Gemeentestichting

Gemeentestichting – Wat is dat?
"Gemeentestichting” is een vreemd woord; het zijn eigenlijk twee woorden die niet goed samen lijken te gaan. Het doet ons denken aan iemand die kleine gebouwen met torentjes in de grond plant. Helaas denken we bij het woord "gemeente" of "kerk" te vaak aan een gebouw: iets dat statisch is in plaats van levend. Maar de Bijbelse voorstelling van een gemeente is een levend, groeiend, dynamisch organisme. De gemeente is in de oorspronkelijke taal van de Bijbel geen gebouw, maar de mensen: "een eruit geroepen samenkomst". Als we de gemeente beginnen te zien als een cel - een eenvoudig, levend organisme dat kan groeien en zich kan voortplanten - dan kunnen gelovigen zich veel gemakkelijker voorstellen hoe zij zelf een gemeente zouden kunnen stichten. Sterker nog, totdat wij begrijpen dat het planten van een gemeente een natuurlijk onderdeel is van het discipelschap van Jezus, zullen Christenen niet in staat zijn om het gebod van Jezus om "alle volken tot Zijn leerlingen te maken" te vervullen (Matteüs 28:18-20).

Gemeentestichting – Een apostolisch patroon
Het woord "gemeentestichting" (of "kerkplanting") staat niet in de Bijbel, maar wordt door Christenen gebruikt om een proces te beschrijven dat wél in de Bijbel staat en waarmee gemeenten of kerken worden begonnen. Zij zien de apostel Paulus als het beste voorbeeld van een gemeentestichter. Als we naar de stappen kijken die hij ondernam om een gemeente te stichten, dan zien we het volgende patroon:

 • Hij bad, hij vastte en hij werd door de Heilige Geest geleid (Handelingen 13:1-2, 4; 16:6, 9)
 • Hij werd door een andere groep gelovigen uitgezonden (Handelingen 13:3)
 • Hij sloot zich aan bij andere gelovigen (hij vormde teams) om samen met hen gemeenten te stichten (Handelingen 13:2; 15:36-16:3)
 • Het team reisde naar een nieuw gebied waar men Jezus nog niet kende (Handelingen 13:4, Romeinen 15:20)
 • Zij verkondigden het woord van God uit het Oude Testament en onderwezen het Goede Nieuws van Jezus (Handelingen 13:5 en verder; 14:21)
 • Zij verrichtten wonderen zodat mensen zouden geloven (Handelingen 13:9-12; 14:8-9)
 • Mensen geloofden in Jezus (Handelingen 13:48)
 • Het woord van de Heer werd verder verspreid (Handelingen 13:49)
 • Zij reisden vervolgens naar een nieuwe locatie om daar meer gemeenten te stichten (Handelingen 14:1, 6, 20)
 • Zij keerden terug naar de plaatsen die zij eerder bezocht hadden, om de discipelen te bemoedigen en kracht te geven (Handelingen 14:22)
 • Zij stelden leiders aan in elke gemeente en droegen hen op aan de Heer (Handelingen 14:23)
 • Zij keerden terug naar de kerk die hen had uitgezonden om verslag uit te brengen over het werk (Handelingen 14:26-28)
Sommigen zien in dit proces van apostolische gemeentestichting vijf kernpunten: 1) bidden en het samenstellen van een effectief team; 2) evangelisatie; 3) discipelschap; 4) het opleiden en te werk stellen van leiders; en 5) nazorg, waarin de gemeentestichter regelmatig de rol van mentor op zich neemt over het nieuwe leiderschap. Een sleutel tot effectieve gemeentestichting is het zo snel mogelijk toevertrouwen van de nieuwe gemeente aan plaatselijke leiders, waardoor een ongezonde afhankelijkheid van de gemeentestichter wordt voorkomen.

Gemeentestichting – Zijn er nog niet genoeg gemeenten?
Sommige mensen verzetten zich tegen het idee van gemeentestichting, omdat er in zo veel plaatsen al op bijna elke straathoek een kerk te vinden is. Anderen beweren dat er al te veel verschillende kerkgenootschappen zijn. Hoewel dat misschien waar is in hun eigen woongebied, moeten wij hen eraan herinneren dat er nog hele bevolkingsgroepen op deze aardbol zijn waar plaatselijke samenkomsten van gelovigen (gemeenten) nauwelijks bestaan. We moeten ook niet vergeten dat we het niet hebben over gebouwen of over een organisatorische uitbreiding, maar over kleine, organische, levende groepen van gelovigen, die als thuisgemeente of als eenvoudige kerk samenkomen. Dergelijke gemeenten worden dan het lichaam van Christus in hun plaatselijke buurt. Studies hebben aangetoond dat gemeentestichting de meest effectieve manier is om blijvende vruchten voort te brengen uit evangelisatie, omdat op deze manier levenslange discipelen van de Heer Jezus Christus worden geschapen.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen