Thuis >> God

God

Bestaat God? - Het antwoord op deze vraag is een eerste vereiste om de andere grote levensvragen te kunnen beantwoorden. Hoe beantwoord jij deze vraag? Is er een Schepper?

Bewijs voor God - Wat zou bewijs voor God moeten inhouden? Ontdek het ongelooflijke bewijs voor een intelligente ontwerper dat gebaseerd is op ontwerpdetectie!

Cornelius Tacitus - Een bekend historicus uit het oude Rome, die een krachtig stuk schreef over Nero's vervolging van de Christenen in 64 na Christus.

De almachtige God - Wat betekent het dat God almachtig is? Wat is de definitie van dit woord en hoe beïnvloedt deze eigenschap van God onze levens?

De definitie van almacht* - Bestudeer enkele citaten van theologen over deze eigenschap van God. Wat hadden zij erover te zeggen?

Gods almacht* - Zijn er dingen die God niet kan doen? Welke zijn dat? Is Hij beperkt? Hoe hangt dit samen met Zijn almacht?

God is almachtig* - Wat zegt Gods Woord over de almacht van God? Hoe wordt deze eigenschap beschreven?

De alwetendheid van God - Wat betekent deze eigenschap van God? Weet God echt alles? Lees wat de Bijbel over deze eigenschap van God zegt.

De alwetende God* - Hoe zou een begrip van Gods alwetendheid mijn leven moeten beïnvloeden? Ontdek het hier.

De definitie van alwetendheid* - Hoe verklaren theologen de eigenschap van Gods alwetendheid? Lees hier enkele citaten.

God is alwetend* - Wat zegt de Bijbel over Gods alwetendheid? Bestudeer de Bijbelverzen hier.

De beloften van God - Hoe kun je weten of een Bijbelse belofte voor jou bedoeld is? Zijn hier goede tips voor? Onderzoek het hier.

De betekenis van het leven - Dit is altijd al de belangrijkste vraag voor de mens geweest. Het lijkt in onze natuur ingebakken dat wij dit soort vragen stellen.

De eeuwige God - De Bijbel zegt dat Hij van eeuwig tot eeuwig God is. Wat betekent dat? Wat is eeuwig? Hoe reageren wij hierop?

Bijbelverzen over de eeuwigheid van God - Wat zegt de Bijbel over Gods eeuwigheid? Wat kunnen we uit deze verzen leren over God?

De eeuwige God* - Wat hebben theologen en Bijbelleraren te zeggen over deze eigenschap van God? Hoe kan een goed begrip ervan onze levens veranderen?

God is eeuwig - De Bijbel vertelt ons consequent dat God eeuwig is. God bestond al voordat de aarde en de tijd bestonden. Wat betekent dat?

Is God eeuwig? - Waarom is de eeuwigheid van God belangrijk in onze levens? Hoe worden wij daardoor beïnvloed?

De erfzonde - Een genetisch defect dat we allemaal hebben. De reden dat we van God zijn afgescheiden. Onze rechtvaardiging en verlossing door Jezus Christus.

De goedheid van God - Wat betekent deze eigenschap van God? Wat is het Bijbelse bewijs? Wat betekent dat voor ons?

De goedheid van God* - Hoe kan God goed zijn als er zo veel kwaad in de wereld is? Vind antwoorden in het Woord van God.

Gods goedheid wil je tot inkeer brengen* - Wat betekent deze uitspraak in Romeinen 2:4? Hoe kan goedheid tot inkeer leiden?

Gods goedheid* - Welke Bijbelverzen spreken over Gods goedheid? Welke thema’s in de Bijbel gaan over Gods goedheid?

De Heilige Geest - Meer dan een etherische levenskracht. Hij is één van de drie Personen van God. Een moeilijk concept wordt hier op eenvoudige wijze uitgelegd.

De heiligheid van God - Wat is de heiligheid van God? Wat betekent heiligheid eigenlijk? Waarom is deze eigenschap van God belangrijk? Hoe kan een juist begrip van Gods heiligheid ons door moeilijke tijden heen helpen?

De liefde van God - Is de Schepper een God van liefde? Gods liefde geopenbaard. Gods liefde voorspeld. Gods liefde gemanifesteerd door Zijn enige Zoon.

De namen voor God - God gebruikt vele namen in de Bijbel om Zijn aard, Zijn karakter en Zijn liefde voor ons uit te leggen.

De oneindige God - Wat betekent het dat God oneindig is? Hoe kan God grenzeloos zijn? Wat betekent deze eigenschap van God?

God is oneindig* - Wat betekent het dat God oneindig is? Waarom is het belangrijk om dit goed te begrijpen?

Bijbelverzen over de oneindigheid van God* - Welke verzen spreken over de oneindigheid van God? Bestudeer ze hier en leer meer over deze eigenschap van God.

De onveranderlijkheid van God - Wat betekent het dat God onveranderlijk is? Kan God veranderen of nog heiliger worden? Leer meer over deze eigenschap in dit artikel.

De onveranderlijkheid van God* - Waarom is het zo belangrijk om de onveranderlijkheid van God goed te begrijpen? Waarom is deze eigenschap belangrijk?

God is onveranderlijk* - Wat zegt de Bijbel over Gods onveranderlijkheid? Lees en bestudeer de verzen die spreken over deze eigenschap van God.

De onveranderlijke God* - Wat zeggen de theologen over onze onveranderlijke God? Lees diverse citaten van theologen uit de geschiedenis.

De vrees voor God - Wat betekent deze veel gebruikte uitdrukking? In welke Schriftteksten kunnen we deze terugvinden? Slaat deze term op respect of angst? Leer meer over de betekenis van de Hebreeuwse woorden.

De wijsheid van God - Wat is deze eigenschap van God? Hoe was deze eigenschap werkzaam in Bijbelse tijden? Vind steun in een begrip van Gods wijsheid.

Citaten over de wijsheid van God* - Wat hebben theologen door de jaren heen gezegd over Gods wijsheid? Wat maakt deze eigenschap zo’n belangrijk onderdeel van wie God is?

De God van wijsheid* - Welke Bijbelverzen spreken over Gods wijsheid? Is Hij werkelijk wijs? Hoe kunnen we dat weten? Leer hier meer over deze eigenschap van God.

De wijsheid van God* - Hoe is de vrees voor de Heer verbonden met wijsheid? Ontdek wat Spreuken 1:7 en Jakobus 1:5 betekenen wanneer zij over wijsheid spreken.

De zin van het leven - Wat is het doel van ons bestaan? Hoe kunnen we trouw zijn aan onze roeping? Hoe kunnen we de zin van het leven ontdekken?

Drievuldige God - Wat betekent deze term? Wat betekent de Drie-eenheid en welke invloed heeft dit begrip op Gods eigenschappen? Begrijp jij wie God werkelijk is?

Een boze God - Is God boos op jou? Lijkt het alsof Hij iets tegen je heeft? Ontdek wat we vaak ervaren als boosheid.

Een jaloerse God - Wat betekent het dat God jaloers is? Is jaloezie niet een slechte eigenschap? Vind hier een goede uitleg.

Een relatie met God - Waar is een dergelijke relatie op gebaseerd? Is het gewoon godsdienst of is er meer? Ontdek hier wat Gods ontwerp voor ons is.

Eigenschappen van God - Heb jij ooit nagedacht over Gods werkelijke aard? We kunnen Zijn karaktereigenschappen, zoals deze in de Bijbel worden geopenbaard, op een rij zetten.

God - Wie is God? Orde, causaliteit, ontwerp en moraliteit zijn God. Wat is Gods werkelijke natuur? Schreef God de Bijbel?

God - Bestaat Hij? Is Hij noodzakelijk of komt Hij gewoon goed van pas? Hij wordt geopenbaard door het ontwerp dat in alle dingen zichtbaar is!

God begrijpen - Is het mogelijk om God en Zijn wegen volledig te begrijpen? Zijn er dingen die wij niet van Hem kunnen weten of begrijpen? Ontdek hier bruikbare informatie.

God en rechtvaardigheid* - Wat betekent Gods rechtvaardigheid? Waarom kan Hij ons niet gewoon vergeven? Waarom moest Jezus sterven?

God eren - Hoe kunnen wij God de eer geven die Hij verdient? Welke rol speelt inkeer hierbij? Kijk eens naar deze Bijbelse voorbeelden.

God heeft jou lief - Houdt Hij echt van mij? Waarom heeft hij ook mij lief? God heeft jou lief en heeft Zijn Zoon gezonden om in jouw plaats te sterven. Ontdek hier het Bijbelse bewijs.

God is alomtegenwoordig - Wat betekent het dat God overal aanwezig is? Wat betekent het niet? Ontdek hier wat deze eigenschap van God voor jou betekent.

De definitie van alomtegenwoordigheid* - Lees citaten van kerkleiders, filosofen en theologen. Wat betekent alomtegenwoordigheid volgens hen?

Hoe is God alomtegenwoordig?* - Hoe is God alomtegenwoordig in de Bijbel? Wat zijn enkele voorbeelden van het feit dat Hij altijd en overal aanwezig is?

Is God alomtegenwoordig?* - Word jij met ontzag vervuld door de enormiteit en de grandioze ordelijkheid van Gods schepping? Zegt dit iets over Zijn alomtegenwoordigheid? Geeft Hij ook ontzettend veel om jou persoonlijk?

God is alomtegenwoordig* - Wat betekent Gods alomtegenwoordigheid voor mij? Wordt dit idee door de Bijbel ondersteund? Welke verzen spreken hierover?

God is barmhartig - Wat is barmhartigheid? Wat houdt dat in? Wat heeft de Bijbel te zeggen over erbarmen en genade, en wie mag dat ontvangen?

De barmhartige God* - Hoe gaat Gods barmhartigheid samen met Zijn andere eigenschappen? Wat is het verschil tussen Gods barmhartigheid en Zijn genade?

Verzen over barmhartigheid* - Welke Bijbelverzen gaan over Gods barmhartigheid? Vind ze hier en bestudeer de grote barmhartigheid die jij van God kunt ontvangen.

Wat is barmhartigheid?* - Wat is barmhartigheid? Hoe wordt het gedefinieerd? Lees diverse definities en uitspraken van verschillende theologen.

God is eindeloos - Beweert God dat Hij geen begin of einde heeft? Is Hij echt oneindig, grenzeloos en eeuwig? Bestudeer zelf de Bijbelverzen.

God is genadig - Wat betekent Gods genade? Wat is het? Waarom wordt dit vermeld als een eigenschap van God? Bestudeer de Bijbel hier.

De definitie van Gods genade* - Bestudeer de betekenis van het woord genade. Wat betekenen de Hebreeuwse en Griekse woorden? Waarom is het zo belangrijk dat wij Gods genade goed begrijpen?

Gods genade* - Bestudeer deze verzen over genade en op welke manier genade een eigenschap van God is. Wat zegt de Bijbel over genade?

Citaten over Gods genade* - Wat hebben theologen door de jaren heen gezegd over genade? Is het belangrijk om Gods genade goed te begrijpen?

God is liefde - Onze definitie van liefde verschilt sterk van Gods definitie van liefde. Bekijk zelf wat de verschillen zijn.

God is liefde video - Een persoonlijke brief van God de Vader aan jou. Hij houdt van jou, wie of waar je ook bent!

God is onveroorzaakt - Wat betekent deze eigenschap van God? Wat is aseïteit? Leer wat deze woorden betekenen en wat de Bijbel erover te zeggen heeft.

De aseïteit van God* - Wat betekent deze term? Wat zegt de Bijbel? Ontdek hier hoe God en Zijn eigenschappen door de Bijbel beschreven worden.

God is ongeschapen* - Wat hebben de theologen door de jaren heen gezegd over het feit dat God ongeschapen is? Lees hier meer.

God is oppermachtig - Wat is oppermacht of soevereiniteit? Op welke manier is dit een eigenschap van God? Wat heeft de Bijbel erover te zeggen en in welke Bijbelverzen?

De definitie van Gods oppermacht* - Wat hebben theologen door de jaren heen gezegd over Gods oppermacht? Lees deze citaten.

Gods soevereiniteit* - Heeft God het moeilijk gemaakt om Hem te vinden of te kennen? Alles wat we moeten weten over God heeft Hij genadig aan ons bekendgemaakt in de Bijbel. God kennen is God vertrouwen.

Bijbelverzen over de soevereiniteit van God* - Wat zegt de Bijbel over Gods soevereiniteit? Wat betekent Zijn oppermacht voor mij? Leer hier meer van Gods Woord.

God is rechtvaardig - Wat betekent het dat wij een God van gerechtigheid hebben? Wat betekent zijn rechtvaardigheid en welke gevolgen heeft dat voor onze levens? Ontdek het hier.

God als Rechter - Hoe beschrijft J.I. Packer God als rechter? Wat zijn Zijn eigenschappen? Lees er hier meer over.

Gods liefde en gerechtigheid - Hoe zijn deze twee begrippen met elkaar te verenigen? Kun je zowel liefdevol als rechtvaardig zijn? Lees er hier meer over.

Is God rechtvaardig? - Hoe hebben theologen door de jaren heen deze vraag beantwoord? Lees hieronder ook enkele citaten over dit onderwerp.

Rechtvaardigheid van God* - Wat betekent het dat God rechtvaardig is? Wat zegt de Bijbel over Gods rechtvaardigheid en hoe wordt deze eigenschap in de Bijbel beschreven?

God is zelfvoorzienend - Wat is deze eigenschap van God? Wat betekent dit? Wat heeft de Bijbel erover te zeggen?

God video - Wat is het 'apentheorema' (de 'stelling van de eindeloos typende apen')? Randall Niles bespreekt de onmogelijkheid dat genetische informatie via willekeurige pogingen zou kunnen ontstaan.

Gods trouw - Wat betekent deze eigenschap van God? Op welke manieren is God trouw en waarom is dat belangrijk voor ons? Welke Bijbelse ondersteuning bestaat er voor Gods trouw?

Is geloof in God slechts een steun in moeilijke tijden?* - Waarom denken zo veel mensen dat geloof niets anders is dan een steun in moeilijke tijden? Waarom denken zij dat? Is het waar?

Trouw aan God* - Waarom is trouw belangrijk? Wat heeft de Bijbel te zeggen over trouw aan God en het belang daarvan?

Heilig, heilig, heilig - Wat is de geschiedenis en het belang van deze hymne? Waarom werd dit lied zo populair? Ontdek het hier.

Heilig, heilig, heilig en de Drie-eenheid* - Wat is de relatie tussen God in drie Personen en het wezen van God? Vind hier antwoorden.

Heilig, heilig, heilig - De tekst - Wat is de tekst van deze beroemde hymne? Leer hier de Bijbelse onderbouwing en ontdek waarom deze hymne zo krachtig is.

Hoe ziet God er uit? - Wat heeft de Bijbel te zeggen over Gods uiterlijk? Is Hij in de Bijbel ooit aan mensen verschenen? Zijn de voorstellingen van kunstenaars correct?

Is de hemel echt? video - Kunnen we de werkelijkheid van de hemel onderzoeken? Wat kunnen we over het onzichtbare domein of het bovennatuurlijke te weten komen? Je moet deze korte video gewoon eens gezien hebben!

Is God echt? - Waar komen wij vandaan? Het paradigma van de evolutie en de humanistische campagne. Informatie en ontwerp laten zien dat de Schepper God de enige mogelijkheid is.

Is God oneerlijk? - Waarom is God zo onbegrijpelijk voor ons? Waarom lijden onschuldige mensen en hebben slechte mensen het vaak zo goed? Leer hier meer.

Ontzag voor God video - Waarom wordt een volkomen ontzag voor God 'het begin van wijsheid' genoemd? Kijk eens naar deze video en word vervuld van ontzag!

Uitspraken over God - Wat zijn enkele beroemde uitspraken over God? Wat zijn enkele bekende uitspraken van God Zelf? Leer hier meer.

Waar is God? - De allerbelangrijkste vraag over het leven en de eeuwigheid. Hoe kunnen we weten dat God bestaat? Hoe kunnen we een relatie met Hem aangaan?

Waarom is er zo veel kwaad in de wereld? video - Vind het antwoord in deze korte video! Waarom is er zo veel leed en pijn in de wereld? Waarom is deze vraag een tijdloze hindernis tussen de mens en God?

Wat is liefde? - Romantiek, gevoelens, intimiteit. Wat is de werkelijke betekenis van liefde? Is er meer dan emoties en hartstocht?

Wie is God? - Wie beweert Hij te zijn? De Schepper? Een welwillende vriend? Een levenskracht? Wie is God voor JOU?

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen