Jezus houdt van mij

Jezus houdt van mij - De achtergrond
Het populaire lied "Jesus Loves Me" (oftewel "Jezus houdt van mij") is al geliefd, door kinderen en volwassenen, sinds het in 1860 werd geschreven. Anna B. Warner en David Rutherford McGuire schreven dit lied samen. Anna's zuster Susan had haar gevraagd om een liedje te schrijven voor een lerares die in haar zondagsschool een stervend jongetje wilde opbeuren. Het is dan ook geen wonder dat de tekst van het lied al vele kinderen van een glimlach heeft voorzien en al vele volwassenen heeft gerustgesteld! Het lied verscheen voor het eerst in een roman met de titel "Say and Seal". In 1862 componeerde William B. Bradbury de muziek. Hier beneden volgt de rijke tekst van het lied “Jezus houdt van mij.”

Jezus houdt van mij - De tekst
De vertaling van deze Engelstalige hymne luidt ongeveer als volgt:

Jezus houdt van mij! En dat is waar
Want dat vertelt de Bijbel mij zonneklaar.
De kleine kinderen behoren aan de Heer;
Hij is sterk, al zijn zij broos en teer.

Refrein:
Ja, Jezus houdt van mij!
Ja, Jezus houdt van mij!
Ja, Jezus houdt van mij!
Dat is wat de Bijbel tegen mij zei.

Jezus houdt van mij! Hier in het heden
zoals Hij van anderen hield in het verleden,
toen Hij zei: "Laat de kinderen tot Mij komen";
en hen liefdevol in Zijn armen had genomen.

Refrein

Jezus houdt ook vandaag van mij,
Hij loopt altijd naast me, zij aan zij,
Als een vriend, zo wil Hij geven:
licht en liefde aan allen die leven.

Refrein

Jezus houdt van mij! Hij die stierf,
Die glorie in hemel en aarde verwierf.
Hij zal al mijn zonden doen verdwijnen
en mij binnen laten als de Zijne.

Refrein

Jezus houdt van mij! Altijd aan mijn zijde,
en altijd hier om mij te leiden;
U hebt gebloed en U gaf Uw leven,
ik zal U daarom mijn leven geven.

Refrein

Jezus houdt van mij! Hij heelt mijn wonden,
ik ben zwak, maar Hij reinigt mij van mijn zonden,
zodat ik vrij kan zijn op weg naar Zijn huis,
omdat Hij voor mij stierf, aan het kruis.

Jezus houdt van mij - Degelijke Bijbelse leer
Het lied “Jezus houdt van mij” beweert dat Christus trouw aan mij is, maar hoe kan dat waar zijn? Waarom zou de heilige God mij, een zondaar, niet verachten? Gelukkig is het lied geen hoopvolle waanvoorstelling, maar een degelijke Bijbelse doctrine. Hoewel God mijn zonde haat, voelde Hij Zich door Zijn liefde voor mij aangezet om Zijn geliefde Zoon op te geven. Jezus, God de Zoon, hield zo veel van ons dat Hij een vreselijke dood stierf, alleen om voor onze zonden te sterven (Johannes 3:16). Zoals de tekst zegt:

Jezus houdt van mij! Hij die stierf,
Die glorie in hemel en aarde verwierf.
Hij zal al mijn zonden doen verdwijnen
en mij binnen laten als de Zijne.

Ja, Jezus houdt van mij en Hij houdt van jou. Hoe ik zo zeker kan zijn van de liefde van Christus? "Dat is wat de Bijbel tegen mij zei". Laten we de Schriftteksten eens bekijken waar het lied op is gebaseerd.

Jezus hield van Zijn discipelen
In Johannes 15:9-17 getuigt de Bijbel op een krachtige manier van de liefde die Jezus had voor Zijn twaalf discipelen. Zijn liefde was geen voorbijgaande genegenheid, maar een bestendige, onzelfzuchtige toewijding. Bovendien versterkt de context van deze passage de wetenschap dat Hij ook van ons, Zijn toekomstige discipelen, houdt. Hij noemt ons Zijn vrienden!

"Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde met Mij verbonden. Als je mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met Mij verbonden blijven, zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen en met Hem in liefde verbonden blijf. Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag. Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld. Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.” (Johannes 15:9-17)

Deze verzen werpen meer licht op de andere delen van de tekst van het lied: "Zoals Hij van anderen hield in het verleden" en "Hij die stierf". Jezus hield van Zijn discipelen. “Jezus houdt van mij” is net zo waar, en wel zó veel dat Hij Zijn eigen leven voor mij opgaf.

Jezus houdt van kinderen
De tekst van “Jezus houdt van mij” stelt dat Jezus kleine kinderen verwelkomde:

Jezus houdt van mij! Hier in het heden
zoals Hij van anderen hield in het verleden,
Toen Hij zei: "Laat de kinderen tot Mij komen"
en hen liefdevol in Zijn armen had genomen.

De Bijbelpassage waar het lied in dit vers naar verwijst is Marcus 10:13-16: “Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: ‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.’ Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde."

De Bijbel is doorspekt met verzen, inhoud en context die de relevante waarheden van dit lied bevestigen. Dit leidt tot de vraag: hoe zou je op deze krachtige hymne moeten reageren?

Jezus houdt van mij - Is dit wat de Bijbel jou vertelt?
De waarheid over de liefde van Christus voor mij is eenvoudig te verwoorden, maar moeilijk te geloven. Er is geloof voor nodig; geloof dat door God wordt verstrekt. Het woord "liefde" zet aan tot een relatie, een band, toewijding en trouw. De tekst van het lied vertelt ons zelfs over de trouw van Jezus: "Jezus houdt van mij! Hier in het heden" en "Jezus houdt van mij! Altijd aan mijn zijde".

Het getuigenis van Paulus
De Apostel Paulus vertelt ons dat Jezus ook vandaag van ons houdt en altijd bij ons is: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, of vervolging, of honger, of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard? Er staat immers geschreven: Omwille van U doodt men ons de hele dag door; wij worden behandeld als schapen voor de slacht. Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is.” (Romeinen 8:35-39)

Leer meer over Jezus!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen