De Drie-eenheid

De Drie-eenheid - Een Bijbelse leer
De Drie-eenheid is een Bijbelse leer. De Elohim in Genesis 1:1, de meervoudsvorm voor de Ene God, wordt in het Oude Testament meer dan 2500 keer gebruikt. Het is daarom niet verwonderlijk dat het woord ons in Genesis 1:26, 3:22 en 11:7 tenminste een dualiteit aan personen suggereert. De overige teksten in het Oude en Nieuwe Testament verduidelijken dat het hier om de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest gaat. Het is niet redelijk om aan te nemen dat het Oude Testament, met zijn strikte nadruk op het monotheïsme, zichzelf zou tegenspreken door polytheïsme te onderwijzen. Daarom is de herhaaldelijke, maar voorzichtige, benadrukking van de Drie-eenheid in de boeken van Mozes in overeenstemming met Genesis 1:1 en daaropvolgende teksten. Genesis 16:7-14, Exodus 3:2-7, Deuteronomium 18:18, Jozua 5:13-15 en Rechters 6:12-25 zijn hiervan enkele voorbeelden.

De Drie-eenheid - Onmiskenbaar Christelijk
De auteurs van het Nieuwe Testament schreven regelmatig vol vreugde over de Heilige Geest, God en Jezus als drie afzonderlijke Personen (Matteüs 28:19, Romeinen 1:1-4, 1 Petrus 1:1-2, Openbaring 1:4-5), de verwezenlijking van wat hun voorgangers uit de oudheid al hadden geanticipeerd. En dat is te verwachten als de Bijbel de werkelijke geschiedenis beschrijft: eerst de voorspelling, dan de vervulling; eerst de schaduw, dan de substantie; eerst de symboliek, dan de werkelijkheid. Net zo belangrijk is dat het standpunt over de Drie-eenheid in het Nieuwe Testament in harmonie is met de verwachtingen uit het Oude Testament: de Vader is de oorsprong en de Zoon is de uitvoerder, door middel van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest versterkt de nadruk van het Oude Verbond in het bijzonder. Genesis 1:1-2 zegt dat de Heilige Geest het leven uit een donkere, vormloze, lege diepte schiep. In Romeinen 8:11 merkt Paulus op dat de Heilige Geest nieuw leven schept uit de oude menselijke natuur. Als Hij in het ene geval stoffelijke elementen ordende en in het andere geval geestelijke schepselen ordende, dan was en is de schepping Zijn werk. En als alle vruchtbaarheid, en alles wat daaruit voortkwam, tot ontstaan kwam omdat Hij over de wateren zweefde, dan komt nu al het geestelijk leven tot ontstaan omdat Hij de gelovigen heeft overtuigd en in hen huist.

De Drie-eenheid - Inherent en essentieel
We kunnen niet op een logische manier beweren dat de Drie-eenheid onbegrijpelijk en daarom onaanvaardbaar is. Een groot aantal zaken uit het alledaagse leven in dit universum, zoals de weerpatronen, de groei van gewassen, bevruchting en geboorte, blijven mysterieuze maar toch aanvaardbare zaken. Zij zijn onverklaarbaar, maar geloofwaardig. Noch moeten we dezelfde fout maken als Michael Servetus, die beweerde dat de doctrine filosofisch gezien onverdedigbaar is. Een doctrine hoeft niet filosofisch verdedigbaar te zijn om Bijbels te zijn. De technische details van het vergoten bloed van Christus ter vergeving van de zonden is hier een voorbeeld van. Geen enkele mogelijke theologische verlossingstheorie kan de vergeving zekerder maken dan het geloof dat dit eenvoudig waar is omdat Jezus dit zei!

Het woord god heeft voor ieder die het woord uitspreekt of aanroept een zekere betekenis, zelfs al betreft het een animist die om bescherming tegen boze geesten vraagt. Maar de God van de Bijbel definieert Zelf wie Hij is: Hij heeft één aard of natuur, die in drie Personen wordt uitgedrukt: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ieder van hen is gelijk aan de andere twee en is eeuwig samen met de andere twee. Zij leven samen in een perfecte liefde die zonder voorbehoud en absoluut volledig is, die niets nodig heeft en waaraan niets ontbreekt; zelfs geen heelal gevuld met schepselen, zelfs geen mensheid om een relatie mee te hebben. Het belangrijkste is dat God toch het universum schiep, met hierin de mensheid naar Zijn evenbeeld geschapen als het toppunt van deze schepping, omdat LIEFDE gedeeld, uitgedrukt en uitgewerkt moet worden. Daarnaast ontleent de mensheid al haar besef van samenzijn, gemeenschap en relaties aan de Drie-eenheid als het foutloze model voor deze dingen.

Leer meer over de Heilige Geest!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen