Een boze God

Een boze God - Leer Gods karakter kennen
Is God een boze God? Veel mensen kennen het ware karakter van God gewoonweg niet, waardoor ze blijven zitten met diepgaande vragen en grote zorgen. Is God boos op mij, of op de mensheid? Is Hij er op uit om mensen die Hem dwarsbomen te vernietigen? Vindt Hij het leuk om mensen te straffen? Dit zijn vragen en zorgen van veel Christenen en mensen die de waarheid zoeken. Het is moeilijk om te groeien in het geloof zonder de juiste antwoorden. Je moet er doelgericht moeite voor doen om Gods karakter te leren kennen en begrip te ontwikkelen voor wie Hij is. Het vergt toewijding om de antwoorden te vinden op de belangrijkste vragen over God. Wat is Zijn persoonlijkheid? Wat zijn Zijn verwachtingen? Hoe reageert Hij op onze fouten? Houdt Hij echt van ons?

Een van de bekendste Bijbelteksten is Johannes 3:16. Dit vers luidt: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Dit vers geeft veel inzicht in het karakter van God. Zijn karakter bestaat niet uit haat of boosheid, maar uit liefhebbende opoffering. Hij wil zegenen in plaats van vervloeken. Hij heeft dit laten zien toen Hij Zijn Zoon gaf om als offer te sterven voor de zonden van de mens; zodat de mensen niet zelf de prijs hoefden te betalen. Dat is liefde. God Zelf is alles waar liefde voor staat. “Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde” (1 Johannes 4:8).

Om Gods karakter te kennen moeten mensen Hem willen kennen; Hem zoeken middels gebed, Hem aanbidden en de Bijbel bestuderen. Ze moeten godvruchtig onderricht en mentorschap opvolgen en rustig luisteren naar Zijn stem wanneer Zijn geest tot hun geest spreekt. De Amerikaanse hiphopgroep Cross Movement zingt op hun album “House of Representatives” de tekst “Know Your God” waarin ze zeggen dat je “…ontevreden moet zijn totdat je God kent, hoe Hij is, wat Hij graag wil, wat Hij niet wil, wat Hij gezegd heeft, wat Hij niet gezegd heeft. Wat voor dingen zou Hij zeggen? Wat voor dingen zou Hij zeker niet zeggen? Léér Hem kennen.”

Een boze God - Gods hoge normen
Wanneer je Gods persoonlijkheid kent, weet je ook dat God heilig is. Als je weet en begrijpt wat het betekent om heilig te zijn, begrijp je dat God hoge maatstaven hanteert.

Matteüs 5:17-19 zegt: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Want voorwaar, Ik zeg u: eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.”

Jezus vertelt ons dat Hij ons grootste probleem opgelost heeft; de vervulling van de vereisten van Gods wet. Wat voor mensen onmogelijk is, heeft Jezus gedaan. Maar, Hij zegt ons ook dat we een gezonde geestelijke leefwijze moeten hebben als we Hem willen volgen. Hebben we die niet, dan onteren wij God. Als we echter in overeenstemming leven met Gods plan, dan eren wij Hem en plaatsen wij Hem op de troon van ons hart.

Aan het slot van Matteüs 5 zegt de Bijbel: “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” (Matteüs 5:48). Ook dat is een onmogelijkheid. Maar God is bereid om ons ons hele leven lang te onderwijzen zodat we Hem steeds naderbij komen. Het gaat er om dat we er naar streven om meer zoals Hem te zijn, en als we dat proberen, leidt Hij ons verder vooruit.

Een boze God - Tucht van een vader
Hebreeën 12:4-13 vertelt ons dat God onze Vader is en dat wij Zijn kinderen zijn. De tekst leert ons dat zoals wij onze kinderen terechtwijzen, onze Vader ook ons terechtwijst. Verzen 5-7 luiden specifiek: “‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’ Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als Zijn kinderen.”

Kinderen van God hoeven niet bang te zijn voor de Heer. Hij is er niet op uit om hen te pakken te nemen of ten val te brengen, en Hij zit ook niet te wachten op een gelegenheid om hen te veroordelen. God is een goede Vader die het beste wil voor Zijn kinderen (Psalm 100). Hij weet dat er in deze wereld dingen zijn die Zijn volk kunnen en zullen schaden wanneer ze zich daarmee bezig houden. Die dingen vinden we aantrekkelijk en worden verleidingen die de vijand (Satan) gebruikt om mensen weg te lokken van God (1 Korintiërs 10:13a). Daarom berispt God “ons voor onze eigen bestwil” en waarschuwt Hij ons om te leren van Zijn terechtwijzing “om ons te laten delen in Zijn heiligheid” (Hebreeën 12:10). Een begrip van het doel van Gods berispingen openbaart Zijn liefdevolle karakter en brengt kracht en rust in het leven van een gelovige. Vers 11 luidt: “Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.” Zonder dit begrip zou je kunnen denken dat God boos is wanneer zich moeilijkheden voordoen. Maar Zijn Woord schuift dat idee aan de kant wanneer ons duidelijk wordt dat “de Heer berispt wie hij liefheeft” (Hebreeën 12:6).

Een boze God - Gods genade
Gods tucht is een realiteit. Maar Zijn liefde is dat ook. Gods terechtwijzingen zijn, bezien vanuit Zijn liefde, genade. Door Zijn terechtwijzingen leren we om schade te voorkomen op geestelijk, emotioneel, relationeel en zelfs lichamelijk gebied. Titus 2:11-13 zegt: “Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.”

Jezus heeft onze zonden bedekt en de boete voor die zonden betaald middels Zijn dood en opstanding. Hij heeft ons gered. Daarom passen de berispingen die wij krijgen niet bij de misdrijven die we plegen. Wie dat beseft, valt op zijn knieën in nederigheid. Door Zijn genade gaan we nog meer van Hem houden en valt onze liefde voor de wereld en al haar verlokkingen weg. Het resultaat daarvan is dat we een leven gaan leiden dat beter aansluit op Gods roeping en plan.

Gods genade is Zijn gunst op onze levens. Hij is vóór ons, en daarom kan niets tegen ons zijn (Romeinen 8:31). Hij loopt op elk moment van elke dag met ons mee. Hij is liefde. Zijn boosheid is rechtvaardig en komt als terechtwijzing in onze levens tot uiting. Hij zal alle mensen op hun daden beoordelen, maar dat gebeurt pas na dit leven. Daarom leven wij tot dat moment in Zijn liefde en genade, en leren van Zijn tucht, zodat onze levens lof en eer aan Zijn Naam brengen en zodat wij op de dag van het oordeel Zijn liefdevolle stem zullen horen zeggen: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar” (Matteüs 25).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen