2 mei


Psa. 103 - Lof voor een barmhartige God.
Een psalm van David.

  Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen
  en Zijn heilige naam loven.
  Mijn ziel, prijs de HERE
  en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
  Hij vergeeft mij al mijn zonden
  en geneest mij van elke ziekte.
  Hij geeft mij het leven terug.
  Hij schenkt mij Zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden.
  Hij overstelpt mij met zegeningen
  en ik voel mij weer jong als vroeger.

  De HERE helpt allen die verdrukt worden;
  Hij laat het recht voor hen zegevieren.

  Aan Mozes vertelde Hij Zijn bedoelingen
  en het volk van Israël mocht Zijn grote daden zien.
  De HERE is vol medelijden, vergeving en genade.
  Hij heeft geduld en Zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
  Hij blijft niet altijd toornig op ons.
  Eens komt daar een einde aan.
  Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen.
  Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen.
  Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
  net zo groot en machtig zijn Zijn goedheid en trouw
  voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
  Hij neemt onze zonden van ons af
  en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
  Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is.
  Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
  zo zorgt de HERE voor wie ontzag voor Hem hebben.
  Hij kent ons en weet dat wij beperkt zijn.
  Het leven van de mens is maar kort;
  net als een bloem bloeit hij even,
  maar als de wind erover blaast, is er niets meer over.
  Maar de goedheid en trouw van de HERE zijn eeuwig
  en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
  Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
  Voor wie Zijn wil doen
  en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

  De troon van de HERE staat in de hemel;
  Hij is Koning over alles.

  Laten alle engelen de HERE loven en prijzen.
  Zij zijn sterke helden, die Zijn woord uitvoeren
  en luisteren naar Zijn stem.
  Laten alle hemelse legers de HERE prijzen.
  Zij zijn de dienaren, die Zijn wil uitvoeren.
  Laat alles wat de HERE heeft gemaakt Hem prijzen,
  overal waar Hij heerst.

  Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen.

Psa. 104 - Lof voor de wonderen van Gods schepping.

  Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen.

  HERE, mijn God, wat bent U groot!
  U bent omringd door pracht en majesteit.
  God kleedt Zich in het licht alsof het een mantel is.
  De hemel wordt door Hem als een tent opgezet.
  In de wateren maakt Hij Zijn zalen.
  De wolken zijn de wagen waarop Hij rijdt
  en Hij wandelt op de vleugels van de wind.
  De windrichtingen zijn Zijn boodschappers
  en het vlammende vuur dient Hem.

  De aarde werd door Hem vast neergezet;
  zij zal niet omvallen.
  U hebt de diepten van het water bedekt als met een kleed.
  Het water reikte zelfs tot boven de bergen.
  Het stroomde weg op Uw gezag.
  Voor Uw stem (die klonk als de dreiging van de donder) vloeide het snel weg.
  De hoge bergen en de diepe dalen ontstonden
  precies waar U ze hebben wilde.
  U hebt aan het water grenzen gesteld, die niet worden overschreden.
  De aarde heeft niets meer te vrezen.

  God laat de bronnen ontspringen
  en als kleine beekjes langs de berghellingen naar beneden klateren.
  Alle dieren lessen hun dorst daaraan,
  ook de wilde ezels.
  De vogels nestelen in de bomen langs de oevers
  en zingen het hoogste lied.
  God voorziet de bergen van water.
  De aarde kan alleen maar vrucht dragen dank zij U.
  God laat het gras groeien als voedsel voor het vee.
  Ook andere gewassen voor de mensen,
  zodat zij brood kunnen eten.
  Ook de wijn komt zo uit de aarde voort. Die doet de mensen goed.
  Ja, door brood en wijn worden de mensen gezond en sterk.
  De ceders in de Libanon zijn van de HERE.
  Ook zij ontvangen ruim voldoende water.
  De vogels nestelen erin.
  De ooievaars hebben hun nesten in de cypressen.
  Hoog in de bergen leven de steenbokken
  en de klipdassen kunnen veilig wonen op de rotsen.

  God laat de maan en de zon
  op hun vaste tijden op- en ondergaan.
  Wanneer U de duisternis laat invallen, begint de nacht
  en alle dieren laten van zich horen.
  Jonge leeuwen willen op jacht naar voedsel;
  zij vragen God hun eten te geven.
  Wanneer het 's morgens licht wordt,
  gaan zij slapen in hun hol.
  Dan beginnen de mensen te leven en te werken
  tot de avond valt.

  U hebt zo geweldig veel gemaakt, HERE.
  U hebt alles met wijsheid gemaakt.
  De hele aarde is vol van Uw schepping.
  De zee bijvoorbeeld. Groot en uitgestrekt ligt zij daar
  vol kleine en grote dieren; ontelbaar zijn ze.
  Er varen schepen op.
  De grote zeedraak, Leviathan, leeft in de zee; die is als speelgoed voor U.
  Alles wacht op U.
  U geeft elk dier op zijn tijd te eten.
  Als U hun dat geeft,
  bewaren zij het.
  Als U eten geeft,
  zullen zij allemaal genoeg hebben.
  Maar als U niet verschijnt,
  worden zij vernietigd.
  Als zij geen adem meer krijgen,
  sterven zij. Dan worden zij weer stof.
  Als u evenwel Uw Geest stuurt,
  worden zij gemaakt
  en alles op aarde lijkt nieuw te worden.

  De macht en majesteit van de HERE blijven tot in eeuwigheid.
  De HERE is blij met alles wat Hij heeft gemaakt.
  Als Hij naar de aarde kijkt, begint die te trillen.
  Als Hij de bergen aanraakt, roken de vulkanen.

  Mijn leven lang zal ik zingen voor de HERE.
  Zolang ik adem heb, zal ik lofliederen zingen voor mijn God.
  Ik bid dat Hij Zich verheugt over mijn gedachten.
  Ik zal altijd met vreugde aan de HERE denken.
  Eens zullen alle zondaren en ongelovigen
  niet meer bestaan op deze aarde.

  Met hart en ziel prijs ik de HERE.
  Hallelujah!

Psa. 113 - Lof voor een Heer van de Hemel die gevoelig is.

  Prijs de HERE!

  Dienaars van de HERE,
  loof en prijs Zijn naam!
  Laat de naam van de HERE worden geprezen en geëerd,
  nu en tot in eeuwigheid.
  Over de hele aarde moet de naam van de HERE worden geprezen.

  De HERE staat boven alle mensen en volken.
  Hoog boven de hemelen troont Zijn heerlijkheid.
  Is iemand te vergelijken met de HERE?
  Met onze God, Die zo onmeetbaar hoog woont?
  Met onze God, Die zo heel laag moet neerzien
  om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?

  Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof
  en armen tilt Hij op uit de modder.
  Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
  Onvruchtbare vrouwen verandert Hij
  in gelukkige moeders.

  Prijs de HERE!

Psa. 114 - Hoe Gods wonderen de mens zouden moeten doen beven.

  Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte
  en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,
  koos God het gebied van Juda uit als Zijn heilige woonplaats;
  het land Israël was Zijn gebied.

  De Schelfzee zag het volk komen en week uiteen om het door te laten.
  Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:
  Ook die stremde haar water en bood een doorgang.
  De bergen leken op springende schapen
  en de heuvels op dartelende lammetjes.

  Waarom week de Schelfzee uiteen?
  Waarom bood de Jordaan een doorgang?
  Waarom leken de bergen op springende schapen
  en de heuvels op lammetjes?

  Laat de hele aarde beven als de Here komt;
  beven wanneer de God van Jakob Zijn gezicht laat zien.
  Want Hij veranderde de rots in een waterbron
  en droge, dorre stenen gaven water.

Psa. 117 - Lof voor Gods liefde en trouwhartigheid.

  Laten alle volken de HERE loven
  en Hem prijzen.
  Want Hij stort Zijn goedheid en liefde machtig over ons uit.
  De HERE is trouw tot in eeuwigheid.

  Prijs de HERE!

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen