Het zondaarsgebed

Het zondaarsgebed - Niet voor mij... ik ben geen zondaar!
"Zondaar" is een woord dat tegenwoordig een vies smaakje achterlaat - en dat moet ook! Maar het is jammer dat dit zo is om de verkeerde redenen. Wanneer we geconfronteerd worden met onze eigen tekortkomingen, dan willen we onszelf meteen verdedigen met uitspraken als: "Ik ben geen zondaar! Ik zondig helemaal niet! Ik heb nog nooit iemand vermoord of zoiets!" Het probleem is dat we eigenlijk niet echt weten wat het woord "zonde" betekent. We denken dat dit alleen maar van toepassing is op vuiligheden die afgekeurd worden door "kerkgangers", die ons vervolgens de grote bloedrode letters "ZONDAAR" willen opplakken. Maar zonde betekent eenvoudig niets meer dan het doel missen; tekort schieten. Het is een feit dat wij allemaal zondaars zijn, want behalve Christus is er niemand die een leven heeft geleid dat niet op de een of andere manier tekort schiet in vergelijking met de perfectie die God van ons verlangt. We verdienen allemaal de straf voor die zonde: het uitzitten van een eeuwigheid in de hel.

Het zondaarsgebed - Wat zegt de Bijbel over zonde?
Zonde is volgens de Bijbel elke overtreding van de wet die God ons in de Tien Geboden heeft gegeven. Hij gaf ons de wet om ons te laten zien hoe wij een leven kunnen leiden dat Gods liefde waardig is. Maar deze wet werd ons ook gegeven om ons te laten zien dat niemand van ons in staat is om zo'n leven daadwerkelijk te leiden. God wist dit van tevoren en daarom stuurde Hij Zijn Zoon Jezus om voor ons dat perfecte leven te leiden. Jezus, God in een mensenlichaam, legde bereidwillig Zijn Goddelijkheid van Zich af. Hij deed dat om Zich met ons mensen te kunnen verbinden, om te laten zien dat Hij ons begrijpt en om ons van een manier te voorzien waarop wij met God de Vader verzoend kunnen worden, omdat niemand van ons de wet perfect kan volgen. "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God." (Romeinen 3:23)

Men zegt wel dat zonde meestal ontstaat wanneer wij onszelf op een troon zetten en onszelf het belangrijkst vinden. We leven ongetwijfeld in een tijd waarin dit soort denken wordt bevorderd. We kunnen de zonde niet van ons afschudden, maar het goede nieuws is dat we wel de straf kunnen afschudden. "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 6:23)

Het zondaarsgebed - Word nu een zondaar die door Gods genade gered wordt!
Wat is de sleutel tot het zondaarsgebed? De Bijbel zegt dat wij, zolang als we tevreden zijn met een zondig leven, afgezonderd zijn van God. Die toestand mag dan wel een tijdlang prima lijken, maar deze leidt tot ellende en uiteindelijk tot een eeuwige afzondering van God. "Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij eindigt bij de dood" (Spreuken 16:25). Het goede nieuws is dat God Zelf ons een manier heeft geboden waarop wij met Hem verzoend kunnen worden. Hij heeft dit door middel van Zijn Zoon, Jezus Christus, gedaan (Romeinen 5:6-15).

Hoe zit het met jou? Ben jij er tevreden mee om helemaal voor jezelf te leven, de beste speeltjes te verwerven en dan alsnog te sterven? Of wil je een leven met een doel en met hoop? God, die jou geschapen heeft, heeft een doel voor jouw leven en wil je een nieuw begin geven. Als jij er klaar voor bent om toe te geven dat je een schone lei nodig hebt, dan is de "God van de tweede kansen" er klaar voor om dit aan jou te geven. Het enige dat je hoeft te doen is beginnen met het zondaarsgebed.

Het zondaarsgebed - Erken je behoefte
Het "zondaarsgebed" beschrijft hoe een mens zijn zondigheid en zijn behoefte aan een relatie met God via Jezus Christus erkent. Het gaat als volgt:

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen