2 september


God geeft Ezechiël een fascinerend visioen als demonstratie van het nieuwe leven dat Israël zal hebben. Het overbrengen van deze visuele voorstelling – van droge beenderen die tot leven komen – moet Ezechiël wel hebben doen stralen van vreugde.

Ezec. 37:1-14
VISIOEN VAN DROGE BEENDEREN. De kracht van de HERE rustte op mij en de Geest van de HERE nam mij mee naar een dal vol beenderen. Hij leidde mij er tussendoor. Toen zei Hij: "Mensenzoon, kunnen deze beenderen weer mensen worden?"
Ik antwoordde: "Och HERE, alleen U kent het antwoord op die vraag."
Toen droeg Hij mij op tegen de beenderen te zeggen: "Verbleekte beenderen, luister naar de woorden van de HERE. Want de Oppermachtige HERE zegt: Kijk, Ik ga u weer levend maken. Ik zal u weer vlees en zenuwen geven en u bedekken met huid. Ik zal u adem geven en u zult tot leven komen en weten dat Ik de HERE ben."
Ik sprak deze woorden van de HERE uit, precies zoals Hij mij had opgedragen. En plotseling klonk een luid geklepper door het dal. De beenderen van de lichamen kwamen bij elkaar en voegden zich aaneen zoals zij vroeger hadden gezeten. Met mijn eigen ogen zag ik dat daarna vlees en zenuwen op de beenderen verschenen en er huid overheen kwam. Maar leven was erin nog niet zichtbaar.
Toen gaf Hij mij opdracht de wind te roepen en te zeggen: "De Oppermachtige HERE zegt: Kom vanuit de vier windstreken, geest, en laat uw adem over deze dode lichamen gaan, zodat zij weer tot leven komen."
Zo sprak ik tegen de windrichtingen, zoals Hij mij had opgedragen en de lichamen begonnen te ademen; zij kwamen tot leven en stonden op: Een enorm groot leger.
Toen vertelde Hij mij wat dit visioen betekende. "Deze beenderen", zei Hij, "stellen alle inwoners van Israël voor. Zij zeggen: 'Onze beenderen zijn uitgedroogd; er is geen hoop meer; het is met ons gedaan.' Maar vertel hun dat de Oppermachtige HERE zegt: Mijn volk, Ik zal uw graven van ballingschap openen en u weer laten opstaan, zodat u kunt terugkeren naar het land Israël. Uiteindelijk zult u, mijn volk, dan weten dat Ik de HERE ben. Ik zal mijn Geest in u laten wonen en u zult leven en terugkeren naar uw vaderland. Dan zult u erkennen dat Ik, de HERE, precies heb gedaan wat Ik u had beloofd."

Het volk krijgt nog een ander teken. Twee stokken, waarvan de ene de noordelijke stammen voorstelt en de andere de stam van Juda, moeten samengevoegd worden om de hereniging van de Israëlische natie uit te beelden. Dit wordt gevolgd door een messiaanse profetie over het nieuwe koninkrijk dat zal komen.

Ezec. 37:15-23
TEKEN VAN TWEE STOKKEN. Opnieuw kwam er een boodschap van de HERE voor mij: "Neem een stok en kerf er de volgende woorden in: 'Deze stok vertegenwoordigt Juda en de bij haar aangesloten stammen.' Neem vervolgens een andere stok en kerf daarin de woorden: 'Deze stok vertegenwoordigt Jozef en alle overige stammen van Israël.' Houd die stokken nu bij elkaar in één hand, zodat zij één stok vormen.
Vertel deze mensen (houd de stokken zo vast dat zij kunnen zien wat u doet) dat de Oppermachtige HERE zegt: Ik zal de stokken van Jozef en Juda samenvoegen en hen maken tot één stok in mijn hand. Want de Oppermachtige HERE zegt verder: Ik verzamel de Israëlieten vanuit de volken en breng hen van overal ter wereld terug naar hun vaderland, om hen op de bergen van Israël tot één volk te verenigen. Er zal één koning over hen allen zijn en zij zullen niet langer verdeeld zijn in twee volken of twee koninkrijken. Zij zullen zichzelf niet langer verontreinigen met afgoden en al hun andere zonden, want Ik zal hen redden van al hun ontrouw, waarmee zij zich bezoedeld hebben en Ik zal hen zuiver maken. Dan zullen zij werkelijk mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn.

Ezec. 37:24-28
HET NIEUWE KONINKRIJK. En David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, hun enige herder, zij zullen mijn wetten gehoorzamen en al mijn wensen vervullen. Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun voorouders woonden, het land dat Ik mijn dienaar Jakob gaf. Zij en hun kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op generatie. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn. Ik zal een vredesverbond met hen sluiten, een eeuwigdurend verdrag. Ik zal hen zegenen en vermenigvuldigen en mijn tempel zal Ik voor altijd in hun midden plaatsen. Ik zal temidden van hen gaan wonen. Ja, Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden blijft, zullen de volken weten dat Ik, de HERE, Israël heb afgezonderd om mijn volk te zijn."

De climax van Ezechiëls profetieën over het herstel voert zijn toehoorders niet alleen naar het nieuwe koninkrijk van de Goede Herder, maar ook naar de tijd waarin de krachten van het kwaad voor altijd vernietigd zullen worden. De taal is apocalyptisch (dat wil zeggen: op een symbolische manier toekomstige gebeurtenissen voorspellend) en de interpretatie ervan is een uitdaging. De krachten van het kwaad worden voorgesteld door Gog, heerser van een land genaamd Magog, en door Mesech en Tubal. Deze namen komen overeen met de zonen van de patriarch Jafeth, die over het algemeen geassocieerd wordt met de oorlogszuchtige Goten, Kretenzen en Scythen. Gods visioen aan Ezechiël toont een grote veldslag op een wijd panorama van het universum waarin dood en vernietiging catastrofaal zijn – op een veel grotere schaal dan wat Israël en Juda ooit hebben meegemaakt. Maar de redenen voor deze verwoesting zijn dezelfde: opstandigheid en boosaardigheid. Het andere verschil is dat de straf eeuwig zal zijn. Er zal dan geen herstel meer mogelijk zijn voor de boosaardigen – maar alleen eeuwigdurende vrede en vreugde voor de rechtschapenen.

Ezec. 38:1-6
OORDEEL OVER HET KWAAD. Dit is een andere boodschap die de HERE mij stuurde: "Mensenzoon, kijk in noordelijke richting naar het land Magog en profeteer tegen Gog, de koning van Mesech en Tubal. Vertel hem dat de Oppermachtige HERE zegt: Ik ben tegen u, Gog. Ik zal haken in uw kaken slaan en u naar uw veroordeling sleuren. En niet alleen u; ook uw troepen en gewapende cavalerie, een machtig leger met grote en kleine schilden, tot de tanden gewapend. Perzië, Ethiopië en Put zullen daar met al hun wapentuig ook bij zijn, evenals Gomer met zijn horden en de legers van Togarma uit het verre noorden. Nog vele anderen zullen daarna hun voorbeeld volgen.

Ezec. 38:7-9
HORDES VAN HET KWAAD. Let op! Houd uw legers op de been. U bent hun leider, Gog! Over een hele tijd zult u voor de strijd worden opgeroepen. In de komende jaren zult u ten strijde trekken tegen Israël, dat vrede heeft gekend sinds de terugkeer van haar inwoners vanuit vele landen. U en al uw bondgenoten (een enorm en angstaanjagend leger) zullen als een storm op hen afkomen en het land als een wolk bedekken.

Ezec. 38:10-13
HET KWAAD BEGEERT RECHTSCHAPENEN. De Oppermachtige HERE zegt: In die tijd zult u op een kwaadaardig idee komen. U zegt: 'Israël is een onbeschermd land met veel dorpen zonder muren! Ik zal ten strijde trekken en deze goedgelovige mensen, die in rust en zekerheid leven, vernietigen! Ik zal optrekken naar die eens verlaten steden die nu weer worden bewoond (door hen die uit alle volken zijn teruggekeerd) en ik zal een grote buit en vele slaven veroveren. Want dit volk is rijk aan vee en andere schatten en de hele wereld draait om hen!' Maar Scheba en Dedan en de kooplieden van Tarsis met wie zij handel drijven zullen vragen: 'Wie bent u dat u hen berooft van zilver en goud, hun vee meeneemt en hun goederen steelt, zodat zij arm achterblijven?'

Ezec. 38:14-16
VELDSLAG ZAL TEKEN ZIJN. De Oppermachtige HERE zegt tegen Gog: Als mijn volk in vrede leeft in zijn land, zullen uw ogen opengaan. Overal uit het noorden zullen uw cavalerie-eenheden optrekken en het land bedekken als een wolk. Dit zal in de verre toekomst gebeuren, in de laatste dagen van de geschiedenis. Ik zal u tegen mijn land laten optrekken en door de vreselijke verwoestingen, die u voor hun ogen aanricht, zal Ik mijn heiligheid laten zien zodat u, Gog, zult beseffen dat Ik de heilige God ben.

Ezec. 38:17-39:6
VERNIETIGING VAN HET KWAAD. De Oppermachtige HERE zegt: U bent degene over wie Ik de Israëlitische profeten lang geleden liet vertellen dat Ik u na verloop van vele jaren zou laten optrekken tegen mijn volk. Maar als u dan eindelijk komt om het land Israël te verwoesten, zal Mij dat ziedend maken! Want in mijn jaloezie en grote toorn beloof Ik dat Israël die dag door een grote aardbeving zal worden getroffen. Alle levende wezens zullen huiveren van angst voor mijn aanwezigheid; bergen zullen worden omvergeworpen, rotsen zullen ineenstorten en muren omvallen. Het zwaard zal Ik tegen u in de strijd roepen, zegt de Oppermachtige HERE, en in een dodelijke strijd zult u elkaar bevechten! Ik zal u bestrijden met het zwaard, ziekten, grote regenbuien, enorme hagelstenen, vuur en zwavel! Op die manier zal Ik mijn grootheid en heiligheid tonen en mijn naam eer aandoen en alle volken ter wereld zullen horen wat Ik heb gedaan en weten dat Ik de HERE ben. Mensenzoon, profeteer ook het volgende tegen Gog: Ik sta tegenover u, koning Gog van Mesech en Tubal. Ik zal u vanuit het verre noorden opdrijven naar de bergen van Israël. Ik zal u daar de wapens uit handen slaan en hulpeloos achterlaten. U en al uw grote legereenheden zullen in de bergen van Israël sterven. Ik zal u aan de gieren en de wilde dieren geven, zodat zij u kunnen verscheuren. U zult de steden nooit bereiken; op de open velden zult u sneuvelen; want Ik heb gesproken, zegt de Oppermachtige HERE. Ik zal vuur laten regenen op Magog en op al uw bondgenoten, die veilig langs de kust leven. Zij zullen ontdekken dat Ik de HERE ben.

Ezec. 39:7,8
DE DAG NADERT. Zo zal Ik mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël. Ik zal niet langer toelaten dat het wordt beledigd. En ook de volken zullen weten dat Ik de HERE ben, de Heilige van Israël. Die dag van het oordeel komt eraan; alles zal gebeuren zoals Ik heb aangekondigd.

Ezec. 39:9-16
VOLLEDIGE VERNIETIGING. De inwoners van de steden van Israël zullen naar buiten komen en uw schilden, pijlen, bogen en speren verzamelen om te verbranden. Het zal genoeg zijn om hun zeven jaar van brandstof te voorzien. Zeven jaar lang zullen zij niets anders nodig hebben voor hun haardvuren. Zij zullen geen hout hoeven te verzamelen op het land of in het bos, want deze wapens leveren alles wat zij nodig hebben. Zij zullen de bezittingen gebruiken van degenen die hen aanvielen.
En Ik zal een enorme begraafplaats maken voor Gog en zijn legers in de Vallei van de Reizigers, ten oosten van de Dode Zee. Dat zal alle reizigers de weg versperren. Daar zullen Gog en al zijn strijders worden begraven. En die plaats zal daarna 'Vallei van Gogs leger' worden genoemd.
De Israëlieten zullen zeven maanden nodig hebben om alle lichamen te begraven en zo hun land te zuiveren. Iedere Israëliet zal daarbij helpen, want het zal een belangrijke dag zijn voor Israël, wanneer Ik mijn heerlijkheid toon, stelt de HERE.
Na die zeven maanden zullen zij mannen aanwijzen, die het hele land moeten nazoeken op achtergebleven beenderen om die ook te begraven, zodat het land helemaal wordt gereinigd. Als iemand enkele beenderen ziet, moet hij er een teken bijzetten voor de doodgravers. Die kunnen de beenderen dan meenemen naar de 'Vallei van Gogs leger' en ze daar begraven (daar ligt ook een stad met de naam Massa); op die manier zal het land tenslotte weer helemaal zijn gereinigd.

Ezec. 39:17-20
FEEST VOOR RECHTSCHAPENEN. En roep nu, mensenzoon, de vogels en de andere dieren en zeg hun: Kom bij elkaar voor een groot offerfeest. Kom van heinde en verre naar de bergen van Israël. Kom, eet het vlees en drink het bloed! Eet het vlees van machtige mannen en drink het bloed van heersers; zij zijn als het ware de rammen, de lammeren, de geiten en de vette jonge stieren van Basan voor mijn feest! Verzadig u met vlees tot u vol zit; drink bloed tot u dronken bent; dit is het offerfeest dat Ik voor u heb klaargemaakt. Vier feest aan mijn tafel; klink op de paarden, de ruiters en de moedige strijders, zegt de Oppermachtige HERE.

Ezec. 39:21-24
HERSTEL VAN GEEST. Maar, zegt de Oppermachtige HERE, nu zal Ik een einde maken aan de gevangenschap van mijn volk en het genadig zijn. Ik zal het weer welvaart geven, want dat komt mijn naam ten goede! Het verraad en de schande van de Israëlieten zullen verleden tijd zijn; zij zullen weer thuis zijn en in vrede en veiligheid in hun vaderland wonen, zonder dat iemand hen lastigvalt of angst aanjaagt. Ik zal hen thuisbrengen vanuit de landen van hun vijanden en mijn heerlijkheid zal daardoor voor alle volken duidelijk te zien zijn. Door hen zal Ik mijn heiligheid in de ogen van de volken tot zijn recht laten komen. Dan zal mijn volk weten dat Ik de HERE, hun God, verantwoordelijk ben voor hun ballingschap en ook verantwoordelijk voor hun terugkeer uit die ballingschap. Geen van hen zal Ik in vreemde landen achterlaten. En Ik zal mijn gezicht nooit meer voor hen verbergen, want Ik zal mijn Geest over hen uitstorten, zegt de Oppermachtige HERE."

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- septemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen