20 oktober


De geboorten van Jezus en Johannes de Doper

Jezus wordt ongeveer 747 jaar na de stichting van Rome in Judea geboren. In deze tijd van Herodes de Grote, die door de Romeinse Senaat onder keizer Caesar Augustus de titel “Koning van de Joden” is gegeven, is het voormalige land Palestina verdeeld in de provincies Judea, Samaria en Galilea ten westen van de rivier de Jordaan, en Perea en Dekapolis ten oosten. De steden Jeruzalem en Bethlehem zijn in Judea gelegen, terwijl Nazareth in Galilea ligt. Het is verrassend dat Jezus in de provincie Judea wordt geboren, aangezien zijn familie in Nazareth woont, ongeveer 120 kilometer naar het noorden. Maar een door Caesar Augustus afgevaardigd decreet dwingt iedereen vanwege een volkstelling naar de thuisplaats van zijn voorouders terug te keren en daardoor wordt Jezus in Bethlehem geboren, de stad die door de profeet Micha zo'n 700 jaar eerder werd genoemd!
Als de vervulling van die profetie nog niet voldoende is om de aandacht te trekken van mensen die bekend zijn met de oude profetieën, vindt er nog een verbazingwekkender vervulling plaats, namelijk die van de maagdelijke geboorte van Jezus. Jesaja had geprofeteerd dat de Messias uit een maagd geboren zou worden. Zeker hebben er al eerder wonderbaarlijke geboorten plaatsgevonden, in gevallen waarin de ouders eigenlijk veel te oud waren om nog kinderen te kunnen krijgen. Abraham en Sara zijn het beste voorbeeld. Zacharias en Elisabeth zullen spoedig een ander bekend voorbeeld worden. Maar nog nooit is een vrouw zwanger geworden zonder het zaad van een man. Maria is daadwerkelijk een maagd; zij heeft met haar verloofde Jozef, of enige andere man, nooit geslachtsgemeenschap gehad. De Evangelies vertellen eensluidend dat Jezus op wonderbaarlijke wijze door de Heilige Geest van God in Maria werd verwekt.
Alhoewel de Goddelijke aard van de geboorte van Jezus zowel verwonderlijk als opwindend is, is de menselijke kant van het verhaal op zichzelf al ontroerend. Ofschoon Maria van tevoren wordt verteld over deze miraculeuze geboorte, moet Maria wel schaamte voelen omdat haar familie en vrienden denken dat zij zich oneerbaar heeft gedragen. Zij moet het gewicht van Jozefs zorgen ook wel voelen. Wanneer het moment van de geboorte is aangebroken en de twee samen ver van huis zijn, hebben zij tegelijkertijd waarschijnlijk een vreselijk gevoel van isolement en een ongelooflijk gevoel van verwachting over dit kind van God. Maar Maria's krachtige geloof en Jozefs liefdevolle steun worden beloond met een viering die elke andere feestvreugde over de geboorte van een mensenkind overtreft. Van onbeduidende herders op aarde tot de hoogste regionen in de hemel wordt de heerlijkheid van deze gebeurtenis met blij gezang begroet!
Nu het verslag over de geboorte van Jezus begint, wordt er nog een andere geboorte aangekondigd; die van Gods bijzondere gezant Johannes, die vanwege zijn oproep tot berouw en bediening van de doop later bekend zal staan als Johannes de Doper. Lukas en Matteüs schrijven over de twee geboorten en de gebeurtenissen die vlak daarna plaatsvinden in het jonge leven van Jezus.

Luk. 1:5-17 (ca. 6-4 v.C.)
GEBOORTE VAN JOHANNES VOORSPELD. Mijn verhaal begint bij de Joodse priester Zacharias, die leefde in de tijd dat Herodes koning van Judea was. Hij behoorde tot de priesterafdeling van Abia. Zijn vrouw Elisabeth kwam net als hijzelf uit het priestergeslacht van Aäron. Zacharias en Elisabeth waren goede mensen, die zich stipt aan Gods wetten hielden. Zij hadden geen kinderen, omdat Elizabeth onvruchtbaar was. Op het moment dat dit verhaal begint, waren zij allebei al erg oud.
Op een dag had Zacharias dienst in de tempel, omdat zijn afdeling aan de beurt was. Er werd altijd om geloot wie het heiligdom van God zou binnengaan om wierook te branden. Deze keer was het lot op Zacharias gevallen. Terwijl hij in het heiligdom bezig was, stonden op het tempelplein vele mensen te bidden.
Plotseling zag Zacharias een engel van de Here staan, rechts van het altaar waarop de wierook werd gebrand. Hij wist niet wat hem overkwam en werd bang. De engel zei: "Wees niet bang, Zacharias. Ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen. Hij zal u en vele andere mensen heel erg blij maken. Uw zoon wordt één van Gods grote mannen. Hij mag geen druppel wijn of sterke drank drinken en al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Hij zal vele Joden ervan overtuigen dat zij moeten terugkeren tot de Here, hun God. Hij zal een bijzondere man zijn, met dezelfde geest en kracht als de profeet Elia. Hij mag de mensen erop voorbereiden dat de Christus komt. Hij zal hun leren God lief te hebben zoals hun voorouders deden en te leven zoals God het wil."

Luk. 1:18-25
ZACHARIAS VERSTOMD. Zacharias zei tegen de engel: "Moet ik dat zomaar geloven? Ik ben immers al oud en mijn vrouw ook!"
Toen zei de engel: "Ik ben Gabriël en leef heel dicht bij God. Hij heeft mij naar u toegestuurd om u dit te vertellen, maar u wilt mij niet geloven. Daarom zult u vanaf nu niet meer kunnen spreken. Pas als het kind geboren is, zult u weer kunnen spreken. Want wat ik heb gezegd, zal precies op tijd uitkomen."
Ondertussen stonden de mensen buiten op Zacharias te wachten. Zij vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Eindelijk kwam hij naar buiten, maar hij zei niets. Hij kon geen woord uitbrengen. Uit zijn gebaren konden zij opmaken dat hij in het heiligdom een engel had gezien.
Zacharias bleef in de tempel tot zijn dienst voorbij was en ging toen naar huis terug. Kort daarna werd Elisabeth zwanger. Vijf maanden lang kwam zij niet onder de mensen. "Wat is de Here goed voor mij!" juichte zij. "Hij heeft de schande van mij weggenomen dat ik geen kinderen had."

Luk. 1:26-38 - Nazareth
MARIA OVER ZWANGERSCHAP VERTELD. Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth, een dorp in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. Gabriël kwam bij haar binnen en zei: "Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!"
Maria raakte daardoor in de war en werd bang. Zij vroeg zich af wat hij bedoelde. "Wees niet bang, Maria", zei de engel, "want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en 'Zoon van de Allerhoogste God' worden genoemd. God, de Here, zal Hem de troon van Zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan Zijn regering zal geen einde komen."
"Maar hoe kan ik een kind krijgen?" vroeg Maria. "Ik ben nog maagd."
De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. Ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht zij een zoon. Zij is al in haar zesde maand. Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt."
"Goed", zei Maria, "de Here mag met mij doen wat Hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd." Daarop ging de engel weg.

Luk. 1:39-45 - Een plaats in Juda
MARIA BEZOEKT ELISABETH. Kort daarop reisde Maria zo vlug zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, begon het kindje in haar buik te trappelen. En Elisabeth zelf werd vol van de Heilige Geest. Zij jubelde het uit en zei tegen Maria: "Jij bent de gelukkigste vrouw van de hele wereld. Jouw kind is heel bijzonder in de ogen van God. Wat een eer dat de moeder van mijn Here bij mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei. Wat een geluk!"

Luk. 1:46-56
MARIA PRIJST GOD. Maria antwoordde:

  "Ik prijs de Here met mijn hele hart!
  Ik kan mijn blijdschap niet op!
  God, mijn Redder, heeft aan mij gedacht.
  En ik ben maar een gewone vrouw.
  Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben,
  want de machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan.
  Hij is altijd goed voor mensen, die ontzag voor Hem hebben.
  Hij heeft laten zien hoe groot en machtig Hij is.
  Hij heeft hoogmoedige mensen in verwarring gebracht
  en vorsten van hun troon gestoten.
  Maar gewone mensen zijn door Hem op een voetstuk gezet.
  Hij heeft hongerigen overladen met het goede
  en rijken met lege handen weggestuurd.
  Hij heeft Zijn knecht Israël geholpen.
  Hij is Zijn belofte niet vergeten,
  want hij had Abraham en zijn kinderen beloofd
  altijd goed voor hen te zijn."

Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth. Toen ging zij terug naar huis.

Luk. 1:57-66
JOHANNES DE DOPER GEBOREN. De dag kwam dat Elisabeths kind geboren werd en het was een jongen. Natuurlijk kwamen haar buren en familieleden het al gauw te weten. Iedereen was blij omdat de Here zo goed voor haar was geweest.
Toen het kind acht dagen oud was, werd naar Joods gebruik zijn voorhuid weggesneden en kreeg hij zijn naam. Ieder die bij deze plechtigheid aanwezig was, dacht dat het kind net als zijn vader Zacharias zou heten. Maar Elisabeth zei: "Nee! Hij moet Johannes heten."
"Johannes? Er is toch niemand in de hele familie die zo heet!" zei men.
Ze vroegen de vader wat hij ervan vond. Hij maakte hun duidelijk dat hij iets wilde hebben om op te schrijven. Tot ieders verbazing schreef hij: 'Zijn naam is Johannes'. Op hetzelfde moment kon hij weer spreken en begon hij God te prijzen. Dit maakte diepe indruk op de mensen. Overal in het bergland van Judea werd erover gesproken. Ieder die het nieuws hoorde, nam het ter harte en zei: "Wat zal er van dat kind worden?" Want het was duidelijk dat de Here iets bijzonders met hem voorhad.

Luk. 1:67-80
ZACHARIAS PROFETEERT. Zacharias werd vol van de Heilige Geest, Die hem liet zeggen:

  "Prijs de Here, de God van Israël.
  Hij heeft Zijn volk bezocht en gered.
  Hij heeft ons een machtige Redder gestuurd
  uit het geslacht van Zijn dienaar David,
  zoals Hij lang geleden door Zijn heilige profeten had beloofd.
  Hij heeft ons iemand gestuurd die ons zal redden
  uit de handen van onze vijanden,
  van allen die ons haten.
  Hij is goed voor onze voorouders geweest.
  Hij heeft Zijn plechtige belofte aan Abraham niet vergeten.
  Hij heeft ons het voorrecht gegeven Hem te dienen zonder angst,
  bevrijd uit de handen van onze vijanden.
  Wij mogen bij Hem horen en doen wat Hij zegt, heel ons leven lang.

  En jij, kind, jij zult een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd.
  Jij zult voor de Redder uitgaan om Zijn volk voor te bereiden op Zijn komst.
  Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen worden
  door de vergeving van hun zonden.
  Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid.
  Een hemels licht zal op ons schijnen,
  zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten,
  weer kunnen zien en wij op de weg van de vrede worden gebracht."

De jonge Johannes groeide op en werd sterk gemaakt door de Heilige Geest. Hij hield zich op in dorre streken en bleef daar tot de dag dat hij in het openbaar in Israël optrad.

Mat. 1:18-25a
JOZEF OVER ZWANGERSCHAP VERTELD. Aan de geboorte van Jezus Christus gingen enkele bijzondere gebeurtenissen vooraf. Toen Zijn moeder Maria met Jozef verloofd was (en dus nog niet met hem samenwoonde) bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. Jozef wilde de verloving verbreken. Maar omdat hij een goed man was, besloot hij het in stilte te doen om haar de schande te besparen.
Terwijl hij hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich staan. "Jozef, zoon van David", zei de engel, "u kunt gerust met Maria trouwen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent 'God redt'. Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden.
Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd: Een maagd zal een kind krijgen! En zij zal het kind Immanuël noemen. Dit betekent 'God is met ons."
Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en trouwde met Maria. Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind.

Luk. 2:1-7 - Bethlehem (ca. 5-3 v.C.)
JEZUS DE CHRISTUS GEBOREN. Omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius was toen gouverneur van Syrië. Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven.
En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden.

Luk. 2:8-14
ENGELEN VERKONDIGEN GEBOORTE. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. "Wees niet bang", zei hij, "want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here. Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: Het kindje ligt in doeken gewikkeld in een voerbak."
Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het.

  "Ere zij God in de hoge", zongen zij.
  "Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven."

Luk. 2:15-20
HERDERS BEZOEKEN BABY. Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: "Kom! We gaan vlug naar Bethlehem. Nu de Here ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is."
Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind! Het lag in een voerbak. Nadat zij het hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde, was verbaasd. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor wat zij hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld.

Mat. 1:25b, Luk. 2:21
JEZUS BESNEDEN EN NAAM GEGEVEN. Acht dagen later werd de voorhuid van het kind weggesneden. Het kreeg de naam Jezus, zoals de engel had gezegd toen hij Maria kwam vertellen dat zij zwanger zou worden.

Luk. 2:22-24 - Jeruzalem
JEZUS IN TEMPEL OPGEDRAGEN. Na de bevalling was Maria volgens de Joodse wet veertig dagen onrein. Toen die tijd voorbij was, ging zij met haar man naar Jeruzalem om het kind aan de Here op te dragen. In de wet stond namelijk: 'Elk eerste kind dat een jongen is, moet aan de Here worden opgedragen.' Op diezelfde dag brachten zij ook het verplichte offer. Volgens de wet hoefden arme mensen maar twee tortelduiven of twee jonge duiven te geven.

Luk. 2:25-35
SIMEON BELIJDT ZIJN VREUGDE. In Jeruzalem woonde een zekere Simeon. Hij was een goed en eerlijk man en had een diep ontzag voor de wet van God. Hij was vol van de Heilige Geest en leefde in de stellige verwachting dat de Christus spoedig zou komen. Want de Heilige Geest had hem duidelijk gemaakt dat hij pas zou sterven als hij de Christus had gezien. De Heilige Geest had hem ertoe gedrongen die dag naar de tempel te gaan. Terwijl hij daar was, zag hij Jozef en Maria komen om (in gehoorzaamheid aan de wet) het kind Jezus aan God op te dragen. Simeon nam het kind in zijn armen en begon God te prijzen.

  "Here", juichte hij, "het wachten is voorbij!
  Nu ben ik gerust. U hebt Uw woord gehouden.
  Met eigen ogen heb ik de Redder gezien,
  Die U aan de wereld gaat geven.
  Hij is een licht voor alle volken;
  de roem en eer voor Uw volk Israël."

Verwonderd luisterden Jozef en Maria naar wat Simeon over hun kind zei. Simeon noemde hen bevoorrechte mensen. "Maar", waarschuwde hij Maria, "er zal een zwaard door uw ziel gaan. Want velen in Israël zullen zich aan dit kind ergeren, tot hun eigen ongeluk. Maar vele anderen zal Hij de grootste vreugde geven. Hij zal de diepste gedachten van de mensen aan het licht brengen."

Luk. 2:36-38
ANNA DE PROFETES. Er was in de tempel ook een profetes, Anna, een dochter van Fanuël. Ze hoorde bij de stam van Aser en was 84 jaar oud. Zeven jaar na haar huwelijk was haar man gestorven. En nu kwam ze nooit buiten de tempel. Dag en nacht bleef zij daar om God te dienen met vasten en bidden. Zij kwam er net aan terwijl Simeon met Jozef en Maria stond te praten. Ook zij begon God te danken. Aan iedereen die uitkeek naar de bevrijding van Jeruzalem, vertelde zij dat de Christus was gekomen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- oktoberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen