God is zelfvoorzienend

God is zelfvoorzienend - De omschrijving
Wanneer God gezien en omschreven wordt als “zelfvoorzienend”, dan wordt daarmee bedoeld dat Hijzelf, vanuit Zichzelf, in onbeperkte mate de beschikking heeft over elke denkbare eigenschap, vaardigheid en bovennatuurlijk gezag. Elke eigenschap of machtige en wonderbare kracht behoren Hem in oneindige mate toe. God heeft nergens behoefte aan en komt niets tekort; Hij is compleet.

De Bijbel kent vele namen voor God. Elke naam is in feite een woord dat Zijn natuur en eigenschappen beschrijft. Zo werd bijvoorbeeld in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst de naam “El-Shaddai” voor het eerst in Genesis 17 genoemd. Deze naam wordt door de hele Bijbel heen gebruikt en is nog steeds een gebruikelijke naam voor God onder hedendaagse Christenen en Joden. “De eenvoudigste vertaling is ‘God’ (‘el), DE ALMACHTIGE (shaddai), om duidelijk onderscheid te maken tussen de Enige ware God en andere ‘goden’, omdat ‘el’ in die tijd een gebruikelijke benaming was voor elke willekeurige god. Het is van belang dat dit DE Naam is waarmee God naar Zichzelf verwijst op het moment dat Hij een volk voor Zichzelf apart begint te zetten, om uitsluitend aan Hem toe te behoren, en om uitsluitend Zijn unieke vertegenwoordigers op deze planeet te zijn. Toen Hij dat deed, openbaarde God Zichzelf als ‘DE ALMACHTIGE GOD’ of

    De Almachtige,
    Alomtegenwoordige,
    Alwetende.”1
Andere namen zijn o.a. “Jehova-Rapha” - de HEER is heelmeester; “Jehova-Jireh” - de HEER zal voorzien. Voor elke denkbare eigenschap of kenmerk heeft Hij een naam die aangeeft dat Hij die kan vervullen.

Waarom heeft de zelfvoorzienende God ons geschapen?
Velen vragen zich af waarom een God die zelfvoorzienend is de behoefte zou hebben om de mensheid en deze wereld te scheppen. Welnu, dat hoefde Hij niet, want Hij was niet eenzaam. Ten eerste was Hij niet alleen (Genesis 1:26, Johannes 1:1) en ten tweede schiep Hij ons vanuit Zijn bovennatuurlijke, Goddelijke liefde. Wij zijn een verwezenlijking van Gods liefde, gemaakt naar Zijn eigen beeld, en Hij ademde Zijn eigen levensadem in ons.

De Here God is de allerhoogste oorspronkelijke Maker van het allerhoogste oorspronkelijke meesterwerk - de hele schepping. We zouden kunnen zeggen dat Hij ons gemaakt heeft omdat Hij graag maakt. Hij schiep de wereld en alles wat zich daarin bevindt, en zag“dat het goed was”. Daarna maakte Hij de mensheid, waarna Hij zag “dat het zeer goed was”. Anders dan een menselijke kunstenaar hoefde Hij niet een stukje opnieuw te doen en een penseelstreek wolken in een strakblauwe hemel, een imposante berg of een helder, kabbelend beekje opnieuw te “zetten”. Alles was perfect. Toen zegende Hij de mens en gaf Hem heerschappij over de hele aarde (Genesis 1:27-31).

De Amerikaanse kerk “Three Rivers Grace” verwoordt het zo: “...in het bijzonder ten aanzien van Zijn volk is het antwoord: hoewel Hij ons niet nodig heeft, houdt Hij van ons, en Zijn doel met onze schepping en verlossing (na de zondeval) is niet dat wij een leegte in Hem opvullen, maar dat Hij ons opvult met Zichzelf. Hij maakte ons leeg om vervuld te worden met Zijn volheid, dorstig om het levenswater te drinken, zwak om Zijn kracht te kunnen ontvangen, dwaas om onderricht te ontvangen en op het juiste pad te worden gezet door Zijn wijsheid. Door Zijn liefde verlangt Hij ernaar om te geven, om de overvloed te delen. Hij wil dat wij in onze begrensde mate de volkomen vreugde en zegening ervaren die Hij onbeperkt kent - zodat alles terugwerkt naar de lofprijzing en heerlijkheid van Zijn naam, de Gever en Voorziener van alle goeds waar wij van genieten.”2

Hoe heeft de zelfvoorzienende God Zichzelf aan de mens geopenbaard?
De zelfvoorzienende El Shaddai, De Almachtige, heeft Zichzelf volledig aan de mens getoond in het Nieuwe Testament en door de Zoon, de Heer Jezus Christus - God met ons, vleesgeworden God, om Alles in Al te zijn.

Kolossenzen 1:15-20 zegt dit over Jezus: “Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de Kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in Hem heeft heel de Volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis.”

Voor sommigen zijn deze citaten en Schriftteksten slechts woorden. Maar als we Jezus persoonlijk aanvaarden en een persoonlijke band met Hem krijgen, kunnen we de enige zelfvoorzienende God werkelijk kennen en ervaren. “Niemand dan de Vader weet Wie de Zoon is, en Wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” - Matteüs 11:27-30.

Leer meer over Gods eigenschappen!

Voetnoten:
1 R.A. Hanes, elshaddai.org
2 3riversgrace.org


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen