Aanbidding

Aanbidding - Geest en waarheid
Ware aanbidding is aanbidding met God als centrum. Mensen raken vaak verwikkeld in vragen als: Waar moet ik aanbidden? Wat voor muziek moeten we in onze aanbidding zingen? Ziet mijn aanbidding er goed uit voor andere mensen? Als iemand zich op deze dingen concentreert, dan wordt het doel volledig gemist. Jezus vertelt ons dat ware aanbidders God in geest en in waarheid zullen aanbidden (Johannes 4:24). Dit betekent dat we vanuit een rein hart aanbidden!

Aanbidding - Het hart van de zaak
Aanbidding kan bestaan uit gebed, het lezen van Gods Woord met een open hart, zingen, het deelnemen aan het avondmaal en het dienen van anderen. Het is niet beperkt tot één bepaalde handeling, maar wordt correct uitgevoerd wanneer het hart en de houding zich op de juiste plek bevinden.

Aanbidding en verheerlijking zijn aan God alleen voorbehouden. Alleen Hij is dit waardig, maar geen enkele van Zijn dienaren (Openbaring 19:10). We horen geen heiligen te aanbidden, of profeten, beelden, idolen, engelen of enige andere afgod. We zouden niet moeten aanbidden in de verwachting hiervoor iets terug te krijgen, zoals een wonderbaarlijke genezing. Aanbidding wordt voor God gedaan en alleen voor Gods plezier! Aanbidding kan bestaan uit het openbaar prijzen van God (Psalm 22:22, 35:18), in het verband van een gemeente, waar we door middel van “praise & worship” onze bewondering en dankbaarheid aan Hem en wat Hij voor ons heeft gedaan kunnen verkondigen. Ware aanbidding wordt innerlijk gevoeld en komt vervolgens door middel van onze handelingen naar buiten. Het klakkeloos uitvoeren van onze verplichtingen, "going through the motions" zoals dat zo mooi in het Engels wordt uitgedrukt, is onbehaaglijk voor God en dit is dan ook volledig tevergeefs. Hij is in staat om door alle hypocrisie heen te kijken en Hij haat harteloze aanbidding (Amos 5:21-24). Een krachtig voorbeeld hiervan is het verhaal over Kaïn en Abel, de eerste zonen van Adam en Eva. Zij brachten allebei geschenken als offergaven naar de Heer, maar Hij was alleen tevreden over dat van Abel. Kaïn bracht zijn geschenk omdat hij zich daartoe verplicht voelde. Abel bracht door oprecht geloof en bewondering voor God de beste lammeren uit zijn kudde.

Aanbidding - Het hart van David
Wat aanbidding betreft was Koning David voor ons allemaal een fenomenaal voorbeeld. Hij had een rein en dankbaar hart tegenover God en hij aanbad Hem met heel zijn wezen. Een groot aantal Psalmen weerspiegelt Davids hartstochtelijke hart voor aanbidding. "Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw" (Psalm 92:2-3). "Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER...’" (Psalm 18:3a). "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden" (Psalm 145:3). David was een man naar Gods eigen hart, omdat hij God daadwerkelijk in zijn hart verheerlijkte!

Aanbidding - Verheerlijk en prijs God!
Ware aanbidding kan niet beperkt worden tot het zingen in de kerk of het openlijk prijzen (hoewel beide dingen goed zijn en de Bijbel ons vertelt dat we beide zouden moeten doen), maar is de oprechte erkenning van God in ons hart en van al Zijn macht en glorie in de dingen die we doen. Om God oprecht te kunnen aanbidden, moeten we Hem kennen en kunnen we niet onwetend zijn over Zijn goede en glorieuze aard (Handelingen 17:23). In een notendop: aanbidding is het verheerlijken en prijzen van God; het uiten van onze trouw aan en bewondering voor onze Hemelse Vader!

Ga nu dieper!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen