De wijsheid van God

De wijsheid van God - De wijsheid van Zijn Woord
De wijsheid van God blijkt al sinds ons begin - in de hof van Eden. Adam en Eva hadden vrije beschikking over de hof en alles wat zij ooit nodig zouden kunnen hebben, was voorzien. Alleen de boom in het midden van de hof was verboden. God waarschuwde Adam en Eva dat zij niet mochten eten van de boom die kennis gaf van goed en kwaad. Zij negeerden Gods woorden. Als ze naar Hem geluisterd hadden en niet bezweken waren voor de verleiding van de slang, dan zouden ze nooit kwaad gekend hebben. Dit was de zondeval, het falen van de mensheid, dat werd overgedragen aan elke volgende generatie.

Wij hebben vragen over al het lijden in het leven, waarom nare dingen gebeuren en er kwaad in de wereld is, maar deze dingen gebeuren vanwege de zondige ongehoorzaamheid van Adam en Eva in de hof. Je zou het kunnen beschouwen als een erfenis die ons nagelaten is door onze voorouders. Er is nadien nooit meer een mens geweest die niet gezondigd heeft tegen God - het is genetisch.

De wijsheid van God - Zijn wijsheid aan het werk
De wijsheid van God blijkt opnieuw in Genesis 6 met het verhaal van Noach. Verzen 5-8 luiden: “De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb er spijt van dat Ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de HEER genade.” Alleen Noach en zijn gezin werden gered toen God de zondvloed stuurde. Door de wijsheid van God werd de aarde opnieuw gevuld met een rechtvaardige generatie.

Paulus schrijft in Efeziërs 3 over het mysterie van het Evangelie aan de heidenen. Hij spreekt over God wanneer hij in vers 10 en 11 zegt: “Zo zal nu door de Kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer.”

De wijsheid van God - De wijsheid van God hebben
Kan de mensheid de wijsheid van God ontvangen? Er zijn veel verzen die openbaren dat God ons inderdaad Zijn wijsheid schenkt. Koning Salomo is wellicht de bekendste wijsgeer ooit. “God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee” (1 Koningen 5:9). Andere voorbeelden zijn te vinden in 1 Koningen 5:26; 10:24; Exodus 31:3 (wanneer God met Mozes spreekt); Deuteronomium 34:9 (Jozua) en Efeziërs 1:17 (het gebed van Paulus in Efeze).

Nadat hij de beproevingen van het leven besproken heeft, zegt Jakobus 1:5: “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.”

Nadat hij de beproevingen van het leven besproken heeft, zegt Jakobus 1:5: “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.”

Zonder wijsheid kan het leven netelig zijn. Onze menselijke wijsheid kan ons verder in de problemen brengen, het leven lijkt soms heel oneerlijk. Als het leven volledig rechtvaardig was, zou ieder van ons eeuwig boeten voor elke tekortkoming in onze onvolmaakte levens. Het is beter dan eerlijk dat een rechtvaardige Verlosser de kloof overbrugt tussen de onvolmaakte mens en de volmaakte God met oneindige wijsheid. De zoektocht naar de wijsheid van God is het antwoord voor ons allemaal. Als we ons hart op de Heer kunnen richten en ons door Zijn Woord laten leiden, dan zullen we een leven leiden dat volledig omarmd wordt door Gods liefde en wijsheid.

Leer meer over Gods eigenschappen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen