Eigenschappen van een goed mens

Eigenschappen van een goed mens – De bron
Als je gevraagd wordt om de eigenschappen van een goed mens op te noemen, dan zijn vriendelijk, hulpvaardig, verzorgend, begripvol, geduldig en liefdevol waarschijnlijk enkele woorden die in je gedachten opkomen. Je weet normaal gesproken of iemand een goed mens is door wat hij of zij doet, zoals het doen van goede daden. Een goede plaats om op zoek te gaan naar inzicht over de eigenschappen van een goed mens is het Woord van God, de Bijbel.

Eigenschappen van een goed mens – Ben vriendelijk tegen alle mensen
De Bijbel draagt ons op om aan mensen te geven die iets nodig hebben; dat is een van de eigenschappen van een goed mens.

“En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16)

“En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen.” (1 Timoteüs 6:18)

Het is gemakkelijk om barmhartig te zijn voor mensen die wij graag mogen en voor mensen die in nood verkeren. Maar, een goed mens zou ook genadig en vriendelijk tegen zijn vijanden moeten zijn.

“En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is” (Lucas 6:34-36).

Eigenschappen van een goed mens – Gehoorzaam de wetten
Een van de belangrijkste eigenschappen van een goed mens is het gehoorzamen van de autoriteiten.

“Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen” (Titus 3:1).

“Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld” (Romeinen 13:1)

Eigenschappen van een goed mens – Is dat genoeg om naar de hemel te gaan?
Iemand kan al deze eigenschappen van een goed mens hebben, maar toch niet naar de hemel gaan! De Bijbel vertelt ons dat mensen niet van hun zonden gered kunnen worden door goede daden. Onze redding is alleen mogelijk door middel van Gods erbarmen en genade.

Wij hebben allemaal gezondigd (Romeinen 3:23) en geen enkele hoeveelheid goede werken kan ons redden van onze zonden (Efeziërs 2:8-9). De Bijbel zegt dat we allemaal zondig zijn en tekort schieten in vergelijking met Gods standaard voor perfectie. In plaats daarvan verdienen wij de dood als straf voor onze zonden (Romeinen 6:23).

God heeft ons een mogelijkheid gegeven om van onze zonden vergeven te worden en wel door middel van Zijn zondeloze Zoon, Jezus Christus. Hij stuurde Zijn Zoon Jezus naar de aarde om voor onze zonden te sterven. Daardoor kunnen wij de eeuwigheid met Hem in de hemel kunnen doorbrengen (2 Korintiërs 5:21). Hij biedt jou Zijn gratis geschenk van het eeuwige leven aan; zul jij Zijn geschenk aannemen?

Als je Jezus Christus nu wil ontvangen, bid dan een gebed als het volgende:

“God, ik realiseer me dat ik een zondaar ben en dat ik geen plaats in de hemel kan verdienen door een goed mens te zijn. Ik heb berouw van mijn zonden en vraag voor Uw vergeving. Ik geloof dat Uw Zoon Jezus aan het kruis voor mijn zonden is gestorven en vervolgens uit de dood is opgestaan. Ik vertrouw op U voor mijn verlossing. Ik aanvaard Uw gratis geschenk nu. Help mij alstublieft om U te gehoorzamen en om te groeien op mijn levenswandel met U. In de naam van Jezus, Amen.

De Bijbel zegt dat je de eeuwigheid met God in de hemel zal doorbrengen, als je het geschenk van de eeuwige redding van Jezus Christus aanneemt. “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered” (Romeinen 10:9).

Welkom in het gezin van God! Wij moedigen je aan om nu een plaatselijke kerk te vinden waar je meer kan leren over de Bijbel.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen