Gods reddingsplan

Gods reddingsplan - Wedergeboorte is het antwoord op de belangrijkste levensvraag
Volgens ons is de belangrijkste vraag in het leven: "Ga jij na je dood naar de hemel?" Het is niet de vraag hoe goed je bent, of je naar de kerk gaat, of hoeveel geld je aan liefdadigheid hebt gegeven. God zegt dat jij, om naar de hemel te kunnen gaan, wedergeboren moet worden (Johannes 3:3).

Gods reddingsplan - Hoe kun je opnieuw geboren worden?
Gods reddingsplan staat zwart op wit in de Bijbel: God geeft ons Zijn duidelijke plan om "wedergeboren" te worden.

Allereerst moeten we erkennen dat God de Schepper van alles is en onze onderdanige positie in Zijn Schepping erkennen. "U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is" (Openbaring 4:11).

Vervolgens moeten we ons realiseren dat wij zondaars zijn. "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God" (Romeinen 3:23).

Omdat we zondaars zijn, zijn we al ter dood veroordeeld. "Het loon van de zonde is de dood" (Romeinen 6:23). Dit betekent ook een eeuwige afzondering van God.

Maar God houdt zo veel van ons mensen dat Hij Zijn enige Zoon, Jezus, naar de aarde heeft gezonden om onze zonden te dragen. Jezus deed dat door in onze plaats te sterven. "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren" (Romeinen 5:8). Wij kunnen weliswaar niet helemaal bevatten hoe, maar God vertelt ons dat onze zonden op Jezus' schouders werden geplaatst en dat Hij in onze plaats stierf. Jezus werd onze plaatsvervanger.

In de Bijbel vraagt een gevangenisbewaarder aan zijn gevangenen, Paulus en Silas: "Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?" En zij antwoordden: "Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden" (Handelingen 16:30-31).

Het is duidelijk in de Bijbel: geloof in Jezus als Degene die jouw zonden droeg en in jouw plaats stierf, werd begraven en door God uit de dood werd opgewekt. Het bloed van Christus en Zijn opstanding garanderen ons het eeuwige leven, als wij Hem aanroepen als onze Heer en Redder. "Want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered'" (Romeinen 10:13). Met "ieder" wordt dus echt "ieder" van ons bedoeld.

Als jij nu begrijpt dat je een zondaar bent en dat Jezus Christus als de enige Redder naar de aarde kwam, dan begrijp je nu ook Gods reddende plan. De vraag is: ben je er klaar voor om dit plan te implementeren door Gods geschenk van Zijn zoon, Jezus Christus, te aanvaarden? Als dat zo is, geloof dan in Christus, kom tot inkeer van je zonden en wijd de rest van je leven aan Hem als Heer:

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen