Alles over GOD


ONZE GELOOFSBELIJDENIS

Hoewel de stijl van onze bediening vaak is afgestemd op het bereiken van achterdochtige sceptici, is de fundering van onze werkgroep gebaseerd op solide, fundamentele Christelijke doctrines.

Daarom geloven wij het volgende:
  1. De Bijbel is het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God - een bovennatuurlijke, geïntegreerde verzameling van 66 boeken, geschreven door 40 auteurs over een periode van bijna 2000 jaar.

  2. God schiep alle dingen - van de uitgestrekte kosmos tot de microscopische cel.

  3. Wij mensen zijn naar Gods evenbeeld geschapen, maar sinds de zondeval van Adam zijn we allemaal verdorven en van God vervreemd. De zonde van Adam was het beginpunt van alle zonden, alsook van de lichamelijke en geestelijke dood op aarde.

  4. God bestaat uit drie afzonderlijke Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  5. Jezus Christus is de Zoon van God die de profetieën uit het Oude Testament vervulde toen Hij de gedaante van een mens aannam, middels het wonder van Zijn geboorte uit een maagd, en als de beloofde Messias naar de aarde kwam.

  6. Jezus stierf uit genade voor de mens een lichamelijke dood aan het kruis. Hij bracht het allerhoogste liefdesoffer. Hierdoor is het mogelijk dat iedereen die in Hem gelooft door middel van Zijn bloed gereinigd kan worden van zijn zonden en een vernieuwde, eeuwige relatie met God kan hebben.

  7. Jezus stond op uit de dood, als het ultieme teken van Zijn Godheid. Hij steeg op naar de hemel, met de belofte dat hij uiteindelijk naar de aarde zal terugkeren als onze rechtvaardige en machtige Heer.

Wij streven er onophoudelijk naar om een van de Geest vervulde bediening te zijn; wij streven daarom naar Gods leiding voor onze activiteiten, iets waar we dan ook regelmatig om bidden. We herinneren elkaar er dagelijks aan dat dit Gods werk is, niet ons werk!

"Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond." (Hebreeën 11:6)

Contact met ons op te nemen.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen