Is homoseksualiteit een zonde?

Is homoseksualiteit een zonde? En wie geloven we?
God is de hoogste, de uiteindelijke en de oppermachtige rechter over zonde. Homoseksualiteit is een zonde in Zijn orde; dat wordt niet gedefinieerd door de publieke opinie of door bedrogen/valse leraren. Veranderingen in de samenleving kunnen niet voorschrijven hoe Gods standaarden eruit zouden moeten zien. Zonden worden voor ons door God in de Bijbel gedefinieerd. De Bijbel is de bron van wat God heilig en rechtschapen vindt, maar geeft ons ook de definitie van wat Hij zondig en verachtelijk vindt. Hebreeën 13:8 stelt dat God altijd hetzelfde is: gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid; hij golft niet op en neer met de modetrends.

Gods Woord zegt dat homoseksualiteit onnatuurlijk is en noemt het een perversie, een gruwel, overspel, een schunnige welwillendheid en een grote zonde tegenover Hem. Hij zegt dat seksuele handelingen buiten het huwelijk overspel zijn (heteroseksueel en homoseksueel). Seks hoort tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk plaats te vinden.

Is homoseksualiteit een zonde? Wat betekent dat?
Gods ontwerp voor natuurlijke seksuele relaties is een onderwerp van Zijn plan. Homoseksualiteit vervalst wat God heeft ontworpen. Zonde is niet alleen een afwijzing van God, maar ook een ontkenning van hoe en waarom wij zelf gemaakt zijn. Hoewel sommige mensen dit tegenwoordig acceptabel vinden - zelfs in sommige kerken - is dit voor God niet acceptabel. En we moeten dat niet te licht opvatten.

Seksuele zonden vonden in de steden Sodom en Gomorra op een ongebreidelde manier plaats (hier komt het woord "sodomie" vandaan). Ondanks diverse waarschuwingen weigerden de inwoners tot inkeer te komen. God vernietigde deze steden en dit werd als een waarschuwing voor alle toekomstige generaties in de Bijbel vastgelegd (Genesis 18:20-21, Genesis 19:4-5, 2 Petrus 2:6). Enkele andere Schriftteksten over homoseksualiteit kunnen we hier aantreffen:

  • Leviticus 18:22
  • Leviticus 20:13
  • Romeinen 1:26-27
De prijs die voor homoseksualiteit en andere vormen van echtbreuk betaald wordt kunnen we hier vinden:
  • 1 Korintiërs 6:9-10
  • Judas 1:6-7
  • Romeinen 1:18
Ondanks de groeiende seculiere trend die zegt "dat het oké is om een homo te zijn" is het geen moreel juiste leefstijl. De meeste Christenen die zich hiertegen uitspreken zijn geen homofoben, maar proberen om de liefde van Christus met homoseksuelen te delen en te voorkomen dat zij een afgrijselijk oordeel tegemoet zullen zien.

Is homoseksualiteit een zonde? Is er hoop op vergeving?
Er is absoluut hoop voor homoseksuelen! God kan alle mensen van hun zonden reinigen en heiligen. Er zijn meer Schriftteksten die over vergeving en redding gaan dan over zonden. God is in staat om ieder te redden die oprecht op zoek gaat naar vrijheid en verlossing. Zoals in 1 Korintiërs 6:11 wordt aangetoond: "Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar nu bent u schoon gewassen; u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God." Dit vers zegt “Sommigen van u zijn dat wel geweest”: dit betekent dat ze nu daden uit het verleden zijn geworden.

God biedt ons Zijn machtige Geest die ons in staat stelt om ons van onze zonden af te keren. Het is niet altijd gemakkelijk om je los te rukken van drugsverslavingen, homoseksualiteit, pornografie en andere zonden, maar God zal ons de weg laten zien. Christenen moeten die mensen het koninkrijk binnen helpen, hen "naar binnen liefhebben"; de mensen die tot inkeer willen komen en ernaar verlangen om volgens Zijn natuurlijke plan te leven.

Jezus Christus stierf aan het kruis voor al onze zonden. Op de derde dag stond Hij op uit de dood. Hij verlangt er naar dat wij allemaal tot inkeer komen en dat al onze zonden vergeven worden doordat wij een persoonlijke relatie met Hem aangaan.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen