Het boek van het leven

Het boek van het leven - Wat is het?
In het boek van het leven (ook wel het Boek des Levens van het Lam genoemd) zijn de namen vastgelegd van allen die de zonde overwonnen hebben door Jezus te aanvaarden als de Christus, en daardoor in geestelijk opzicht wedergeboren zijn. Met andere woorden, het boek van het leven is de lijst met namen van de verlosten - degenen die eeuwig met God in de hemel zullen leven.

Het boek van het leven - Wat erover in de Bijbel staat
De volgende Bijbelverzen vermelden het boek van het leven.

 • “Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van Mijn Vader en Zijn engelen” (Openbaring 3:5). Dit vers leert ons dat overwinnaars gekleed zullen zijn in het wit (een symbool van reinheid) terwijl onze naam bevestigd wordt aan God. Om onze namen in het boek te krijgen, moeten we gereinigd worden ofwel “overwinnaars” zijn. Dat betekent dat degenen die de verlossing van Christus verwerpen, er niet in zullen staan.
 • Openbaring 21:27 zegt: “Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam.”
 • Het belang van het boek van het leven blijkt uit Openbaring 20:15: “Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.” Dit is een eeuwige straf. De vuurpoel is de eindbestemming die voor Satan gemaakt is en die dreigt in alle eeuwigheid voor degenen die God afwijzen en tegen Hem in opstand komen. Dit wordt voorzegd in het visioen dat beschreven wordt in Openbaring 13:8: “Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.” Dit vers hoort bij het visioen dat in Openbaring 17:8 gegeven wordt aan Johannes: “Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.”
 • “Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid.” (Openbaring 20:11-15).
 • “En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan” (Filippenzen 4:3).

Het boek van het leven - Staat jouw naam er in?
Het is heel eenvoudig om je naam in het boek van het leven opgenomen te krijgen. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat je begrijpt dat we allemaal zondaars zijn. Romeinen 3:23 zegt: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.” Zondigen betekent dat we de (volmaakte) lat die God voor ons gelegd heeft, niet gehaald hebben. De straf voor de zonde is de dood. Romeinen 6:23 zegt: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Volgens dit vers is de dood het loon voor onze zonde. Dit is wat ons toekomt. We verdienen te sterven en voor eeuwig van God gescheiden te leven.

Maar daar houdt de boodschap niet mee op! Christus is voor ons gestorven. Romeinen 5:8 zegt: “Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Jezus is in onze plaats gestorven. Drie dagen later stond Jezus op uit de dood, en daarmee bewees Hij dat de zonde overwonnen was.

Het geweldige nieuws is dat JIJ gered kan worden door geloof in Christus. Efeziërs 2:8-9 luidt: “Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” Jij kan op Jezus vertrouwen om jou te vergeven en je eeuwig leven te geven, in plaats van een eeuwige dood.

Als jouw naam in het boek van het leven staat ben je verzekerd van alle eeuwige zegeningen. Staat jouw naam in het boek van het leven? Zo niet, neem dan nu de tijd om met God te praten. Geef aan dat je bij Zijn familie wilt horen en in Zijn boek geschreven wilt worden.

Je kunt Jezus aanvaarden door Hem oprecht te vragen om in jouw leven te komen, jouw zonden te vergeven en jouw Heer en Redder te worden. Dat is niet alleen iets wat je moet bedenken, maar iets wat je met oprecht geloof en een hele sterke wil moet doen.

Als jij Jezus nu wilt ontvangen en Zijn geschenk van verlossing wilt aanvaarden, moet je in Jezus Christus geloven, berouw hebben van je zonden en de rest van je leven aan Hem overdragen. Er is geen sprake van een ritueel waarbij je bepaalde uitspraken moet doen, maar je kunt het onderstaande gebed gebruiken om jouw oprechte geloofsdaad onder woorden te brengen.

  “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

 • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
 • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
 • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
 • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
 • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen