4 mei


Psa. 122 - Lof voor Jeruzalem en het huis van de Heer.
Een bedevaartslied van David.

  Wat was ik blij toen men mij voorstelde
  samen naar het huis van de HERE te gaan.
  Jeruzalem,
  wij staan in uw poorten.

  Jeruzalem is een goed gebouwde stad,
  waar de stammen van het volk naar toe gaan.
  Alle stammen die bij de HERE horen.
  Het is een voorschrift voor het volk de HERE te prijzen.
  Want in Jeruzalem wordt rechtgesproken
  en het huis van David is er gevestigd.

  Bid voor de vrede van Jeruzalem;
  dat ieder die van de stad houdt, rust mag ervaren.
  Laat er vrede heersen binnen de muren
  en rust in elke stadswijk.
  Terwille van mijn broers en vrienden
  zeg ik tot de stad: Laat er vrede in u zijn.
  En terwille van het huis van onze HERE God
  zal ik het goede zoeken voor de stad Jeruzalem.

Psa. 124 - Lof voor het ontsnappen aan vijanden.
Een bedevaartslied van David.

  Laat Israël het volgende zeggen:
  Was de HERE niet steeds bij ons?
  Was de HERE niet steeds bij ons,
  toen wij werden aangevallen door vreemde mensen?
  Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden,
  toen zij in hun woede op ons afkwamen.
  Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier.
  Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten.

  Maar prijs de HERE! Hij liet dat niet toe.
  Dank zij Hem kregen zij ons niet te pakken.
  Wij ontkwamen, zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger.
  De valstrik is kapot
  en wij zijn ontsnapt.
  Wij vinden hulp bij de naam van de HERE.
  Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

Psa. 133 - De vreugde van broers die in harmonie met elkaar leven.
Een bedevaartslied van David.

  Kijk eens hoe goed en waardevol het is
  als broeders in vrede met elkaar omgaan.
  Dat is net zo kostbaar als de olie waarmee Aäron werd gezalfd
  en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide.
  Het is net zo kostbaar als de dauw die van de berg Hermon
  neerstroomt op de bergen van Jeruzalem.
  Dat is de plaats waaraan de HERE Zijn zegen verbindt
  en het leven tot in eeuwigheid.

Psa. 134 - Een oproep aan de tempeldienaren om God te prijzen.
Een bedevaartslied.

  Kom, laten alle dienaren van de HERE,
  die 's nachts dienstdoen in de tempel, de HERE loven.
  Hef uw handen omhoog naar het heilige huis
  en loof de HERE.

  De HERE geve u Zijn zegen vanuit Jeruzalem.
  Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

Psa. 135 - De vele dingen waarvoor de tempeldienaren God kunnen prijzen.

  Prijs de HERE!

  Dienaren van de HERE,
  loof Zijn naam!
  U bent immers voortdurend in het huis van de HERE
  of in de voorhof van het huis van mijn God?

  Prijs de HERE! De HERE is een goede God.
  Zing lofliederen voor Zijn naam; Zijn naam is de liefde zelf.
  De HERE heeft Jakob uitgekozen
  en het volk Israël is van Hem.
  Zeker, ik weet dat de HERE een grote God is;
  dat onze God de Allerhoogste God is.
  In de hemel en op aarde,
  in de diepten van de zee,
  overal doet de HERE wat Hem goeddunkt.
  Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.
  Hij voegt de bliksem bij de regen
  en stuurt de wind er op uit vanuit Zijn schatkamers.

  Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,
  zowel bij de mensen als bij de dieren.
  Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte
  voor Farao en zijn dienaren.
  Hij versloeg grote menigten tegenstanders
  en doodde machtige koningen,
  zoals koning Sihon van de Amorieten
  en koning Og van Basan.
  Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.
  Hun land gaf God aan Zijn volk Israël.

  HERE, Uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan
  en alle generaties zullen aan U denken.
  De HERE is rechtvaardig voor Zijn volk;
  met liefde zorgt Hij voor Zijn dienaren.

  De andere volken maakten eigenhandig
  hun gouden en zilveren afgodsbeelden.
  Al hebben die een mond, zij kunnen niets zeggen.
  Zij hebben ogen, maar zien niets.
  Zij hebben oren, maar die kunnen niet horen.
  En ademen kunnen zij helemaal niet.
  De mensen die die beelden hebben gemaakt
  en ieder die op die beelden vertrouwt,
  zullen net als die beelden worden: dood.

  Laat het hele volk Israël de HERE prijzen.
  Laat het nageslacht van Aäron de HERE prijzen.
  Laat het nageslacht van Levi de HERE prijzen.
  Laat ieder die ontzag heeft voor de HERE, Hem prijzen.
  Laat de HERE worden geprezen in Jeruzalem.
  Want Hij woont in Jeruzalem.
  Prijs de HERE!

Psa. 136 - Bijzonder gedicht van dankzegging voor alle dingen.

  Prijs de HERE! Hij is een goede God.
      Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Prijs God, Hij staat boven alle goden.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Prijs de Here, die boven allen staat.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hij doet grote wonderen; niemand kan wat Hij kan doen.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hij maakte met kennis en inzicht de hemelen.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hij maakte de zeeën op aarde.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Ook het licht maakte Hij.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  De zon als machthebber over de dag.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  En maan en sterren als heersers in de nacht.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hij leidde het volk Israël het land Egypte uit.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Dat gebeurde door Zijn kracht en onder Zijn leiding.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hij maakte een droog pad dwars door de Schelfzee.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Zo liet Hij het volk Israël oversteken.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Maar Farao en zijn leger verdronk Hij in de Schelfzee.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hij leidde Zijn volk door de woestijn.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hij versloeg koningen en grote volken.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Machtige koningen doodde Hij.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Koning Sihon bijvoorbeeld van de Amorieten.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  En koning Og van Basan.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hun land schonk Hij aan Zijn volk.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Het werd het eigendom van Zijn dienaar Israël.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Toen wij werden vernederd, heeft Hij ons geholpen.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Hij heeft ons bevrijd van onze vijanden.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Alles wat leeft, wordt door Hem gevoed.
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Prijs de Allerhoogste God,
    Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Psa. 138 - Lof voor de trouwe God.
Een lied van David.

  Met mijn hele hart zal ik U prijzen en groot maken;
  ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.
  In Uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan
  en Uw naam eren om Uw goedheid, liefde en trouw.
  Want U hebt terwille van Uw eigen grote naam
  al Uw beloften ingelost.
  Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.
  U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.

  HERE, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde U prijzen,
  als zij hebben gehoord wat U zegt.
  Zij zullen liederen zingen over alles wat de HERE doet,
  want Zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.

  De HERE is hoog verheven
  en ziet vol liefde neer op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.
  Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.
  Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,
  houdt U mij vast.
  U houdt de woede van mijn vijanden van mij weg
  en bevrijdt mij door Uw kracht.
  De HERE zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.
  HERE, Uw goedheid en liefde zijn eeuwig.
  Laat het werk dat U bent begonnen, niet halverwege ophouden.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen