15 juli


Jes. 45:14
EGYPTENAREN ZULLEN GOD KENNEN. De HERE zegt:

  De Egyptenaren, Ethiopiërs en Arabieren
  zullen aan u onderworpen zijn.
  Zij zullen met hun handelswaar bij u komen
  en het zal van u zijn.
  Zij zullen u als gevangenen in ketens volgen,
  voor u op de knieën vallen en zeggen:
  "Uw God is de enige God Die er is!"

Jes. 45:15-25
MENSEN DIE AFGODEN VEREREN ZULLEN GOD KENNEN.

  Werkelijk, God van Israël, redder,
  U bent een God Die beschermt.
  Allen die beelden aanbidden, zullen worden teleurgesteld
  en zich diep schamen.
  Maar Israël zal met eeuwig heil door de HERE worden gered;
  zij zullen in alle eeuwigheid niet worden teleurgesteld in hun God.

  Want zo zegt de HERE,
  Die de hemelen heeft geschapen;
  Hij is God,
  Die de aarde heeft gevormd en toebereid
  (Hij heeft haar niet als een woestheid geschapen),
  opdat zij bewoond zou zijn:
  Ik ben de HERE
  en er bestaat geen andere God!
  Ik heb in het openbaar grote beloften gedaan;
  Ik fluister geen geheimzinnige dingen in één of andere donkere hoek,
  zodat niemand kan horen wat Ik eigenlijk bedoel.
  En Ik heb Israël niet gezegd
  Mij tevergeefs te zoeken,
  want Ik, de HERE, spreek eerlijk en open
  en wat Ik zeg, is betrouwbaar.

  Verzamel u en kom hier,
  allen die aan de veroveringen zijn ontkomen.
  Wat een onwetenden, wat een onverstandigen zijn het
  die met houten afgodsbeelden rondlopen
  en goden aanbidden die hen niet kunnen helpen!
  Laat de bewijzen maar eens horen,
  die u meent te hebben van het nut van het aanbidden van afgodsbeelden!
  Wie anders dan God heeft tevoren gezegd
  dat die dingen zouden gaan gebeuren?
  Welke afgod heeft u dat ooit verteld?
  Want er bestaat geen andere God dan Ik
  (een rechtvaardige God en een redder)
  nee, niet één!

  Laat de hele wereld zich, wanneer het om verlossing gaat,
  tot Mij wenden.
  Want Ik ben God; er bestaat geen andere God.
  Ik heb bij Mijzelf gezworen
  (en mijn woord terugnemen doe Ik niet, want het is een waar woord)
  dat elke knie voor Mij zal buigen
  en dat elke tong trouw zal zweren aan mijn naam.
  "In de HERE ligt al mijn gerechtigheid en kracht",
  zullen de mensen verklaren.
  Allen die zich tegen Hem verzetten,
  zullen tot Hem komen en zich schamen.
  In de HERE worden alle generaties van Israël gerechtvaardigd
  en zij zullen zich op Hem beroemen.

Jes. 46:1-7
BABYLONISCHE AFGODEN ZIJN MACHTELOOS.

  De afgodsbeelden van Babel, Bel en Nebo,
  worden op wagens weggevoerd!
  Maar kijk! De trekdieren struikelen!
  De wagen slaat om en de beelden vallen op de grond!
  Is dat het beste wat zij kunnen?
  Als zij zichzelf niet kunnen behoeden voor zo'n val,
  hoe hadden zij dan ooit hun volgelingen kunnen beschermen?

  Luister naar Mij,
  alle Israëlieten die zijn overgebleven;
  Ik heb u geschapen
  en sinds uw geboorte voor u gezorgd.
  Uw leven lang zal Ik uw God zijn.
  Ook al wordt uw haar grijs van ouderdom,
  Ik maakte u en Ik zal voor u zorgen.
  Ik zal u voorthelpen en uw redder zijn.

  Met wie in de hele hemel en op de hele aarde ben Ik te vergelijken?
  Wie kunt u vinden die gelijk is aan Mij?
  Zij die veel geld uit hun buidel schudden
  en een massa zilver kunnen afwegen,
  huren een goudsmid en betalen zich arm om een god te laten maken!
  Dan vallen zij op hun knieën en aanbidden hem!
  Op hun schouders dragen zij hem rond
  en als zij hem ergens neerzetten blijft hij daar,
  want hij kan zich niet bewegen!
  En als iemand tot hem bidt komt er geen antwoord,
  want die god kan hem niet uit zijn problemen helpen.

Jes. 46:8-13
KRACHT ZIEN IN REDDING.

  Vergeet dit niet, u die van de levende God bent afgevallen,
  en neem het ter harte.
  En vergeet ook niet hoe vaak Ik u overduidelijk heb verteld
  wat in de toekomst ging gebeuren.
  Want Ik ben God (Ik alleen) en er bestaat geen ander zoals Ik.
  Ik verkondig u van het begin af aan
  de afloop van wat er gebeuren gaat.
  Wat Ik heb bepaald,
  zal gebeuren zoals Ik heb besloten.
  Ik zal die snelle roofvogel uit het oosten roepen,
  de man die Ik heb verkoren, die van ver komt.
  Hij zal komen en doen wat Ik zeg.
  Luister naar Mij, koppige mannen,
  die u verre houdt van mijn heil.
  Want Ik bied u mijn verlossing aan.
  Niet in de verre toekomst, maar nu!
  Ik sta klaar om u te redden.
  Jeruzalem zal Ik verlossen
  en Israël weer in luister herstellen.

Jes. 47:1-11
VAL VAN BABYLON.

  Och onoverwinnelijk Babel,
  kom in het stof zitten.
  Uw dagen van glorie, luister en hoog aanzien zijn voorbij.
  O dochter van de Chaldeeën,
  u zult nooit meer een lieflijke prinses zijn,
  teer en wondermooi.
  Pak de handmolen en maal het koren;
  leg uw sluier maar af, schort uw jurk op
  en loop zo voor schut.
  U zult beschaamd zijn
  als u ontbloot door rivieren zult waden.
  Ik zal wraak op u nemen
  en geen genade kennen."

  Dat zegt onze verlosser, Die Israël uit de macht van Babel zal redden;
  HERE van de hemelse legers is Zijn naam, de Heilige van Israël.

  Zit stil in de duisternis,
  Babel u zult nooit meer
  'De koningin onder de koninkrijken' worden genoemd.
  Want Ik was boos op mijn volk Israël
  en strafte het door het in uw macht te geven.
  Maar u kende geen genade.
  Zelfs grijsaards liet u zware vrachten dragen.
  U dacht dat uw heerschappij nooit zou eindigen, koningin van de wereld.
  U gaf helemaal niets om mijn volk
  en dacht er niet aan op te treden tegen mensen die het kwaad deden.

  O genotzuchtig koninkrijk, in wellust en onbezorgdheid levend
  met het idee dat u wereldheerser bent.
  Luister naar het vonnis van mijn rechtbank over uw zonden.
  U zegt: "Ik alleen ben God!
  Ik zal nooit weduwe worden,
  nooit mijn kinderen verliezen."
  Welnu, die twee dingen zullen u op hetzelfde moment overkomen.
  Twee dingen zult u op één dag te verwerken krijgen:
  Weduwschap en het verlies van uw kinderen,
  ondanks al uw occultisme en toverkunsten.
  U waande zich veilig in uw verdorvenheid.
  Uw 'wijsheid' en 'kennis' brachten u er toe te denken
  dat u aan niemand verantwoording hoefde af te leggen.
  Daarom zal de ramp zich bliksemsnel over u voltrekken
  en wel zo snel dat u niet weet waar hij vandaan komt.
  Er zal geen zoenoffer te brengen zijn,
  die dit ongekende kan afweren.

Jes. 47:12-15
BEDROG VAN ASTROLOGIE.

  Roep de horden boze geesten maar op,
  die u al die jaren hebt aanbeden.
  Doe een beroep op hen om u te helpen
  opnieuw angst in veler harten te zaaien.
  U hebt raadgevers genoeg;
  uw astrologen en sterrenkundigen,
  die u proberen te vertellen wat in de toekomst gebeuren gaat.
  Maar zij zijn net zo nutteloos als gedroogd gras dat verbrand wordt.
  Zij kunnen zichzelf niet eens verlossen!
  Van hen zult u echt geen hulp krijgen.
  Zij zijn een kolenvuur, waaraan u zich niet kunt warmen
  en dat geen licht geeft om bij te zitten.
  Al uw vroegere handelspartners zullen wegglippen en verdwijnen;
  niemand zal in staat zijn u te helpen.

Jes. 48:1-6a
PROFETIEEN NODIG VANWEGE ZONDE.

  Mijn volk, luister naar Mij.
  U zweert trouw aan de HERE zonder er een woord van te menen
  en hebt de mond vol van het wonen in de Heilige Stad
  en te vertrouwen op de God van Israël.
  Maar in uw hart verwerpt u Mij, de HERE van de hemelse legers.
  Steeds weer heb Ik u verteld wat in de toekomst zou gebeuren.
  Ik had dat nog niet gezegd of Ik liet mijn woorden werkelijkheid worden.
  Ik wist hoe hard en opstandig u bent.
  Uw nek is onbuigzaam als ijzer
  en uw hoofd hard als koper.
  Daarom vertelde Ik u van tevoren wat Ik ging doen,
  zodat u nooit zou kunnen zeggen:
  "Mijn afgod deed dit;
  mijn beeld liet het gebeuren!"
  U hebt mijn aankondigingen gehoord en gezien hoe zij werkelijkheid werden,
  maar u weigert het toe te geven.

Jes. 48:6b-11
REDEN VOOR PROFETIEEN.

  Nu zal Ik u nieuwe dingen vertellen,
  waarover Ik nog niet eerder heb gesproken.
  Geheimen die u nog nooit hebt gehoord.
  Dan kunt u niet zeggen:
  "Dat wisten wij allang!"
  Ja, Ik zal u geheel nieuwe dingen vertellen,
  want Ik weet wat voor trouwelozen u bent,
  opstandelingen vanaf uw vroegste jeugd,
  door en door trouweloos.
  Terwille van Mijzelf en van de eer van mijn naam
  zal Ik mijn toorn bedwingen
  en u niet wegvagen.
  Ik louterde u in een oven van ellende, maar vond geen zilver.
  U bent waardeloos, er is niets goeds in u te vinden.
  In mijn eigen belang zal Ik u mijn toorn besparen en u niet vernietigen.
  Als Ik dat wel zou doen, zouden de heidenen zeggen
  dat hun goden Mij hebben overwonnen.
  Ik sta mijn eer aan niemand af.

Jes. 48:12-15
GODS PLAN VOOR BABYLON.

  Luister naar Mij,
  mijn volk, mijn uitverkorenen!
  Ik alleen ben God,
  Ik ben de eerste; Ik ben de laatste.
  Mijn hand legde de fundamenten voor de aarde;
  de palm van mijn rechterhand strekte de hemelen boven u uit;
  Ik sprak en zij ontstonden.

  Kom allemaal bijeen en luister!
  Welke van al uw afgoden heeft u ooit verteld:
  "De HERE houdt van de man die Hij zal gebruiken
  om een eind te maken aan het Babylonische rijk.
  Hij zal de legers van de Chaldeeën onder de voet lopen."
  Maar Ik zeg het.
  Ik heb hem geroepen;
  Ik heb hem dit laten doen
  en zal hem daarbij helpen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen