20 juli


Jes. 60:1-14
GLORIE VAN SION.

  Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien!
  Want de glorie van de HERE stroomt over u heen.
  Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen,
  maar de glorie van de HERE zal van u afstralen.
  Alle volken zullen op uw licht afkomen;
  machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de HERE op u rust.

  Sla uw ogen omhoog en kijk!
  Want uw zonen en dochters komen vanuit verre landen terug naar huis.
  Uw ogen zullen glinsteren van vreugde,
  uw hart zal trillen van blijdschap,
  want kooplui uit de hele wereld zullen naar u toestromen
  en u de rijkdommen van vele landen brengen.
  U zult grote aantallen kamelen zien komen,
  evenals dromedarissen uit Midian en Scheba en Hefa,
  die goud en reukwerk brengen
  ter meerdere eer en glorie van God.
  De kudden van Kedar zullen aan u worden gegeven
  en de rammen van Nebajoth zullen naar mijn altaar worden gebracht;
  die dag zal Ik mijn glorieuze tempel verheerlijken.

  Wie zijn dat, die als wolken naar Israël vliegen?
  Als duiven naar hun nest?
  Ik heb schepen van vele landen gereserveerd,
  de beste die er zijn om de zonen van Israël
  van ver weg weer naar huis terug te brengen
  en zij hebben al hun rijkdommen bij zich.
  Want de Heilige van Israël,
  over de hele wereld bekend,
  heeft u in de ogen van iedereen verheerlijkt.

  Buitenlanders zullen komen en uw steden bouwen.
  Presidenten en koningen zullen u hulp sturen.
  Want ook al vernietigde Ik u in mijn toorn,
  Ik zal genadig voor u zijn door mijn welbehagen.
  Uw poorten zullen dag en nacht openstaan
  om de rijkdommen van vele landen door te laten.
  De koningen van de hele wereld zullen tot uw beschikking staan.
  Want de volken die weigeren uw bondgenoot te zijn, zullen verdwijnen;
  zij zullen worden vernietigd.

  De glorie van Libanon zal uw eigendom zijn
  (de bossen met cypressen, platanen en dennebomen)
  om mijn heiligdom te verfraaien.
  Mijn tempel zal schitterend zijn.
  De zonen van uw onderdrukkers zullen komen en voor u buigen!
  Zij zullen uw voeten kussen!
  Zij zullen Jeruzalem de 'stad van de HERE'
  en 'glorieuze berg van de Heilige van Israël' noemen.

Jes. 60:15-22
  Eens werd u veracht en gehaat
  en niemand wilde uw vriend zijn.
  Nu zal aan ieder uw schoonheid blijken.
  Tot een vreugde voor alle generaties van de wereld zal Ik u maken.
  Sterke koningen en machtige volken zullen u hun beste produkten brengen
  om in al uw behoeften te voorzien
  en u zult dan weten en volkomen begrijpen dat Ik, de HERE,
  uw redder en verlosser ben, de Machtige van Israël.
  Ik zal uw koper inruilen voor goud,
  uw ijzer voor zilver,
  uw hout voor koper,
  uw stenen voor ijzer.
  Vrede en gerechtigheid
  zullen uw heersers zijn!
  Het geweld zal uit uw land verdwijnen;
  er zal geen verwoesting of verderf in uw gebied worden gevonden.
  Uw muren zullen heil zijn
  en uw poorten lof.
  U zult de zon en de maan niet langer nodig hebben
  om u licht te geven,
  want de HERE, uw God, zal uw eeuwige licht zijn.
  Hij zal uw glorie zijn.
  Uw zon zal nooit ondergaan
  en de maan zal niet afnemen,
  want de HERE zal uw eeuwige licht zijn.
  Uw dagen van rouw zullen tot een einde komen.
  Uw hele volk zal goed zijn.
  Zij zullen hun land voor eeuwig bezitten,
  want Ik zal hen daar met mijn eigen handen planten;
  dat zal Mij glorie brengen.
  Het kleinste gezin zal uitgroeien tot een grote familie;
  de kleine groep zal een machtig volk worden.
  Ik, de HERE, zal het allemaal laten gebeuren
  als de tijd ervoor aangebroken is.

Jes. 61:1-3a
JESAJA'S MISSIE TER VERTROOSTING.

  De Geest van God de HERE rust op mij,
  omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws
  aan mensen die lijden en worden onderdrukt.
  Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten,
  voor gevangenen vrijlating uit te roepen
  en hen die opgesloten zitten, te bevrijden.
  Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen
  dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is gekomen,
  maar ook de dag van Zijn toorn tegen hun vijanden.
  Aan allen die in Israël rouwen,
  geeft Hij schoonheid in plaats van as;
  vreugde in plaats van rouw;
  lof in plaats van neerslachtigheid.

Jes. 61:3b-9
BOODSCHAP VAN HOOP.

  Want God heeft hen geplant
  als sterke en rechtvaardige eiken
  terwille van Zijn eigen glorie.

  Zij zullen de oude ruïnes herbouwen,
  steden restaureren die lang geleden werden verwoest
  en deze opnieuw tot leven brengen,
  ook al hebben zij vele generaties lang in puin gelegen.
  Buitenlanders zullen uw dienaars zijn;
  zij zullen uw kudden voederen,
  uw land ploegen en uw wijngaarden verzorgen.
  U zult priesters van de HERE, helpers van onze God, worden genoemd.
  U zult worden gevoed met de rijkdommen van de volken
  en u zult u op hun schatten beroemen.

  In plaats van schaamte en schande
  zult u een dubbele hoeveelheid voorspoed en eeuwige vreugde krijgen.

  Want Ik, de HERE, houd van gerechtigheid;
  Ik haat roof en het kwaad.
  Ik zal mijn volk trouw belonen
  en een eeuwigdurend verbond met hen sluiten.
  Hun nakomelingen zullen bekend en beroemd zijn onder de volken;
  iedereen zal beseffen dat zij een volk vormen
  dat door God is gezegend.

Jes. 61:10,11
LOF OVER VERLOSSING.

  Laat mij u vertellen
  hoe gelukkig God mij heeft gemaakt!
  Want Hij heeft mij gekleed in gewaden van heil
  en een mantel van gerechtigheid over mijn schouder gelegd.
  Ik lijk wel een bruidegom in zijn trouwpak
  of een bruid met haar sieraden.
  God de HERE zal de volken van de wereld Zijn gerechtigheid laten zien;
  allen zullen Hem loven.
  Als een bloeiende boom of als een tuin, vroeg in de lente,
  vol met jonge planten die overal opschieten,
  zo zal God, de HERE, gerechtigheid doen voortkomen
  onder alle volken.

Jes. 62:1-5
NIEUWE NAAM VOOR BRUID.

  Omdat ik veel van Sion houd
  en mijn hart naar Jeruzalem verlangt,
  zal ik niet ophouden voor haar te bidden en naar God te roepen,
  tot zij oplicht in Zijn gerechtigheid en glorieus is in Zijn heil.
  De volken zullen uw gerechtigheid zien.
  Koningen zullen worden verblind door uw glorie
  en God zal u een nieuwe naam geven.
  Hij zal u in Zijn hand omhoog houden,
  een prachtige kroon voor de koning der koningen.
  U zult nooit meer 'het door God verlaten land'
  of 'het land dat God vergat' worden genoemd.
  Uw nieuwe naam zal zijn: 'Het land van Gods welbehagen'
  en 'de bruid',
  want de HERE beleeft vreugde aan u
  en zal u beschouwen als Zijn eigendom.
  Uw kinderen zullen voor u zorgen, o Jeruzalem,
  met vreugde als van een jonge man die met een maagd trouwt;
  en God zal Zich over u verheugen als een bruidegom
  die in de wolken is met zijn bruid.

Jes. 62:6-12
HEILIGEN EN VRIJGEKOCHTEN.

  O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren geposteerd,
  die dag en nacht tot God zullen roepen voor de vervulling van Zijn beloften.
  Neem geen rust,
  u die bidt,
  en geef God geen rust tot Hij Jeruzalem een hecht fundament geeft
  en zij over de hele wereld respect en bewondering afdwingt.

  De HERE heeft Jeruzalem in al Zijn oprechtheid gezworen:
  "Ik zal u nooit meer aan uw vijanden overgeven;
  vreemde soldaten zullen nooit meer uw koren en wijn weghalen.
  U verbouwde het; u zult het ook eten,
  God lovend.
  In de voorhoven van de tempel
  zult u zelf de wijn drinken, die u hebt geperst."

  Vooruit! Snel!
  Maak de weg klaar voor de terugkeer van mijn volk!
  Herstel de wegen,
  haal de stenen eruit
  en hijs de vlag van Israël.

  Kijk, de HERE heeft Zijn boodschappers naar elk land gestuurd en zegt:
  "Vertel mijn volk: Ik, de HERE, uw God, kom eraan om u te redden
  en Ik zal u vele geschenken brengen."
  En zij zullen 'het heilige volk'
  en 'de verlosten van de HERE' worden genoemd.
  Jeruzalem zal 'begeerde stad'
  en 'door God gezegende stad' worden genoemd.

Jes. 63:1-6
WRAAK VOOR BOOSAARDIGE MENSEN.

  Wie komt daar vanuit Edom aan,
  uit de stad Bozra, in Zijn prachtige donkerrode kledij?
  Wie is dat in Zijn koninklijke gewaden,
  rustig voortlopend met grootse kracht?

  "Ik ben het, de HERE, Die uw heil aankondigt;
  Degene Die de macht heeft u te redden!"

  "Waarom is uw kleding zo rood
  als van iemand die in de wijnpers de druiven uitperst?"

  "Ik heb de wijnpers alleen getreden.
  Er was niemand die Mij hielp.
  In mijn toorn heb Ik mijn vijanden als druiven vertrapt.
  In mijn grimmige toorn vertrapte Ik mijn tegenstanders.
  U ziet hun bloed op mijn kleding.
  Want de tijd is aangebroken dat Ik mijn volk moet wreken,
  het uit de handen van zijn onderdrukkers moet verlossen.
  Ik keek maar niemand kwam het te hulp;
  Ik was verbaasd en geschokt.
  Daarom voerde Ik de wraak alleen uit;
  zonder hulp velde Ik de vonnissen.
  Ik vernietigde de heidense volken in mijn toorn;
  Ik bracht hen aan het wankelen
  en liet hen neerstorten."

Jes. 63:7-9
ZACHTMOEDIGHEID VOOR RECHTSCHAPEN MENSEN.

  Ik zal vertellen over de ontfermende liefde van God.
  Ik zal Hem loven voor alles wat Hij heeft gedaan;
  ik zal mij verheugen over Zijn goedheid tegenover Israël,
  die Hij haar betoonde uit Zijn genade en liefde.
  Hij zei: "Zij zijn toch van Mij;
  mijn eigen kinderen zullen mijn vertrouwen niet opnieuw beschamen."
  En Hij werd hun redder.
  In al hun onderdrukking werd Hij onderdrukt
  en Hij redde hen door de Engel Die altijd bij Hem is.
  In Zijn liefde en medelijden verloste Hij hen,
  tilde hen op en droeg hen
  door de jaren heen.

Jes. 63:10
TOORN VOOR OPSTANDIGEN.

  Maar zij rebelleerden tegen Hem
  en deden Zijn Heilige Geest verdriet.
  Daarom werd Hij hun vijand
  en vocht Hij persoonlijk tegen hen.

Jes. 63:11-14
GODS BESCHERMING HERROEPEN.

  Toen herinnerden zij zich de dagen van weleer,
  toen Gods dienaar Mozes Zijn volk uit Egypte wegleidde en zij riepen:
  "Waar is Hij Die Israël door de zee voerde,
  met Mozes als hun herder?
  Waar is de God Die Zijn Heilige Geest stuurt
  om onder Zijn volk te wonen?
  Waar is Hij, wiens machtige kracht
  de zee voor hen splitste,
  toen Mozes zijn hand ophief
  en zijn reputatie voor eeuwig vestigde?
  Wie leidde hen over de bodem van de zee?
  Net als paarden, die door de woestijn rennen,
  struikelden zij niet.
  Als grazend vee in de dalen,
  zo gaf de Geest van de HERE hun rust.
  Op die manier bezorgde Hij Zichzelf een geweldige naam.

Jes. 63:15-19
ISRAELS GEBED TOT GOD.

  O HERE, werp vanuit de hemel Uw blikken naar beneden
  en zie ons vanuit Uw heilige, glorieuze verblijfplaats;
  waar is Uw liefde voor ons, die U altijd liet zien?
  Waar zijn nu Uw kracht, Uw genade en Uw medelijden?
  U bent immers nog steeds onze Vader!
  Abraham en Jakob kennen ons niet,
  maar U blijft onze vader,
  onze verlosser van oudsher.
  O HERE, waarom hebt U onze harten verhard,
  waarom liet U ons zondigen en ons tegen U keren?
  Kom terug en help ons,
  want wij, die Uw eigendom zijn, hebben U zo nodig.
  Hoe kort hebben wij Jeruzalem maar in bezit gehad!
  En nu hebben onze vijanden haar verwoest.
  O God, waarom behandelt U ons alsof wij Uw volk niet zijn;
  als een heidens volk dat U nooit 'HERE' noemde?

Jes. 64:1-12
  Och, als U eens de hemel openscheurde en naar beneden kwam!
  De bergen zouden schudden in Uw aanwezigheid!
  Het verterende vuur van Uw glorie zou de bossen platbranden
  en de oceanen laten droogkoken.
  De volken zouden voor U sidderen van angst;
  dan zouden Uw vijanden erachter komen, waarom U zo roemrucht bent!
  Zo was het vroeger ook wanneer U naar beneden kwam,
  want U deed vreselijke dingen, die boven al onze vermoedens uitgingen
  en waar de bergen van schudden!
  Want sinds het begin van de aarde heeft niemand ooit zoiets gezien of gehoord
  als onze God, Die werkt voor degenen die op Hem wachten!
  U verwelkomt de mensen die graag goede dingen doen,
  die goddelijke wegen bewandelen.
  Maar wij zijn niet goddelijk; wij zondigen doorlopend
  en blijven dat heel ons leven doen.
  Daarom drukt Uw toorn zwaar op ons.
  Hoe kunnen mensen als wij worden gered?
  Wij zijn allemaal besmet en bevlekt door de zonde.
  Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken,
  blijken het smoezelige vodden te zijn.
  Wij verdorren en vallen af als bladeren in de herfst.
  En als de wind blazen onze zonden ons weg.
  Toch roept niemand Uw naam aan of smeekt U om genade.
  Daarom hebt U ons de rug toegekeerd en ons aan onze zonden uitgeleverd.

  En toch, HERE, bent U onze vader.
  Wij zijn het klei en U bent de pottenbakker.
  Wij zijn allemaal gevormd door Uw hand.
  Och, wees niet boos op ons, HERE,
  en herinner U niet eeuwig onze zonden.
  Kijk en zie dat wij allemaal Uw volk zijn.
  Uw heilige steden zijn verwoest;
  Jeruzalem is een troosteloze wildernis.
  Onze heilige, prachtige tempel,
  waar onze vaders U loofden, is platgebrand
  en alle mooie dingen zijn verwoest.
  Moet U ons nu nog Uw hulp weigeren, HERE, zelfs na dit alles?
  Zult U het stilzwijgen bewaren en ons blijven straffen?

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen