21 oktober


Bezoek van de magiërs en de vlucht naar Egypte

Het reinigingsritueel, dat veertig dagen na de geboorte van Jezus plaatsvindt, zou normaal gesproken een eenjarig lam en een duif als offergave hebben vereist. Maar de wet staat arme ouders, zoals Jozef en Maria, toe om een tweede duif te offeren in plaats van het lam dat voor hen onbetaalbaar is. Zelfs aan de offergaven van Zijn ouders voor het reinigingsritueel kunnen we dus zien dat Jezus in een heel nederige situatie ter wereld komt.
Ondanks deze onbeduidende omstandigheden verspreidt het nieuws over de geboorte van Jezus zich als een lopend vuurtje door Judea en zelfs daarbuiten. Matteüs beschrijft het bezoek aan Bethlehem van een groep filosofen-priesters die interessant genoeg misschien wel volgelingen zijn van het heidense Zoroastrisme uit Perzië. Er wordt aangenomen dat zij contact hadden met de Joden, toen die over de wereld uiteengeslagen waren, en dat zou hen ongetwijfeld in aanraking hebben gebracht met de Joodse Messias uit de profetieën. De Magiërs worden ertoe aangezet om de grote afstand naar Jeruzalem af te leggen, vanwege een ster die verscheen ten tijde van de geboorte van Jezus. Het is niet bekend hoeveel mensen deze lange reis aflegden (er bestaat zeker geen overtuigend bewijs voor het traditionele drietal), maar blijkbaar arriveert het gezelschap zo'n zes maanden na de geboorte van Jezus en doen zij navraag naar de locatie van het kind. Ondertussen hebben Jozef en Maria onderdak gevonden in een huis. In dat huis geven de Magiërs hun geschenken aan deze pasgeboren “Koning der Joden”.
Koning Herodes is ontzet door dit bezoek van de Magiërs, omdat hij gelooft dat de geboorte van Jezus een politieke bedreiging vormt voor zijn heerschappij. Daarom stuurt Herodes zijn soldaten naar Bethlehem om alle jongetjes te doden die geboren zouden kunnen zijn in de tijdsperiode die door de berekeningen van de Magiërs wordt aangegeven. Omdat er zoals gezegd zo'n zes maanden zijn verstreken sinds de geboorte van Jezus, blijkt Herodes in zijn bevel voor de zekerheid een ruime marge toe te passen: alle kleine jongetjes in Bethlehem tot zo'n twaalf of dertien maanden oud, naar schatting veertig tot vijftig in aantal, worden gedood (de tekst geeft aan dat alle jongetjes jonger dan twee jaar vermoord worden; het is een Joodse gewoonte om elk kind van twaalf maanden en ouder als tweejarige te beschouwen).
Maar Jozef wordt, zoals we zullen zien, gewaarschuwd voor deze slachtpartij en zal snel naar Egypte vluchten, waar hij, Maria en het kindje Jezus zullen blijven tot na de dood van Herodes.

Mat. 2:1-8 - Jeruzalem (ca. 4-2 v.C.)
WIJZE MANNEN ZOEKEN JEZUS. Jezus werd geboren in Bethlehem in de provincie Judea. Koning Herodes was toen aan het bewind. In dezelfde tijd kwamen er enkele sterrenkundigen uit het oosten naar Jeruzalem. "Waar kunnen wij de nieuwe koning van de Joden vinden?" vroegen zij. "Want in ons land, ver in het oosten, hebben wij een bijzondere ster zien opgaan. Daardoor wisten wij dat de grote Joodse koning geboren was. Wij zijn gekomen om Hem eer te bewijzen."
Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in paniek. In de stad was de spanning voelbaar. Hij riep de leidende priesters en de godsdienstleraars bijeen en vroeg of zij wisten waar de Christus zou worden geboren. "In Bethlehem", antwoordden zij. "In Judea. Want de profeet Micha heeft geschreven:

  'Bethlehem in Efratha,
  u bent één van de kleinste steden in Juda,
  maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze Koning,
  die mijn volk zal leiden."

Herodes liet de sterrenkundigen in het geheim bij zich komen. Na te hebben uitgehoord wanneer zij de ster voor het eerst hadden gezien, liet hij hen gaan en zei: "Ga naar Bethlehem en zoek het kind. Als u het hebt gevonden, kom dan terug om mij er alles over te vertellen. Want ik wil Hem ook eer gaan bewijzen."

Mat. 2:9-12
WIJZE MANNEN BEZOEKEN JEZUS. Toen reisden de sterrenkundigen verder. Tot hun verrassing stond de bijzondere ster, die zij in het oosten hadden gezien, plotseling wéér aan de hemel. De ster ging voor hen uit en bleef stilstaan boven het huis waar het kind woonde. Zij gingen naar binnen en vonden het kind en Zijn moeder Maria. Eerbiedig knielden zij voor Hem neer. Zij gaven Hem kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. Maar zij gingen niet via Jeruzalem naar hun land terug. God had hen in een droom gewaarschuwd niet bij Herodes langs te gaan. Daarom kozen zij een andere weg.

Mat. 2:13-15 - Egypte
VLUCHT NAAR EGYPTE. Nadat zij waren vertrokken, zag Jozef in een droom een engel van God. "Luister, Jozef", zei hij. "Vlucht met het kind en Zijn moeder naar Egypte en blijf daar tot ik zeg dat u kunt terugkomen. Want Herodes zal alles doen om het kind te doden."
Jozef stond meteen op en vertrok diezelfde nacht nog met Maria en het kind naar Egypte. Hij bleef daar tot Herodes gestorven was. Daarmee werden de woorden van de profeet Hosea werkelijkheid: "Toen Israël nog een kind was, hield Ik van hem als van een zoon en Ik haalde mijn zoon uit Egypte.

Mat. 2:16-18
HERODES BEVEELT SLACHTPARTIJ. Herodes was woedend toen hij ontdekte dat de sterrenkundigen stiekem het land hadden verlaten. Hij stuurde een afdeling soldaten naar Bethlehem en liet daar alle jongetjes, jonger dan twee jaar, doden. Niet alleen in de stad zelf, maar ook in de omgeving. De sterrenkundigen hadden namelijk gezegd dat het ongeveer twee jaar geleden was dat zij de ster voor het eerst hadden gezien. Zo gebeurde wat de profeet Jeremia al lang geleden had gezegd:

  "In Rama wordt bitter getreurd.
  Rachel huilt om haar kinderen
  en wil zich niet laten troosten.
  Er zijn geen kinderen meer over."

Van kind tot volwassene

Na hun korte verblijf in Egypte keren Jozef en Maria terug naar hun huis in Nazareth in Galilea, waar Jozef zijn ambacht als timmerman weer oppakt. Gedurende de volgende tien jaar groeit Jezus lichamelijk, mentaal en geestelijk. Er bestaan geen Schriftteksten over de jeugd van Jezus tot het moment waarop Hij, wanneer Hij twaalf jaar oud is, mee wordt genomen naar Jeruzalem om Pascha te vieren. Op deze leeftijd heeft Jezus het punt bereikt waarop een Joodse jongen spoedig een “zoon der wet” zal worden; een wet die Hij geacht wordt te leren en te gehoorzamen. Maar Jezus' begrip van de wet is veel groter dan dat van Zijn leeftijdgenoten. Na afloop van de Paschaviering raken Zijn ouders Hem kwijt. Wanneer zij Hem later eindelijk terugvinden, blijkt Hij in gesprek te zijn met de geleerde rabbijnen. En wanneer Zijn ouders hun bezorgdheid uitdrukken over de manier waarop Hij hen heeft verlaten, geeft Jezus hun een antwoord dat aangeeft dat Hij Zich nu al bewust is van Zijn Goddelijke Zoonschap en Zijn rol als de Messias.

Mt. 2:19-23, Luk. 2:39,40 - Nazareth
TERUGKEER NAAR NAZARETH. Mt Na de dood van koning Herodes zag Jozef in een droom opnieuw een engel van God. Hij zei: "Ga met het kind en Zijn moeder terug naar Israël. Want de mensen die Hem wilden doden, zijn gestorven." Jozef verliet met zijn gezin het land Egypte en ging naar Israël terug. Hij durfde echter niet naar
Judea te gaan, omdat hij had gehoord dat Herodes' zoon Archelaüs daar nu de macht in handen had. In een droom zei God hem naar de provincie Galilea te gaan. Daar gingen zij wonen in het stadje Nazareth. Dat klopte met de woorden van de profeten, die hadden voorspeld dat de Messias 'Nazoreeër' zou worden genoemd. Lk Daar groeide het kind op tot een flinke, sterke jongen. Hij bleek een bijzondere wijsheid te hebben. De genade van God was op Hem.

Luk. 2:41-50 - Jeruzalem
JEZUS BEZOEKT JERUZALEM. Het was de gewoonte van Jezus' ouders elk jaar naar Jeruzalem te gaan voor de viering van het Paasfeest. Toen Jezus twaalf jaar oud was, mocht Hij voor het eerst mee. Na de feestdagen gingen zij weer terug naar Nazareth, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter. Zijn ouders misten Hem eerst niet eens, want zij dachten dat Hij ergens tussen de andere reizigers liep. Maar 's avonds werden zij toch ongerust en gingen Hem zoeken tussen hun familie en vrienden. Hij was echter nergens te vinden. Daarom liepen ze terug naar Jeruzalem. Na drie dagen zoeken vonden ze Hem eindelijk. Hij zat in de tempel tussen de godsdienstleraars en was heel serieus met hen aan het praten. Ieder die Hem hoorde, verbaasde zich over Zijn verstand en Zijn antwoorden. Zijn ouders wisten niet wat zij moesten denken toen zij Hem daar zo zagen zitten. "Jongen toch", zei Zijn moeder. "Waarom heb je ons dit aangedaan? Vader en ik hebben je overal gezocht. Wij wisten ons gewoon geen raad."
"Dat hoefde toch niet?" antwoordde Hij. "Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?" Maar zij begrepen niet wat Hij bedoelde.

Luk. 2:51,52 - Nazareth
IN NAZARETH OPGEGROEID. Hij ging met hen naar Nazareth terug en was gehoorzaam. Zijn moeder dacht veel over deze dingen na en nam alles goed in zich op. Hoe ouder Jezus werd, hoe meer wijsheid Hij kreeg. Hij stond in de gunst bij God en de mensen.

Er is verder weinig bekend over de eerste dertig jaar van het leven van Jezus. We weten dat Jezus ten minste vier broers had – Jakobus, Jozef, Judas en Simon – en meerdere zussen, waarvan we de namen niet kennen. Omdat er verder niet meer gesproken wordt over Jozef, lijkt het erop dat hij stierf toen Jezus nog relatief jong was. Daarom viel de verantwoordelijkheid voor het levensonderhoud van Zijn moeder, broers en zussen op de schouders van Jezus, omdat Hij de oudste was. Blijkbaar heeft Jezus jarenlang voor Zijn familie gezorgd door te werken als timmerman, een ambacht dat Hem door Zijn vader is bijgebracht.
Wanneer Jezus dertig jaar oud is – de vereiste Joodse leeftijd voor geestelijk leiderschap – laat Jezus deze taak om Zijn familie te voeden achterwege en richt Hij Zich op de geestelijke voeding van de hele menselijke familie.


Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- oktoberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen