29 april


Psalmen van vreugde en lofzang

In de volgende groep van 36 psalmen vinden we een grenzeloos prijzen van de Heer van de schepping en de vele wonderen die Hij heeft verricht. Zij bevatten een diepe dankbaarheid voor de verheven positie van de mens en voor de vele zegeningen die hij van de Heer heeft mogen ontvangen. Daarnaast vinden we in deze psalmen een verheerlijking van de Koning die over alle volken en in de hele natuur heerst. Maar het belangrijkste is de dankzegging voor de persoonlijke zorg die deze God heeft voor een ieder van ons en onze bijzondere behoeften.

Psa. 8 - Lof voor de heerlijkheid en de status van de mens in Gods ogen.
mens in Gods ogen. Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gath.

  HERE, onze God,
  de majesteit en glorie van uw naam vullen de gehele aarde
  en de hemelen vloeien ervan over.

  U hebt de kleine kinderen geleerd U volmaakt te prijzen.
  Hun voorbeeld zal uw vijanden en hun die op wraak zinnen,
  beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen!

  Als ik 's nachts omhoog kijk naar de hemel
  en het werk van Uw handen zie
  (de maan en de sterren,
  die U hun plaats gegeven hebt)
  dan kan ik maar niet begrijpen dat U zich bekommert om een klein en nietig mens.
  Dat U werkelijk aandacht voor hem hebt!
  En U hebt hem een plaats vlak onder Uzelf gegeven.
  U gaf hem een kroon van glorie en eer.

  U gaf hem zelfs macht over alles wat U had gemaakt;
  alles staat onder zijn gezag:
  Alle schapen en runderen
  en andere dieren in het veld,
  De vogels in de lucht
  en de vissen
  en alles wat wemelt in de zee.

  O HERE, onze God,
  de majesteit en glorie van Uw naam vullen de gehele aarde!

Psa. 9 - Lof voor Gods oordeel over kwaadaardige volken.
Een psalm van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van 'De dood van de zoon'.

  HERE, ik prijs U met mijn hele hart.
  Ik vertel iedereen over de geweldige dingen die U doet.
  Ik loop over van blijdschap en vreugde dank zij U.
  U wil ik lofzingen, U bent de Allerhoogste God!

  In Uw nabijheid zullen al mijn vijanden
  neervallen en omkomen.
  U hebt mijn eerherstel bewerkt en mij bevestiging gegeven.
  Vanaf Uw troon hebt U het recht laten zegevieren.
  De volken hebt U bedreigd en de slechte mensen vernietigd,
  zodat hun namen voor eeuwig zijn uitgewist.
  De vijanden zijn voor eeuwig veroordeeld!
  De HERE zal hun steden vernietigen.
  Zelfs de herinnering eraan zal vervagen.

  Maar de HERE zal eeuwig leven
  en op Zijn rechterstoel de volken van deze aarde
  rechtvaardig oordelen.
  Ieder die wordt verdrukt, mag bij Hem komen.
  Hij is een schuilplaats voor wie in nood is.
  Ieder die Uw liefde en genade kent, HERE, zal zich voor hulp tot U richten.
  Want U hebt nog nooit iemand die zijn vertrouwen op U stelde in de steek gelaten.

  Prijs de HERE Die in Jeruzalem woont.
  Laat de hele wereld horen over Zijn onvergetelijke daden.
  Hij, Die elke moord zal wreken, heeft een open oor
  voor hen die Hem aanroepen om recht te vinden.
  Als mensen in de problemen zitten en Zijn hulp inroepen,
  negeert Hij hun gebeden niet.

  HERE, heb medelijden met mij. Ziet U wel hoe ik lijd?
  Dat komt door hen die mij haten. Ruk mij weg voor de kaken van de dood.
  Red mij toch! Dan kan ik weer openlijk Uw lof zingen.
  Ik wil mij erover verheugen dat U mij hebt gered
  en ervan getuigen tegenover de mensen in Jeruzalem.
  De tegenstanders zijn in de kuil gevallen, die zij voor anderen groeven.
  In hun eigen val gelopen!
  De HERE is befaamd om de wijze waarop Hij de slechte mensen
  met hun eigen wapens straft! Overdenk dit eens rustig!

  De goddeloze zal eenmaal de godverlatenheid ervaren.
  Zo vergaat het ook de volken die de HERE vergeten.
  De armen zullen niet langer worden vergeten;
  hun verwachting zal niet meer de bodem ingeslagen worden.

  Kom HERE, berecht en straf de volken;
  laat hen niet over U zegevieren!
  Laat hen maar beven van angst; zet ze maar op hun plaats,
  zodat zij beseffen dat zij niets voorstellen!

Psa. 16 - Lof voor de vreugde en geborgenheid van rechtschapen mensen.
Een speciaal lied van David.

  Zorg voor mij, mijn God,
  ik zoek mijn bescherming bij U.

  Ik zei tegen de HERE: "U bent mijn God,
  U bent alles wat ik heb.
  Als ik kijk naar de andere mensen die U volgen,
  wordt mijn hart warm van blijdschap.
  Mensen die afgoden nalopen,
  worden getroffen door veel ellende;
  ik zal nooit aan hun afgoden offeren;
  zelfs hun namen zal ik niet noemen.

  HERE, U bent alles wat ik bezit en ooit begeer.
  U leidt mijn hele leven.
  U geeft mij meer dan ik nodig heb
  en alles wat ik van U ontvang, geeft mij grote vreugde."

  Ik loof de HERE, Die mij steeds de weg wees.
  Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij.
  Dag en nacht is de HERE de grootste in mijn leven;
  omdat Hij mij leidt, struikel ik niet.

  Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig.
  God zorgt ook voor mijn lichamelijk welzijn.
  U laat mij niet liggen tussen de doden.
  U zult het lichaam van Uw beminde niet laten vergaan.
  U leert mij hoe ik leven moet;
  mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn.
  Uw liefde is er tot in eeuwigheid.

Psa. 19 - Lof voor Gods schepping en voor Zijn wetten.
Een psalm van David voor de koordirigent.

  De hemelen vertellen over Gods grote eer
  en de wijde luchten spreken over Zijn scheppend werk.
  De dag vertelt het aan de dag
  en de nacht geeft zijn kennis door aan de nacht.
  Het is duidelijk dat dat geen echte woorden zijn;
  het is immers niet te horen.
  Toch spreekt de hele schepping over God;
  die 'taal' hoort men over de hele wereld.

  Het is alsof God een tent heeft gemaakt voor de zon,
  die 's morgens, blij als een bruidegom, naar buiten gaat
  en zingend zijn weg betreedt als een gevierde held.
  De zon wandelt elke dag
  van het ene tot het andere einde van de aarde;
  alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.

  De wet van de HERE is feilloos en goed;
  zij verandert ons leven.
  De woorden van de HERE zijn altijd betrouwbaar;
  zij geven wijsheid aan de onwetende.
  Het bevel van de HERE is een vreugde voor ons hart.
  Het gebod van de HERE is zuiver
  en geeft ons een duidelijk inzicht.
  Het ontzag voor de HERE is rein
  en kan altijd blijven bestaan.
  De voorschriften van de HERE bevatten louter waarheid;
  zij zijn altijd rechtvaardig.
  Zij zijn veel kostbaarder dan goud
  en zoeter dan de zuiverste honing,
  vers uit de raat.
  De knecht van God neemt ze ernstig en leert ervan;
  het houden ervan levert de rijkste beloning op.

  Wie kent elke zonde?
  Vergeef mij ook mijn onbewuste zonden.
  Ik ben Uw dienaar, HERE. Bewaar mij voor overmoedigheid.
  Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.
  Dan kan ik pas echt naar Uw wil leven
  en zal ik niet zondigen.

  Ik bid U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart,
  naar Uw wil mag zijn.
  HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

Psa. 21 - Lof voor de zegeningen van de Koning en herinnering aan Gods toorn.
Een psalm van David voor de koordirigent.

  HERE, de koning verheugt zich over Uw macht.
  Met vreugde spreekt hij over het heil dat U geeft.
  U vervulde zijn grootste wens;
  wat hij U vroeg, hebt U hem niet geweigerd.
  U komt hem tegemoet met overvloed
  en geeft hem een prachtige gouden kroon.
  Hij vroeg U te mogen leven;
  dat stond U hem toe tot in hoge ouderdom.
  Dank zij U is hij beroemd en geëerd.
  U gaf hem aanzien en majesteit.
  U zegent hem rijk
  en geeft hem een hart vol blijdschap.
  Allemaal omdat de koning op de HERE vertrouwt;
  door de goedheid en de liefde van de Allerhoogste God
  faalt hij niet.

  HERE, U weet Uw vijanden te vinden;
  wie U haten, zullen niet aan U ontkomen.
  Wanneer U komt, HERE,
  zullen zij door Uw toorn verbranden;
  U zult hen vernietigen.
  In het vuur zullen zij omkomen.
  Zelfs hun kinderen zult U wegdoen van deze aarde
  en hun nageslacht zal niet bestaan.
  Als zij proberen U kwaad te doen
  en slechte plannen maken, zal dat hun niet lukken.
  U laat hen vluchten;
  U richt Uw pijlen op hun gezicht.

  Toon Uw kracht, HERE,
  dan zullen wij liederen zingen tot Uw eer.

Psa. 24 - De aarde is van de Heer, de geëerde Koning.
Een psalm van David.

  De hele aarde is van de HERE!
  Alles in deze wereld is van Hem!
  Hij drong het water terug,
  zodat droog land tevoorschijn kwam.

  Wie kan de berg van de HERE beklimmen
  en binnengaan in de plaats waar Hij woont?
  Wie kan voor de HERE staan?
  Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben;
  die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.
  Zij zullen als een zegen van God Zijn goedheid in hun leven ervaren.
  Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.
  Zij mogen voor de HERE komen staan
  en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.

  Ga toch open, eeuwenoude poorten,
  en laat de geëerde Koning binnen!
  Wie die geëerde Koning is?
  De HERE, sterk en machtig,
  onoverwinnelijk in de strijd!
  Ja, zet de poorten maar wijd open
  en laat de geëerde Koning binnengaan.
  Wie die geëerde Koning is?
  Hij is de HERE van alle hemelse legers.
  Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- aprilMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen