Genade of werken

Genade of werken - Onze redding verdienen
Het debat over genade of werken woedt al eeuwenlang. Het is niet verrassend dat de mens zich geneigd voelt om zijn eigen redding te bewerkstelligen met zijn goede werken, en niet op basis van Gods genade. Het Concilie van Trente over Rechtvaardiging (Canon 12) zei: "Als iemand zegt dat een rechtvaardigend geloof niets anders is dan een vertrouwen in Goddelijke genade, waarmee omwille van Christus zonden worden vergeven, of dat wij enkel en alleen door dit vertrouwen gered kunnen worden, laat hem dan vervloekt zijn." Dit impliceert dat we Gods genade en het eeuwige leven alleen door middel van daden zouden kunnen verdienen. In de Islam wordt vergeving verkregen door middel van Allahs gunst én de eigen daden: "Allah heeft degenen, die geloven en goede daden verrichten beloofd, dat zij vergiffenis en een grote beloning zullen verkrijgen" (Soera 5:9). Een Moslim kan alleen dan voor zijn zonden vergeven worden en toegang tot het paradijs verkrijgen, als Allah het wil én als zijn goede daden zwaarder wegen dan zijn slechte daden. "Dan zullen zij slagen, wier schalen zwaar zijn. Doch zij, wier werken licht zijn - dit zijn degenen die hun ziel benadeelden - zullen in de hel vertoeven." (Koran 23:102-103).

Wanneer Paulus in de Bijbel over "werken" spreekt, dan verwijst hij vaak naar dingen die worden voortgebracht door de inspanningen of het leven van een mens. Vaak bestaat er dan een verband met het lichaam. Het aardse lichaam werkt hard om resultaten te boeken, om zijn eigen weg te gaan, om te doen wat het wil. Hierdoor worden altijd aardse resultaten voortgebracht die voortkomen uit pogingen om zichzelf tevreden te stellen. Wij houden onszelf voor de gek als we geloven dat menselijke inspanningen gelijkwaardig kunnen zijn aan Gods standaard voor heiligheid. Redding is geen beloning voor de goede dingen die we gedaan hebben, dus niemand kan zich erop laten voorstaan (Efeziërs 2:9).

Paulus ging zwaar werk nooit uit de weg. Hij noemde zijn eigen bediening zelfs werk. Tijdens zijn werk voor de Heer had Paulus ongelooflijke visioenen, openbaringen en zelfs een bijzonder vertoon van Gods macht ervaren. Maar toch zei hij: "Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben... ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade" (1 Korintiërs 15:10).

Genade of werken - Gods geschenk aanvaarden
In een uiteenzetting over menselijke daden gebruikte Paulus het leven van Abraham als voorbeeld. "Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de Schrift? 'Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend'" (Romeinen 4:2-3). God had Abraham gerechtigheid toegerekend vanwege zijn geloof, niet vanwege de dingen die hij gedaan had (Genesis 15:6). In Romeinen 4 gaat Paulus verder met uit te leggen dat een loon wordt uitgekeerd omdat iemand gewerkt heeft. Dit wordt hem niet uit genade gegeven. Net als in het geval van Abraham, Paulus en alle andere volgelingen van Christus, worden wij door ons geloof verblijd over onze redding (Romeinen 5:2).

Het Griekse woord voor blijdschap is chara, afgeleid van het woord charis. Dat is het Griekse woord voor genade. Met andere woorden, vreugde komt voort uit de aanvaarding van Gods genadige geschenk. "...en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen." (1 Petrus 1:8-10)

Genade of werken - Het laatste woord
Genade wordt in het Oude Testament slechts 38 keer genoemd, en wel met de nadruk op de werken van God, niet van de mens. Het Nieuwe Testament staat boordevol verwijzingen naar de genade die via Jezus Christus voor de mens beschikbaar is. Geen enkel systeem van wetten of offergaven kan onze redding bewerkstelligen (2 Timoteüs 1:9). Wanneer God Zijn Geest en Zijn Woord in onze harten zaait, dan kunnen wij verwachten dat er goede vruchten uit voort zullen komen, dat wil zeggen goede werken. Net zoals Gods genade overvloedig over onze levens wordt uitgegoten, zo zullen onze daden dan ook overvloedig tot uiting komen in de levens van anderen.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen