Mannenbedieningen

Mannenbedieningen - Een definitie en een opdracht
Je kunt je afvragen in welke mate een mannenbediening anders is dan een vrouwenbediening of zelfs enige andere bediening. Alle bedieningen die in dienst van de Heer worden uitgevoerd lijken immers dezelfde doelen te hebben, ongeacht leeftijd, geslacht of de huidskleur van het individu.

Een mannenbediening is het actieve streven van mannen naar een verbinding met God, Zijn woord en andere mannen om hen zo te winnen, te laten groeien en in Christus op te leiden.

Eén ding weten we zeker: God zal het hart en het leven van ieder gebruiken die er voor kiest om zichzelf voor Hem beschikbaar te maken. De Bijbel zegt: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest." Dit is de grote opdracht waar Jezus Zelf over sprak. Met andere woorden: Jezus Christus zendt Zijn volgelingen over de hele wereld om meer gelovigen voort te brengen. Dit is een grote roeping.

Dit roept een vraag op. Hoe brengen wij meer gelovigen voort? Kan een man door middel van een mannenbediening zijn roeping in het leven beter begrijpen en deze ook daadwerkelijk vervullen? Kan een mannenbediening een man uitdagen om intellectueel, emotioneel en geestelijk dieper te groeien? Kan een mannenbediening mannen leren om seksueel rein te blijven? Het antwoord op deze vraag is een overweldigend "JA!"

Mannenbedieningen - Laat het proces beginnen
De eerste stap voor het opzetten van een levensvatbare mannenbediening, in je plaatselijke kerk of binnen je kleinere studiegroepen, bestaat uit het definiëren wat je wil bereiken in de levens van andere mannen. Wanneer dit doel is vastgesteld, zul je leiders naar voren moeten brengen die deze visie met je delen en die je zullen helpen om een potentieel leger van mannen tot een diepere relatie met de Heer te leiden.

Mannenbedieningen - Enkele zaken waarover niet onderhandeld kan worden
Om een sterke en gebalanceerde Christelijke mannenbediening te kunnen hebben, moet je een raamwerk opstellen van dingen waarover niet onderhandeld kan worden. Hier volgen acht Bijbelse standaarden voor een gezonde bediening voor mannen.

 • VOEDING - Een man van God voedt zichzelf. Het consequent bestuderen en toepassen van Gods Woord buiten de kerk of de studiegroep is essentieel. Een man moet daartoe geleerd worden hoe hij de Bijbel kan bestuderen. Wij stellen voor dat je een schema opstelt waarin mannen wekelijks met de pastor (of een leider van een studiegroep) bijeenkomen zodat zij kunnen leren hoe zij de Bijbel kunnen interpreteren (1 Petrus 2:1-3; Psalm 1:1-3).
 • TRAINING - Een man van God wordt regelmatig/wekelijks op een Bijbelse manier onderwezen (1 Tessalonicenzen 2:13). Dit kan bereikt worden door middel van een kleine Bijbelstudiegroep of een grotere studiegroep met discussies in kleinere groepen.
 • TOEPASSING - Een man van God leert om Gods Woord op alle gebieden van het leven toe te passen. Het is essentieel om binnen de mannenbediening ruimte te laten voor het afleggen van verantwoording. Dit zal de samenhang en de gehoorzaamheid aan Gods Woord ten goede komen (Jakobus 1:22-25; Ezechiël 33:30-32).
 • EENHEID - Een man van God maakt van zijn verbinding met andere mannen een prioriteit. Dit moet tenminste twee keer per maand gebeuren, ten behoeve van gemeenschap, verantwoording, belijdenis en gebed (Galaten 6:1-3; Jakobus 5:16; Hebreeën 10:23-24).
 • OVERWINNING - Een man van God leert hoe hij met de grootste verleidingen en/of crises in het leven kan omgaan, en dit in overeenstemming met zijn behoeften en de levensfase waarin hij zich bevindt. Steun en bemoediging van de leider van de bediening en van de studiegroep zijn hierbij essentieel (Prediker 4:9-12).
 • OUTREACH - Een man van God raakt op basis van zijn gaven en talenten betrokken bij de een of andere mannenbediening. God heeft ons allen geroepen om over anderen uit te gieten wat Hij eerst in ons heeft gegoten (1 Petrus 4:10-11; Efeziërs 4:11-13)
 • INVLOED - Een man van God investeert tijd en middelen in de levens van andere mannen. Wij stellen voor dat elke man zich "één op één" met een ander verbindt door middel van gezamenlijke activiteiten en geestelijke mentoring. Zij zullen dan een rolmodel voor elkaar zijn (2 Timoteüs 2:22; Spreuken 27:17; Marcus 3:13-14).
 • DELEN - Een man van God leert hoe hij zijn geloof actief met anderen kan delen, zodat hij anderen naar een persoonlijke relatie met Jezus Christus kan leiden (Handelingen 1:8; 1 Petrus 3:15; Matteüs 28:18-20).

Mannenbedieningen - Een uitdaging

 • Zorg dat je in de plaatselijke kerk aansluiting vindt bij een mannenbediening. Begin met een interactieve Bijbelstudie voor mannen, waarin je kunt groeien en elkaar kunt bemoedigen.
 • Ga op zoek naar hulp. Er is een grote hoeveelheid bronmateriaal beschikbaar waarmee jouw mannenbediening een succesverhaal kan worden. Je kunt natuurlijk ook andere mannenbedieningen benaderen; velen van hen staan voor jou open en kunnen niet alleen praktische hulp en nuttig advies bieden, maar ook andere zaken zoals bijeenkomsten, studiemateriaal en cursussen.
 • Leer meer!


  WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

  Wat is jouw antwoord?

  Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

  Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

  Ik heb nog steeds vragen