Jezus zonder angst verkondigen

Jezus zonder angst verkondigen - Gods leidende hand
Wil jij Jezus zonder vrees met anderen delen? Stel je eens even voor dat je vanavond iemand anders over jouw geloof in Jezus moet vertellen. Geeft dat jou een schuldgevoel of een beklemmend gevoel van angst in je hart? We hoeven niet verder te zoeken dan het eerste boek van het Nieuwe Testament om te ontdekken dat ons wordt opgedragen om Gods goede nieuws met anderen te delen. Matteüs 28:19-20 zegt: "Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld". Maar het was nooit Gods bedoeling dat dit gebod je het gevoel zou geven dat je hiervoor niet bekwaam genoeg zou zijn. Nee; deze opdracht illustreert Gods verlangen om ons op te nemen in Zijn wonderbaarlijke plan om de mensheid te redden.

Wil jij weten wat het geheim is tot het dapper verkondigen van je geloof in Jezus Christus? Jammer genoeg bestaat hiervoor geen speciale truc, maar het is wel geruststellend te weten dat God onze gebeden hoort en dat Hij trouw is aan Zijn belofte om jou alles te geven wat in overeenstemming is met Zijn wil. Omdat God ernaar verlangt dat iedereen de waarheid leert kennen (2 Petrus 3:9), kun je Hem vol vertrouwen vragen om jou gelegenheden te bieden om je geloof met anderen te delen. Als jij God in gebed vraagt om gelegenheden te scheppen waarin jij jouw Christelijke getuigenis kunt afleggen, dan geeft dit jou de mogelijkheid om op Zijn bovennatuurlijke kracht te vertrouwen, in plaats van op je eigen vermogens. Hij zal je angst om te getuigen wegnemen.

Jezus zonder angst verkondigen - De vragen
Als jij Jezus zonder angst wil verkondigen, hoe kun je dan beginnen? Het beginnen van een discussie over geestelijke zaken vormt vaak meteen de grootste drempel. Vraag jij je af hoe je het onderwerp zomaar in het midden van een alledaags gesprek kunt aansnijden? Je kunt dit een veel gemakkelijkere opgave maken door jouw vriend eenvoudig vragen te stellen over wat hij of zij gelooft. Deze eenvoudige techniek heeft normaal gesproken twee voordelen. Ten eerste zal je vriend meer genegen zijn om te luisteren naar wat jij gelooft, als jij eerst hebt geluisterd naar de dingen die hij of zij gelooft. Ten tweede, en dit is belangrijker, laat deze techniek je weten welke dingen er in zijn leven spelen, zodat je hem beter kunt dienen en helpen.

Hier volgen enkele vragen die een gesprek van een werelds onderwerp naar een geestelijk onderwerp kunnen leiden. Deze vragen kunnen als een trechter werken waarmee je het Evangelie kunt introduceren.

 • Geloof jij überhaupt in geestelijke dingen?
 • Wie is Jezus in jouw ogen?
 • Denk jij dat er een hemel en een hel zijn?
 • Als je vanavond zou sterven, waar zou je dan naar toe gaan?
 • Als wat jij gelooft niet waar zou zijn, zou je dat dan willen weten?
Deze vijf vragen kunnen, in bovenstaande volgorde, een gesprek van het wereldse naar het geestelijke domein leiden. En als je vriend "ja" antwoordt op de laatste vraag, dan heb je het voorrecht om jouw geloof met je vriend te delen.

Jezus zonder angst verkondigen - Laat Gods Woord spreken
Je kunt Jezus echt zonder angst verkondigen! Maar in plaats van een ingewikkelde, ingestudeerde presentatie op te zeggen kun je gewoon je Bijbel openen en Gods Woord voor zich laten spreken. Om dit te laten werken heb je een Bijbel nodig (bij voorkeur een kleine Bijbel omdat deze tegenover ongelovigen minder intimiderend overkomt), en enkele passages die over de redding van de mens gaan, zoals de volgende:

 • "Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid." (Romeinen 3:23).
 • "Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer." (Romeinen 6:23).
 • "Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien'" (Johannes 3:3).
 • "Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader'" (Johannes 14:6).
 • "Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. Zo zegt de Schrift het: Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld." (Romeinen 10:9-11).
 • "En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en verrezen." (2 Korintiërs 5:15).
 • "Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen, en we zullen met elkaar aan tafel gaan." (Openbaring 3:20).
Vraag je vriend om een vers hardop te lezen en vraag hem dan om dit aan jou uit te leggen. Laat hem al deze verzen lezen. Als je vriend een passage onjuist interpreteert, ga er dan niet over kibbelen en geef hem dan ook niet meteen je eigen interpretatie, maar vraag hem beleefd om het nog eens te lezen en het nog eens uit te leggen. Maar een verkeerde interpretatie zal niet zo snel een probleem zijn als je de bovengenoemde Bijbelverzen hanteert.

Zelfs als je vriend zegt dat hij niet in de Bijbel gelooft of het er niet mee eens is, is het verstandig om er niet over te twisten. Je kunt hem laten weten dat je alleen maar wilt dat hij begrijpt wat de Bijbel over de eeuwigheid te zeggen heeft. Is het niet wonderbaarlijk om te weten dat het niet onze verantwoordelijkheid is om mensen te overtuigen? Overtuiging is Gods werk. Het enige dat wij kunnen doen is met anderen delen. En wanneer we dat gedaan hebben, hebben we Gods wil uitgevoerd. Wanneer we voor Christus getuigen, dan is dat een daad waarbij we niet kunnen verliezen.

Lees nu deel 2 van "Jezus zonder angst verkondigen"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen