God heeft jou lief

God heeft jou lief - Hoe kun je dat weten?
God heeft jou lief! Hoe kan ik dat weten? God wil dat jij weet, gelooft, voelt en ziet dat Hij van jou houdt. Laat ik beginnen met te zeggen dat liefde een actie is, niet slechts een emotioneel gevoel. God laat Zijn liefde op allerlei manieren zien. Jakobus 1:17-18 zegt: “Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in Zijn schepping.” Hij heeft je veel Schriftteksten gegeven die vol staan met beschrijvingen van Zijn liefde, en geeft ons daarmee zekerheid en beloften.

God verzekert je in Psalm 100:5: “De HEER is goed, Zijn liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht op geslacht.” Dit vers vertelt ons niet alleen over Zijn goedheid en liefde, maar zegt ook dat deze geschenken voor ons hier en nu zijn, vele eeuwen nadat deze tekst geschreven is. God is trouw gedurende alle generaties.

God heeft jou lief - Kenmerken van Zijn liefde voor jou
Gods liefde voor jou heeft vele aspecten:

 • Gods volmaakte liefde - Gods volmaakte liefde begint met geloof. Wanneer we het geschenk van Zijn liefde ontvangen, kunnen we een onverklaarbare rust, vreugde en vertrouwen ervaren in de moeilijkste omstandigheden. Het is vaak alsof we op bovennatuurlijke wijze Zijn liefhebbende armen om ons heen voelen wanneer we behoefte hebben aan troost, bescherming, of als we onrust ervaren. Door Gods liefde worden angst, zorgen en de pijn van afwijzing weggenomen; iets dat de ongelovige wereld niet kan begrijpen. “Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar - dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn” (2 Korintiërs 13:11).

  “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden” (1 Johannes 4:18).

  “Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent” (1 Johannes 3:1).

 • Gods liefde voor opoffering - “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden” (Johannes 3:16-17).

  “Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).

  “Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven” (1 Johannes 4:8-9).

 • Gods liefde doet goed - “Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood” (Romeinen 8:1-2).

  “Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door Zijn genade gered” (Efeziërs 2:4-5).

  “Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’” (Hebreeën 13:5-6).

God heeft jou lief - Zijn liefhebbende belofte
In de brieven aan de eerste van de zeven openbaringskerken (Efeze), zegt Jezus de plaatselijke kerk dat zij hun eerste liefde - Jezus - niet moeten verloochenen. Zij moeten horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt en Hij belooft hen: “Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat” (Openbaring 2:7). Elke boodschap aan de resterende zes kerken bevat soortelijke beloftes. Iedere kerk wordt opgeroepen om tot inkeer te komen en daarvoor de eeuwige zegeningen van onze liefhebbende God te ontvangen.

Hij laat ons zien dat hoewel zij (net als jij en ik) vele fouten gemaakt hebben, Hij nog steeds van ons houdt en ons alle kansen geeft om ons tot Hem te wenden. Vanwege Zijn grote en oneindige liefde voor ons, wil God dat wij als erfgenamen profiteren van al het goede dat Hij voor ons heeft. Hij belooft ook dat wij voor eeuwig verdoemd zijn, als we Zijn liefde en het geschenk van verzoening door Jezus afwijzen.

God zond Zijn Zoon om voor ons de losprijs te betalen, zodat wij vergeven kunnen worden en gered kunnen worden van de straf in de hel. Jezus stierf in onze plaats. Dat is geen afspiegeling van een onrechtvaardige en liefdeloze God, maar een afspiegeling van onze vijandigheid en verwerping van Hem. Omdat Hij een liefhebbende God is, gaf Hij ons de enige uitweg.

Ongeacht hoeveel fouten je gemaakt hebt of hoe onwaardig je denkt dat je bent, Hij houdt nog steeds van jou en wil dat jij Hem leert kennen. Als jij Hem nog niet kent, wil je dan vandaag Gods geschenk van liefde aanvaarden? Het is volledig voor jou betaald.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen