God is eindeloos

God is eindeloos - Kennismaking met de eeuwigheid
Alle Bijbelboeken van Genesis tot en met Openbaring beschrijven de relatie tussen de mens en de Eindeloze God. Koningen en profeten, tollenaars en vervolgers, een jonge schaapsherder en een verbannen oude man - al deze levens werden voor eeuwig beïnvloed. Uitingen van lof en aanbidding openbaren hun ontmoetingen met de Eindeloze God van de hele schepping:

 • Abraham - “...plantte in Berseba een tamarisk en riep er de naam van de HEER, de eeuwige God aan” (Genesis 21:33).
 • David - “Geprezen zij de HEER, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid” (Psalm 106:48).
 • Jesaja - “Hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid - heilig is Zijn naam...” (Jesaja 57:15).
 • Paulus - “Aan de Koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid! Amen” (1 Timoteüs 1:17).
 • Johannes - “Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal....‘Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft’” (Openbaring 14:6-7).

God is eindeloos - Onmetelijk geven
Het menselijk brein probeert een Eindeloze God te bevatten in een hier-en-nu dat zich in twee richtingen uitstrekt (naar het verleden en de toekomst). Maar tijd heeft een beperkte duur, die gemeten wordt in denkprocessen of bewegingen. Eeuwigheid kan niet gemeten worden, maar toch bewoont de Eindeloze God de eeuwigheid, waarin Hij voortdurend Zijn Woord vervult. Zoals de eeuwigheid het onveranderlijke heden is, zonder begin of eind, zo stijgt ook God boven alle tijd uit. Als zodanig geeft Hij onbeperkt aan de mens, zonder iets achter te houden.

 • Zijn bescherming - “Van oudsher is God een schuilplaats, Zijn armen dragen u voor eeuwig. Hij dreef uw vijand op de vlucht en droeg u op: ‘Vernietig hem!’” (Deuteronomium 33:27).
 • Zijn wijsheid - “Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, Zijn wijsheid is niet te doorgronden” (Jesaja 40:28).
 • Zijn liefde - “...Maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de HEER, die je vrijkoopt” (Jesaja 54:8).

God is eindeloos - Gods grootste geschenk aan de mensheid
Het boek Johannes laat zien hoe de band met een Eindeloze God voor altijd gegarandeerd is. Dit was het doel waarvoor God Zijn Zoon, Jezus Christus, zond. De woorden van Jezus zelf bevestigen:

 • “Jezus antwoordde ...‘Maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’” (Johannes 4:14).
 • “Waarachtig, Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven” (Johannes 5:24).
 • “Dit wil Mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken” (Johannes 6:40).
Er is maar één God, één Eindeloze God. Tot in de eeuwen der eeuwen, is God. Niemand anders kan zich Zijn eigendom - eeuwigheid - toe-eigenen. De goden van de heidenen kunnen het niet opeisen. Maar voor mensen die Jezus willen volgen, wacht de heerlijke eeuwigheid. “Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus” (2 Petrus 1:11).

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen