Wat is een Christen?

Wat is een Christen? - Het beeld
Het antwoord op de vraag “Wat is een Christen” zal aanzienlijk uiteenlopen al naar gelang aan wie je die vraag stelt. Voor sommigen betekent het dat je geboren bent in een “Christelijk” land of dat je uit een “Christelijk” gezin komt. Voor anderen betekent het dat je gelooft in Jezus of in de godsdienst die gebaseerd is op de leer van Jezus. Nog weer anderen gebruiken het woord “Christen” om een diepe persoonlijke band tussen Jezus Christus en een mens aan te duiden.

Wat is een Christen? - De Bijbelse definitie
Omdat de Bijbel gezaghebbend is voor het Christelijk geloof zullen we eens kijken wat de Bijbel zegt over het woord “Christen”. Het woord wordt slechts 3 keer gebruikt in het Nieuwe Testament en verwijst in alle gevallen naar de eerste “Christenen” van de vroege kerk.

  “…Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst Christenen werden genoemd” (Handelingen 11:26).

  “Agrippa zei tegen Paulus: ‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor Christen uitgeef’” (Handelingen 26:28).

  “Maar als u lijdt omdat u Christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God” (1 Petrus 4:16).
Zij werden “Christenen” genoemd omdat hun gedrag, hun handelen en hun uitspraken zoals Jezus Christus waren. Het woord “Christen” betekent “volgeling van Christus” of “behorend bij de groep van Christus”. Dus waardoor gingen zij deel uitmaken van deze groep die “Christenen” werd genoemd?

De Bijbel zegt dat goede werken ons niet aanvaardbaar maken voor God. Met andere woorden, iemand kan volgens hoogstaande normen leven, geld geven om de armen te voeden, naar de kerk gaan en zijn of haar naasten dienen, maar toch geen volgeling van Christus of een “Christen” zijn.
  Titus 3:3-7 zegt: “Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door Zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop wij hopen.”

  Efeziërs 2:8-9 legt verder uit: “Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.”
Deze verzen hebben duidelijk met elkaar gemeen dat redding (de wedergeboorte) een geschenk van God is. Niets dat wij doen kan ons verlossing opleveren. Een ware Christen is iemand die Gods geschenk van verlossing aanvaard heeft en in Jezus Christus gelooft. Dit houdt ook in dat we de dood van Jezus op het kruis aanvaarden als betaling voor onze zonden, en Zijn opstanding als bewijs van Zijn macht over de dood.

Wat is een Christen? - De reactie van een gelovige
Zodra je de vraag stelt “Wat is een Christen?” heb je de persoonlijke verantwoordelijkheid om jezelf te vragen: “Wat betekent dit voor mij? Heb ik Gods geschenk verworpen of aanvaard?”

Als jij Gods geschenk van verlossing aanvaard hebt, hoe is jouw leven daardoor dan veranderd? Heb je de kenmerken van een volgeling van Jezus Christus, een Christen? Zo ja, dan zal jouw leven gekenmerkt worden door liefde voor anderen en gehoorzaamheid aan Gods Woord. 1 Johannes 2:4-6 zegt: “Wie zegt: ‘Ik ken Hem,’ maar zich niet aan Zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is Zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.”

Als jij Gods kostenloze geschenk nog niet aanvaard hebt, moedigen we jou aan om jouw zoektocht voort te zetten. Wat houdt je tegen? Welke vragen heb je? Schrijf, en laat het ons weten.

Als jij er klaar voor bent om Jezus te vertrouwen en een Christen te worden, geloof dan in Christus en wijd de rest van je leven aan Hem toe. Begrijp dat zonde jou gescheiden houdt van God (Romeinen 6:23) en dat Jezus stierf in jouw plaats (Romeinen 5:8). Je kunt op Jezus vertrouwen dat Hij jou vergeeft en jou eeuwig leven geeft met Hem, in plaats van een eeuwige dood.

Praat met God en vertel Hem dat je Hem in jouw leven wilt. Onthoud: een gebed uitspreken is niet wat jou kan redden. Met een gebed spreek je alleen je geloof in God uit.

  “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

 • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
 • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
 • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
 • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
 • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen