Jozef in de Bijbel

Jozef in de Bijbel – De Jozef uit het Oude Testament
Eén van de Jozefs in de Bijbel was de stoutmoedige jongere zoon van Jakob. Zijn broers kenden hem als de favoriete zoon van hun vader. Daarom zweerden zijn 10 oudere broers tegen de jongen samen en verkochten zij hem aan slavenhandelaren, terwijl ze hun vader vertelden dat de jongen door een wild dier was verscheurd. Jozef had dromen gehad over Gods plan voor zijn leven; daarom doorstond hij dit avontuur in het boek Genesis vol kracht en vertrouwen.

De slavenhandelaren namen hem mee naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, één van de hovelingen van de farao. Jozef diende zijn meester trouw en stond hoog in aanzien. Maar de vrouw van zijn meester probeerde Jozef, een jongeman met een onberispelijke integriteit, te verleiden. Nadat hij haar avances afwees, stapte zij met valse beschuldigingen naar haar echtgenoot. Hierdoor kwam Jozef in het gevang terecht. Nogmaals maakte God Zijn aanwezigheid en Zijn beschermende hand aan Jozef kenbaar. Hij viel in de gunst bij zijn gevangenbewaarder, die vernam dat Jozef een bovennatuurlijk vermogen had om dromen te interpreteren.

Vanwege deze reputatie werd Jozefs hulp ingeroepen toen de farao een droom had die hem enorm dwars zat. Geen enkele van de wijze adviseurs van de farao kon de droom ontraadselen. Maar Jozef legde de symbolen in de droom nauwkeurig uit: hij vertelde de farao dat er een tijd van overvloed zou komen die gevolgd zou worden door een grote hongersnood. De farao beloonde Jozef door hem opziener over heel Egypte te maken. In deze welvarende periode liet Jozef overvloedige oogsten opslaan voor de rampzalige tijden die zouden volgen. Gedurende de jaren van de hongersnood kwamen Jozefs broers naar Egypte, op zoek naar graan en ander voedsel zodat hun gezinnen niet zouden verhongeren. Zij herkenden hun jongere Hebreeuwse broer niet, omdat hij nu volwassen was en een vooraanstaand Egyptenaar was geworden. Hij beval hen om naar huis te gaan en dan met hun jongste broer Benjamin terug te komen. Toen zij met zijn allen terugkeerden, onthulde hij zijn ware identiteit. De broers hadden een enorm schuldgevoel over wat ze gedaan hadden en Jozef vergaf hen. Het was een vreugdevolle hereniging van een verdrietige vader en een verloren zoon. Jozefs jaren waarin hij op God vertrouwde brachten hem niet alleen deze hereniging, maar ook zijn hoge positie in Egypte waarmee hij een heel land van de hongerdood kon redden.

Jozef in de Bijbel – De Jozef uit het Nieuwe Testament
Jozef, bekendst als de echtgenoot van Maria en de aardse vader van Jezus, kan in de Nieuwtestamentische boeken van Matteüs en Lucas worden gevonden. Jozef was een man met een sterk geloof. Hij streefde er niet alleen naar om te doen wat juist was, maar ook om deze dingen goed te doen. Toen zijn verloofde Maria hem vertelde dat zij zwanger was, wist hij dat het kind onmogelijk van hem kon zijn.

Jozef besloot de verloving te verbreken, maar was vastbesloten om het op een zodanige manier te doen dat dit Maria niet zou beschamen. Hij wilde rechtvaardig zijn, maar tegelijkertijd op een eerlijke en liefdevolle manier handelen. Hij had een enorm respect voor Maria's karakter, maar haar verhaal - dat ze op een wonderbaarlijke manier door Gods Heilige Geest zwanger zou zijn gemaakt - was moeilijk te geloven. Terwijl hij deze dingen nog overpeinsde, werd hij door een boodschapper van God bezocht die Maria's verhaal bevestigde en Jozef ervan overtuigde dat Maria hem niet ontrouw was geweest. God droeg Jozef op om de jonge vrouw te huwen en om haar maagdelijkheid in ere te houden tot de baby werd geboren. Jozef gehoorzaamde de Heer.

Het moet aanvankelijk erg moeilijk voor Jozef zijn geweest om deze dingen verstandelijk met elkaar te doen rijmen. Maar Jozef moet een zeer geestelijk, trouw en integer man geweest zijn. We weten niet hoe lang Jozef een rol speelde in het leven van Jezus, maar toen hij door de engel werd bezocht realiseerde Jozef zich al dat Jezus heel bijzonder zou zijn. De laatste vermelding van Jozef in de Bijbel vond plaats toen Jezus 12 jaar oud was. Omdat Jozef zo'n respectabel mens was, kunnen we aannemen dat hij zijn rol als aardse vader zo goed mogelijk uitvoerde, met zo veel liefde als een man voor zijn zoon kan hebben. Jozef werd de rol gegeven van beschermer, kostwinnaar en leraar en hij nam deze rol op zich. Hij voedde de jongen op zonder bedenkingen. God gaf Jozef de zekerheid, de kracht en de vermogens om een goed leider te zijn, zodat hij het kind kon opvoeden dat werd geboren om de Redder van de mensheid te zijn.

Jozef in de Bijbel – Lessen van de twee Jozefs
Wanneer we de verhalen over deze twee mannen lezen, ontdekken we dat zij enorm integere mannen waren. Beide mannen werden door de gebeurtenissen in hun levens op de proef gesteld. Zij hadden hierdoor boos of bitter kunnen worden. Maar dat gebeurde niet, omdat zij een hechte relatie met God hadden waar zij standvastig in volhardden, ook al zagen zij zich gedwongen om onverdiende tegenslagen en beproevingen te doorstaan. Beide mannen hadden een enorm sterk geloof en stonden open om in hun geest te horen wat God voor hen en voor hun toekomst in gedachten had. God bewees via deze mannen dat een sociale positie voor Hem weinig waarde heeft. Hij bracht hen allebei van een laag aanzien tot rollen waarin zij zeer belangrijk waren en een voorbeeldfunctie vervulden.

God eert integriteit, gehoorzaamheid en trouw. Onze gehoorzaamheid aan Hem zal leiden tot een toename van Zijn raadgevingen en zegens. Met Gods hulp kunnen alle situaties of schijnbaar slechte omstandigheden gebruikt worden om er iets goeds uit voort te brengen. We hoeven slechts standvastig te zijn en een persoonlijke relatie met God te hebben. Als jij naar Hem op zoek gaat en naar Zijn advies luistert, dan zal Hij je beantwoorden door in je behoeften te voorzien en er ook voor jou uiteindelijk een zegen uit voort te brengen.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen