Lichaam van Christus

Lichaam van Christus - De definitie
Het Lichaam van Christus is een heel gewone, maar toch ingewikkelde term die in het Christelijk geloof wordt gebruikt. Sommige mensen denken aanvankelijk dat we het over het stoffelijke lichaam van Christus hebben, dat wil zeggen Zijn menselijke gedaante op aarde. Maar de term "Lichaam van Christus" slaat feitelijk op de leden van Zijn Kerk, door de hele geschiedenis heen. Wie of wat is het Lichaam van Christus? Het Lichaam van Christus is de Kerk, en die bestaat uit alle mensen die Jezus Christus hebben aanvaard als hun persoonlijke Redder. Daarom is iedere Christen een onderdeel van het Lichaam van Christus.

De eerste Bijbelse verwijzing naar dit lichaam werd door Jezus Zelf tijdens het laatste avondmaal uitgesproken. Marcus 14:22 zegt: "Tijdens de maaltijd nam Hij een brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: ‘Neem het, dit is mijn lichaam.’" Deze symbolische handeling wordt door alle Christenen aanvaard als een herinnering aan het feit dat zij een onderdeel zijn van het lichaam van Jezus Christus, als gevolg van de dood van Jezus aan het kruis.

Lichaam van Christus - De eenheid
Het Lichaam van Christus bestaat net als alle andere lichamen uit vele onderdelen: ledematen, organen en verschillende andere onderdelen die zelfstandig nutteloos zouden zijn, maar in een samenwerkend geheel het hele lichaam vormen. 1 Korintiërs 12:12-14 beschrijft dit als volgt: "Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam; zo is het ook met Christus. Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij doordrenkt van één Geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele". Dit betekent dat elke Christen een gelijkwaardig onderdeel van het Lichaam van Christus is!

Het Lichaam van Christus is georganiseerd, zoals in Efeziërs 1:22-23 wordt beschreven: "Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult".

1 Korintiërs 12:27-28 zegt verder: "Welnu, u bent het lichaam van Christus, en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel. Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld, allereerst apostelen, vervolgens profeten, en verder leraren; voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te besturen en in talen te spreken." Elke Christen heeft een gave en is geroepen deze gave te gebruiken om in het Lichaam te dienen, zodat het Lichaam van Christus wordt opgebouwd en versterkt en zijn doel in de wereld kan uitvoeren. Elk lid van het Lichaam van Christus is ook geroepen om in dienstbaarheid gebruik te maken van zijn of haar natuurlijke talenten en vermogens. Deze dienstbaarheid komt voort uit een persoonlijke toewijding aan Christus, als dank voor de offergave die Hij voor ons aan het kruis heeft gebracht en voor het eeuwige leven dat Hij ons daarmee heeft aangeboden. De verscheidenheid aan gaven, die elkaar aanvullen en ondersteunen, maakt het Lichaam sterk!

Lichaam van Christus - Persoonlijke toepassing
Wat kun jij, als een onderdeel van de kerk, doen om het Lichaam van Christus te versterken? Het Lichaam is een heilig geheel. Het moet gerespecteerd en met alle eer en zorg behandeld worden. De Bijbel geeft ons verschillende principes die wij kunnen volgen om het Lichaam van Christus op te bouwen:

  • Je wordt opgeroepen om waarheid en eenheid te bevorderen - Efeziërs 4:25 zegt: "Daarom, doe de leugen weg; iedereen moet tegen zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn elkaars ledematen".
  • Je wordt opgeroepen om te dienen - 1 Korintiërs 12:4-11 beschrijft in grote lijnen het belang van het gebruik van jouw door God gegeven geestelijke gaven. Jouw gave is uniek en net zo belangrijk als andere gaven. Het is essentieel voor het Lichaam dat jij jouw bijzonder gave gebruikt om God te dienen.
  • Je wordt opgeroepen om Jezus met anderen te delen - Romeinen 1:16 zegt: "Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft…" Als onderdeel van het Lichaam van Christus moet je andere mensen over je levensveranderende verhaal vertellen!
  • Je wordt opgeroepen om Hem te aanbidden - "Het is zo goed, de HEER te loven, over uw naam te zingen, o hoogste God; om in de ochtend uw liefde te melden en uw blijvende trouw in de nacht." (Psalm 92:2-3)
  • Je wordt opgeroepen om elkaar lief te hebben - 1 Johannes 4:11 zegt: "Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben."
Ben jij iemand die een bijdrage levert als een onderdeel van het Lichaam van Christus? Dien jij God op een actieve manier en praat je over Hem met anderen? Draag jij bij aan vrede en eenheid binnen het Lichaam? Aanbid jij Hem regelmatig? Neem eens even de tijd om je leven in het licht van deze principes te evalueren:

"Hemelse Vader, Dank U voor het feit dat U mij een onderdeel van Uw Lichaam hebt gemaakt. Het is mijn verlangen om een actief onderdeel van Uw kerk te zijn door te dienen, door de eenheid te bevorderen en door mijn geloof met anderen te delen. Geef mij alstublieft mogelijkheden om deze dingen voor Uw glorie te kunnen doen! Gebruik mij, Heer. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen".

Leer meer over gemeenschap!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen