Bijbelse studies

Archeologie en het Nieuwe Testament - Het bewijs toont aan dat de mensen, plaatsen en gebeurtenissen in de Bijbel accuraat werden beschreven. Niets ontkent de historiciteit.

Archeologie in Israël - Ontdek het bewijs voor de oude Israeliëten, waaronder de Merneptah Stele, het Shishak Relief, de Moabieten Steen en de Huis van David Inscriptie.

Bestaat de hel? - Is de plaats van foltering en lijden waarover in de Bijbel wordt gesproken een realiteit? Is het een letterlijke plaats?

Wat gebeurt er in de hel* - Vertelt de Bijbel ons wat er in de hel gebeurt? Bestaat er een beschrijving van de hel? Vind hier de details.

Wie zal er naar de hel gaan - Gaan slechte mensen en moordenaars naar de hel en alle andere mensen naar de hemel? Wie beslist wat de eeuwige bestemming van de mens zal zijn?

Bijbelcodes - Ontdek bewijs voor traditionele en beproefde voorbeelden van een bovennatuurlijk ontwerp dat uit de pagina's van het Woord van God springt!

Openbaringen uit Bijbelcodes* - Wat is ELS en wat betekent het? Hoe weten we of de codes waarheid bevatten? Bestudeer het bewijs.

Bijbelmanuscripten - Wanneer de Bijbel vergeleken wordt met andere geschriften, dan springt deze boven de rest uit als het best bewaarde literaire werk uit de gehele oudheid.

Bijbelprofetie - Komt de Bijbelse geschiedenis overeen met de seculiere geschiedenis? Leer over de feiten en bekijk verschillende voorbeelden uit het boek Daniël uit het Oude Testament.

Profetieën in de Bijbel - Leer over de profetieën die in Gods Woord kunnen worden gevonden. Bestudeer hier onder andere de Messiaanse profetieën. Waarom zijn ze zo belangrijk?

God spreekt* - Hoe bracht God in de oudheid Zijn boodschappen over aan de profeten? Leer van Bijbelse voorbeelden over Gods communicatie.

Wat is profetie? - Heb jij ooit willen weten wat de toekomst zal brengen? Lees dit artikel om te ontdekken hoe je dat kunt doen!

Bijbelse archeologie - In de vorige eeuw werd een systematische archeologische benadering gelanceerd die veel over de oude wereld heeft onthuld.

Bijbelse inspiratie - Bekijk zeven probleemteksten die door Ehrman in zijn boek 'De evolutie van de Bijbel' worden aangehaald. Wat betekenen zij voor de belangrijkste doctrines van het geloof?

Drie-eenheidsformule - Is 1 Johannes 5:7-8 tekstkritisch gesproken problematisch omdat de doctrine van de Drie-eenheid wordt tegengespreken? Wat zeggen de Schriftgeleerden erover?

Fouten in de Bijbel* - Bestudeer Marcus 1:14, Hebreeën 2:9, Johannes 1:18 en Matteüs 24:36. Zijn deze passages volgens sommige mensen pas later toegevoegd?

Marcus 16 - Werden de laatste twaalf verzen van het evangelie van Marcus pas later door een andere schrijver of kopieerder toegevoegd? Levert dit problemen op in de tekstkritiek?

Pericope Adulterae - Bestudeer Johannes 7:53-8:11. Bevat deze passage tekstkritische problemen die belangrijke doctrines van het Christelijke geloof zouden kunnen beïnvloeden?

Bijbelse profetie - De Bijbel definieert zelf de standaard voor Goddelijke inspiratie: alle voorspellingen moeten met een nauwkeurigheid van 100% worden vervuld - zonder uitzondering!

Bijbelse profetie - Komt de Bijbelse geschiedenis overeen met de wereldse geschiedenis? Leer over de feiten en bekijk verschillende voorbeelden uit het boek Daniël uit het Oude Testament.

Wie was Alexander de Grote? - Waarom was Alexander zo groot? Lees dit artikel om meer over hem te leren. Hoe beïnvloedde hij de Bijbelse profetieën?

De profeet Daniël - Wie was deze man en wat kunnen we van zijn leven leren? Waarom wordt hij een profeet genoemd?

De profeet Ezechiël - Ezechiël was een beroemd figuur uit de Bijbel en een profeet van God. Lees meer over hem in dit korte artikel.

Koning Nebukadnessar* - Leer over zijn militaire veroveringen en zijn invloed op de Bijbel. Welke rol speelt hij in de Bijbelse profetie?

Bijbelse tegenstrijdigheden - Er zijn enkele gevallen in de Bijbel die als kopieerfouten kunnen worden gezien, maar desalniettemin is elke vermeende tegenspraak goed te verklaren.

Bijbelvertalingen - De Bijbel is vertaald vanuit zijn oorspronkelijke talen, maar is niet veranderd, geïnterpreteerd of geëxtrapoleerd in deze vertalingen.

Bijbelvertalingen - Waarom zijn er zo veel Bijbelvertalingen? Wat zijn de verschillen? Bestudeer de geschiedenis en een kort overzicht van de belangrijkste vertalingen.

De algemene Epistels - Wat is het doel van deze boeken van het Nieuwe Testament? Wie schreef ze en welke boodschap brengen ze?

De Epistels van Paulus - Wat is het doel van dit deel van de Bijbel? Wat is Paulus’ boodschap aan ons in deze brieven?

De evolutie van de Bijbel - Lees een reactie op Bart Ehrman’s boek 'De evolutie van de Bijbel'. Bestudeer zelf enkele Griekse varianten die leidden tot zijn conclusie op het gebied van de tekstkritiek.

De geschiedenis van de Bijbel - Een fenomenaal relaas van de geschiedenis, bestaande uit 66 afzonderlijke boeken, geschreven over een periode van ongeveer 1600 jaar, door tenminste 40 verschillende auteurs.

De geschiedenis van Israël - Geen enkele archeologische ontdekking heeft ooit een enkele Bijbelse historische verwijzing tegengesproken.

De gezegende maagd Maria - De moeder van Jezus Christus. De leer van de Rooms-katholieke Kerk. Maria is een model voor geloof, geen afgod.

De Gnostische evangelies - Wat vertellen deze recente vondsten ons nu eigenlijk? Zijn ze betrouwbaar? Hebben ze enig nut?

De grote profeten - Wie zijn deze mannen en auteurs van het Oude Testament? Zijn hun boodschappen voor ons van toepassing?

De Heilige Bijbel - Een beknopt, maar gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van de Heilige Bijbel. Ontdek de oorsprong van het Oude en Nieuwe Testament.

Geschiedenis van de Heilige Bijbel* - Veel mensen lezen de Heilige Bijbel, maar kennen de geschiedenis ervan niet. Lees dit korte artikel om de diepere waarheden van de Bijbel te ontdekken.

De herkomst van de Bijbel - Goddelijke inspiratie geopenbaard in het Woord van God. Het canon van het Nieuwe Testament en de authenticiteit van de Schriftteksten. De Waarheid die door God is ingegeven.

De historische boeken van de Bijbel - Welke boeken horen tot deze categorie van het Oude Testament? Lees hier een samenvatting van elk boek en hoe we vandaag de dag kunnen leren van deze boeken.

De hof van Eden - Het verslag in het boek Genesis over Adam, Eva en de "zeer goede" Schepping. Staat er een tegenstrijdigheid in de Bijbelse tekst?

De King James Bijbel - De geliefde en poëtische Engelse vertaling uit 1611. Zijn doel en invloed. Een blik op de geschiedenis en het team van vertalers achter deze klassieke versie van de Bijbel.

De kleine profeten - Wie waren de kleine profeten en waarom zijn hun boodschappen voor ons vandaag de dag belangrijk? Een samenvatting van alle teksten.

De kracht van profetie - De Bijbelse historische voorspellingen zijn geen verzinsels in een roddelblad, geen hersenspinsels, geen vervalsingen nadat de gebeurtenissen al hadden plaatsvonden. Zij zijn absoluut werkelijk en overtuigend.

De leer van Jezus - Wat was de reactie van Jezus op de Oudtestamentische Wet? Toont deze wet de weg naar vergeving en de verlossing van zonde?

De maagd Maria - Bleef Maria een maagd na de geboorte van Jezus? Een overzicht van de verschillende interpretaties binnen de Kerk.

De oorsprong van de Bijbel - De waarheid over Bijbelvertalingen. De betrouwbaarheid van de manuscripten uit de oudheid. Het archeologische bewijs. De kracht van profetie. Geloofwaardigheid, authenticiteit en Goddelijk auteurschap.

De poëtische boeken van de Bijbel - Welke boeken zijn dit? Waarom zijn ze van belang voor ons leven vandaag de dag? Welke bedoeling heeft God met deze boeken?

De Septuagint - De oude Griekse vertaling van de Joodse Schriftteksten. Een Oudtestamentische bron voor de vroege Christenen. Geloofwaardig bewijs voor de Messiaanse profetieën.

De Tien Geboden - Gods heilige richtlijnen worden in het Oude Testament geopenbaard. Exodus 20. Gods heilige richtlijnen worden in het Nieuwe Testament toegepast. Matteüs 22.

De vier Evangeliën - Wat is het doel van de evangeliën die in het Nieuwe Testament staan? Wie zijn de auteurs en wat maakt wat ze geschreven hebben zo bijzonder?

De waarheid van de Bijbel - Waarom is dit heilige boek anders dan alle andere? Ontdek de betrouwbaarheid van de schrijvers en de manuscripten uit de oudheid.

De Wet of de Pentateuch - Welke boeken horen bij dit deel van het Oude Testament? Welke onderwerpen vallen hieronder?

De Wet van het Oude Testament - Zijn de Wetten van het Oude Testament nog steeds bindend voor de hedendaagse Christenen? Lees deze reactie op Sam Harris door RC Metcalf.

De Zeitgeist film - Is deze film waar? Bestudeer de beweringen en ontdek hoe zij zich verhouden tot de historische feiten. Is Jezus Christus echt vergelijkbaar met Horus?

Gezer - Wat is het belang van deze locatie die vlakbij Jeruzalem meer dan 13 hectaren beslaat? Welke opgravingen hebben er plaatsgevonden? Wat kunnen we ervan leren?

Gods liefde - Wat is de grootste liefdesdaad uit de geschiedenis? God zond Zijn Zoon om voor jou te sterven! Leer meer over dit geschenk.

Handelingen van de apostelen - Wat is het doel van dit Bijbelboek? Lees hier een samenvatting waarmee je de rol van dit boek in de Bijbel kunt begrijpen.

Hazor - Wat is het belang van deze enorme stad ten noordwesten van het Meer van Tiberias? Wat kan de archeologie ons hierover leren?

Het Abramitische Verbond - Wat is er in dit verbond inbegrepen? Waar in de Bijbel wordt dit verbond genoemd? Ontdek hier de details over dit verbond tussen God en Abraham.

Het Adamitische Verbond - Wat is dit verbond? Wat was het gevolg van de zonde die plaatsvond in de hof van Eden? Ontdek het hier.

Het boek Openbaring - Waar gaat dit Bijbelboek precies over? Hoe kunnen we de betekenis en bedoeling ervan begrijpen? Lees hier een samenvatting.

Het Davidische Verbond - Bestonden er voorwaarden voor dit verbond tussen God en David? Lees de tekst en een samenvatting van dit belangrijke verbond.

Het Evangelie van Johannes - De nauwkeurigheid van Johannes wordt ondersteund door recente ontdekkingen. Wat dwong deze mensen ertoe om zo’n fundamentele boodschappen te schrijven?

Het Evangelie van Lucas - Lucas was een geloofwaardig historicus. Zijn verslag was geschreven om het bewijs te verzamelen en het historische pleidooi voor Jezus te presenteren.

Het Evangelie van Thomas - Wie schreef het en waar gaat het over? Is het een verloren boek van de Bijbel of een afgewezen Gnostisch geschrift?

Het homohuwelijk - Wat zijn de belangrijkste argumenten in het debat over het homohuwelijk? Wat zijn de motieven? Lees het hier.

Het Mozaïsche Verbond - Wat was de reden voor dit verbond tussen God en het volk van Israël? Bestudeer de Bijbelse teksten hier.

Het Nieuwe Verbond - Dit verbond is Gods genadige daad waarmee Hij de mens met Zichzelf verzoent. Wat betekent het voor jou?

Het Noachitische Verbond - Wat is de basis van het verbond dat God sloot met Noach? Lees over de geschiedenis en het ontstaan.

Het oude Israël - Er is archeologisch bewijs voor de meeste steden van het oude Israël zoals deze in de Bijbel worden genoemd, waaronder Jericho, Sichem, Dan, Jerusalem, and Megiddo.

Het oude Mesopotamië - Er is archeologisch bewijs voor de meeste antieke steden en beschavingen die in de Bijbel worden genoemd, waaronder Ur, Babylon en het rijk van de Hittieten.

Het Palestijnse Verbond - Wat is het verbond dat God sloot met het Joodse volk en dat beschreven staat in Deuteronomium 29 en 30:1-10?

Het verloren evangelie - Heeft Judas een verloren boek van de Bijbel achtergelaten? Wat is het evangelie van Judas en waar gaat het over? Lees de feiten.

Hoe de Bijbel te begrijpen?* - Raak jij verward wanneer je de Bijbel leest? Vind hier bruikbare tips die je kunnen helpen begrijpen hoe de Bijbel werd geschreven en wat dat betekent.

Homoseksuele Christenen - Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit binnen de kerk? Is het werkelijk een zonde? Waarom aanvaarden Christenen niet gewoon alle leefstijlen?

Inleiding tot de Bijbel - Wat is de beste manier om te beginnen de Bijbel te begrijpen? Lees deze eeuwige bestseller van begin tot eind!

Inspiratie van de Schrift - Wat houdt het in dat de Bijbel geïnspireerd is door God? Gebruikte Hij geen menselijke schrijvers? Ontdek wat inspiratie betekent en wat er gebeurde.

Is de Bijbel relevant? - Is dit boek dat ruim 1900 jaar geleden tot stand kwam vandaag de dag nog steeds relevant? Kunnen we er iets van leren? Ontdek welke belangrijke waarheden er zijn.

Is de Bijbel waar? - Bekijk het bewijs voor dit opmerkelijke boek uit de oudheid. Werd het werkelijk door God geïnspireerd? Waar gaat profetie eigenlijk over?

Tekstkritiek* - Wat is het verschil tussen de Meerderheidstekst en de Kritische Tekst? Hoe kan tekstkritiek vaststellen wat er in de oorspronkelijke manuscripten stond?

Josephus - Een bron van onschatbare waarde voor een ooggetuigenverslag van de ontwikkeling van de Westerse beschaving en het Christendom in de 1e eeuw.

Flavius Josephus* - Wie was Flavius Josephus? Wat was zijn oorspronkelijke Hebreeuwse naam?

Lachis - Wat is het belang van deze locatie te Tell el-Hesi in archeologisch opzicht? Welke kleitabletten zijn er in Lachis gevonden?

Megiddo - Welke ontdekkingen zijn gedaan op deze oude handelsroute tussen Egypte en Mesopotamië? Wat is het archeologische belang?

Messiaanse profetie - Bekijk het ongelooflijke bewijs voor Jezus Christus. Je kunt er zeker van zijn dat deze voorspellingen niet achteraf werden geschreven. Ontdek de geweldige waarheid.

Overzicht van het Nieuwe Testament - Waar kan ik een overzicht van het Nieuwe Testament vinden? Wat houdt een overzicht van het Nieuwe Testament in?

Overzicht van het Oude Testament - Waarom is het Oude Testament belangrijk? Welke boeken vallen onder het Oude Testament en waarom is hun boodschap belangrijk? Lees hier meer.

Sint Lucas - Het archeologische bewijs verheft Lucas tot een historicus van de eerste orde. Hij wordt nu als één van de grote historici uit de geschiedenis gezien.

Tegenstrijdigheden in de Bijbel - Vermeende fouten en onnauwkeurigheden in de Bijbel. Een drempel voor veel sceptici. De vragen worden beantwoord door de gepaste definitie, analyse, vertaling en context te bekijken.

Vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel* - Als je iets in de Bijbel aantreft dat tegenstrijdig lijkt, wat kun je dan doen? Hoe zet je deze situatie recht?

Staan er tegenstrijdigheden in de Bijbel? - Hoe kunnen we de discrepanties verklaren die in de Bijbel worden aangetroffen? Ik dacht dat de Bijbel onfeilbaar was? Leer nu meer.

Bijbelse tegenstrijdigheden - Vind hier materiaal dat je kan helpen bij de bestudering van Bijbelse tegenstrijdigheden. Vind informatie over diverse moeilijk te vinden voorbeelden.

Thebe - Wat is het archeologische belang van deze stad? Waar is deze stad gelegen? Ontdek hier meer over de geschiedenis ervan.

Verbonden in de Bijbel - Leer hier over de zeven belangrijkste verbonden in de Bijbel. Bestudeer het verschil tussen de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke verbonden.

Vervulde Bijbelse voorspellingen - Een blik op enkele Bijbelse voorspellingen die in de geschiedenis zijn vervuld, waaronder de Verordening van Cyrus, de stad Tyrus en de stad Samaria.

Vervulling van Bijbelse profetie - Zouden de schrijvers van de Evangeliën het verhaal over het leven van Jezus op een zodanige manier geschreven kunnen hebben dat het overeenstemde met de profetieën uit het Oude Testament?

Wie schreef de Bijbel? - Een cruciale vraag die om een serieus onderzoek vraagt. Een beschouwing van de Bijbelse teksten en overtuigend bewijs voor de Goddelijke inspiratie van de Schrift.

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen