6 mei


Psalmen die diverse gevoelens uitdrukken

De volgende 16 psalmen bevatten een verscheidenheid aan sentimenten, die vanuit het hart van een gelovige aan zijn God worden uitgedrukt. In deze groep psalmen vinden we aanwijzingen voor de complexiteit van de menselijke natuur en de erkenning van een God die in elke menselijke behoefte voorziet.

Psa. 4 - Genade vereist gehoorzaamheid.
Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel.

  O God, luister naar mij nu ik tot U roep.
  U laat mij toch altijd tot mijn recht komen!
  Toen ik wanhopig was, hebt U Zich om mij bekommerd;
  heb ook nu medelijden met mij! Luister naar mijn gebed!

  De HERE God vraagt: "Mensenkinderen,
  wanneer houden jullie er mee op mijn eer te grabbel te gooien
  door dode afgoden te aanbidden?
  Hoelang blijven jullie nog ijdele dingen najagen?
  Het is allemaal bedrog!"

  Luister goed: De HERE heeft mij voor Zichzelf bestemd;
  daarom zal Hij naar mij luisteren en mij antwoord geven wanneer ik tot Hem roep.

  Als u boos wordt, zondig dan niet tegen de HERE;
  als u 's nachts wakker ligt,
  overdenk dan in alle rust Zijn woord.
  Heb volkomen vertrouwen in de HERE
  en bied Hem uw offers aan zoals die zijn voorgeschreven.

  Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen.
  HERE, toont U hun dat zij het mis hebben door Uw licht op ons te laten schijnen!
  Ja, de blijdschap die U mij hebt gegeven, gaat dieper dan hun vreugde,
  wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien.
  Ik ga rustig liggen en slaap vredig in;
  ik weet dat alleen U mij beschermt, HERE!

Psa. 12 - Misbruik van het geschenk der spraak.
Een psalm van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van 'De Achtste'.

  HERE, help ons! Gelovigen zijn er niet meer te vinden.
  Het begrip 'trouw' zegt de mensen niets meer.
  Men is oneerlijk tegen elkaar,
  spreekt met dubbele tong en bedriegt de ander.

  Vernietig dat soort mensen maar, HERE,
  ieder die zo handelt;
  al die mensen die zeggen: "Ik praat me overal uit;
  laat mij het maar zeggen wie doet me wat?"

  De HERE zegt: "Terwille van de onderdrukten
  en het hulpgeroep van de armen
  ga Ik nu optreden.
  Ieder die naar Mij uitziet, zal Ik in veiligheid brengen."
  Het woord van de HERE is betrouwbaar;
  zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver.

  Ik weet, HERE, dat U Uw woord altijd nakomt
  en dat U ons zult beschermen tegen deze onbetrouwbare mensen.
  De ongelovigen schijnen de overhand te hebben
  en het lijkt wel of alle mensen God ongehoorzaam zijn.

Psa. 20 - Gebed voor het welzijn van anderen en een uitdrukking van vertrouwen.
Een psalm van David voor de koordirigent.

  Ik bid dat de HERE u in moeilijke tijden zal antwoorden;
  dat de naam van de God van Jakob u sterk zal maken.
  Ik bid dat Hij u te hulp komt vanuit Zijn heiligdom
  en u steunt vanuit Jeruzalem.
  Ik bid dat Hij Zich al uw offers zal herinneren
  en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.
  Ik bid dat Hij u geeft wat uw hart verlangt
  en dat Hij al uw plannen laat gelukken.
  Wij willen juichen over de overwinningen, die U geeft
  en in de naam van onze God de vlaggen omhoogsteken.
  Ik bid dat de HERE al uw verlangens zal vervullen.

  Ik weet nu zeker dat de HERE de koning, die Hij heeft gezalfd,
  zal laten overwinnen.
  Vanuit de hemel geeft Hij hem altijd antwoord.
  Dat blijkt uit de machtige daden die Hij doet.
  Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens;
  anderen snoeven over hun paarden,
  maar wij stellen onze verwachting op de naam van de HERE, Die onze God is.
  Die anderen komen allemaal ten val,
  maar wij blijven overeind en kunnen standhouden.

  Och HERE, geef onze koning de overwinning!
  Ik bid dat de HERE zal antwoorden wanneer wij tot Hem roepen.

Psa. 25 - Uitdrukking van vertrouwen in God en Zijn aanwijzingen.
Een lied van David.

  Mijn hele wezen is op U gericht, HERE!
  Laat mij niet in de steek, HERE, want ik vertrouw helemaal op U.
  Zorg dat mijn vijanden mij geen kwaad kunnen doen.
  Laat hen niet de overhand over mij krijgen.
  Niemand, die in God gelooft en op Hem vertrouwt,
  zal in Hem teleurgesteld worden.
  Maar zij die de onschuldigen kwaad doen,
  zullen de nederlaag lijden.

  Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, HERE.
  Wilt U de wegen wijzen, die U goed voor mij vindt?
  Wijst U hem mij; ik wil van U leren,
  want U bent de God, van Wie ik mijn hulp verwacht.
  Ik weet dat er buiten U geen hoop is.
  Wilt U voorbijgaan aan de zonden, die ik in mijn jeugd begaan heb, HERE!
  Wilt U daarentegen naar mij kijken met ogen vol genade en vergeving,
  met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

  De HERE is goed en graag bereid hun, die dreigen te verdwalen,
  de juiste weg te tonen.
  Hij zal de beste weg die men maar kiezen kan,
  tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.
  Als wij Hem dan gehoorzamen, zal elk pad waarop Hij ons leidt,
  getooid zijn met Zijn liefdevolle goedheid en waarheid.
  Maar HERE! Ik heb zoveel zonden begaan!
  Och, wilt U die vergeven tot eer van Uw naam?
  Waar is de man, die ontzag heeft voor de HERE?
  God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.
  Hij mag leven binnen het bereik van Gods zegen
  en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.
  De vriendschap met God is uitsluitend voor hen, die Hem eerbied bewijzen.
  Alleen zij zullen de geheimen, verborgen in Zijn beloften, leren kennen.
  Ik kijk voortdurend op naar de HERE om Zijn hulp te vragen;
  want alleen Hij kan mij redden.

  Kom toch, HERE en toon mij Uw genade,
  want ik ben eenzaam en diep wanhopig.
  Het gaat met mij in mijn problemen van kwaad tot erger.
  Lost U ze toch voor mij op!
  Kijk eens wat een zorgen ik heb! Voelt U mijn pijn wel?
  Vergeef mij mijn zonden!
  Ziet U hoeveel vijanden ik heb
  en hoe hartgrondig zij mij haten?
  Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!
  Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden
  dat ik vergeefs op U heb gehoopt!
  Voorzie mij van godsvrucht en integriteit alsof het mijn lijfwachten zijn,
  want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

  O God, wilt U IsraĆ«l bevrijden
  uit alle moeilijkheden?

Psa. 32 - De zegeningen van de schuldbekentenis en de vergeving van zonden.
Een leerzaam gedicht van David.

  Gelukkig is hij
  wiens misstap vergeven
  en zonden niet meer gezien worden.
  Gelukkig is hij,
  aan wie de HERE zijn zonde niet toerekent
  en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.

  Zolang ik mijn zonde niet beleed,
  kwijnde ik weg.
  Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen.
  Dag en nacht
  voelde ik hoe U tot mijn geweten sprak.
  Ik schrompelde in elkaar
  als bij grote hitte.
  Toen heb ik U al mijn zonden beleden
  en niets voor U verborgen gehouden.
  Ik zei: "Ik zal de HERE alles opbiechten"
  en toen hebt U mijn schuld vergeven.

  Laat iedere gelovige veel tot U bidden,
  nu U Zich nog laat vinden.
  Zelfs al komt grote ellende op hem af,
  dan nog zult U hem beschermen.
  U verbergt mij.
  U spaart mij voor moeilijke omstandigheden.
  U vult mijn hart met lofliederen over mijn bevrijding.

  Ik laat u zien welke weg u moet gaan.
  Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht.
  Gedraag u dus niet als een paard of een muildier,
  dat met bit en teugels in bedwang moet worden gehouden.
  Dat wil Ik niet.
  Iemand die zonder God leeft, krijgt veel zorgen en moeite te verduren.
  Maar wie op de HERE vertrouwt,
  wordt door Zijn liefde en goedheid omringd.

  Wees blij in de HERE en zing een loflied, alle gelovigen!
  Laten allen die oprecht tegenover God staan het uitjubelen.

Psa. 38 - Een gekwelde belijdenis van zonden.
Een psalm van David, ter overdenking.

  Och, HERE, straf mij niet
  in het vuur van Uw toorn!
  Uw pijlen hebben mij geraakt
  en Uw hand drukt op mij.
  Door Uw toorn ben ik ziek geworden;
  door mijn zonde heb ik mijn gezondheid verloren.
  Mijn zonden zijn mij te veel geworden;
  zij vormen een grote last in mijn leven.

  Door mijn eigen dwaasheid
  zijn mijn wonden ontstoken; er komt pus uit.
  Ik ben een gebroken man en ga gebukt onder mijn lasten.
  Ik draag alleen nog zwarte kleding.
  Mijn bekken is ontstoken;
  ik ben van top tot teen ziek.
  Ook ben ik helemaal uitgeput en gebroken;
  mijn hart gaat als een wildeman tekeer; ik schreeuw het uit!

  Here, de verlangens van mijn hart zijn voor U als een open boek;
  U hoort elke zucht die ik slaak.
  Mijn hart bonkt en ik voel mij krachteloos;
  zelfs mijn ogen begeven het.
  Vrienden en bekenden bemoeien zich niet met mij nu ik in de zorgen zit.
  Zelfs mijn familie wil mij niet meer zien.
  Er worden vallen voor mij gezet
  door de mensen die mij liever dood dan levend zien.
  Zij die mij in het ongeluk willen storten,
  spreken kwaad van mij en liegen voortdurend.

  Het lijkt wel of ik doof ben, ik hoor niets;
  dat ik niet kan spreken, ik krijg mijn mond niet open.
  Ik ben inderdaad doof en krijg geen verweer over mijn lippen.
  Ik verwacht alles van U, HERE!
  U zult mij wel antwoorden, Here, mijn God.
  Ik dacht bij mijzelf: "Als zij maar geen leedvermaak over mij hebben;
  mij niet uitlachen als ik eens struikel."

  Het lijkt er inderdaad op dat ik zal struikelen;
  voortdurend denk ik aan al mijn ellende.
  Ik beken alles wat ik heb gezondigd;
  ik verga van verdriet over al mijn zonden.
  Mijn tegenstanders leven gewoon door; zij hebben alle macht.
  Ontelbaar zijn de mensen die mij haten en ontrouw tegenover mij zijn.
  Zij vergelden mij goed met kwaad
  en bestrijden mij omdat ik het goedewil doen.

  Laat mij niet in de steek, HERE!
  Och, mijn God, blijf niet zo ver van mij afstaan!
  Kom snel naar mij toe en help mij.
  Here, U bent mijn verlosser.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen