7 mei


Psa. 42 - Het belang van de hoop op God in geval van depressiviteit.
Een leerzaam gezang van de Korachieten voor de koordirigent.

  Zoals een hert naar water snakt,
  zo verlang ik naar U, God.
  Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God;
  wanneer zou ik voor Hem mogen verschijnen?
  Dag en nacht huil ik;
  ik proef alleen maar tranen,
  omdat men voortdurend aan mij vraagt
  waar mijn God is.
  Eens ging ik aan het hoofd van een grote menigte mensen
  op weg naar het Huis van God.
  Het was een feestvierende menigte.
  Overal klonk gejuich en lofprijzing.
  Daar zal ik aan terugdenken en mijzelf mee opbeuren.

  Waarom ben ik toch zo onrustig
  en terneergeslagen?
  Ik moet alles van God verwachten.
  Ik zal Hem zeker eens weer lofprijzen,
  mijn Bevrijder en mijn God!

  Steeds opnieuw ben ik terneergeslagen.
  Daarom dwing ik mijzelf aan U
  en aan het land bij de Jordaan
  en het Hermongebergte te denken.
  Zoals het water klinkt
  en het bruisen van de rivieren,
  zo treffen mij Uw beproevingen.

  Overdag zal de goedheid en liefde van de HERE bij mij zijn
  en 's nachts zal ik tot Hem zingen;
  bidden tot de God van mijn leven.

  Ik zal God (mijn rots) vragen:
  "Waarom vergeet U mij?
  Waarom moet ik in rouw lopen,
  omdat mijn tegenstanders mij voortdurend onderdrukken?"
  Mijn vijanden bespotten mij
  en brengen mij de doodsteek toe
  door de hele dag maar te zeggen:
  "Waar is uw God nu?"

  Waarom ben ik toch zo onrustig
  en terneergeslagen?
  Ik wil op God vertrouwen;
  eens zal ik Hem zeker weer loven,
  want Hij is mijn bevrijder en mijn God!

Psa. 53 - De universele aard en de gevolgen van de zonde.
Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Als: Mahalath.

  Een dwaas mens denkt
  dat God niet bestaat.
  Dit soort mensen doet afschuwelijke zonden.
  Zelfs niet één ervan doet wat goed is.

  God kijkt vanuit de hemel
  op alle mensen neer.
  Hij zoekt of er misschien één bij is die verstandig is,
  wellicht één die God zoekt.
  Maar allemaal zijn zij van Hem afgeweken.
  Allemaal hebben zij Hem verlaten;
  niemand van hen doet goed,
  nog niet één.

  Weten zij dan helemaal niets, al die zondaars?
  Zij eten mijn volk op alsof het brood is.
  Zij piekeren er niet over God aan te roepen.
  Zij schrikken terwijl er niets te schrikken is.
  God strooit de beenderen van uw vijanden uit;
  U laat hen beschaamd staan. God heeft hen al verworpen.

  Wij zien uit naar de redding van Israël, die vanuit Jeruzalem zal komen.
  Wanneer God Zijn volk redding biedt,
  zal Jakob jubelen en Israël vol vreugde zijn.

Psa. 58 - Woede over leiders die onrechtvaardigheid aanmoedigen.
Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: 'Vernietig niet.'

  Zouden de afgoden recht kunnen spreken?
  Leiden zij de mensen op de juiste weg?
  Nee, zij zetten de mensen juist aan tot slechte daden.
  Hoe meer geweld op aarde hoe beter, vinden zij.
  De ongelovigen willen al vanaf hun geboorte Gods wegen niet volgen.
  De leugenaars liegen al sinds zij hun moeders lichaam verlieten.
  Zij zijn venijnig als slangen
  en luisteren met dovemansoren.
  Zij luisteren naar niemand,
  wijs of onverstandig.

  O God, vernietig hen toch; maak hen machteloos als een jonge leeuw,
  waarvan de hoektanden verwijderd zijn, HERE.
  Laat niets van hen overblijven,
  zoals ook niets overblijft van water dat in de grond wegzakt.
  Laat hun wapens onbruikbaar zijn.
  Laat hen vergaan als een smeltende slak, die zijn weg niet kan vervolgen
  of als een miskraam, die nooit het daglicht heeft kunnen zien.

  God vernietigt hen eerder
  dan een kookpot de hitte van het vuur van brandende dorens opmerkt.
  Zijn volgeling is blij als hij ziet hoe alles wordt gewroken;
  hij wast zijn voeten in het bloed van de goddelozen.
  Iedereen zal dan bevestigen
  dat er toch een beloning is voor wie God volgt.
  Er is op aarde maar één God en Hij zorgt voor recht en gerechtigheid.

Psa. 81 - De onophoudelijke koppigheid van Israël.
Een psalm van Asaf voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gath.

  Jubel over God, Hij is onze kracht.
  Loof en prijs de God van Jakob.
  Zing een lied met de tamboerijn.
  Laat harp en citer meeklinken.

  Blaas op de trompet wanneer het nieuwe maan is
  en ook bij volle maan, want God denkt aan u.
  Dat is een voorschrift in Israël;
  de God van Jakob heeft deze regel ingesteld.
  Hij stelde dit in toen het volk Egypte verliet;
  toen Hij hen uitleidde.
  Ik hoor een taal die ik niet ken:

  Ik heb de last van hun schouders genomen;
  zij hoefden geen manden meer te sjouwen.
  In uw moeilijkheden hebt u Mij geroepen en Ik heb u bevrijd.
  Ik gaf u antwoord in de schuilhoeken van de donder.
  Bij het water van Mériba heb Ik u op de proef gesteld.

  Luister, mijn volk! Ik wil u op het hart drukken, Israël,
  dat u altijd naar Mij moet luisteren.
  Er mag bij u geen afgod te vinden zijn;
  het is u verboden te buigen voor een heidense afgod.
  Ik ben de HERE, Ik ben uw God.
  Ik heb u uit Egypte weggevoerd.
  Alles wat u nodig hebt, geef Ik u.

  Mijn volk heeft echter niet naar Mij geluisterd;
  de Israëlieten kwamen tegen Mij in opstand.
  Ik heb hen hun eigen gang laten gaan, eigenwijs als zij zijn.
  Zij zijn de weg gegaan, die zij voor zichzelf hadden uitgestippeld.

  Ach, luisterde mijn volk maar naar Mij!
  Bewandelde het volk Israël mijn wegen maar!
  Ik ben bereid hun tegenstanders te vernietigen
  en Mij tegen hun vijanden te keren.
  De mensen die niet in de HERE geloven, zouden net doen alsof zij Hem eerden.
  Er zou aan hun straf geen einde komen.
  Hij zou hun het mooiste koren als voedsel geven.
  Inderdaad, Ik zou u zoveel honing hebben gegeven, dat u niet meer op kon.

Psa. 101 - Uitdrukking van toewijding aan een rechtschapen leefstijl.
Een psalm van David.

  Ik wil een lied zingen over goedheid, liefde en rechtvaardigheid.
  Voor U, HERE, wil ik een psalm zingen.
  Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef.
  Komt U naar mij toe? Ik leef oprecht en eerlijk.

  Ik denk niet aan onzuivere dingen.
  Ik haat de levenswandel van de zondaars.
  Daar houd ik mij verre van.

  Iemand met een zondig hart moet ver van mij wegblijven
  en misdadigers wil ik niet kennen.
  Wie stiekem kwaadspreekt over zijn kennissen, wil ik vernietigen.
  Wie hoogmoedig en trots is, kan ik niet verdragen.

  Ik ben op zoek naar eerlijke mensen; die mogen bij mij wonen.
  Wie zuiver leeft, mag mij dienen.

  Bedriegers mogen niet in mijn huis komen
  en leugenaars kan ik niet zien!

  Elke dag opnieuw vernietig ik de ongelovigen in dit land
  en in Jeruzalem wil ik de zondaars uitroeien.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen