De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest - Wat is dat?
We moeten de doop in de Heilige Geest niet verwarren met de diverse andere bedieningen van de Heilige Geest. Vervuld zijn van de Heilige Geest betekent dat Hij ons kracht geeft en ons beheerst (Handelingen 4:31; Efeziërs 5:18). De inwoning van de Heilige Geest betekent dat God de Heilige Geest Zich permanent in onze levens plaats heeft gevestigd (Johannes 14:17; Romeinen 8:9-11; 1 Korintiërs 3:16; 6:19; 1 Johannes 4:4). De stempel van de Heilige Geest betekent dat God ons heeft verzegeld als Zijn permanente eigendom (Efeziërs 1:13-14). De doop in de Heilige Geest is gerelateerd aan deze andere bedieningen van de Heilige Geest, maar is toch weer iets anders.

De doop in de Heilige Geest - Wat zijn de gevolgen?
In het boek Handelingen leidde de doop in de Heilige Geest soms tot het spreken in vreemde talen (Handelingen 2:4; 10:44-46; 19:6). Maar in andere gevallen kwamen mensen tot geloof en ontvingen daarom de doop in de Heilige Geest, terwijl er niets gezegd wordt over dergelijke klanktaal (Handelingen 2:41; 4:4; 5:14; 8:17; 13:12, 48; 14:1; 17:12, 34; 18:8). De Bijbel maakt overvloedig duidelijk dat elke gelovige de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen (1 Korintiërs 12:12), maar dat niet elke gelovige in vreemde talen zal spreken (1 Korintiërs 12:27-31). Een gelovige kan dus geen specifieke tekenen verwachten wanneer hij gered word en de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen.

De doop in de Heilige Geest kan als volgt worden gedefinieerd: Wanneer een mens tot geloof komt, wordt hij of zij door de Heilige Geest in een permanente eenheid geplaatst met Christus en met andere gelovigen in het Lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12:13 en Romeinen 6:1-4 zijn de centrale passages in de Bijbel waar we dit onderwerp kunnen vinden. 1 Korintiërs 12:13 stelt: "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn." Romeinen 6:1-4 zegt: "Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden."

De doop in de Heilige Geest - Wie heeft dat?
Ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft heeft de doop in de Heilige Geest ervaren. Daarom kon Paulus het volgende zeggen: "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden… wij zijn allen van één Geest doordrenkt" (1 Korintiërs 12:13). Zoals we in hoofdstuk 2 van het boek Handelingen kunnen lezen, begon de doop in de Heilige Geest op de Pinksterdag. Hiermee werden de woorden van Jezus in Handelingen 1:5 vervuld: "…maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest". De Apostelen ervoeren de doop in de Heilige Geest op de dag van het Pinksterfeest. Het gevolg was dat zij bij machte waren om het Evangelie te verkondigen en duizenden mensen naar een geloof in Christus te leiden (Handelingen 2:41). In twee gevallen, iets later in het boek Handelingen, werd de doop van de Heilige Geest tijdelijk uitgesteld om de Apostelen te laten zien dat de Samaritanen (Handelingen 8:14-17) en heidenen (Handelingen 10:27-48) gelijkwaardig deel hebben aan Gods reddende plan. De Apostel Petrus riep uit: "Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?" Vanaf dat moment ontving elke gelovige de doop in de Heilige Geest - op het moment waarop zij tot geloof kwamen.

De doop in de Heilige Geest - Wat betekent dit voor jou?
Samengevat kunnen we zeggen dat de doop in de Heilige Geest twee dingen doet. Ten eerste identificeert deze ons in geestelijke zin met de dood en de opstanding van Christus, waardoor we met Hem verenigd worden. Ten tweede verbindt de doop in de Heilige Geest ons met het Lichaam van Christus, waardoor we met andere gelovigen verenigd worden. In de praktijk betekent de doop in de Heilige Geest dat we met Hem in een nieuw leven zijn opgestaan (Romeinen 6:4) en dat we onze geestelijke gaven moeten aanwenden om het lichaam van Christus correct te laten functioneren, zoals in 1 Korintiërs 12:13 wordt aangegeven. De doop in de Heilige Geest dient als een aansporing om de eenheid binnen de kerk te bewaren (Efeziërs 4:5). Wanneer we door middel van de doop in de Heilige Geest geïdentificeerd zijn met Christus - in Zijn dood, begrafenis en opstanding - dan kunnen wij weten dat we geen slaven van de zonde meer zijn en een nieuw leven zijn begonnen (Romeinen 6:1-10, Kolossenzen 2:12).

"Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe." (Romeinen 8:9)

Leer nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen