Doctrine van de Drie-eenheid

Doctrine van de Drie-eenheid - Fundament van het Christelijk geloof
Wat is de doctrine van de Drie-eenheid? In een notendop is er één God, die eeuwig bestaat in drie Personen: Vader, Zoon (Jezus Christus) en Heilige Geest. De drie Personen van God zijn gelijkwaardig en bestaan samen eeuwig (Genesis 1:26, Jesaja 9:6, Matteüs 3:16-17; 28:19, Lucas 1:35, Hebreeën 3:7-11, en 1 Johannes 5:7).

Doctrine van de Drie-eenheid - Hoe kunnen wij dit idee bevatten?
Het moeilijkste aspect van de doctrine van de Drie-eenheid is dat er geen enkele manier bestaat om dit adequaat uit te leggen. De Drie-eenheid is een concept dat een mens onmogelijk volledig kan begrijpen, laat staan uitleggen. God staat oneindig veel hoger dan ons en daarom zouden wij niet moeten verwachten dat we in staat zijn om Hem volledig te begrijpen. De Bijbel leert ons dat de Vader God is (Exodus 3:14), dat Jezus God is (Johannes 8:58) en dat de Heilige Geest God is (Handelingen 5:3-4). De Bijbel leert ons ook dat er maar één God is (Deuteronomium 6:4; Jakobus 2:19). Hoe deze twee doctrinaire stellingen tegelijkertijd waar kunnen zijn, gaat het menselijke verstand te boven. Maar dat betekent niet dat zij niet allebei waar zouden zijn.

Doctrine van de Drie-eenheid - Geen enkele illustratie is volledig nauwkeurig
Geen enkele van de huidige populaire illustraties kan de doctrine van de Drie-eenheid nauwkeurige beschrijving. Het ei schiet tekort omdat de schaal, het eiwit en het eigeel weliswaar onderdelen van het ei zijn, maar niet het ei zelf zijn. De Vader, Zoon en Heilige Geest zijn geen onderdelen van God; Ieder van hen is God. De illustratie van het water is iets beter, maar slaagt er nog steeds niet in om de Drie-eenheid te beschrijven. Vloeistof, damp en ijs zijn vormen van water. De Vader, Zoon en Heilige Geest zijn geen vormen van God; Ieder van hen is God. Hoewel deze illustraties ons dus een voorstelling van de Drie-eenheid geven, is deze voorstelling niet helemaal nauwkeurig of volledig. Een oneindige God kan niet met behulp van een eindige illustratie worden beschreven.

Probeer je eens te concentreren op de grootsheid en de oneindig hogere aard van God vergeleken met onze eigen aard, in plaats van je te concentreren op de Drie-eenheid. "Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?" (Romeinen 11:33-34)

Jehova God is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest : drie Personen, één God. Tertullianus (160-215 AD) legde uit: "We definiëren dat er twee zijn, de Vader en de Zoon, en drie met de Heilige Geest, en dit aantal wordt door het patroon van de verlossing tot stand gebracht... Er zijn er drie, niet in waardigheid maar in niveau, niet in wezen maar in vorm, niet in macht maar in gedaante. Zij bestaan uit één wezen en macht, omdat er één God is van waaruit deze niveaus, vormen en gedaanten wederkeren in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest" (Adv. Prax. 23; PL 2.156-7).

Doctrine van de Drie-eenheid - God gaat ons verstand te boven!
De kern van de doctrine van de Drie-eenheid is de realiteit van een drievuldige God; God leeft in een relationele gemeenschap met Zichzelf. Dit is moeilijk te bevatten. Maar laten we deze doctrine met de afmetingen van God eens in perspectief plaatsen: God gaat ons verstand te boven. "Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen " (Jesaja 55:8-9). Het zou ons niet moeten dwarszitten dat we de "Drie-eenheid" niet helemaal kunnen begrijpen. Wij kunnen oneindigheid, eeuwigheid en zelfs electriciteit ook niet helemaal bevatten, maar deze dingen zijn toch werkelijk, of we ze nu kunnen bevatten of niet.

Het enige dat we echt hoeven te begrijpen van de doctrine van de Drie-eenheid is het volgende: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest…" (Matteüs 28:19)

Groei nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen