De Christelijke leer

De Christelijke leer - Een uitleg voor zoekenden
De Christelijke leer kan er voor zoekende mensen, die de "tradities" van een "georganiseerde godsdienst" hebben ervaren, nogal vaag en ritualistisch uitzien. Sterker nog, sommige Christelijke gemeenten belemmeren zelfs de duidelijke voorstelling en het begrip van de Christelijke leer. De Heilige Bijbel is de enige manier voor de "kerkgangers" en de "zoekenden zonder kerk" om een geldige voorstelling hiervan te krijgen.

De Christelijke leer - De basis van de Schriftteksten
De Christelijke leer kan als volgt worden samengevat: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16).

In Gods ogen worden wij weer wat Hij voor ons heeft gewild, als we op Jezus Christus vertrouwen om onze zonden weg te nemen. En ieder van ons kan op deze zelfde manier gered worden, ongeacht wie we zijn of wat we hebben gedaan. Want iedereen heeft gezondigd; iedereen schiet tekort in vergelijking met Gods glorieuze normen. Maar toch heeft Hij ons nu, in zijn genadige goedheid, onschuldig verklaard. Hij heeft dit gedaan door middel van Jezus Christus, die ons bevrijd heeft door onze zonden weg te nemen. Want God zond Jezus om de straf voor onze zonden op zich te nemen en om aan Gods toorn over ons tegemoet te komen. We staan weer op goede voet met God als we geloven dat Jezus Zijn bloed vergoot en zo Zijn leven voor ons opofferde (Romeinen 3:22-25).

De Christelijke leer - Rechtvaardiging door de geschenken van genade en geloof
Een populaire voorganger noemt zijn gemeente de "Anonieme Zondaars". Rechtvaardiging betekent dat God mij accepteert "zoals ik ben", omdat Jezus Christus het perfecte leven leidde dat wij niet zouden kunnen leiden. Jezus stierf aan het kruis en betaalde de straf voor onze zonden. We moeten naar de voet van dat kruis gaan, onze levens aan God overgeven en aanspraak maken op de rechtvaardigheid van Christus die ons dan wordt aangerekend, zodat we door Hem gezuiverd voor onze Eeuwige Vader kunnen staan en in Zijn ogen onberispelijk kunnen zijn. Het is het geschenk van het geloof. Het is de schat die door gelovigen over de hele wereld wordt opgeëist; gelovigen die hun hoop niet hebben gericht op hoge idealen of goede bedoelingen, maar op Jezus Christus.

De meeste zoekenden die geen kerk bezoeken hebben van de Tien Geboden gehoord. Deze wettelijke hoekstenen voor een rechtschapen leven zijn in het Oude Testament vastgelegd en worden in het Nieuwe Testament geratificeerd. Het Christendom maakt deze wetten niet ongedaan, maar houdt deze feitelijk in stand door middel van het geloof en Gods genade. De Wet was nooit naar voren gebracht als een weg naar verlossing. In plaats daarvan maakt de Wet ons bewust van onze zonden. Bovendien voelen we de druk van de Wet: we weten dat het ons eigen handelen is dat de toorn van een rechtvaardige en heilige God rechtvaardigt (Galaten 3:10-13). Christus bevrijdt ons door de vloek van de zonden op Zichzelf te nemen. Wanneer we door ons vertrouwen in Hem zijn gerechtvaardigd, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus (Romeinen 5:1).

Velen onder ons klampen zich vast aan hun eigen manier om op goede voet met God te komen door zich aan de Wet te houden (of hun eigen versie daarvan). Om verschillende redenen zijn velen onder ons niet bereid om Gods weg te volgen. Want Christus heeft het volledige doel van de Wet verwezenlijkt. Iedereen die in Hem gelooft staat op goede voet met God (Romeinen 10:3-4). Alle menselijke pogingen om onszelf zonder geloof te rechtvaardigen zijn vruchteloos. De Bijbel waarschuwt tegen de dwaasheid om rechtvaardiging na te streven met middelen die hiertoe niet in staat zijn. De redding kan alleen door vertrouwen in Hem tot stand komen, en niet als "gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan" (Efeziërs 2:9). Christenen zijn niet gerechtvaardigd door wat zij voor God doen, maar zij zijn gerechtvaardigd door wat God voor hen heeft gedaan. Of het kennis is, of moraliteit, goede bedoelingen, nobele idealen, rituelen, of wat dan ook onder de zon: niets kan ons rechtvaardigen, behalve Jezus Christus.

De Christelijke leer - De oproep tot een heilig leven
Als de Christelijke leer van Gods genade ons van de Wet heeft bevrijdt, betekent dat dan ook dat we door kunnen gaan met zondigen? Nee. Hoewel dit geen zaak is die de eeuwige redding beïnvloedt, moet en zal een oprecht geloof vergezeld gaan van een godsvruchtige levensstijl (Romeinen 6:15-18). "Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen" (Jakobus 1:22). We worden aangemoedigd om een heilig leven te leiden. "Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig’" (1 Petrus 1:15-16). "Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen" (2 Petrus 3:14).

Leef nu vrij!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen