1 mei


Psa. 75 - Lof voor de grote Rechter van de aarde.
Een psalm van Asaf. Een lied voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: 'Verderf niet'.

  Wij loven en prijzen Uw naam, o God,
  want Uw naam is onder ons.
  Er wordt veel gesproken over alle wonderen die U doet.

  "Wanneer ik de tijd daarvoor gekomen acht,
  zal ik volmaakt rechtspreken.
  Al schudt de aarde op haar grondvesten en wankelen alle mensen,
  toch heb ik haar vast neergezet op haar pilaren.
  Ik heb de trotse mensen gewaarschuwd: "Wees niet hoogmoedig"
  en zei tegen de ongelovigen: "Wees niet koppig,
  gedraag u niet weerbarstig tegenover mij
  en wees niet trots."

  Want uw waarde wordt niet bepaald door een invloed van deze aarde;
  niet uit dit of dat land of uit die woestijn.
  God is de Rechter. De een wordt door Hem teruggewezen en op zijn plaats gezet
  de ander wordt door Hem geprezen en hooggeacht.
  In de hand van de HERE bevindt zich een beker.
  Daarin bruist de rijk gemengde wijn.
  God schenkt die beker helemaal uit tot op de bodem toe.
  Alle ongelovigen op deze aarde moeten daaruit drinken.

  Maar ik? Ik wil alles wat ik over God weet, bekendmaken.
  Ik wil lofliederen zingen voor de God van Jakob.
  Alle koppigheid en hoogmoed van de ongelovigen doe ik ver van mij.
  Maar oprechte mensen zullen in ere worden hersteld.

Psa. 93 - Lof voor Gods verhevenheid en heiligheid.

  De HERE is de grote Koning;
  Hij is bekleed met koninklijke waardigheid.
  Zijn gordel is kracht.
  De wereld kan niet wankelen als God haar beschermt
  Al van eeuwigheid af regeert U op Uw troon;
  deze staat vast gefundeerd.

  HERE, het water bruist; het laat zijn stem horen
  en zingt bruisend tot Uw eer.
  En boven het daverende geluid van al dat water,
  van al die zeeën, is de grootheid van de HERE zichtbaar.

  Alles wat U zegt, is waar.
  Wij kunnen U vertrouwen.
  Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad.
  Dat blijft zo tot in eeuwigheid, HERE.

Psa. 94 - Lof voor Gods tuchtiging van de mens en van de volken.

  HERE, U bent de enige, die het recht heeft wraak te nemen.
  Kom met Uw licht naar ons toe.
  U bent de grote rechter van deze aarde.
  Sta op en spreek Uw oordeel uit over alle hoogmoedige mensen.
  Hoelang mogen de ongelovigen nog blij zijn
  dat zij het wel alleen kunnen, HERE?

  Zij spreken smalend en hooghartig;
  al die zondaars denken dat zij het hoogste woord kunnen voeren.
  Zij lopen Uw volk onder de voet, HERE.
  Zij onderdrukken Uw land.
  Zij plegen moord en doodslag onder de vreemdelingen,
  de weduwen en wezen.'
  Zij denken bij zichzelf: "De HERE ziet het toch niet;
  ach, Jakobs God heeft wel iets anders te doen."

  Laten alle onverstandigen maar eens opletten;
  dwazen, ga uw hersens maar eens gebruiken!
  Denkt u nu echt dat God, Die het oor maakte, Zelf niet horen kan?
  Of dat de Maker van het oog Zelf niets ziet?
  Hij leert de volken hoe zij moeten leven; daarom zal Hij hen ook straffen.
  Hij geeft de mensen immers alles wat zij nodig hebben?
  De HERE weet precies wat in de mensen omgaat:
  Het is allemaal nutteloos.

  Gelukkig is de man die door U wordt getuchtigd, HERE.
  Die van U onderricht krijgt in Uw wetten.
  Hij zal rust ervaren in moeilijke tijden;
  zelfs als zijn vijand een val voor hem opzet.
  De HERE laat Zijn volk niet in de steek;
  Hij blijft naar hen omzien.
  Er zal weer eerlijk recht worden gesproken
  en alle oprechte mensen zullen zich daarover verheugen.

  Wie verdedigt mij tegen deze slechte mensen?
  Wie komt voor mij op tegen deze zondaars?
  Als de HERE mij niet had geholpen,
  had niemand meer iets van mij gehoord.
  Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aankon,
  ervoer ik de kracht van Uw goedheid en liefde, HERE.
  Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen,
  waren het juist Uw troostwoorden die mij opbeurden.

  Zou U iets te maken hebben met de plaats waar de zonde zetelt?
  Waar men zogenaamd uit eerlijkheid het grootste onheil aanricht?
  Dat soort mensen loert op het leven van de oprechte mensen;
  zij veroordelen onschuldigen.
  Maar ik vond mijn toevlucht bij de HERE; Hij was mij tot een burcht.
  Mijn God is mijn rots.
  Hij heeft hun het kwaad vergolden.
  Hij vernietigde hen in hun zonde.
  Hij is de HERE, onze God.

Psa. 97 - Vreugde vanwege Gods rechtschapenheid en gerechtigheid.

  De HERE is de grote Koning. Laat de aarde daarom juichen
  en de landen aan de kust zich erover verblijden.

  Om Hem heen zijn wolken en duisternis.
  Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.
  Zijn macht en majesteit vernietigen Zijn vijanden.
  De hele wereld wordt door Hem verlicht als door bliksemschichten;
  de aarde beeft voor Hem.
  Als de HERE verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.
  Hij is Heer over de hele aarde.
  Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen
  en alle volken zullen Hem zien.

  Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan;
  zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.
  Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.

  Het volk van Israël is blij over Hem en ziet Zijn grootheid.
  De dochters van Juda juichen U toe
  om de wijze waarop U rechtspreekt, HERE.
  U, HERE, bent immers de Allerhoogste God.
  Boven U is er niemand op aarde.
  U troont hoog boven alle 'goden'.

  Als u van de HERE houdt, haat dan elke vorm van kwaad.
  God beschermt Zijn kinderen
  en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.
  Gods volgelingen mogen in het licht leven
  en Hij geeft vreugde in het hart van allen die Hem oprecht volgen.
  Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.
  Wees blij en prijs Zijn grote en heilige naam.

Psa. 98 - Een lofzang voor verlossing door de Heer.
Een psalm.

  Zing een nieuw lied voor de HERE.
  Hij heeft zoveel wonderen gedaan.
  Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.
  De HERE vertelt hoe Hij redding biedt;
  alle volken ter wereld kunnen nu zien hoe rechtvaardig Hij is.
  Hij heeft Zijn goedheid, liefde en trouw getoond
  aan het volk van Israël.
  Alle volken ter wereld hebben kunnen zien
  hoe God redding biedt.

  Laat de hele aarde voor de HERE juichen.
  Breek maar uit in gejubel en zing psalmen en lofliederen voor Hem.
  Gebruik bij uw zang ook de citer om de HERE te loven.
  Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.
  Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.
  Juich en jubel met elkaar voor de HERE, de grote Koning.

  Laat de zee maar golven en bruisen;
  al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.
  De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.
  De rivieren klappen in de handen
  en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de HERE.
  Eens zal Hij komen en recht spreken over de hele aarde.
  Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken
  en elk volk eerlijk beoordelen.

Psa. 99 - Verheerlijking van de God die heilig en rechtvaardig is.

  De HERE is de eeuwige Koning.
  Laten alle volken dat goed beseffen en eerbied voor Hem hebben.
  Zijn troon is boven de cherubs.
  De aarde is aan Hem onderworpen
  en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.
  De HERE woont in Jeruzalem.
  Hij is hoog verheven boven alle volken.
  Laten zij daarom ook Uw grote en heilige naam prijzen.
  God is een heilige God.

  De koning, door U aangesteld, houdt van eerlijke rechtspraak.
  U hebt het volk een zuivere wet gegeven.
  U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.
  Maak de HERE, onze God, groot.
  Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.
  Alleen Hij is heilig.

  Mozes en Aäron waren Zijn eerste priesters
  en ook Samuël kende Hem bij Zijn naam.
  Zij gingen vertrouwelijk met Hem om
  en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.
  Hij sprak met hen in de wolkkolom;
  zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.
  Zijn woord was voor hen wet.

  HERE, U hebt hun altijd antwoord gegeven.
  O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,
  hoewel U wel strafte als dat nodig was.
  Maak de naam van de HERE, onze God, groot.
  Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer;
  want de HERE, onze God, is een heilige God.

Psa. 100 De vreugde van de kinderen van een liefdevolle en trouwe God.
Een psalm bij het lofoffer.

  Laat de hele aarde voor de HERE jubelen.
  Laat de hele aarde de HERE met blijdschap dienen.
  Kom bij Hem en zing een loflied.
  Bevestig dat u weet dat de HERE de enige God is.
  Hij heeft alles gemaakt, ook ons en wij zijn van Hem.
  Wij zijn Zijn volk en Hij zorgt voor ons.

  Zing een loflied wanneer u de tempelpoort ingaat.
  Laat het in Zijn voorhof klinken en prijs Zijn naam.
  De HERE is goed voor ons.
  Zijn goedheid reikt tot in de eeuwigheid.
  Hij blijft trouw aan alle generaties.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen