20 april


Psa. 13 - Gebed om verlossing uit de handen van vijanden.
Een psalm van David voor de koordirigent.

  HERE, bent U mij helemaal vergeten?
  Wanneer komt U mij weer tegemoet?
  Moet ik nog lang naar U uitzien?
  Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om U!
  Laat U mij nog lang onder de overheersing van mijn vijand?

  Kijk toch naar mij om, HERE, en laat mij eens iets van U mogen opmerken.
  U bent toch mijn God? Geef mij Uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven.'
  Zodat mijn vijand nooit kan zeggen: "Ik heb hem overwonnen!"
  Want als ik val, staan zij om mij heen te juichen.

  Maar ik stel al mijn vertrouwen op Uw goedheid en liefde.
  In mijn hart is vreugde omdat ik zeker weet dat U voor bevrijding zorgt.
  Ik wil een loflied voor de HERE zingen,
  want Hij helpt mij altijd.

Psa. 17 Gebed om redding van vijanden.
Een gebed van David.

  Luister toch, HERE, want ik vraag Uw oordeel over een eerlijke zaak.
  Schenk mij Uw aandacht en luister naar mijn smeekgebed.
  Ik kom bij U met een volkomen eerlijk hart en spreek oprecht tot U.
  Spreek Uw oordeel over mij uit, want U weet wat goed en rechtvaardig is.

  Beoordeel mijn geweten; U kunt dat zelfs 's nachts doen.
  Test mij maar. U zult niets verkeerds bij mij vinden, waar ik ook over spreek.
  Zoals U mij hebt geleerd, ben ik ook nooit op pad gegaan met zondaars.
  Daarvoor heb ik gewaakt.
  Integendeel, ik heb alleen Uw weg betreden en daarop liep ik met vaste tred.

  Maar nu roep ik naar U, juist naar U, mijn God,
  omdat ik weet dat U mij zult antwoorden. Luister alstublieft!
  Laat ook nu blijken hoe genadig en liefdevol U bent.
  Want U bevrijdt de mensen die bij U schuilen.
  Bescherm mij zoals een vader zijn geliefd kind beschermt.
  Laat ik mij in Uw schaduw mogen verbergen.
  Want de ongelovigen willen mij de baas worden
  en mijn aartsvijanden dreigen mij in te sluiten.

  De stem van hun geweten leggen zij het zwijgen op
  en het lijkt of zij mij vriendelijk benaderen.
  Zij zijn overal om mij heen, waar ik ook ben.
  Hun enige bedoeling is mij te vernietigen.
  Mijn vijand lijkt op een leeuw, klaar om zijn prooi te bespringen.
  Of op een leeuwewelp, diep weggedoken in een schuilplaats.

  Gaat U hem tegemoet, HERE, en sla hem neer.
  Red mijn leven door Uw zwaard.
  Sla hem met Uw eigen hand, HERE.
  Het zijn mannen van deze wereld, die buiten dit leven niets meer verwachten.
  Geef hun maar wat goed voor hen is.
  Laat zelfs hun nageslacht er nog maar last van hebben.
  Ik wil rechtvaardig blijven en U altijd kunnen aanzien.
  's Morgens wil ik, denkend aan Uw goddelijke heerlijkheid,
  blij en dankbaar wakker worden.

Psa. 23 - De Heer als een beschermende Herder.
Een gebed van David.

  De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb!
  Hij laat mij uitrusten in een groene weide
  en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.
  Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg, waar Zijn recht geldt,
  tot eer van Zijn naam.
  Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang,
  want U bent dicht bij mij.
  U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee.

  U bereidt heerlijk eten voor mij,
  waar mijn vijanden bij zijn.
  U behandelt mij als een persoonlijke gast!
  U zegent mij overvloedig!
  Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren;
  en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in Uw huis.

Psa. 26 - Gebed om de vrijkoping van de rechtvaardigen.
Een lied van David.

  Laat het recht over mij zegevieren, HERE,
  want ik ben onschuldig.
  Ik vertrouwde op de HERE
  zonder uit mijn evenwicht te raken.
  Stel mij maar op de proef, HERE, en ga na of er iets fout is.
  Beoordeel mijn hele leven; ja, ook mijn gedachten.
  Ik houd steeds Uw goedheid en liefde voor ogen.
  Ik ga mijn weg in Uw waarheid.
  Nooit zoek ik contact met slechte mensen en de huichelaars mijd ik.
  Ik wil niet omgaan met misdadigers
  en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen.
  Ik was mijn handen in onschuld
  en kom graag bij Uw altaar, HERE.
  Ik zing daar uit volle borst een lied om U te loven
  en vertel er over Uw wonderen.
  HERE, ik houd zoveel van Uw huis,
  de plaats waar U Zelf immers woont!

  Laat mij niet met de zondaars en moordenaars verloren gaan.
  Aan hun handen kleeft de misdaad
  en zij nemen geschenken aan als verradersloon.
  Niets van deze dingen heb ik gedaan;
  verlos mij en toon mij Uw genade.

  Ik ben op het rechte pad.
  Ik zal de HERE prijzen in de samenkomsten.

Psa. 28 - Gebed om verlossing van de rechtvaardigen en bestraffing van de slechten.
Door David.

  Ik roep naar U, HERE, mijn rots.
  Keer U niet zonder te spreken van mij af.
  Want als U tegen mij blijft zwijgen, zal ik sterven.
  Luister toch naar mijn luide smeekbeden.
  Ik hef mijn handen naar U omhoog in Uw heiligdom.

  Vernietig mij niet samen met de goddelozen
  of met andere misdadigers.
  Die spreken wel vriendelijk met anderen,
  maar in hun hart haten zij hen.
  Geef hun maar wat zij verdienen; loon naar werken.
  Vergeld hun maar naar hun handelwijze.
  De HERE zal hen vernietigen en niet meer herstellen,
  omdat zij niet naar Hem hebben opgezien
  en ook Zijn werken niet hebben onderscheiden.

  Ik loof de HERE, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
  De HERE geeft mij Zijn kracht; Hij is het schild, waarachter ik schuil.
  Mijn hart heeft op Hem vertrouwd en Hij heeft mij geholpen.
  Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.

  De HERE geeft Zijn volk kracht.
  Hij is een beschermende vesting voor hem die Hij heeft gezalfd.
  Maak Uw volk vrij en zegen die van U zijn.
  Zorg voor hen en bescherm hen tot in eeuwigheid.

Psa. 31 - Gebed om verademing tijdens de vlucht voor achtervolgers en lasteraars.
Een psalm van David voor de koordirigent.

  Ik verberg mij bij U, HERE.
  Geef dat ik nooit tevergeefs bij U aanklop.
  Help mij ontkomen door Uw rechtsgevoel.
  Luister toch naar mij en red mij vlug.
  Wees voor mij als een rots die beschutting biedt;
  als een sterke burcht, zodat ik word gered.
  Want U bent voor mij een rots en een burcht;
  om de eer van Uw naam zult U mij leiden op mijn weg.
  U zult mij redden uit de valstrik die voor mij was uitgezet.
  Ik vertrouw U helemaal.
  Mijn hele wezen leg ik in Uw handen, want U zult mij zeker bevrijden,
  HERE, mijn trouwe God.

  Ik haat mensen die waarde hechten aan onbelangrijke en ijdele dingen.
  Zelf vertrouw ik alleen op de HERE.
  Ik zing het uit en verblijd mij over Uw goedheid en liefde.
  Want U hebt naar mij omgezien in mijn ellendige toestand;
  U kende mijn angst en spanningen.
  U zorgde ervoor dat de vijand mij niet de baas werd.
  U hebt mij alle ruimte gegeven.
  Ik kon gaan waar ik wilde.

  Help mij met Uw genade, HERE; ik heb het zó moeilijk!
  Alles in mij kwijnt weg van narigheid.
  Het verdriet overmant mij!
  Mijn leven gaat voorbij in verdriet
  en jarenlang leef ik zuchtend.
  Door mijn eigen slechtheid heb ik geen kracht meer over
  en lichamelijk ga ik alleen maar achteruit.
  Voor hen die het mij moeilijk maken,
  ben ik een mikpunt van spot geworden; vooral voor mijn buren.
  Vrienden en bekenden schrikken als zij mij zien.
  Wie mij op straat tegenkomt, maakt rechtsomkeert.
  Men denkt niet meer aan mij;
  het lijkt wel of ik dood ben voor anderen.
  Als een gebroken servies ben ik, waardeloos.
  Ik hoor het wel hoe men achter mijn rug over mij praat.
  De achterklap: "Heb je hém gezien?"
  Zij overleggen met elkaar en maken plannen
  mij van het leven te beroven.

  Toch is mijn vertrouwen op U gevestigd, HERE;
  ik spreek het ook tegen U uit: "U bent mijn God.
  U bepaalt hoe lang ik leef;
  verlos mij van mijn vijanden en achtervolgers.
  Laat Uw licht over mij, Uw dienaar, schijnen
  en bevrijd mij door Uw goedheid en trouw.
  Ik roep tot U, HERE; beschaam mijn vertrouwen niet.
  Laat hen die zonder U leven, maar beschaamd staan.
  Breng hen tot zwijgen in de godverlatenheid.
  Breng de leugenmond tot zwijgen.
  Die spreekt toch alleen maar trots en smalend tegen Uw volgeling.

  Wat een geweldige rijkdom wacht degenen die ontzag voor U hebben,
  allen die bij U schuilen.
  Zelfs de ongelovigen zullen het zien.
  U verbergt de Uwen en beschermt hen
  tegen de aanvallen van de mensen.
  U verstopt hen in een hut
  en vrijwaart hen van roddels."

  Alle eer is voor de HERE,
  want Hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze Zijn goedheid en liefde getoond.
  Vooral toen ik het zo verschrikkelijk moeilijk had.
  Terwijl ik in mijn angst dacht dat U mij vergeten was,
  hebt U juist mijn luide smeekbeden gehoord.
  U hoorde mij om hulp roepen.

  Dit zeg ik tegen allen die God volgen:
  "Heb Hem van harte lief,
  want de HERE zorgt voor hen die Hem trouw volgen;
  maar Hij rekent grondig af met de hoogmoedigen.
  Wees sterk; laat uw hart maar sterk en moedig zijn
  en blijf altijd op de HERE hopen."Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- aprilMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen