geschiedenis en leer hoe je deze zonde kunt bestrijden.

De zonde van hoogmoed 2
Vooringenomenheid met jezelf. Leer over de redenen voor een hoogmoedig hart, bestudeer voorbeelden uit de geschiedenis en leer hoe je deze zonde kunt bestrijden.

De zonde van hoogmoed 3
Vooringenomenheid met jezelf. Leer over de redenen voor een hoogmoedig hart, bestudeer voorbeelden uit de geschiedenis en leer hoe je deze zonde kunt bestrijden.

De zonde van hoogmoed 4
Vooringenomenheid met jezelf. Leer over de redenen voor een hoogmoedig hart, bestudeer voorbeelden uit de geschiedenis en leer hoe je deze zonde kunt bestrijden.

De zonde van hoogmoed 5
Vooringenomenheid met jezelf. Leer over de redenen voor een hoogmoedig hart, bestudeer voorbeelden uit de geschiedenis en leer hoe je deze zonde kunt bestrijden.

Dienstbaar leiderschap
We moeten volledig 'in Christus' zijn om een onderneming te kunnen leiden die functioneel op Christus lijkt. Ontdek bescheidenheid, zoek Hem eerst op en gehoorzaam Hem dan in liefde.

Dienstbaar leiderschap 2
We moeten volledig 'in Christus' zijn om een onderneming te kunnen leiden die functioneel op Christus lijkt. Ontdek bescheidenheid, zoek Hem eerst op en gehoorzaam Hem dan in liefde.

Doctrine van de Drie-eenheid
Een fundament van het Christelijk geloof dat het menselijk verstand te boven gaat. Eén God. De drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Een Christelijk getuigenis
Het delen van ons geloof is een zaak van het hart. We zijn niet geroepen om advocaten of rechters, maar slechts getuigen voor Christus te zijn.

Een Christelijke mentor
Waarom is mentorschap zo belangrijk in onze huidige cultuur? Wat als de persoon die ik begeleid niet wil horen wat ik te zeggen heb?

Een boze God
Is God boos op jou? Lijkt het alsof Hij iets tegen je heeft? Ontdek wat we vaak ervaren als boosheid.

Een dagboek bijhouden
Schrijf aan God wat je hart voelt; dat is een vorm van aanbidding. Zoek God in afzondering op en ontdekr hoe Hij jou in jouw leven toefluistert.

Een jaloerse God
Wat betekent het dat God jaloers is? Is jaloezie niet een slechte eigenschap? Vind hier een goede uitleg.

Een relatie met God
Waar is een dergelijke relatie op gebaseerd? Is het gewoon godsdienst of is er meer? Ontdek hier wat Gods ontwerp voor ons is.

Eens gered, altijd gered
Vraag jij je weleens af of jouw redding verloren kan gaan? Is dat idee Bijbels? Bestudeer het bewijs hier.

Egoïsme
Lees hoe een zekere jongeman zijn zelfzuchtige gevoelens te lijf ging. Hoe liep dit af? Wat leerde hij ervan?

Eigenschappen van God
Heb jij ooit nagedacht over Gods werkelijke aard? We kunnen Zijn karaktereigenschappen, zoals deze in de Bijbel worden geopenbaard, op een rij zetten.

Eigenschappen van God 2
Heb jij ooit nagedacht over Gods werkelijke aard? We kunnen Zijn karaktereigenschappen, zoals deze in de Bijbel worden geopenbaard, op een rij zetten.

Eigenschappen van een goed mens
Wat maakt een mens werkelijk goed? En is dat genoeg om een plaats in de hemel te verdienen? Ontdek het hier.

Ethiek op de werkplek
Lijkt het winstbejag 'kost wat kost' belangrijker dan de onderneming op een ethische, eerlijke manier draaiende te houden?

Evangelisatie
Denk eens terug aan de mensen die jou uitnodigden om Gods liefde en vergeving te ervaren. Waar kun jij jouw ongelooflijke liefde voor Christus met anderen delen?

Fondsenwerving door de kerk
Als God almachtig is, waarom heeft Hij dan geld nodig? Ontdek hier de Bijbelse principes die de basis vormen voor gepast en verantwoordelijk geven.

Fondsenwerving door de kerk 2
Als God almachtig is, waarom heeft Hij dan geld nodig? Ontdek hier de Bijbelse principes die de basis vormen voor gepast en verantwoordelijk geven.

Gaven van de Geest
Welke zijn dat? Zijn deze gaven belangrijk voor mij en voor mijn gemeente? Heb ik een gave? Hoe kan ik dat weten?

Gebed om vergeving
Verbind je weer met God. Een geschenk van onschatbare waarde dat door Jezus Christus mogelijk is gemaakt. Het begin van een nieuw leven en een nieuwe hoop.

Gebed om verlossing
Een gesprek met God waarin wij onze zonden toegeven en ons vertrouwen in Jezus Christus als Heer en Redder belijden.

Gebedsgenezing
Leer meer over genezing en wat erbij komt kijken. Wat geloven wij en wie is uiteindelijk de genezer?

Gebrokenheid
Is gebrokenheid een onderdeel van het genezingsproces? Wat zegt de Bijbel over Gods liefde en hoe die zich verhoudt tot gebrokenheid?

Geestelijk leiderschap
Je kunt leiderschap over anderen hebben en tegelijk een dienaar zijn door het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Nederigheid is noodzakelijkheid voor elke leider - in het zakenleven en in de kerk.

Geestelijke genezing
Veel Christenen raken teleurgesteld en uitgeblust in hun geloof. Veel geestelijke leiders worden geestelijk ziek. Verbind je nu opnieuw met God!

Geestelijke groei
Hoe kan een Christen groeien op zijn levenswandel met Christus? Welke rol vervult de Heilige Geest in zijn ontwikkeling?

Geloof in God
Ook al wordt ons geloof ondersteund door bewijsmateriaal en getransformeerde levens, toch moet het eenvoudig en puur zijn, zoals het perspectief van een kind.

Gemeenschap
Dit is een van de hoofddoelen van de mensheid. Waarom is het zo belangrijk dat liefde, vertrouwen en zekerheid in je vriendschappen wordt gekoesterd?

Gemeentestichtende bewegingen
Wat is een gemeentestichtende beweging? Is er een Bijbels model dat gevolgd kan worden? Leer hier meer.

Gemeentestichting
Wat is de definitie? Is het nodig? Bestaat er een effectieve manier om onze naasten te bereiken met het goede nieuws?

Genade of werken
Kunnen wij onze redding verdienen of moeten we Gods genade aanvaarden? Ontdek hier wat de Bijbel te zeggen heeft over deze eeuwenoude controverse.

Genade of werken video
Wat is genade? Randall Niles bekijkt het Goede Nieuws dat de boodschap van Jezus Christus zo anders maakt dan de door de mens verzonnen religieuze pogingen om zich met God te verzoenen.

Glorie aan God
God wordt verheerlijkt door Zijn schepping, Zijn daden, Zijn zoon Jezus en gelovigen die voor Hem leven.

God
Wie is God? Orde, causaliteit, ontwerp en moraliteit zijn God. Wat is Gods werkelijke natuur? Schreef God de Bijbel?

God begrijpen
Is het mogelijk om God en Zijn wegen volledig te begrijpen? Zijn er dingen die wij niet van Hem kunnen weten of begrijpen? Ontdek hier bruikbare informatie.

God eren
Hoe kunnen wij God de eer geven die Hij verdient? Welke rol speelt inkeer hierbij? Kijk eens naar deze Bijbelse voorbeelden.

God heeft jou lief
Houdt Hij echt van mij? Waarom heeft hij ook mij lief? God heeft jou lief en heeft Zijn Zoon gezonden om in jouw plaats te sterven. Ontdek hier het Bijbelse bewijs.

God help me
Schreeuw jij het uit naar God om je uit je huidige situatie te redden? Leer hoe je blijvende hulp en hoop kunt vinden.

God is alomtegenwoordig
Wat betekent het dat God overal aanwezig is? Wat betekent het niet? Ontdek hier wat deze eigenschap van God voor jou betekent.

God is barmhartig
Wat is barmhartigheid? Wat houdt dat in? Wat heeft de Bijbel te zeggen over erbarmen en genade, en wie mag dat ontvangen?

God is eindeloos
Beweert God dat Hij geen begin of einde heeft? Is Hij echt oneindig, grenzeloos en eeuwig? Bestudeer zelf de Bijbelverzen.

God is genadig
Wat betekent Gods genade? Wat is het? Waarom wordt dit vermeld als een eigenschap van God? Bestudeer de Bijbel hier.

God is liefde
Onze definitie van liefde verschilt sterk van Gods definitie van liefde. Bekijk zelf wat de verschillen zijn.

God is liefde 2
Onze definitie van liefde verschilt sterk van Gods definitie van liefde. Bekijk zelf wat de verschillen zijn.

God is liefde video
Een persoonlijke brief van God de Vader aan jou. Hij houdt van jou, wie of waar je ook bent!

God is onveroorzaakt
Wat betekent deze eigenschap van God? Wat is aseïteit? Leer wat deze woorden betekenen en wat de Bijbel erover te zeggen heeft.

God is oppermachtig
Wat is oppermacht of soevereiniteit? Op welke manier is dit een eigenschap van God? Wat heeft de Bijbel erover te zeggen en in welke Bijbelverzen?

God is rechtvaardig
Wat betekent het dat wij een God van gerechtigheid hebben? Wat betekent zijn rechtvaardigheid en welke gevolgen heeft dat voor onze levens? Ontdek het hier.

God is zelfvoorzienend
Wat is deze eigenschap van God? Wat betekent dit? Wat heeft de Bijbel erover te zeggen?

God prijzen
Dank en aanbid je Hemelse Vader voor Zijn goedheid en Zijn genade. Leer over het belang van prijzen en implementeer dit in jouw leven.

Gods namen
Gods karakter, eigenschappen en aard worden door Zijn namen geopenbaard. De namen voor God in het Nieuwe Testament van de Bijbel.

Gods namen 2
Gods karakter, eigenschappen en aard worden door Zijn namen geopenbaard. De namen voor God in het Nieuwe Testament van de Bijbel.

Gods reddingsplan
Ben jj er 100% zeker van dat je naar de hemel gaat als je vandaag zou sterven? Zorg dat je het zeker weet!

Gods trouw
Wat betekent deze eigenschap van God? Op welke manieren is God trouw en waarom is dat belangrijk voor ons? Welke Bijbelse ondersteuning bestaat er voor Gods trouw?

Goed en kwaad
Wat is het kwaad? Bestaat het wel? Wat is uiteindelijk de waarheid over goed en kwaad? Ontdek wat deze auteur hierover te vertellen heeft.

Goliat
Leer meer over deze man uit Gat en over zijn rol in de geschiedenis. Hebben wij zelf tegenwoordig Goliats in onze levens?

Grote zonden
Zijn er verschillende soorten zonden? Zijn er grote en kleine zonden of zijn alle zonden gelijk? Hoe zit het met de gevolgen en de straffen?

Heb Uw naaste lief
Wat is de oorsprong van deze populaire uitdrukking? Waar werd dit idee voor het eerst door Jezus in de Bijbel naar voren gebracht?

Hebzucht
Wat is het en hoe leidt dit tot zelfvernietiging? Is het meer dan gewoon ambitie en macht? Leer hier over de hoofdpunten.

Heilig, heilig, heilig
Wat is de geschiedenis en het belang van deze hymne? Waarom werd dit lied zo populair? Ontdek het hier.

Het beloofde land
Lees in deze maand alles over de inname van het Beloofde Land door de Israëlieten, het tijdperk van de Rechters en het verhaal over Ruth.

Het boek van het leven
Wat is het boek van het leven van het Lam? Ontdek wat de Bijbel zegt over dit Boek, en waarom jouw naam er in moet staan!

Het probleem van het lijden
Een filosofische uitdaging voor het bestaan van een liefdevolle God. Vrije wil nader onderzocht. Ware liefde vereist het vermogen om werkelijk kwaad te doen.

Het verdeelde koninkrijk
Juist toen koning Salomo ongekende hoogten had bereikt op het gebied, viel hij ten prooi aan morele zwakheden en politieke conflicten. Lees hier hoe ook zijn koninkrijk ten onder ging.

Het verhaal van Lucifer
Bestudeer de Bijbelse passages over de val van Lucifer. Wat veroorzaakte zijn val uit de heerlijkheid? Wat is zijn huidige status?

Het zondaarsgebed
Wij zijn allemaal zondaars die onze zonden moeten erkennen en tot inkeer moeten komen. Word nu een zondaar die door Gods genade gered wordt!

Hoe de Bijbel te lezen?
Bestudeer jij de Bijbel nog niet zo lang? Weet je niet waar je moet beginnen met lezen? Vind hier bruikbare tips om Gods Woord te kunnen begrijpen.

Hoe groot zijt Gij
Deze oude hymne staat vol met betekenisvolle woorden over de macht van God. Ontdek hier de historie en de tekst.

Hoe kan ik een Christen worden?
Is Christen zijn meer dan je bij een kerk aansluiten, gedoopt worden of godsdienstig zijn? Ontdek hier wat God zegt.

Hoe kan ik gered worden?
Hoe kun je zeker weten dat je naar de hemel zult gaan wanneer je sterft? Wat zegt de Bijbel hierover? Wat betekent het om gered te zijn?

Hoe kan ik in de hemel komen?
Wil jij weten hoe je eeuwig leven kunt hebben? Wil jij ervan verzekerd zijn dat je naar de hemel gaat?

Hoe ziet God er uit?
Wat heeft de Bijbel te zeggen over Gods uiterlijk? Is Hij in de Bijbel ooit aan mensen verschenen? Zijn de voorstellingen van kunstenaars correct?

Huisgemeente
Wat zijn de achterliggende gedachte en het doel van een dergelijke samenkomst? Hoe ziet het Bijbelse model eruit? Vind hier de belangrijkste informatie.

Hulp bij het begrijpen van de Bijbel
God wil dat we Zijn Woord begrijpen. Hier vind je enkele inzichten en hulpmiddelen die je bij je studies kunnen helpen. Stel hier je vragen.

Ik heb liever Jezus
Lees de tekst van deze beroemde hymne en ontdek de achterliggende geschiedenis. Wat zegt de Bijbel over het onderwerp van dit lied?

In vreemde talen spreken
Verschillende interpretaties binnen de Christelijke kerk. Wat is de realiteit? Wat is de theologische onderbouwing? Het Bijbelse verslag legt dt onderwerp uit.

In vreemde talen spreken 2
Verschillende interpretaties binnen de Christelijke kerk. Wat is de realiteit? Wat is de theologische onderbouwing? Het Bijbelse verslag legt dt onderwerp uit.

Inspirerende Bijbelverzen
Welke Bijbelverzen gebruiken mensen vaak om zich door moeilijke tijden heen te werken? Vind hier verzen die je kunnen helpen wanneer je te kampen hebt met depressie, verdriet, angst of andere uitdagingen.

Intimiteit in het huwelijk
Welke rol speelt intimiteit in de huwelijksrelatie? Hoe kun je beter in de behoeften van je huwelijkspartner voorzien?

Is God oneerlijk?
Waarom is God zo onbegrijpelijk voor ons? Waarom lijden onschuldige mensen en hebben slechte mensen het vaak zo goed? Leer hier meer.

Is de duivel echt
Onderzoek het bewijs voor een letterlijke duivel. Bestaat hij? Wat doet hij en hoe moeten we daar op reageren?

Is de hemel echt?
Ontdek wat de Bijbel te zeggen heeft over deze eeuwige bestemming. Hoe kan een mens er voor zorgen dat hij naar de hemel gaat? Ontdek het hier!

Is de hemel echt? video
Kunnen we de werkelijkheid van de hemel onderzoeken? Wat kunnen we over het onzichtbare domein of het bovennatuurlijke te weten komen? Je moet deze korte video gewoon eens gezien hebben!

Is homoseksualiteit een zonde?
Leer hier wat de Bijbel over homoseksualiteit te zeggen heeft. Wordt dit door de Bijbel veroordeeld of geaccepteerd? Is het Woord van God door de tijd veranderd?

Is orale seks een zonde?
Is het verkeerd wanneer een stel aan orale seks doet? Denk eens na over de redenen waarom je dit doet en stel jezelf dan de volgende belangrijke vragen.

Je geestelijke gaven ontdekken
Is dit een jacht naar een schat? Ontdek hier praktische manieren om je gave te ontdekken. Wat zegt de Bijbel? Welke instructies worden ons meegegeven?

Je ouders eren
Wat betekent het om je ouders te eren? Hoe komt dit in verschillende culturen tot uitdrukking? Wat betekent het in jouw cultuur?

Jezelf vergeven
Begrijp het belang van vergeving en hoe je dit in je eigen leven kunt bereiken. Neem de beslissing om te vergeven.

Jezus Christus
Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.

Jezus Christus 2
Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.

Jezus Christus 3
Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.

Jezus Christus 4
Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.

Jezus Christus 5
Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.

Jezus Christus 6
Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.

Jezus Christus 7
Wie is deze man die meer controverse veroorzaakt dan welke andere religieuze leider in de geschiedenis dan ook? Onderzoek de alternatieven. Ontdek de waarheid.

Jezus Christus en de vroege kerk
De lezingen van de maand november beslaan de bediening van Jezus, Zijn dood en wederopstanding, de handelingen der apostelen en het begin van de kerk.

Jezus houdt van de kleine kinderen
Wat was de inspiratie voor dit lied? Leer hier meer over de schrijver en componist van dit bekende kinderliedje.

Jezus houdt van mij
Het lied 'Jezus houdt van mij' is een bekende hymne voor kinderen. Maar is dit ook waar? Houdt Jezus echt van mij? Lees hier de tekst.

Jezus is de enige weg
Is Jezus de enige weg naar de hemel? Hoe zit het met mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben? Leer hier meer.

Jezus zonder angst verkondigen
Ben jij bang om anderen over je geloof te vertellen? Leer hoe je voorbereid kunt zijn om een gesprek te beginnen.

Jezus zonder angst verkondigen 2
Ben jij bang om anderen over je geloof te vertellen? Leer hoe je voorbereid kunt zijn om een gesprek te beginnen.

Jezusvis
Ik zie dit symbool op auto's, visitekaartjes en gitaarkoffers. Wat betekent het eigenlijk? Waar komt dat symbool vandaan?

Johannes 3:16
Ongeacht de taal en ongeacht de vertaling, de boodschap van God is eenvoudig en duidelijk. Ontdek vandaag Zijn grenzeloze liefde.

Jozef in de Bijbel
Leer meer over de twee bekendste mannen in de Bijbel met de naam Jozef. Wat kunnen we van deze mannen leren? Werden zij door God geëerd?

Kan God mij nog vergeven?
Hoe kan God mij vergeven? Ik heb verschrikkelijke dingen gedaan! Wat zegt de Bijbel over de vergeving van God?

Kleine Bijbelstudiegroepen
Een geweldige manier om samen te delen, te bidden, te studeren, te dienen en te vieren. Sluit je vandaag aan bij een groep of begin er zelf een.

Kleine Bijbelstudiegroepen 2
Een geweldige manier om samen te delen, te bidden, te studeren, te dienen en te vieren. Sluit je vandaag aan bij een groep of begin er zelf een.

Koning David
In de lezingen van de maand april lezen we over Davids klim naar de macht, zijn hoogte- en dieptepunten en zijn psalmen.

Koning Salomo
Lees hier alles over koning Salomo, de zoon van koning David. Salomo was beroemd om zijn wijsheid, die voor ons behouden is gebleven in zijn spreuken en andere werken.

Leer te vergeven
Is vergeving een natuurlijke reactie of een aangeleerd gedrag? Ontdek hier waar echte vergeving vandaan komt. Er is ons advies gegeven.

Lichaam van Christus
Alle mensen die een persoonlijke relatie met Jezus hebben zijn een onderdeel van deze groep. Leer hoe je als lid van dit lichaam effectiever kunt zijn.

Liefdadigheid
Wat is het hart, de geest en de ziel van vrijgevigheid? Hoe kunnen wij vol vertrouwen aan anderen geven en hierin ware vreugde ervaren?

Mannenbedieningen
Ontdek hoe God levens kan veranderen met deze belangrijke toevoeging aan je kerk of je studiegroepen.

Mefiboset
Wie was deze man en waarom is hij van belang voor onze wereld van vandaag de dag? Wat kunnen we van hem leren?

Moet je gedoopt zijn om behouden te worden?
Vind het antwoord op deze belangrijke vraag. Wat is het doel van de doop? Bestudeer hier het bijbelse bewijs.

Moet je gedoopt zijn om naar de hemel te gaan?
Wat is het antwoord op deze belangrijke vraag? Waarom is de doop belangrijk? Bestudeer het duidelijke Bijbelse bewijs hier.

Mozes en de Mozaïsche Wet
Lees hier alles over de bouw van de tabernakel, Israëls tocht door de woestijn en de wetten die God via Mozes aan Israël gaf.

Naar God luisteren
Heb jij een verlangen om Gods stem te horen, maar weet je niet hoe je dat kunt doen? Je kunt hier enkele aanwijzingen en praktisch advies vinden.

Naar de hemel gaan
Ben jij op weg naar de hemel of de hel? Ontdek hoe je dit zeker kunt weten. Wie gaat er naar toe?

Ontzag voor God video
Waarom wordt een volkomen ontzag voor God 'het begin van wijsheid' genoemd? Kijk eens naar deze video en word vervuld van ontzag!

Open theïsme
Bestudeer deze theologische positie. De hoofdvraag is: 'Kent God de toekomst?' Vind hier het antwoord en de ondersteunende Schriftteksten.

Outreach naar weeshuizen
Reine, zuivere godsdienst. Een oproep aan alle Christenen om deel te hebben aan de zegens van de wereldwijde wezenzorg.

Over anderen oordelen
Mogen we over anderen oordelen? Jezus heeft toch gezegd dat we niet over anderen mogen oordelen? Wat bedoelde Hij?

Overwinning in Jezus
Wat is de betekenis van deze hymne die vol geloof zit? Is het mogelijk om door Jezus de overwinning te behalen?

Pasen voor de Christen
Waar gaat deze bijzondere feestdag eigenlijk over? Wat is de geschiedenis ervan? Heeft deze feestdag een bijzondere betekenis voor een Christen die een persoonlijke relatie met Jezus heeft?

Persoonlijke geestelijke groei
Wat betekent het om in God te groeien? Wat zijn de stappen die we moeten nemen om met God te groeien? Zoek hier naar antwoorden.

Prijzen en aanbidden
Meer dan het zingen van liedjes in een kerk. 'Praise and worship' is een leefstijl die voortkomt uit de liefde uit het hart. Een bijbels perspectief op ware aanbidding.

Psalm 119
Psalm 119 is het langste hoofdstuk van de Bijbel en prijst God voor inzicht uit Zijn wetten en leiding door Zijn wetten. Elke paragraaf begint met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

Ritueel misbruik en traumatische hersenspoeling
Haat jij jezelf? Kun jij geen normale relaties aangaan? Voel jij je spiritueel belast? Het is mogelijk dat jij het slachtoffer bent van ritueel misbruik of een opzettelijk toegebracht trauma.

Romeinse weg
Ontdek de Schriftuurlijke basis voor de redding van de mens en leer het verlossingsgebed dat jou door de genade van Jezus Christus wordt aangeboden.

Schuldgevoelens overwinnen
Is het mogelijk om schuldgevoelens kwijt te raken die ik al jaren heb? Ontdek hier wat de Bijbel erover zegt.

Slachtoffers van mensenhandel
Op welke manier zijn wij geroepen om slachtoffers van hedendaagse slavernij te helpen? Ontdek hier hoe jij steun kunt bieden aan mensen in nood.

Stille tijd
Als je een dagelijkse afspraak met God maakt, dan zal deze stille tijd een belangrijk onderdeel van je dagelijkse leven worden. Leer hoe je dit kunt doen.

Stille tijd 2
Als je een dagelijkse afspraak met God maakt, dan zal deze stille tijd een belangrijk onderdeel van je dagelijkse leven worden. Leer hoe je dit kunt doen.

Uitspraken over God
Wat zijn enkele beroemde uitspraken over God? Wat zijn enkele bekende uitspraken van God Zelf? Leer hier meer.

Uitverkiezing
Bestaat er een hogere intelligentie die alles weet, alles ziet en altijd aanwezig is? Vergroot je kennis door er meer over te lezen.

Verlossingsgebed
Terug naar de basisprincipes van de wedergeboorte in Christus. Geloof, aanvaard, kom tot inkeer en word gedoopt. De hoeksteen is Christus.

Vertrouwen op God
“Vertrouw op God en op mij.” Het is geen eenvoudige taak om de woorden van deze bemoediging te ontleden, maar het is van het grootste belang dat we dat wel doen. Want deze woorden vormen een essentieel houvast in moeilijke tijden.

Voorgangersvrouwen
Vrouwen in de bediening voelen zich vaak ondergewaardeerd en ontmoedigd. Ze kunnen met enorme hoeveelheden vermoeidheid vervolging te maken en daardoor opgebrand raken. Hier vind je hoop!

Vrucht van de Geest
De negen zichtbare eigenschappen van een waar Christelijk leven: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Waar is God?
De allerbelangrijkste vraag over het leven en de eeuwigheid. Hoe kunnen we weten dat God bestaat? Hoe kunnen we een relatie met Hem aangaan?

Waarom is er zo veel kwaad in de wereld? video
Vind het antwoord in deze korte video! Waarom is er zo veel leed en pijn in de wereld? Waarom is deze vraag een tijdloze hindernis tussen de mens en God?

Wanneer ik Jezus aanroep
Denk eens na over de woorden van dit lied. De tekst spreekt boekdelen en het Bijbelse voorbeeld van Jezus geeft ons veel stof tot nadenken.

Ware vriendschap
Wat zijn de eigenschappen van een oprechte vriend? Wat voor een vriend wil jij zelf zijn? Vind de antwoorden hier!

Wat is de onvergeeflijke zonde?
Wat is deze onvergeeflijke daad? Kan ik die zonde begaan? Wat als ik dat al gedaan heb? Zal God me toch nog vergeven?

Wat is een Christen?
Wat betekent het wanneer mensen zichzelf een Christen noemen? Wat zegt de Bijbel over de term Christen?

Wat is het Evangelie?
Wat bedoelen mensen wanneer zij het woord Evangelie gebruiken? Wat is de boodschap? Wat is dit goede nieuws?

Wat is liefde?
Romantiek, gevoelens, intimiteit. Wat is de werkelijke betekenis van liefde? Is er meer dan emoties en hartstocht?

Wat is zonde?
Lees een definitie van zonde en ontdek hoe dit met jouw leven verband houdt. Wat is zonde en wat zegt de Bijbel erover?

Wederopbouw en de komst van Jezus Christus
De Bijbellezingen voor de maand oktober beslaan de wederopbouw van Israël na de ballingschap in Babylonië, de intertestamentaire periode en de komst van Jezus Christus, de Messias.

Wereldwijde evangelisatie
Schud de angst van je af en groei waar God je geplant heeft. Concentreer je op het organische proces, niet op een eenmalige gebeurtenis.

Wezenzondag
Waar gaat deze dag over? In veel delen van de wereld wordt op deze dag nieuw leven geblazen in de oproep van Jezus om te zorgen voor de wezen overal ter wereld.

Wie is God?
Wie beweert Hij te zijn? De Schepper? Een welwillende vriend? Een levenskracht? Wie is God voor JOU?

Word een Christen
Leer vandaag hoe jij een Christen kunt worden. Je hoeft alleen maar dit gebed te bidden en het oprecht uit je hart te laten komen.

Zekerheid hebben over je redding
Kan iemand zekerheid hebben over zijn eeuwige bestemming? Wanneer iemand Jezus Christus heeft aanvaard, kan hij die relatie dan weer verliezen?

Over ons
Alles over GOD - Over Ons

Steun ons
Alles over GOD - Steun ons

Aanbevelingen
Alles over GOD - Ontdek wat Christelijke leiders zeggen over de All About GOD Ministries en hun missie om via het Internet zielen voor Jezus te bereiken!

Is de Bijbel geloofwaardig?
Alles over GOD - Hoe past het licht dat van de sterren afkomstig is in het scheppingsverhaal? Als de aarde minder dan 10000 jaar oud is, dan lijkt dit toch niet met elkaar te stroken.

Getuigenissen
Alles over GOD - Lees inspirerende verhalen over hoe God onze All About God Werkgroep gebruikt om een vuurtoren op het Internet te zijn!

De hoofdzaken lijken logisch...
Alles over GOD - Heeft God een doel voor mijn leven? Hoe kan ik weten wat dat is? Ontdek hier de antwoorden op deze vragen.

Tegenstrijdigheden in de Bijbel
Alles over GOD - Ben jij benieuwd naar tegenstrijdigheden in de Bijbel? Hebben we hier redelijke antwoorden op? Staan er fouten in de Bijbel?

Wie schiep de ontwerper?
Alles over GOD - Wie schiep de Ontwerper? Bestond er iets vóór de schepping van het universum? Bestudeer hier de feiten.

Dinosauriërs in de Bijbel?
Alles over GOD - Hoe passen de dinosauriërs in de Bijbelse verhalen? Leefden mensen en dinosauriërs tegelijkertijd op aarde?

Bestaat God werkelijk?
Alles over GOD - Kun je me het specifieke en geloofwaardige bewijs voor God's bestaan laten zien? Leer hier over order, causatie, ontwerp en moraliteit

Veel gestelde vragen van zoekenden en sceptici
Alles over GOD - Sta jij sceptisch tegenover het Christendom? Heb jij vragen over God? Vind hier de antwoorden op je vragen.

Oerknal en evolutie?
Alles over GOD - Intelligent Ontwerper of Oerknal? Was er een willekeurige kosmische explosie? Leer over de feiten zodat je kan zien wat waarschijnlijker is.

De hel is niet echt
Alles over GOD - Wat is de hel en waarom zou ik in een eeuwige vervloeking moeten geloven? Als ik daar naar toe zou gaan, zou ik dan een tweede kans krijgen?

Wat is de zin van het leven?
Alles over GOD - Je kunt er voor kiezen om je leven met God of zonder God te leven. Waar kies jij voor? Maak een geïnformeerde beslissing.

Wie was de historische Jezus?
Alles over GOD - Was Jezus gewoon een groots onderwijzer, een profeet, of de Verlosser van de wereld? Vind hier het antwoord.

Jezus Was God
Alles over GOD - Is Jezus werkelijk 100% God? Als dat zo is, hoe kon Hij dan ook 100% mens zijn? Is dat werkelijk mogelijk?

En mensen die het nooit te horen krijgen?
Alles over GOD - Worden sommige mensen wat betreft hun verlossing op een oneerlijke manier benadeeld? Wat als zij de boodschap nooit te horen krijgen? Hoe kan dat eerlijk zijn?

Waarom hebben wij een vrije wil gekregen?
Alles over GOD - Ben jij verward over je vrije wil en je vermogen om voor jezelf beslissingen te maken? Waarom heeft God ons zo geschapen?

Waarom staat God al dit leed toe?
Alles over GOD - Het antwoord op deze moeilijke vraag kan hier worden gevonden. Ontdek waarom God nu pijn en lijden toestaat.

Hoe zit het dan met baby's die dood gaan?
Alles over GOD - Wat is de leeftijd waarop mensen verantwoording kunnen afleggen en hoe zit het dan met baby's ? Gaan zij naar de hemel?

De enige weg naar de hemel?
Alles over GOD - Waarom zeggen Christenen dat Jezus de enige weg naar de hemel is? Waarom stelde God hier dan beperkingen aan?

Bestaan er echt vervulde profetieën?
Alles over GOD - Waren de profetieën in de Bijbel verzonnen of voorspelden zij werkelijk de komst van de Messias? Hier vind je de feiten.

Welke godsdienst is de juiste?
Alles over GOD - Is het Christendom een religie, een kerkgenootschap, of een relatie? Begrijp het idee van het leven met Jezus Christus.

Waarom heeft God zo'n groot universum geschapen?
Alles over GOD - Ontdek waarom God een groot universum schiep in plaats van alleen maar een aarde. Ontdek hoe de fijn afgestemde elementen van het universum samenwerken.

Ben ik goed genoeg?
Alles over GOD - Wat is er vereist voor de verlossing van mijn zonden? Wat als ik in mijn leven behoorlijk foute dingen heb gedaan? Wat moet ik doen?

Waarom zou ik de Bijbel kunnen vertrouwen?
Alles over GOD - Is de Bijbel geloofwaardig en betrouwbaar? Heeft dit boek ook maar enige relevantie voor mijn leven omdat het al zo oud is? Bestudeer hier de feiten.

Verveelde God Zich?
Alles over GOD - Verveelde God Zich? Is dat de reden voor de schepping van de mens? Ontdek hier het antwoord op deze en vele andere intrigerende vragen!

Een liefdevolle God en de hel?
Alles over GOD - Als God liefde is, hoe kan Hij dan iemand naar de hel sturen? Vind het antwoord hier.

Zijn er vele wegen die naar God leiden?
Alles over GOD - Hebben niet alle religies een manier om naar de hemel te geraken? Waarom zou het Christendom de enige weg zijn naar een eeuwig leven in de hemel?

Waarom schiep God het kwaad?
Alles over GOD - Kun jij de volgende eeuwenoude vraag maar niet beantwoorden: Waarom schiep God het kwaad? Ontdek het antwoord hier!

Waarom kon God niet gewoon verschijnen?
Alles over GOD - Waarom moest God Jezus als mens naar de aarde sturen? Leg hier één van God's grootste mysteries bloot.

Aanmelding voor onze devotie
Alles over GOD - Ontvang meerdere malen per week een Bijbelse overdenking via e-mail. Dit materiaal zal je helpen om dagelijks met God te groeien.

Randall Niles
Alles over GOD - Randall Niles

Greg Outlaw
Alles over GOD - Greg Outlaw was in 2002 een van de oprichters van AllAboutGOD.com en is nu de directeur van de werkgroep. AllAboutGOD.com (AAG) is een van de grootste bedieningen op het gebied van internet-evangelisatie.

Geloofsbelijdenis
Alles over GOD - Lees de geloofsbelijdenis van All About GOD Ministries. Op welke leerstellingen is deze bediening gebaseerd?

Het team van AllAboutGOD.com
Alles over GOD - Het team van AllAboutGOD.com

Doe mee
Alles over GOD - Een oproep voor alle bloggers, podcasters, vloggers, programmeurs, schrijvers, redacteuren, vertalers en Jezus-fanaten! Doe met ons mee en help ons met deze missie van de 21e eeuw!

E-mails van de week
Alles over GOD - E-mails van de week

Video's
Alles over GOD - Video's

Emails van de week bedankt
Alles over GOD - Emails van de week bedankt

Emails van de week voltooid
Alles over GOD - Emails van de week voltooid

Copyright voorwaarden
Alles over GOD - De chronologische Bijbel - Copyrightvoorwaarden

Chronologie
Alles over GOD - Chronologie

De chronologische Bijbel
Alles over GOD - De chronologische Bijbel

Copyright voorwaarden
Alles over GOD - Copyright voorwaarden

Met God groeien
Alles over GOD - Met God groeien

Inleiding
Alles over GOD - Lees hier over de opzet en het doel van onze chronologische Bijbel die voorzien is van uitleg en een dagelijks leesplan.

De raad van bestuur van Alles over GOD
Alles over GOD - Onze bediening heeft een raad van bestuur met als rol het overzien van de visie, de groei, de inhoud en het opzienerschap van AllAboutGOD.com.

Candy Outlaw
Alles over GOD - Candy Outlaw

Dave Burwell
Alles over GOD - Dave Burwell

Diane Burwell
Alles over GOD - Diane Burwell

Donaties
Alles over GOD - Donaties

Donaties
Alles over GOD - Sinds januari 2013 werd er per gedoneerde Euro op zijn minst door één bezoeker van onze websites een persoonlijke beslissing genomen om Jezus Christus als HEER en Redder aan te nemen!

Het privacybeleid
Alles over GOD - Het privacybeleid van All About GOD Ministries

Links
Alles over GOD - Ontdek hier meer online bronmateriaal voor jouw persoonlijke groei. Begin je reis met deze Bijbels en cursussen!

Stille tijd - Het geschreven hart
Alles over GOD - Deel jouw gedachten, overdenkingen, gebeden en andere uitingen van je geloof met God. Lees wat anderen al geschreven hebben. Groei op je reis met God.

Met God groeien
Alles over GOD - Met God groeien

Erik van Geel
Alles over GOD - Erik van Geel, Beheerder Nederlandstalige outreach, Alles over GOD

Biblica
Alles over GOD - Biblica, voorheen de International Bible Society, verspreidt Gods Woord door middel van Bijbelvertalingen, Bijbelpublicaties en Bijbelwerk over de hele wereld.

Waarom wij geen discussies aangaan
Alles over GOD - Wanneer iemand met ons wil discussiëren of debatteren, gaan wij daar eigenlijk nooit op in. Waarom niet? Omdat wij ons bezighouden met evangelisatie, niet met discussies.