De Heilige Schrift

De Heilige Schrift - Het hoogste gezag
De Heilige Schrift hoort ons absolute handboek voor het leven te zijn. De Bijbel is het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. Alleen de Schrift kan de basis zijn voor alle theologische waarheden. Daarom zou de Heilige Schrift het fundament moeten zijn voor alle Christelijke "modewoorden" die tegenwoordig door allerlei leraren worden gebruikt. (Spreuken 30:5, Romeinen 16:25-26, 2 Timoteüs 3:16 en 2 Petrus 1:20-21)

De Heilige Schrift - Het fundament van de doctrine
Hier volgt een lijst van theologische termen en hun ondersteuning in de Heilige Schrift:

Drie-eenheid: Er is één God, die eeuwig in drie personen bestaat: Vader, Zoon (Jezus Christus) en Heilige Geest. De drie personen van onze Schepper zijn gelijkwaardig en zijn samen eeuwig. (Genesis 1:26, Jesaja 9:6, Matteüs 3:16-17; 28:19, Lucas 1:35, Hebreeën 3:7-11 en 1 Johannes 5:7)

Jezus Christus: Christus is de eeuwig bestaande Zoon van God. Toen Hij naar de aarde kwam, was Jezus 100% God en 100% mens. Hij werd uit een maagd geboren, leefde een zondeloos leven, verrichtte wonderen en stierf voor de hele mensheid aan een Romeins kruis. Door middel van Zijn bloed betaalde Jezus de prijs voor onze zonden. Daarna, drie dagen later, stond Hij op uit de dood en steeg Hij op naar de hemel om aan de rechterhand van God de Vader plaats te nemen. Hij zal in al Zijn macht en heerlijkheid weer terugkeren. (Jesaja 9:6, Johannes 1:1,14; 20:28, Filippenzen 2:5-6 en 1 Timoteüs 2:5; 3:16)

Vrijspraak/vrijkoping: De mensheid werd goed en rechtschapen geschapen, maar door onze eigen vrije wil vervielen we in zonde. De enige hoop op vrijspraak voor de mensheid bestaat uit Jezus Christus, de Zoon van God, die ons heeft vrijgekocht. (Genesis 1:26-31; 3:1-7 en Romeinen 5:12-21)

Redding/Verlossing: We zijn allen door Gods genade gered, dankzij ons geloof in Jezus Christus; Zijn dood, begrafenis en opstanding. Redding is een geschenk van God, niet een gevolg van onze goede daden of een of andere menselijke inspanning. (Romeinen 10:9-10, Handelingen 16:31, Galaten 2:16; 3:8, Efeziërs 2:8-9, Titus 3:5 en Hebreeën 9:22)

Bekering/Inkeer: Bekering is de beslissing om je van de zonden in je leven af te keren en om Jezus te volgen. Tot inkeer komen maakt het mogelijk dat we door Christus worden vrijgesproken. Door onze bekering ontvangen we vergeving voor onze zonden en een eeuwige verlossing met God. (Handelingen 2:21; 3:19 en 1 Johannes 1:9)

Heiliging: Heiliging is het voortdurende proces waarin wij ons aan Gods wil onderwerpen om steeds meer als Christus te worden. Dit is een proces waarin ons karakter wordt gevormd. Alleen door het Woord van God en de kracht van de Heilige Geest kunnen we er naar streven om een godsvruchtig leven te leiden. (Romeinen 8:29; 12:1-2, 2 Korintiërs 3:18; 6:14-18, 1 Tessalonicenzen 4:3; 5:23, 2 Tessalonicenzen 2:1-3 en Hebreeën 2:11)

Het bloed van Christus: Het bloed van Christus was zondeloos en volledig afdoende om alle zonden van de hele mensheid te reinigen. Jezus stond toe dat Hij Zelf voor onze zonden werd bestraft. Hierdoor kunnen alle gelovigen aan de straf voor onze zonden, de dood, ontkomen. (Johannes 1:29, Romeinen 3:10-12,23; 5:9, Kolossenzen 1:20, 1 Johannes 1:7 en Openbaring 1:5; 5:9)

Opstanding: Jezus Christus werd drie dagen na Zijn dood aan het kruis lichamelijk en in een verheerlijkt lichaam uit de dood opgewekt. Het gevolg hiervan is dat alle gelovigen en ongelovigen ooit uit de dood zullen worden opgewekt. Mensen die in Christus geloven zullen tot een eeuwig leven worden opgewekt; mensen die Hem afwijzen zullen tot een eeuwige verdoemenis worden opgewekt. (Lucas 24:16,36,39; Johannes 2:19-21; 20:26-28; 21:4; Handelingen 24:15; 1 Korintiërs 15:42,44 en Filippenzen 1:21-23; 3:21)

De Kerk/Gemeente: De Kerk is het Lichaam van Christus. Ieder die in Christus gelooft is een onderdeel van het Lichaam van Christus, een integraal onderdeel van de Kerk. Dankzij de Heilige Geest bestaat er door Jezus Christus een collectieve eenheid van alle gelovigen. (Johannes 17:11,20-23; Efeziërs 1:22; 2:19-22 en Hebreeën 12:23)

De hemel: De hemel is de eeuwige verblijfplaats voor alle mensen die het geschenk van de redding door Jezus Christus hebben ontvangen. (Matteüs 5:3,12,20; 6:20; 19:21; 25:34; Johannes 17:24; 2 Korintiërs 5:1; Hebreeën 11:16 en 1 Petrus 1:4)

De hel: De hel is de eeuwige verblijfplaats voor alle mensen die het Evangelie van Jezus Christus hebben afgewezen. Het is een plaats waar eeuwige kwellingen plaatsvinden. (Matteüs 25:41; Marcus 9:43-48; Hebreeën 9:27 en Openbaring 14:9-11; 20:12-15; 21:8)

De wederkomst: Jezus Christus zal lichamelijk naar de aarde terugkeren en wel om Zijn eeuwige koninkrijk in te stellen. Niemand weet precies wanneer deze gebeurtenis zal plaatsvinden. (Matteüs 24:30; 26:63,64; Handelingen 1:9-11; 1 Tessalonicenzen 4:15-17; 2 Tessalonicenzen 1:7,8 en Openbaring 1:7)

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen