Over anderen oordelen

Over anderen oordelen - Wat vind jij er van?
Gelegenheid om over anderen te oordelen is er genoeg. In Nederland hoeven we weliswaar nooit verplicht als jury deel te nemen aan een rechtszaak, zoals in het buitenland wel eens het geval is, maar we mogen bijvoorbeeld wel heel concreet oordelen tijdens verkiezingen. Dat doen we o.a. door de integriteit van de kandidaten op de kandidatenlijst goed tegen elkaar af te wegen. Maar ook bij wijze van vermaak kunnen we oordelen, als we op de tv naar rechtszaken kijken waarin wij als kijker de beklaagden (of de wijsheid van de rechter) kunnen “beoordelen”. Het lijkt bij de menselijke natuur te horen om een oordeel over een ander te vellen!

Onze voorliefde voor het oordelen over anderen gaat veel verder dan gevallen waarin dat wettelijk of juridisch echt moet. Mensen zijn er bijzonder goed in om hun mening te uiten over alles wat hen niet aanstaat. Helaas richten ze zich daarbij wellicht op de persoon, in plaats van op de handeling.

Jezus wist dat mensen moeite zouden hebben met oordelen en Hij had een strenge waarschuwing in Zijn Woord: “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen” (Matteüs 7:1-5).

Dit vers betekent niet dat we nooit zouden moeten oordelen. Natuurlijk oordelen we elke dag. We oordelen tussen goed en kwaad, gevaarlijke of veilige keuzes, enzovoorts. Jezus waarschuwt ons om andere mensen niet op een hypocriete manier te beoordelen. Hij zegt ons de balk uit ons eigen oog te verwijderen zodat we de ander kunnen helpen. We moeten niet uit gewoonte kritisch zijn op een ander, wanneer onze eigen zonde ook rechtgezet moet worden.

Wat zegt de Bijbel verder nog ten aanzien van het oordelen over anderen?

 • Oordeel niet over iemand vanuit jouw menselijke beperkingen. Alleen Gods oordeel is foutloos (Johannes 8:15-16).
 • Haast je niet om de daden van een ander te veroordelen. God is geduldig, maar Hij ziet geen ongehoorzaamheid door de vingers, vooral die van jou niet (Romeinen 2:1-5).
 • Val elkaar niet aan. Probeer een goed voorbeeld te geven, zodat anderen jouw slechte gedrag niet overnemen (Romeinen 14:13).
 • Spreek geen kwaad van elkaar. Ben jij zo goed dat jij in alle opzichten over een ander kan oordelen? (Jakobus 4:11-12).

Over anderen oordelen - Jij verliest
Wie anderen veroordeelt op een on-Bijbelse en hypocriete manier, betaalt een enorm hoge prijs. Als wij ervoor kiezen om een ander te bekritiseren, zal dat altijd grote schade toebrengen in ons leven. Een ander belachelijk maken stelt ons bloot aan het rechtvaardige oordeel van God, en we bezorgen onszelf meer lijden door ons beklag over elkaar dan we ons realiseren (Jakobus 5:9). Satan is degene die over mensen oordeelt en ze aanklaagt (Openbaring 12:10).1 Los van het feit dat we het leven van anderen ermee ruïneren, zal het veroordelen van anderen op on-Bijbelse wijze:

 • ons van hoop beroven - Onze kritische geest steelt onze vreugde en vrede, waardoor het onmogelijk wordt om te vertrouwen op Gods kracht (Romeinen 15:13).
 • Gods gezag in twijfel proberen te trekken - Wanneer we elkaar veroordelen, worden onze eigen zonden vergroot in Gods ogen (Johannes 8:3-7).
 • ons hart vervuilen - Wanneer we oordelen, hebben we vaak kwaad in de zin, terwijl we over een ander roddelen (Marcus 7:20-23).
 • ons kwetsbaar maken voor haat - We zaaien veroordeling en gebrek aan vergevingsgezindheid, die wortel schieten in onze harten en onze geest (Spreuken 6:16-19).
 • ons tegenover God plaatsen - Onze weigering om onszelf te vernederen kweekt trots (1 Petrus 5:5-6).

Over anderen oordelen - Aan de andere kant
Op dezelfde manier waarop gelovigen elkaar niet moeten veroordelen, mogen we zonde ook niet negeren.2 Dit vereist in een bepaald opzicht het beoordelen van anderen op Bijbelse wijze. Het is belangrijk dat we het verschil weten tussen oordelen zoals dat in Matteüs 7:2-5 beschreven wordt, en rechtvaardig, onderscheidend oordelen. Johannes 7:24 zegt: “Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.”

Als een gelovige een ander een zonde ziet begaan, moet hij die ander op respectvolle en liefhebbende wijze daarop aanspreken. Matteüs 18:15-17 zegt: “Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.”

Het uiteindelijke doel van de confrontatie met de ander is om berouw teweeg te brengen. In dit opzicht zijn we geroepen om zonde te veroordelen - altijd met het doel om berouw en verzoening te bewerkstelligen.

“Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist” (2 Timoteüs 4:2). God gebiedt gelovigen om hoopvol de waarheid onder de aandacht te brengen - en met mededogen zoals dat van Christus - zodat het zal leiden tot inkeer en herstel van de zondaar (Jakobus 5:20).

Ondanks al onze onvolkomenheden en fouten, verkiest God het om ons Christenen te zien als heilig en zuiver (Efeziërs 1:4). God geeft ons ook een keus.

 • Vergeef anderen - Laat de vrede van Christus jouw hart beheersen (Kolossenzen 3:12-15).
 • Troost anderen - Laat Gods genade zien (2 Korintiërs 1:3-4).
 • Acht anderen boven jezelf - Leef met de nederigheid van Christus (Filippenzen 2:3-5).
 • Bemoedig anderen - Verwerf de schatten van Christus (Kolossenzen 2:2-3).
 • Heb anderen lief - Laat God door jou leven terwijl jij in Hem leeft (1 Johannes 4:16).

Leer meer!

Voetnoten:
1 Het Hebreeuwse woord kategoros verwijst naar Satan als “de aanklager van de heiligen.” Diabolos is de gebruikelijke term in het Nieuwe Testament voor “de duivel”, waarmee degenen bedoeld worden die roddelen en valse beschuldigingen verspreiden. - “Beschuldiging.”
2 Zonde is opstand tegen God. Zonde wordt omschreven als schending, verdraaiing van wat recht is, ongehoorzaamheid, of wetteloosheid. Het gevolg van onvergeven zonde is geestelijke dood, maar Gods geschenk aan de gelovige is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer (Romeinen 6:23).


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen