11 mei


Salomo wordt koning

Alle voorbereidingen zijn nu getroffen en het is slechts een kwestie van tijd voordat David sterft en Salomo de troon als koning zal beklimmen. Maar wanneer de macht op het spel staat, liggen er vaak aasgieren op de loer. Dit is ook nu het geval. Adonia waagt een geweldloze couppoging. Maar, een snelle reactie van Nathan en Bathséba voorkomt dat deze poging slaagt.

1 Kon. 1:1-4 - Jeruzalem
DAVIDS GEZONDHEID GAAT ACHTERUIT. Op zijn oude dag was koning David aan zijn bed gekluisterd. Maar onder hoeveel dekens hij ook sliep, altijd had hij het koud. "Daar valt wel iets aan te doen", zeiden zijn dienaren tegen hem. "We zullen een jong meisje voor u zoeken, die u kan verplegen en verzorgen. Zij zal in uw armen liggen en u warm houden."
Zij zochten het hele land Israël af, op zoek naar het mooiste meisje. Tenslotte werd Abisag gevonden, een meisje uit Sunam, dat bijzonder mooi was. Zij brachten haar bij de koning en zij verzorgde hem en lag in zijn armen om hem te verwarmen. De koning had echter geen gemeenschap met haar.

1 Kon. 1:5-10
ADONIA'S GOOI NAAR DE TROON. Ongeveer in diezelfde tijd besloot Adonia, de zoon van David en Haggith, zichzelf tot koning uit te roepen. Hij huurde rijtuigen en wagenmenners en zorgde voor vijftig mannen, die als koninklijke voetknechten de straten voor hem vrijmaakten. Zijn vader, koning David, had hem zijn hele leven nooit eens goed onder handen genomen of de waarheid gezegd. Hij was bovendien een erg knappe jongeman en een jongere broer van Absalom.
Hij nam generaal Joab en de priester Abjathar in vertrouwen en zij beloofden hem te helpen koning te worden. Maar tot degenen die trouw bleven aan koning David en zich niet inlieten met Adonia, behoorden de priester Zadok, Benaja, de profeet Nathan, Simeï, Reï en Davids legerbevelhebbers.
Adonia ging naar de bron Rogel, waar hij op de steen Zohéleth schapen, ossen en vetgemeste jonge geiten offerde. Daarna nodigde hij al zijn broers (de andere zonen van koning David) en alle koninklijke hoogwaardigheidsbekleders van Juda uit voor de feestelijke offermaaltijd. Maar de profeet Nathan, Benaja, de trouwe legerbevelhebbers en zijn broer Salomo nodigde hij niet uit.

1 Kon. 1:11-14
NATHAN ADVISEERT BATHSEBA. Toen ging de profeet Nathan naar Bathséba, de moeder van Salomo, en vroeg haar: "Beseft u wel dat Haggiths zoon Adonia zich tot koning uitroept en dat koning David daar helemaal niets van weet? Ik raad u aan uw eigen leven en dat van uw zoon Salomo te redden. Ga onmiddellijk naar koning David en vraag hem: 'U hebt mij toch beloofd dat Salomo u zou opvolgen? Waarom is Adonia dan nu koning?' En terwijl u nog met hem spreekt, zal ik dan binnenkomen en alles bevestigen wat u hebt gezegd."

1 Kon. 1:15-27
BATHSEBA SPREEKT MET DAVID. Zo ging Bathséba naar de slaapkamer van de koning. Hij was al een erg oude man en Abisag zorgde voor hem. Bathséba boog diep.
"Wat wilt u?" vroeg hij haar.
Zij antwoordde: "U hebt mij bij de HERE, uw God, gezworen dat Salomo u zou opvolgen en uw plaats zou innemen op de troon. Maar nu is Adonia koning geworden zonder dat u het weet. Hij is zijn kroning aan het vieren met het offeren van ossen, vette geiten en schapen. Bovendien heeft hij daarvoor al uw zonen, de priester Abjathar en generaal Joab uitgenodigd. Maar Salomo is niet uitgenodigd. Nu wacht heel Israël op uw beslissing wie door u is aangewezen als uw opvolger. Als u nu niets doet, zullen mijn zoon Salomo en ik na uw overlijden worden beschuldigd van hoogverraad."
Terwijl zij nog sprak, vertelden Davids dienaren hem dat de profeet Nathan hem wilde spreken.
Nathan kwam binnen, boog diep voor de koning en vroeg: "Koning, hebt u Adonia aangewezen als troonopvolger? Hebt u hem uitgekozen om na u koning te worden? Vandaag viert hij zijn kroning met het offeren van ossen, vette geiten en vele schapen, waarbij hij uw zonen heeft uitgenodigd. Ook generaal Joab en andere hoofdofficieren en de priester Abjathar heeft hij uitgenodigd. Zij drinken en vieren feest en roepen: 'Lang leve koning Adonia'. Maar de priester Zadok, Benaja, Salomo en ik zijn niet uitgenodigd. Is dit alles op uw aanwijzing gebeurd? Of hebt u soms al bekendgemaakt wie van uw zonen de volgende koning moet worden?"

1 Kon. 1:28-31
BELOFTE AAN BATHSEBA. "Roep Bathséba", zei David. Zij kwam weer binnen en ging voor de koning staan.
Toen zwoer de koning: "Zowaar de HERE leeft, Die mij van elk gevaar heeft gered, verklaar ik dat uw zoon Salomo de volgende koning zal zijn, precies zoals ik u al eerder onder ede heb gezworen bij de HERE, de God van Israël."
Bathséba boog opnieuw diep voor hem en riep uit: "Dank u wel! Moge koning David voor eeuwig leven!"

1 Kon. 1:32-37
ZADOK GEEFT AANWIJZINGEN. "Roep de priester Zadok, de profeet Nathan en Benaja hier", beval de koning. Toen zij bij hem binnenkwamen, zei hij tegen hen: "Breng Salomo onder begeleiding van mijn lijfwacht naar Gihon. Salomo moet op mijn eigen muildier rijden. De priester Zadok en de profeet Nathan moeten hem daar tot koning van Israël zalven. Blaas daarna op de trompetten en roep: 'Lang leve koning Salomo!' Wanneer u hem daarna weer hier terugbrengt, moet hij op mijn troon plaatsnemen als de nieuwe koning; want ik heb hem benoemd tot koning over Israël en Juda."
"Amen. Prijs de HERE, de God van mijn heer, de Koning", antwoordde Benaja en hij voegde daaraan toe: "Moge de HERE met Salomo zijn, zoals Hij met u was en moge God Salomo's bewind nog roemrijker maken dan het uwe!"

1 Kon. 1:38-40
SALOMO TOT KONING UITGEROEPEN. Daarop brachten de priester Zadok, de profeet Nathan, Benaja en Davids lijfwacht Salomo naar Gihon. Deze reed op Davids eigen muildier. Aangekomen in Gihon, pakte Zadok een hoorn met heilige olie uit het heiligdom en goot die over Salomo uit; daarna werd op de trompetten geblazen en riepen alle omstanders: 'Lang leve koning Salomo!' Vervolgens gingen zij allemaal met hem terug naar Jeruzalem. Onderweg werd de zalving van Salomo uitbundig met muziek gevierd.

1 Kon. 1:41-48
ADONIA VERNEEMT VAN KRONING. Adonia en zijn gasten hoorden het opgewonden geroep en het trompetgeschal, terwijl zij bijna met hun maaltijd gereed waren. "Wat gebeurt daar allemaal?" wilde Joab weten. "Waarom heerst er zo'n opwinding in de stad?"
Terwijl hij dat zei, kwam Jonathan, de zoon van priester Abjathar, binnenrennen. "Kom binnen", zei Adonia tegen hem, "want u bent een goed man; u zult vast goed nieuws voor ons hebben."
"Integendeel, koning David heeft Salomo tot koning uitgeroepen", riep Jonathan. "De koning zond hem naar Gihon met de priester Zadok, de profeet Nathan en Benaja, geëscorteerd door de lijfwacht van de koning. Hij reed op het muildier van de koning. En Zadok en Nathan hebben hem daar tot koning gezalfd! Zij zijn net teruggekeerd en nu viert de hele stad feest. Daar komt al dat lawaai vandaan. Salomo zit intussen al op de troon en alle mensen feliciteren koning David met de woorden: 'Moge God Salomo nog meer zegenen dan Hij u zegende en moge Salomo's bewind nog roemrijker worden dan het uwe!' De koning ligt nog op zijn rustbed en buigt zich daar in aanbidding neer.' Hij heeft gezegd: 'Gezegend zij de HERE, de God van Israël, Die één van mijn zonen heeft uitgekozen om op mijn troon te zitten, terwijl ik nog leef en er getuige van kan zijn."

1 Kon. 1:49-53
ADONIA ONDERWERPT ZICH AAN SALOMO. Adonia en zijn gasten sprongen op van tafel en ieder haastte zich naar huis. Adonia was bang dat Salomo wraak zou nemen. Daarom rende hij het heiligdom in en greep de horens van het heilige altaar. Toen Salomo hoorde dat Adonia in het heiligdom bescherming had gezocht en om vergeving vroeg, zei hij: "Als hij zich voortaan goed gedraagt, zal hem niets overkomen. Maar als hij dat niet doet, moet hij sterven."
Koning Salomo liet hem bij zich roepen en zij haalden hem bij het altaar vandaan. Toen hij voor de koning verscheen, boog Adonia diep voor hem neer. Salomo zei slechts: "Ga naar huis."

2 Sam. 23:1-7
DAVIDS LAATSTE PROFETIE. Hier volgen de laatste woorden van David:

  "David, de zoon van Isaï, spreekt.
  David, de man die door God werd grootgemaakt.
  David, de gezalfde van de God van Jakob.
  David, de lieflijke psalmist van Israël:

  De Geest van de HERE sprak door mij
  en Zijn woord lag op mijn tong.
  De Rots van Israël zei tegen mij:
  'Er zal iemand komen, die rechtvaardig heerst
  en regeert met heilig ontzag voor God.
  Hij zal zijn als het morgenlicht, een wolkeloze dageraad,
  als de zonneschijn na de regen,
  waarna het tere gras uit de aarde omhoog springt.'

  Is het niet waar dat het zo met mijn nageslacht zal gaan?
  Ja, want God heeft een eeuwig verbond met mij gesloten;
  Zijn overeenkomst is eeuwig en voor altijd bezegeld.
  Hij zal Zich steeds blijven bekommeren om mijn veiligheid en heil.
  Maar de goddelozen zijn als dorens die worden weggegooid,
  want zij beschadigen de hand die hen aanraakt.
  Men moet gereedschap hebben om ze op te ruimen;
  zij zullen worden verbrand."

1 Kon. 2:1-9
LAATSTE WOORDEN VOOR SALOMO. Toen koning David zijn einde voelde naderen, gaf hij zijn zoon Salomo de volgende opdracht:
"Ik ga nu de weg waarlangs ieder mens op aarde eens moet gaan. Gedraag je als een man en zorg ervoor een krachtig en waardig opvolger te zijn. Gehoorzaam de wetten van God en volg al Zijn wegen. Leef de geboden, voorschriften en aanwijzingen die in de wet van Mozes staan na, zodat het je goed zal gaan bij alles wat je doet en waar je ook gaat. Als je dat doet, zal de HERE de belofte die Hij mij gaf, nakomen; als mijn kinderen en hun nakomelingen goed opletten wat zij doen en met hart en ziel trouw zijn aan God, zal er altijd één van hen koning van Israël zijn; er zal nooit een eind komen aan ons koningshuis.
Luister nu naar mijn aanwijzingen. Je weet dat Joab mijn twee opperbevelhebbers heeft vermoord, Abner en Amasa. Hij beweerde dat dat in tijd van oorlog gebeurde, maar dat is niet waar; het was vrede toen het gebeurde. Er kleeft dus bloed aan zijn handen. Je bent een wijs man en weet wat je te doen staat; laat hem niet in vrede sterven.
Maar wees vriendelijk voor de zonen van de Gileadiet Barzillai. Maak hen tot je vaste gasten, want zij zorgden voor mij toen ik op de vlucht was voor je broer Absalom.
En herinner je je Simeï, de zoon van Gera, de Benjaminiet uit Bahurim? Hij vervloekte mij met een vreselijke vloek toen ik op weg was naar Mahanaïm; maar toen hij naar de Jordaan kwam om mij te ontmoeten, heb ik hem beloofd dat ik hem niet zou doden. Die belofte geldt echter niet voor jou! Je bent een wijs man en weet wel hoe je hem een bloedige dood moet bezorgen."

1 Kon. 2:10, 1 Kron. 29:28 (ca. 971 v.C.)
DAVID STERFT. Ko Daarna stierf David en hij werd begraven in Jeruzalem. Kr Hij stierf op hoge leeftijd, rijk en beroemd. Zijn zoon Salomo volgde hem op.

1 Kron. 29:29,30
VERSLAGEN OVER DAVIDS HEERSCHAPPIJ. Uitvoerige levensbeschrijvingen van koning David zijn opgenomen in het verhaal van de profeet Samuël, in de geschiedenis beschreven door de profeet Nathan en in de geschiedenis die de profeet Gad beschreef. Die vertellen over zijn bewind, zijn macht en alles wat met hem en Israël en de omringende landen en hun koningen gebeurde.

1 Kon. 2:12, 1 Kron. 29:23-25, 2 Kron. 1:1 (ca. 971 v.C.)
VERSLAGEN OVER DAVIDS HEERSCHAPPIJ. Uitvoerige levensbeschrijvingen van koning David zijn opgenomen in het verhaal van de profeet Samuël, in de geschiedenis beschreven door de profeet Nathan en in de geschiedenis die de profeet Gad beschreef. Die vertellen over zijn bewind, zijn macht en alles wat met hem en Israël en de omringende landen en hun koningen gebeurde.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen