7 juli


Jes. 29:22-24
NIEUWE GEESTELIJKE ONTWAKING. Daarom zegt de HERE, Die Abraham verloste:

  "Mijn volk zal niet langer verbleken van schrik
  of te kijk worden gezet.
  Want als Jakob en zijn kinderen zien
  wat Ik in hun land ga doen,
  zullen zij mijn naam vrezen en prijzen tegelijk.
  Zij zullen de Heilige van Israël loven
  en ontzag voor Hem hebben."
  Zij die dwaalden, zullen de waarheid erkennen
  en zij die morden, zullen kennis verwerven.

Jes. 27:2-13
WIJNGAARD ZAL HERSTELD WORDEN. Laat op die dag van Israëls vrijheid dit lied worden gezongen:

  Israël is mijn wijngaard;
  Ik, de HERE, zal de mooie druiventrossen verzorgen en opkweken;
  elke dag zal Ik ze water geven
  en dag en nacht zal Ik de wacht houden
  tegen alle vijanden.
  Mijn toorn tegen Israël is verdwenen.
  Als Ik dorens en distels vind die haar lastig vallen,
  zal Ik ze verbranden,
  tenzij deze vijanden van Mij zich overgeven
  en smeken om vrede
  en mijn bescherming.

  Er zal een tijd komen dat Israël wortelschiet,
  uitbot en bloeit
  en de hele wereld met haar vruchten vult!

  Heeft God Israël net zo zwaar gestraft
  als Hij haar vijanden strafte?
  Nee, want Hij heeft haar vijanden vernietigd,
  terwijl Hij Israël slechts licht strafte
  door haar ver van het eigen land in ballingschap te sturen,
  als werd zij weggeblazen als kaf door een storm.
  En waarom God dat deed? Om haar zonden te verzoenen
  en haar te ontdoen van haar afgodenaltaren en afgoden.
  Zij zullen nooit meer worden aanbeden.
  De ommuurde steden zullen stil en verlaten zijn,
  de huizen verwaarloosd.
  Er zal gras in de straten groeien
  en koeien zullen in de stad grazen
  en de twijgen en takken afbreken.
  Mijn volk is als de dode takken van een boom, die worden afgebroken
  en onder etenspotten worden opgestookt.
  Deze mensen vormen een onverstandige natie, een dom volk,
  want zij keren zich van God af.
  Daarom zal Degene Die hen maakte, geen medelijden hebben
  en hen niet genadig zijn.

Toch zal er een tijd komen dat de HERE hen één voor één bij elkaar zoekt als met de hand uitgezocht koren. Hij zal hen overal vandaan opnemen van Zijn grote dorsvloer, die tussen de Eufraat en de Egyptische grens ligt. Die dag zal er op de grote trompet worden geblazen en velen, die op het punt stonden tussen hun vijanden, Assur en Egypte, ten onder te gaan, zullen gered worden en naar Jeruzalem teruggebracht om de HERE op Zijn heilige berg te aanbidden.

Jes. 32:12-20
ZEGENINGEN ZULLEN TERUGKEREN.

  Sla uzelf op de borst en weeklaag om uw heerlijke akkers,
  die spoedig vervallen zullen raken
  en om de kostelijke wijnen van vorige jaren.
  Uw land zal overwoekerd worden door dorens en distels.
  Uw mooie huizen en gelukkige steden zullen verdwijnen.
  Paleizen zullen leeg zijn,
  de drukke steden verlaten.
  Kudden wilde ezels en geiten zullen grazen op de berghellingen,
  waar nu nog de uitkijktorens staan,
  totdat tenslotte de Geest vanuit de hoge over ons wordt uitgegoten.
  Dan wordt de woestijn tot een lusthof.
  In de woestijn zal het recht wonen en daardoor zal er vrede zijn.
  Rust en vertrouwen zullen dan voor eeuwig regeren.
  Mijn volk zal in veiligheid leven,
  rustig thuis;
  ondanks het feit dat het hagelt als het bos gekapt is
  en uw stad laaggelegen is.
  U bent gelukkig en rijk gezegend
  als u zaait op de oevers
  en u uw vee in groene weiden laat grazen.

Jes. 33:2-16
ZONDEN ZULLEN VERGEVEN WORDEN.

  Maar wilt U, HERE, voor ons genadig zijn,
  want wij hebben op U gehoopt.
  Wees elke dag onze sterkte
  en onze redding in moeilijke tijden.
  De vijand slaat op de vlucht als hij Uw stem hoort.
  Als U opstaat, vluchten de volken.
  Zoals sprinkhanen de velden en wijngaarden afstropen,
  zo zal Jeruzalem het verslagen leger afstropen!

  De HERE is zeer machtig en woont in de hoge.
  Hij zal Jeruzalem gerechtigheid, goedheid en rechtvaardigheid geven.
  Een overvloed van heil ligt in een veilige plaats voor Juda opgeslagen
  samen met wijsheid, kennis en ontzag voor God.

  Maar nu huilen uw gezanten van bittere teleurstelling,
  want de vredesregeling is verworpen.
  Uw wegen zijn verlaten
  en er zijn geen reizigers meer.
  Het vredesverdrag is verbroken
  en zij bekommeren zich niet om de beloften
  die zij in het bijzijn van getuigen hebben gedaan;
  zij hebben voor niemand respect.
  Het hele land Israël is in grote nood,
  Libanon is verwoest;
  Saron is een wildernis geworden,
  Basan en Karmel zijn leeggeplunderd.

  Maar de HERE zegt: Ik zal opstaan
  en mijn kracht en glorie laten zien.
  U, Assyriërs, zult niets bereiken met al uw inspanningen.
  Uw adem zal veranderen in vuur en u zult zelf daardoor worden gedood.
  Uw legers zullen tot kalk worden verbrand,
  als dorens die worden afgesneden en op het vuur gegooid.

  Luister naar wat Ik heb gedaan;
  of u ver weg of dichtbij woont, erken mijn macht!
  De zondaren onder mijn volk beven van angst.
  "Wie van ons", schreeuwen zij, "kan leven
  in de nabijheid van dit allesverterende, eeuwige vuur?"
  Ik zal u vertellen wie hier kan leven:
  Allen die eerlijk en rechtvaardig zijn;
  die geen winst willen maken door bedrog,
  die zich niet laten omkopen,
  die weigeren te luisteren naar hen die moorden beramen
  en die de ogen sluiten voor al het slechte.
  Dergelijke mensen zullen worden verhoogd.
  De rotsen van de bergen zullen hun veilige schuilplaats zijn;
  zij zullen voedsel krijgen
  en water naar behoefte.

Jes. 33:17-24
  Uw ogen zullen de koning zien in al Zijn glorie
  en Zijn uitgestrekte land aanschouwen.
  Uw geest zal terugdenken aan die tijd van onderdrukking,
  toen de Assyrische aanvoerders buiten uw muren de torens telden
  en schatten hoeveel de gevallen stad hun zou opleveren.
  Maar zij zullen binnenkort allemaal weg zijn.
  Deze harde, gewelddadige mensen met hun onverstaanbare taal zullen verdwijnen.

  In plaats daarvan zult u een vreedzaam Jeruzalem zien,
  een plaats waar God wordt aanbeden,
  een rustige en veilige stad,
  als een tent, die stevig vaststaat.
  De glorieuze HERE zal ons beschermen
  als een brede rivier,
  die geen enkele vijand kan oversteken.
  Want de HERE is onze rechter,
  onze wetgever
  en koning.
  Hij zal ons helpen.

  De zeilen van de vijand flapperen tegen gebroken masten
  en kunnen niet meer strak worden gespannen.
  Hun buit zal worden verdeeld onder het volk van God;
  zelfs de verlamden zullen hun aandeel krijgen.
  Het volk van Israël zal niet langer zeggen: "Wij zijn ziek en hulpeloos",
  want de HERE zal het volk de zonden vergeven en het zegenen.

Jesaja onderbreekt zijn openbare prediking om een bijzondere boodschap aan één enkele man te brengen. Het is niet bekend waarom Sebna deze bijzondere behandeling krijgt, maar het misbruik van zijn functie als hofmaarschalk onder koning Hizkia om een prachtige grafkamer voor zichzelf te laten maken leidt ertoe dat hij zijn positie zal verliezen. Het historische verslag zal spoedig bevestigen dat hij door Eljakim wordt vervangen, precies zoals Jesaja nu profeteert.

Jes. 22:15-19
SEBNA ZAL ZIJN POSITIE VERLIEZEN. En diezelfde HERE God van de hemelse legers heeft mij verder gezegd:

  Ga naar de hofmaarschalk Sebna en zeg tegen hem:
  "Wie denkt u wel wie u bent
  dat u deze prachtige grafkamer
  voor uzelf in de rotsen laat uithakken?

  Want de HERE, Die het mogelijk heeft gemaakt
  dat u zo weelderig bent gekleed,
  zal u met geweld wegslingeren
  en u in gevangenschap sturen, sterke man!
  Hij zal u als een bal weggooien naar een groot, onherbergzaam land.
  Daar zult u sterven.
  Uw uiterlijk was glorieus,
  maar u bent een schandvlek voor de natie!
  Ja, Ik zal u uit uw functie jagen",
          zegt de HERE,
  "en u van uw hoge positie naar beneden rukken.

Jes. 22:20-25
ELJAKIM IS ZIJN VERVANGER. In uw plaats zal Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Hilkia, aanstellen. Hij zal uw ambtsgewaad en titel dragen, uw waardigheid zal de zijne worden. Hij zal een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en heel Juda. Hij zal de sleutel van het huis van David dragen. Niemand zal kunnen openen of sluiten zonder zijn toestemming. Ik zal hem een betrouwbare steunpilaar van mijn volk maken en hem steeds meer verantwoordelijkheden geven; hij zal de naam van zijn familie eer aandoen."
Maar de HERE zal die andere steunpilaar, die zo vast in de grond verankerd lijkt te zijn, eruit trekken! Hij zal losraken en omvallen en alles wat erop steunt, zal met hem vallen, want de HERE heeft gesproken.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen