Jezus Christus

(Lees eerst deel 1 van "Jezus Christus")

Jezus Christus - Bijbelteksten die Zijn rol als Redder openbaren
God de Zoon, Jezus Christus, kwam als mens naar de aarde...

"In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat... Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader." (Johannes 1:1-3,14)

En nadat hij de gedaante van een mens had aangenomen, onderwierp Jezus Christus zichzelf aan de kruisdood...

"...maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis." (Filippenzen 2:7-8)

Als boetedoening voor de zonden van de mensheid...

"En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden." (1 Johannes 4:9-10)

Na Zijn dood en opstanding, nam Jezus Christus weer op wat Hij vrijwillig had afgelegd...

"Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Matteüs 28:18)

Tegen het einde van Zijn werk op aarde, toen zijn kruisiging naderde, bad Jezus tot de Vader: "Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond." (Johannes 17:4-5)

Jezus Christus was werkelijk God, maar Hij leefde werkelijk als mens om aan het kruis te sterven en de mensheid te redden. Als we de passage uit het boek Filippenzen vanaf vers 8 verder lezen, dan lezen we: "Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader." (Filippenzen 2:5-11)

Het Griekse woord in vers 11 dat vertaald wordt als "Heer", "kurios", is hetzelfde woord dat met "Heer" wordt vertaald in Lucas 4:8: "Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.'" Het is hetzelfde Griekse woord dat met "Heer" vertaald wordt in Matteüs 4:10.

Filippenzen 2:11 stelt: "En elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader." En Romeinen 14:11: "Want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’"

Filippenzen 2:10-11 en Romeinen 14:11 zijn een rechtstreeks citaat uit Jesaja 45:23: "Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren." (Jesaja 45:23)

Lees nu deel 5 van "Jezus Christus"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen