9 augustus


Jojakims laatste jaren

Jojakim moet wel een doodswens hebben. Eerst heeft hij heel koudbloedig Gods geschreven Woord verbrand en nu heeft hij het lef om in opstand te komen tegen Nebukadnezar, alsof een muis een leeuw achtervolgt. Gelukkig voor Juda reageert Nebukadnezar niet meteen met militaire kracht, tenminste niet rechtstreeks. Maar wellicht is hij de drijvende kracht achter de aanvallen tegen Juda door een aantal van haar buurlanden. Dit houdt Juda vier jaar lang in de greep van een oorlog die maar niet beslist wordt. Jojakims lot is dat hij de laatste dagen van zijn leven in een slopend conflict zal doorbrengen.

2 Kon. 24:1b (602 v.C.)
JOJAKIMS POGING TOT OPSTAND. ...maar [Jojakim] kwam toen in opstand.

2 Kon. 24:2-4 (601-597 v.C.)
JUDA GEPLAAGD DOOR BUREN. De HERE stuurde benden Chaldeeën, Syriërs, Moabieten en Ammonieten op Juda af om het land te verwoesten, precies zoals Hij waarschuwend door Zijn profeten had laten meedelen. Het is duidelijk: Deze ramp over Juda kwam in overeenstemming met wat de HERE had gezegd. Hij had besloten Juda voor Zijn ogen weg te vagen om de vele zonden van Manasse, die in Jeruzalem onschuldig bloed had laten vloeien. Dit weigerde de HERE te vergeven.

Mogelijk spreekt Jeremia tijdens deze jaren, die gevuld zijn met conflicten met oude vijanden, de volgende oordelen uit over die vijanden.

Jer. 48:1-14
OORDEEL OVER MOAB. Dit is de boodschap van de HERE van de hemelse legers, de God van Israël, aan Moab:

  De stad Nebo zal in een ruïne veranderen.
  De stad Kirjathaïm en haar versterkingen
  zijn verpletterd en ingenomen.
  Het is afgelopen met Moabs roem,
  want er is een samenzwering tegen gesmeed.
  In Hesbon zijn plannen gemaakt, die tot zijn vernietiging moeten leiden.
  "Vooruit", zeggen zij, "wij zullen ervoor zorgen dat er een einde komt aan dat volk."
  Ook Madmen zal het zwijgen worden opgelegd.
  En dan zullen de chaos en het oorlogsgeweld
  zich over Horonaïm storten,
  want heel Moab wordt vernietigd.
  Zijn geschreeuw zal tot in Zoar te horen zijn.
  Zijn vluchtelingen zullen bitter huilend
  de heuvels van Luhith beklimmen,
  terwijl angstkreten opklinken uit de stad beneden hen.
  Vlucht voor uw leven;
  verberg u in het struikgewas van de woestijn!
  Want u vertrouwde op uw rijkdom en uw eigen prestaties;
  daarom zult u als balling worden weggevoerd.
  Uw god Kamos, met al zijn priesters en dienaren,
  zal worden meegenomen naar verre landen!
  Alle dorpen en steden
  op de hoogvlakten en in de dalen
  zullen worden verwoest,
  want de HERE heeft het gezegd.
  Och, had Moab maar vleugels,
  dan kon het wegvliegen,
  want zijn steden zullen zonder één levende ziel achterblijven.
  Vervloekt zijn zij die hun zwaard niet in bloed dopen
  en het werk weigeren, dat de HERE hun heeft gegeven!

  Vanaf zijn ontstaan heeft Moab hier gelegen,
  rustig, niet gestoord door vijandige invallen.
  Het lijkt op wijn die niet van het ene vat in het andere is overgegoten
  en daardoor zijn aroma en smaak heeft behouden.
  Maar nu zal het in ballingschap worden gestuurd!
  Er komt een tijd,
  heeft de HERE gezegd,
  dat Ik mannen zal sturen, die het van het ene vat in het andere zullen overgieten
  en daarna de vaten kapot zullen slaan!
  Dan zal Moabs vertrouwen in zijn god Kamos worden beschaamd,
  net als Israëls vertrouwen
  in zijn kalfgod in Bethel.
  Herinnert u zich uw opschepperij nog:
  "Wij zijn helden, moedige mannen in de strijd."

Jer. 48:15-28
  Maar nu staat Moab op het punt te worden vernietigd;
  zijn beste jongemannen zijn gedoemd te worden afgeslacht,
  zegt de koning, de HERE van de hemelse legers.
  De ramp komt snel in de richting van Moab.
  Zijn ondergang is nabij.
  Vrienden van Moab, huil om Moab en troost het!
  Kijk eens hoe de sterke en roemrijke is vernietigd!

  Kom naar beneden uit uw glorie
  en ga in het stof zitten,
  mensen van Dibon,
  want zij die Moab verwoesten,
  zullen dat ook met u doen.
  Al haar versterkte muren zullen worden neergehaald.
  De mensen in Aroër staan langs de weg angstig toe te kijken
  en vragen de vluchtelingen uit Moab: "Wat is er gebeurd?"
  En die antwoorden: "Moab is totaal verwoest;
  huil en treur.
  Vertel aan de oevers van de Arnon
  dat Moab nog slechts een puinhoop is."
  Alle steden in het vlakke land zijn eveneens verwoest,
  want Gods oordeel is ook over hen uitgestort;
  over Holon, Jasa, Mefaäth,
  Dibon, Nebo, Beth-Diblataïm,
  Kirjathaïm, Beth-Gamul, Beth-Meon,
  Kerioth, Bozra
  en over alle andere steden van Moab, dichtbij en ver weg.
  De kracht van Moab is ten einde;
  zijn horens zijn afgesneden;
  zijn armen zijn gebroken,
          zegt de HERE.

  Laat Moab wankelen als een dronkaard,
  want het is opstandig geweest tegen de HERE.
  Moab zal zich wentelen in zijn braaksel
  en door allen worden uitgelachen.
  Altijd was Israël het mikpunt van uw spot.
  U kon nooit eens normaal over haar spreken
  zonder arrogant het hoofd te schudden,
  alsof u het had over een op heterdaad betrapte dief.
  O volk van Moab, vlucht uit uw steden
  en neem uw intrek in de grotten,
  als duiven die nestelen in de rotskloven.

Jer. 48:29-39
  Wij hebben allemaal gehoord van de trots van Moab, want die is groot.
  Wij kennen uw voornaamheid,
  arrogantie en onvriendelijkheid.
  Ik weet dat het brutaal is,
          heeft de HERE gezegd,

  maar zijn gebral is bluf; zijn hulpeloosheid is groot.
  Ja, daarom rouw Ik om Moab;
  mijn hart breekt als Ik denk aan de mannen van Kir-Heres.
  O Sibma, rijk aan wijngaarden,
  Ik huil om u, net als Jaëzer.
  Want de verwoester heeft uw ranken afgehakt,
  die tot aan de zee reikten
  en uw druiven en zomerfruit geoogst.
  Hij heeft u kaalgeplukt!

  Nee, vreselijke kreten van angst en pijn stijgen uit het land op,
  van Hesbon tot aan Eleále en Jahaz;
  van Zoar tot Horonaïm en Eglath-Selisia.
  Zelfs de vijvers van Nimrim liggen er kurkdroog bij.
          Want de HERE zegt:
  Ik heb een einde gemaakt aan Moabs verering van afgoden
  en aan het verbranden van reukwerk voor hen.
  Zij scheren hun hoofdhaar en baard uit vertwijfeling af,
  snijden zich in de handen
  en dragen rouwkleding.
  Tranen zullen vloeien in elk Moabitisch huis en in de straten;
  want Ik heb Moab stukgegooid als een oude, onbruikbare pot.

  Wat een verwoesting! Luister eens naar het gejammer!
  Kijk eens hoe erg Moab zich schaamt!
  Het is nu een afschrikwekkend voorbeeld
  en een mikpunt van spot geworden voor zijn buren.

Jer. 48:40-47
  Een arend cirkelt dreigend boven het land Moab,
          zegt de HERE.

  Zijn steden zijn gevallen;
  zijn burchten hebben zich overgegeven.
  De harten van zijn moedigste strijders beven van angst
  als die van vrouwen die bevallen.
  Moab zal niet langer als volk voortbestaan,
  omdat het de HERE heeft uitgedaagd.
  Angst, hinderlagen en bedrog
  zullen uw lot zijn, Moab,
          zegt de HERE.

  Hij die vlucht,
  zal in een put vallen
  en wie zich daaruit weet te bevrijden,
  zal in een valstrik lopen.
  Ik zal er voor zorgen dat u daaruit niet ontsnapt,
  want de tijd van uw veroordeling is aangebroken.
  Zij vluchten naar Hesbon,
  niet in staat verder te gaan.
  Maar er slaat een vuur uit Hesbon
  (Sihons vaderstad)
  die Moab met al zijn opstandige inwoners
  van het ene tot het andere eind verteert.
  Het zal u slecht vergaan, Moab;
  het volk van de god Kamos is vernietigd,
  uw kinderen zijn als slaven weggevoerd.

  Maar in de laatste dagen
  zal Ik een ommekeer brengen in het lot van Moab,
  zegt de HERE.

Hier eindigt de profetie over Moab.

Jer. 49:1-6
OVER AMMON.

  Wat bent u aan het doen?
  Waarom woont u in de steden van Israël?
  Heeft zij die steden niet van Mij geërfd?
  Waarom hebt u die Milkom vereert,
  Gad en al zijn steden in bezit genomen?
  Ik zal u hiervoor straffen, verklaart de HERE,
  door uw stad Rabba te verwoesten.
  Het zal een verlaten ruïne worden
  en de omliggende dorpen zullen worden platgebrand.
  Dan zal Israël terugkeren en haar land weer van u terugnemen.
  Zij zal onteigenen wie haar onteigenden,
          zegt de HERE.

  Schreeuw het uit, Hesbon, want Ai is verwoest!
  Huil, inwoners van Rabba!
  Trek rouwkleding aan; huil en treur,
  u verbergend in uw huizen,
  want uw god Milkom zal,
  samen met zijn dienaren en priesters, worden verbannen.
  U bent trots op uw vruchtbare valleien,
  maar zij zullen spoedig worden verwoest.
  Ontrouwe dochter,
  u vertrouwde op uw rijkdom
  en dacht dat niemand u ooit iets zou kunnen aandoen.
  Maar kijk, Ik zal u angst aanjagen,
          zegt de HERE, de God van de hemelse legers.

  Want al uw buren zullen u uit uw land verdrijven
  en niemand zal uw ballingen helpen wanneer zij wegvluchten.

  Maar later zal Ik de Ammonieten weer welvaart geven,
          zegt de HERE.

Jer. 49:7-22
OVER EDOM. De HERE van de hemelse legers zegt:

  Waar zijn al die wijze mannen, die u vroeger had?
  Is er niet één overgebleven in heel Teman?
  Vlucht diep de grotten in,
  volk van Dedan,
  want wanneer Ik het land van Esau straf,
  zal Ik u niet overslaan!
  Zij die de druiven oogsten,
  laten er altijd enkele achter voor de armen
  en zelfs dieven nemen nooit alles mee,
  maar Ik zal het land van Esau volledig afstropen
  en er zullen geen schuilplaatsen meer zijn.
  Haar kinderen, haar broeders, haar buren,
  allen zullen worden vernietigd
  en zijzelf zal eveneens omkomen.
  Maar Ik zal uw wezen, die u rustig kunt achterlaten, beschermen
  en ook uw weduwen kunnen op Mij vertrouwen.

De HERE zegt tegen Edom: Als zelfs de onschuldigen moeten lijden, waarom zou u dan ongestraft blijven? U zult net als zij deze beker van het oordeel leegdrinken! Want Ik heb bij mijn eigen naam gezworen, zegt de HERE, dat Bozra in een ruïne zal veranderen (vervloekt en verafschuwd) en haar steden zullen altijd puinhopen blijven.

  Ik heb deze boodschap van de HERE gehoord:
  Hij heeft een boodschapper gestuurd, die er bij de volken op aandringt
  zich aaneen te sluiten om Edom te vernietigen.
  "Maak u klaar voor de strijd", roept hij.

  Ik zal u zwak maken temidden van de volken
  en zij zullen u allemaal haten,
          zegt de HERE.

  U bent misleid door uw roem en trots,
  u die daar in de rotskloven en op de bergen woont.
  Maar ook al woont u tussen de bergtoppen bij de adelaars,
  Ik zal u naar beneden halen,
          zegt de HERE.

  Het lot van Edom zal vreselijk zijn;
  allen die voorbijlopen, zullen schrikken
  en spottend het hoofd schudden.
  Uw steden zullen net zo stil worden als Sodom en Gomorra
  en de steden daar in de buurt,
          zegt de HERE.

  Niemand zal er nog kunnen leven.

  Ik zal de vijand op hen af sturen als een leeuw,
  die uit de wildernis van de Jordaan komt om de schapen te overvallen.
  In een oogwenk zal Ik Edom wegjagen
  en Ik zal iemand van mijn keus deze taak opdragen.
  Want wie is aan Mij gelijk en wie kan Mij ter verantwoording roepen?
  Welke herder blijft tegenover Mij op de been?
  Neem er daarom nota van:
  De HERE zal dit vast en zeker doen met Edom en het volk van Teman;
  zelfs kleine kinderen zullen als slaven worden weggesleept!
  Het zal vreselijk zijn om te zien.
  De aarde beeft door het lawaai van Edoms val;
  het geschreeuw van haar inwoners is tot bij de Rode Zee te horen.
  Degene die zal komen, heeft de snelle vlucht van een arend
  en zal zijn vleugels over Bozra uitspreiden.
  Dan zal de moed van de beste strijders verdwijnen
  als die van vrouwen die moeten bevallen.

Jer. 49:23-27
OVER DAMASCUS.

  De steden Hamath en Arpad zijn verstijfd van angst,
  want zij hebben het slechte nieuws over hun toekomst gehoord.
  Het stormt in hun harten.
  Damascus heeft alle moed laten zakken
  en haar inwoners slaan op de vlucht.
  Angst, vertwijfeling en pijn hebben haar in de macht
  als een vrouw tijdens de bevalling.
  Beroemde stad, stad van mijn blijdschap,
  wat ligt u er nu verlaten bij!
  Uw jonge mannen zullen dood in de straten liggen;
  uw hele leger zal in één dag worden vernietigd,
          zegt de HERE van de hemelse legers.

  Bij de muren van Damascus zal Ik een vuur aansteken
  dat de paleizen van Benhadad in de as zal leggen.

Jer. 49:28-33
OVER KEDAR EN HAZOR. Deze profetie spreekt over Kedar en de koninkrijken van Hazor, die zullen worden verwoest door koning Nebukadnezar van Babel.

  Maak u klaar en val Kedar aan,
          zegt de HERE.

  Vernietig de stammen in het oosten.
  Hun kuddes en tenten zullen worden buitgemaakt,
  samen met al hun huisraad.
  Hun kamelen zullen worden weggehaald
  en overal zal in paniek worden geschreeuwd:
  "Wij zijn aan alle kanten omsingeld!"

  Vlucht voor uw leven,
          zegt de HERE.

  Ga diep de woestijn in, volk van Hazor,
  want koning Nebukadnezar van Babel heeft een aanslag op u beraamd
  en maakt zich klaar om u te vernietigen.

  Ga, zegt de HERE tegen koning Nebukadnezar.
  Val die rijke bedoeïnenstammen aan,
  die daar eenzaam in de woestijn wonen,
  zonder zich ergens zorgen over te maken.
  Zij scheppen voortdurend op dat zij wel voor zichzelf kunnen zorgen
  en geen muren of poorten nodig hebben.
  Hun kamelen en kudden vee zijn voor u.
  Ik zal deze heidenen als door de wind uiteenjagen.
  Van alle kanten zal Ik rampen over hen laten komen.

  Hazor zal veranderen in een tehuis voor jakhalzen
  uit de woestijn.
  Niemand zal zich daar nog vestigen.
  Het zal voor altijd uitgestorven zijn.

Maar Jojakim zal niet lang genoeg in leven blijven om getuige te zijn van deze vergelding op zijn vijanden.

Jer. 22:18-23
JOJAKIMS DOOD GEZIEN. Daarom is dit Gods straf voor koning Jojakim, die zijn vader Josia opvolgde:

  Zijn familie zal niet om hem treuren als hij sterft.
  Zijn ondergeschikten zullen zich niet om zijn dood bekommeren.
  Hij zal worden begraven als een dode ezel,
  die uit Jeruzalem wordt gesleept
  en op de vuilnishoop buiten de poort wordt gegooid!

  Huil, want uw bondgenoten zijn verdwenen.
  Zoek hen in Libanon, roep hen in Basan
  en kijk naar hen uit bij de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan.
  Kijk, zij zijn allemaal vernietigd.
  Er is er niet één overgebleven, die u kan helpen!
  Toen het u goed ging, heb Ik u gewaarschuwd,
  maar u gaf als antwoord: Val mij niet lastig.
  Sinds uw jeugd bent u zo geweest:
  U wilde gewoon niet luisteren!
  En nu zijn alle leiders van het volk verdwenen als door een windvlaag;
  al uw bondgenoten zijn als slaven weggevoerd.
  Uiteraard zult u tenslotte uw goddeloosheid inzien
  en u diep schamen.
  Het is prettiger om comfortabel te leven in een paleis
  tussen het cederhout van de Libanon,
  maar over niet al te lange tijd zult u schreeuwen en kreunen van pijn,
  als een vrouw die een kind ter wereld brengt.

2 Kon. 24:5, 2 Kron. 36:8a (597 v.C.)
JOJAKIMS DOOD. De rest van de levensgeschiedenis van Jojakim is te lezen in de Kronieken van de koningen van Juda.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- augustusMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen