28 april


Psa. 76 - Gods toorn over kwaad moet enorm gevreesd worden.
Een psalm van Asaf. Een lied voor de koordirigent. Te begeleiden met snaarinstrumenten.

  Iedereen in Juda kent God.
  Heel Israël eert en verheerlijkt Hem.
  Zijn huis staat immers in Jeruzalem
  en Hij woont op de berg Sion.
  Daar heeft Hij de wapens van de vijand vernietigd.

  De geweldige bergen kunnen zich niet met U meten
  in pracht en heerlijkheid.
  U versloeg de sterke vijanden.
  Zij sliepen gewoon in.
  Geen van al die dappere krijgers had nog kracht
  om tegen U op te staan.
  Toen U Zich liet zien, God van Jakob,
  konden noch paarden noch strijdwagens meer iets beginnen.
  U bent groot en beroemd;
  niemand kan in leven blijven als Uw toorn ontbrandt.
  Vanuit de hemel hebt U geoordeeld
  en de aarde werd helemaal stil van ontzag.
  Toen stond God op als rechter
  en bevrijdde al de oprechte mensen op aarde.
  Werkelijk, zelfs Uw tegenstanders moeten U eer brengen.
  U houdt ze in toom.

  Doe Uw geloften aan de HERE, uw God. Kom ze ook na.
  Iedereen moet Hem offers en gaven brengen,
  want Hij is beroemd en gevreesd.
  God verslaat alle tegenstanders;
  allen vrezen Hem.

Psa. 82 - Ook al zijn allen “goden”, toch zullen de boosaardigen sterven.
Een psalm van Asaf.

  God staat temidden van de bijeenkomst van de machtigen.
  Hij treedt als rechter op voor hen die zich goden noemen.

  Het lijkt wel of U de ongelovigen recht verschaft en ons niet.
  Hoelang moet dat nog duren?
  Spreek Uw oordeel uit over armen en wezen;
  laat het recht zegevieren voor de armzaligen en hen die niets hebben.
  Bevrijd de man die wordt vernederd en de arme;
  red hen uit de handen van de misdadigers.
  Zij zijn dom en kunnen niets vatten;
  zij lopen in het donker en de aarde wankelt.
  Toch heb Ik gezegd dat zij hooggeplaatsten zijn;
  kinderen van de Allerhoogste God.
  Net als andere mensen zullen zij sterven
  en vallen als overwonnen koningen.

  Kom, God; spreek recht over de aarde.
  Alle volken zijn immers van U?

Psa. 84 - Superioriteit van Gods huis over de verblijfplaats van boosaardigen.
Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gath.

  HERE van de hemelse legers,
  wat zijn Uw woningen prachtig!
  Ik smacht van verlangen om bij U te komen.
  Mijn ziel en mijn lichaam zingen Uw lof,
  de lof van de God Die leeft.

  Uw ogen zien zelfs een mus die een plekje zoekt om te nestelen;
  zelfs het nest van de zwaluw ontgaat U niet.
  Noch haar jongen.
  Ook zij zijn welkom in Uw tempel, HERE van de hemelse legers.
  U bent mijn Koning en mijn God.
  Gelukkig zijn de mensen die heel dicht bij U leven;
  zij zingen lofliederen voor U.

  Gelukkig zijn de mensen die Uw kracht kennen en ervaren;
  zij weten hoe zij op Uw weg moeten blijven.
  Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan,
  ontspringen daar opeens allemaal bronnen.
  Problemen veranderen in zegeningen
  Zij leven door Uw kracht en worden altijd door U beschermd.
  Zij ontmoeten God in Sion, waar Hij woont.

  Och HERE, God van de hemelse legers, luister toch naar mijn gebed.
  Luister goed naar mij, God van Jakob.
  God, U beschermt ons.
  Kijk naar de man, die U hebt uitgekozen.

  Ik ben liever maar heel kort bij U,
  dan jarenlang in een omgeving waar men U niet kent.
  Ik heb liever de minste plaats in Uw huis dan een ereplaats
  in een huis waar men met U spot.
  God de HERE is het licht in mijn leven. Hij beschermt mij altijd.
  Hij schenkt vergeving en herstelt ons in ere.
  Mensen die volkomen naar Zijn wil leven,
  worden rijk door Hem gezegend.

  HERE van de hemelse legers,
  gelukkig is hij die zijn vertrouwen op U stelt.

Psa. 90 - Het is belangrijk niet te vergeten dat het leven vergankelijk is.
Deze psalm is een gebed van Mozes, de vriend van God.

  Here, van generatie op generatie
  hebben wij onze hulp en kracht bij U gezocht.
  Al voordat U de bergen schiep, was U God.
  Voordat U de aarde schiep, was U God.
  Vanuit de eeuwigheid van oudsher
  tot in de eeuwigheid in de verre toekomst, bent U God.

  U laat de mens sterven en vergaan tot stof.
  U zegt: "Word weer stof, mensenkinderen."
  Duizend jaar betekenen niets voor U,
  zij zijn als een ademtocht voor ons mensen,
  voor U als een oogwenk.
  Jaren gaan aan U voorbij als een kort moment van insluimeren
  bij het ontwaken 's morgens.
  Als gras dat snel groeit. 's Morgens groeit en bloeit het nog
  en 's avonds verdort het alweer.

  Precies zo vergaat het ons als Uw toorn over ons komt.
  Deze vernietigt ons.
  U ziet onze zonden scherp voor U.
  Onze meest verborgen zonden komen bij U aan het licht.
  Zo eindigt ons leven onder Uw boosheid.
  De jaren van ons leven gaan als een zucht voorbij.
  Onze gemiddelde leeftijd is zeventig jaar.
  Alleen de zeer sterke mensen worden tachtig jaar.
  Alles waarop wij trots waren,
  blijkt toch alleen maar moeite en verdriet met zich mee te brengen.
  Het leven vliegt voorbij en voor we het weten zijn we gestorven.

  Wie kent de kracht van Uw toorn
  en de omvang van Uw ergernis?
  O God, leer ons zó te leven
  dat wij ons uiteindelijk de wijsheid eigen maken.

  Kom toch terug, HERE! Hoe lang moet het nog duren?
  Heb toch medelijden met Uw dienaren.
  Laat ons 's morgens vroeg al Uw goedheid en liefde mogen ervaren;
  dan zullen wij juichen en elke dag met blijdschap beleven.
  Geef ons blijdschap naar de mate waarin wij moeite en verdriet hebben gekend.
  Zovele jaren waren vol zorg en verdrukking.
  Laat Uw dienaren Uw werken zien;
  ik bid dat hun kinderen Uw majesteit mogen aanschouwen.

  HERE, onze God, stort Uw liefdevolle vriendelijkheid over ons uit.
  Zegen het werk dat wij doen.
  Ja, wij bidden U om Uw zegen over alles wat wij ondernemen.

Psa. 92 - Alleen de rechtschapenen zullen werkelijk voorspoed kennen.
Een psalm voor de sabbat.

  Het is goed de HERE te prijzen.
  Allerhoogste God, het is goed lofliederen te zingen tot eer van Uw naam.
  Het is goed 's morgens vroeg al te spreken over Uw goedheid en liefde
  en 's nachts over Uw trouw.
  Het is goed om U te loven met de snaarinstrumenten:
  de harp en de citer of het tiensnaren instrument.

  Er is grote blijdschap in mijn hart, HERE, als ik denk aan alles wat U doet.
  Ik juich over alles wat U hebt gemaakt.
  HERE, alles wat U doet is ontzagwekkend;
  Uw gedachten zijn heel diep en wijs.
  Een mens zonder verstand begrijpt het niet
  en ook dwazen kunnen er niet bij.
  Het lijkt wel of bij de ongelovigen alles voor de wind gaat;
  of zondaars alleen maar gezondheid en voorspoed kennen.
  Maar toch zult U ze vernietigen.

  Alleen U, HERE, neemt de hoogste positie in. Voor eeuwig.
  Kijk, HERE, Uw vijanden zullen vernietigd worden.
  Alle zondaars zullen worden verspreid over de aarde.
  U hebt mij sterk gemaakt en mij U toegeëigend.
  Als mensen het op mij voorzien hebben, ken ik geen angst.
  Inderdaad hoor ik verhalen over zondaars,
  die uit zijn op mijn ondergang.

  Gods volgelingen zullen groeien en bloeien als palmbomen;
  hoog opgroeien als de cypressen in de bossen van de Libanon.
  Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de HERE,
  groeien zij dichtbij Hem op.
  Ook als zij al heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn;
  zij lijken op gezonde, jonge mensen.
  Zij vertellen over de HERE,
  hoe rechtvaardig en oprecht Hij is.
  Hij is de rots waarop ik leun. Hij kent geen zonde.

Psa. 112 - Gunsten die zich opstapelen voor een rechtschapen mens.

  Prijs de HERE!

  Gelukkig is ieder, die ontzag heeft voor de HERE
  en van harte bereid is Zijn geboden na te volgen.

  Zijn nageslacht zal op aarde machtig worden.
  Alle oprechte mensen worden gezegend.
  De HERE voorziet hen van alles wat zij nodig hebben en rijkdom wordt hun deel.
  Zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand.
  God laat Zijn licht schijnen voor de gelovigen,
  ondanks de duisternis waarin zij soms leven.
  Hij geeft hun genade en recht en ook Zijn liefdevolle meeleven.
  Iemand die zich om anderen bekommert
  en leent waar dat nodig is en eerlijk zaken doet,
  zal het goed gaan.
  Hij zal sterk in het leven staan.
  De Here zal aan hem denken.
  Hij is niet bang voor kwaadsprekers.
  In zijn hart is rust en vrede; hij vertrouwt volledig op de HERE.
  Zijn hele houding is onwankelbaar en angst kent hij niet.
  Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.
  Hij geeft veel weg aan de armen.
  Altijd blijft hij oprecht;
  met blijdschap en eer wordt hij omringd.

  De ongelovige ergert zich aan hem als hij dat alles ziet.
  Hij knarst met zijn tanden, machteloos.
  Wat de goddelozen willen, wordt altijd tenietgedaan.

Psa. 115 - Mensen die in afgoden geloven kunnen nergens op vertrouwen.

  HERE, wij verdienen geen eer.
  Alleen Uw naam komt alle eer toe
  wegens Uw goedheid, liefde en trouw.

  De heidenen zeggen:
  "Waar is hun God nu?"
  Onze God woont in de hemel
  en doet wat Hem goeddunkt.

  Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud;
  vervaardigd door gewone mensen.
  Die beelden kun je zien:
  Zij hebben een mond, maar zeggen geen woord.
  Ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt,
  maar die kunnen toch niet horen.
  En een neus, maar die ruikt niets.
  De handen die eraan zitten, voelen niets.
  En de voeten verzetten geen stap.
  Ook de keel kan geen geluid voortbrengen.
  Degenen die de beelden maakten,
  zullen eenmaal net zo dood worden als hun maaksels.
  Zo gaat het ook met ieder die op die beelden vertrouwt.

  Israëlieten, stel uw vertrouwen op de HERE.
  Hij is voor hen een helper en stelt Zich beschermend voor hen op.
  Nageslacht van Aäron, stel uw vertrouwen op de HERE.
  Hij is voor hen een Helper en stelt Zich beschermend voor hen op.
  Als u ontzag hebt voor de HERE, stel dan ook uw vertrouwen op Hem.
  Hij is voor u een Helper en stelt Zich beschermend voor u op.

  De HERE denkt aan ons; Hij geeft de zegen.
  Hij geeft zegeningen aan het volk van Israël,
  aan het nageslacht van Aäron
  en aan ieder die ontzag voor de HERE heeft;
  klein en groot.

  Ik bid dat de HERE u veel kinderen geeft,
  zowel aan u als aan uw kinderen.
  U bent rijk gezegend door de HERE,
  Die hemel en aarde heeft gemaakt.

  De hemel is de woonplaats van de HERE
  en de aarde gaf Hij aan de mensen.
  Dode mensen kunnen de HERE niet prijzen;
  vanuit het dodenrijk kan niemand Hem eren.

  Wij, de levende mensen,
  mogen echter de HERE loven en prijzen:
  Nu en tot in eeuwigheid.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- aprilMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen