De zonde van hoogmoed

De zonde van hoogmoed - De zonde der zonden
De zonde van hoogmoed is de zonde der zonden. Men zegt dat dit de zonde is die Lucifer, een gezalfd cherub van God, een "toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid"1, veranderde in Satan, de duivel, de vader van de leugens, degene voor wie de hel werd geschapen.2 We worden gewaarschuwd om onze harten te wapenen tegen hoogmoed, zodat we niet "verblind raken en ten prooi vallen aan de duivel".3

De zonde van hoogmoed zette Eva er in het begin toe aan om de verboden vrucht te eten. We lezen in Genesis: "Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan".4 En wie denk je dat die oude bekende, de slang, was die deze zonde van hoogmoed aan Eva voorstelde? Het was niemand anders dan de duivel zelf5, gretig om zijn veroordeling met anderen te delen.

Sint Augustinus van Hippo (354-430 na Christus) schreef: "'Hoogmoed is het begin van alle zonde,6 omdat de duivel door deze zonde ten val werd gebracht en omdat hieruit de eerste zonde voortkwam; en later, toen de mens nog in zijn rechtschapen toestand standhield en achtervolgd werd door de boosaardigheid en afgunst van de duivel, werd de mens op dezelfde manier ten val werd gebracht. Want de slang was feitelijk slechts op zoek naar de deur van de hoogmoed waardoor hij naar binnen zou kunnen gaan, toen hij zei: 'jullie zullen als goden zijn.'"7

De zonde van hoogmoed - Ingenomen met jezelf
De zonde van hoogmoed is een ingenomenheid met je “zelf”. Hoogmoed (of trots) heeft alles te maken met "mij, mijzelf en ik". Deze zonde concentreert zich rondom het "ik". We lezen over de val van Lucifer: "O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put."8 Satans vijandigheid tegenover God begint met "ik". En zo is het ook met ons. Als je ingenomen bent met jezelf, dan lijd je onder de zonde van hoogmoed.

Een manier om te bepalen of je wel of niet met jezelf ingenomen bent, is om je motieven te evalueren. Neem bijvoorbeeld eens het streven naar kennis. Als je hard studeert omdat dat is wat de Heer van jou wil en jij gehoorzaam aan Hem bent, dan is dat goed. Dat is gehoorzaamheid aan God. Of als je hard studeert omdat je een leraar wil zijn, zodat je anderen kunt onderwijzen en hen kunt helpen groeien, dan is dat ook goed. Dat is liefde voor anderen. Maar als je hard studeert alleen om kennis voor jezelf te vergaren, alleen maar om te kunnen zeggen dat je meer weet dan anderen, dan is dat slecht! Je concentreert je dan op jezelf en je eigen glorie. Dat is een ingenomenheid met je zelf. Dat is hoogmoed. En als dit voor jou het geval is, dan lijd je niet alleen onder hoogmoed, maar dan ben je jezelf ook aan het klaarstomen om er volledig door te worden opgeslokt! De Apostel Paulus maakte geen grap toen hij zei: "Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op".9 En iedereen die dit ooit meegemaakt heeft zal je vertellen dat kennis om de verkeerde redenen (persoonlijke glorie) zal resulteren in een hoogmoedig hart en vijandigheid tegenover God.

De zonde van hoogmoed - Een overzicht
De zonde van hoogmoed wordt terecht onderscheiden als de belangrijkste van de zeven "dodelijke zonden". Elk van de zeven is net zo dodelijk als de ander, maar geen enkele zo berucht als deze "zonde van de duivel".10 We gaan deze zonde der zonden nader bekijken: hoe deze zich manifesteert in onze gedachten en levens, wat de gevolgen ervan zijn en hoe we deze kunnen bestrijden door de controle over onze harten in eigen hand te nemen. We zullen allereerst bekijken hoe twee mensen in de geschiedenis de zonde van hoogmoed begingen en hoe zij in de Bijbel worden afgeschilderd. We zullen vervolgens bekijken hoe zonde zich in onze levens manifesteert en we zullen enkele praktische waarnemingen doen. Dan zullen we bekijken hoe hoogmoed onze eigen harten en ons eigen verstand kan infecteren. En tenslotte zullen we bespreken hoe we deze zonde van hoogmoed met nederigheid kunnen bestrijden. Klik hier om meteen naar de praktische toepassing van hoogmoed en nederigheid te gaan, maar we raden je ten zeerste aan om eerst dit korte artikel volledig te lezen.

Lees nu deel 2 van "De zonde van hoogmoed"!

Voetnoten:
  1. Ezechiël 28:12
  2. Johannes 8:44, Matteüs 25:41
  3. 1 Timoteüs 3:6
  4. Genesis 3:4-6
  5. Openbaring 12:9; 20:2
  6. Augustinus citeert hier uit Sirach 10:12-13, "Hoogmoed begint wanneer de mens de Heer verlaat, zijn hart zich verwijdert van hem door wie hij gemaakt is. Hoogmoed begint met zonde, wie zich daarin verliest loopt over van gruwelijkheden…"
  7. Philip Schaff, ed., A Select Library of the Nicene and Post-nicene Fathers of the Christian Church, Volume 5 St. Augustin: Anti-pelagian Writings, hoofdstuk 33.
  8. Jesaja 14:12-15
  9. 1 Korintiërs 8:1b
  10. De andere zes "dodelijke zonden" zijn hebzucht, afgunst, woede, wellust, vraatzucht en luiheid.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen