Romeinse weg

De Romeinse weg - De snelweg naar een relatie met God
De zogenaamde "Romeinse weg" is niet alleen de systematische manier waarop in het Romeinse Rijk snelwegen werden aangelegd. Het is ook Gods reddende plan zoals uiteengezet in de brief van Paulus aan de Romeinen. Hierbeneden volgt een verzameling van Bijbelse passages, die bekend staat als de Romeinse weg. Het is een mooie en systematische benadering van het Evangelie van Gods genade die ons via Jezus Christus wordt aangereikt.

De Romeinse weg - Het Evangelie van Gods genade

Volg Mij:

Romeinen 1:20-21: "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd." Wij moeten God als de Schepper van alles erkennen en onze eigen nederige positie in Gods Schepping erkennen.

Romeinen 3:23: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.” Wij moeten ons allemaal realiseren dat we zondaars zijn en dat we behoefte hebben aan vergeving. We zijn Gods genade niet waardig.

Romeinen 5:8: “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Via Jezus bood God ons een manier om gered te worden van onze zonden. God heeft ons Zijn liefde getoond; Hij heeft ons de mogelijkheid van nieuw leven geschonken door de kruisdood van Zijn zoon, Jezus Christus.

Romeinen 6:23: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Als we zondaars blijven, zullen we sterven. Maar als we Jezus als onze Heer en Redder aanvaarden, tot inkeer komen van onze zonden, dan zullen we eeuwig leven hebben.

Romeinen 10:9-10: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered." Geef gewoon toe dat Jezus Christus de Heer is en geloof in je hart dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, en je zal gered worden!

Romeinen 10:13: “Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.” Er bestaan geen godsdienstige formules of rituelen: roep de naam van de Heer aan en je zal gered worden!

Romeinen 11:36: "Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen." Beslis in je hart om vandaag Jezus Christus de Heer over jouw leven te maken.

De Romeinse weg - Ben jij er klaar voor om Gods reddende geschenk aan te nemen?
Als je de boodschap van deze Romeinse weg oprecht gelooft en Gods reddende geschenk nu meteen wil aanvaarden, dan hoef je slechts tot inkeer te komen van je zonden en de rest van je leven aan Jezus Christus over te dragen. Nogmaals, dit is geen ritueel dat op specifieke woorden of gebeden is gebaseerd, maar veeleer een bewuste beslissing en een oprechte stap die gebaseerd is op geloof en vertrouwen.

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen