Gebed om vergeving

Gebed om vergeving - Een waardevol geschenk
Een gebed om vergeving is iets waar we op een bepaald moment in ons leven allemaal naar op zoek zijn. Vergeving is een waardevol geschenk dat noch gemakkelijk wordt verkregen, noch gemakkelijk wordt gegeven. Vergeving is essentieel in het leven; het bevrijdt ons van dingen die we in het verleden verkeerd hebben gedaan en geeft ons hoop voor de toekomst. Het is omwille van vergeving dat Jezus Christus naar de aarde kwam om voor de mensheid te sterven.

Gebed om vergeving - Mogelijk gemaakt door Jezus Christus
Het gebed om vergeving is een gebed dat tot God wordt gericht. Hoewel wij mensen elkaar weliswaar onderling kunnen kwetsen, begaan we al onze zonden uiteindelijk tegen God Zelf. Je zal je misschien afvragen hoe dat mogelijk is. Hoe kunnen onze misstappen de almachtige Schepper van het universum kwetsen? Geeft God er ook maar wat om? In Genesis 6 lezen we dat God Zelf feitelijk bedroefd was over alle verkeerde dingen die de mensen elkaar hadden aangedaan: "De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst." (Genesis 6:5-6).

God is alwetend en is al bedroefd door een enkele gedachte aan kwaad. De uiteindelijke vergeving moet dus ook van God komen. Maar vanwege Zijn rechtvaardigheid kan vergeving niet zomaar vrijelijk geschonken worden. Elke slechte daad moet verrekend worden, anders zou God geen rechtvaardige Rechter kunnen zijn. Jezus Christus stierf in onze plaats aan het kruis te Golgota zodat onze zonden vergeven zouden kunnen worden. Zijn lijden betaalde voor onze zonden. "Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden." (Matteüs 26:28)

In Zijn liefde wist God dat ons geweten bevrijd moest worden van schuld en veroordeling. Hij wist dat de vergeving van onze zonden onze grootste behoefte was. In de ultieme liefdesdaad onderging God niet alleen de pijn voor onze slechte daden, maar betaalde Hij ook voor de gevolgen ervan. Op deze manier kan ons vergeving worden aangeboden wanneer wij zondigen. Het enige dat wij hoeven te doen is het aanvaarden van Zijn gratis geschenk: vergeving.

Gebed om vergeving - Vraag God om vergeving
Misschien ben jij toevallig op dit artikel terechtgekomen, op zoek naar een gebed om vergeving om je gekwelde ziel gerust te stellen. Of misschien probeer jij iemand anders te vergeven die jou diep heeft gekwetst. Vergeving wordt vrijelijk geschonken aan alle mensen die Jezus Christus als hun Heer en Redder hebben aanvaard. Als wij onze overtredingen erkennen en om vergeving vragen, dan zal God ons vergeven... zonder verder nog vragen te stellen: "Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad." (1 Johannes 1:9)

Maar als wij Jezus afwijzen, dan wijzen we eigenlijk Gods geschenk van vergeving af. We zeggen dan feitelijk dat we niet met God verzoend willen worden (1 Johannes 1:10). Hoewel het onze vrije keuze is om Gods vergeving niet te aanvaarden, zullen we uiteindelijk aan het einde van ons leven verantwoordelijk worden gehouden voor alle zonden die we begaan hebben. Het is Gods oprechte verlangen om met jou verzoend te worden. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16). Als jij er naar verlangt om werkelijk vergeven te worden, bedenk dan wat Jezus heeft gezegd en aanvaard Hem oprecht als jouw Heer en Redder. Je zal vergeven zijn en God zal Zijn transformerende werk in jouw leven beginnen.

Gebed om vergeving - Ontvang een nieuw leven
Het gebed om vergeving geeft ons nieuwe hoop en een nieuw begin. Al onze zonden worden door God weggevaagd. "Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken." (Hebreeën 8:12).

Als jij begrijpt dat je een zondaar bent en dat Jezus Christus als de enige Redder uit de zonde naar de aarde kwam, dan begrijp je nu het gebed om vergeving. De vraag is: ben je er klaar voor om dit gebed uit te spreken, door Gods geschenk van Zijn zoon, Jezus Christus, te ontvangen? Als dat zo is, kom dan tot inkeer van je zonden, en wijd de rest van je leven aan Hem als Heer:

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen