31 oktober

Uitzending van de apostelen

Nadat Jezus voor de tweede keer in Zijn thuisplaats Nazareth wordt afgewezen, wordt Hij bemoedigd door grote menigten in andere delen van Galilea. Jezus is Zich terdege bewust van hun behoefte aan geestelijke leiding en roept mensen tot Zich die bereid zijn om onder deze menigten te werken voor het heil van Zijn koninkrijk. De tijd is rijp om de twaalf apostelen uit te zenden om zelf te onderwijzen en wonderen te verrichten met de macht die Hij hun geeft. Hij waarschuwt hen dat zij, net als alle anderen die in naam van de Heer werken, vervolgd zullen worden en dat persoonlijke offers nodig zullen zijn.
Misschien is dat wel de reden dat Hij de apostelen in tweetallen uitzendt. Of misschien zorgt dit wel voor een beter getuigenis van Zijn identiteit als de Messias. Het is interessant dat Jezus geen sterke nadruk legt op organisatie, evangelisatiemethoden of academische religieuze scholing. De twaalf apostelen zijn voornamelijk van eenvoudige en laag geschoolde afkomst, maar de macht van Christus is met hen.
Wanneer de apostelen op pad zijn om hun missie uit te voeren, zal Jezus vernemen dat Johannes de Doper door Herodes ter dood is gebracht.

Mat. 9:35-38, Mar. 6:6b
BEHOEFTE AAN ARBEIDERS. Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagogen. Overal vertelde Hij de blijde boodschap van het Koninkrijk. Waar Hij ook kwam, genas Hij alle ziekten en kwalen. Hij was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. "Wat is de oogst toch groot!" zei Hij tegen Zijn discipelen. "En wat zijn er weinig arbeiders! Vraag de Landheer of Hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen."

Mat. 10:1-4, Mar. 6:7, Luk. 9:1,2
APOSTELEN MACHT GEGEVEN OM TE GENEZEN. Mk Op een dag riep Jezus Zijn twaalf discipelen bij Zich. Hij stuurde hen er twee aan twee op uit... Mt en gaf hun macht om boze geesten te verjagen en alle ziekten en kwalen te genezen.

Mat. 10:5-15, Mar. 6:8-11, Luk. 9:3-5
AANWIJZINGEN VOOR APOSTELEN. Jezus stuurde hen erop uit met de opdracht: "Ga niet naar de ongelovigen of de Samaritanen, maar alleen naar het volk van Israël, Gods verloren schapen. Vertel hun dat het Koninkrijk van de hemelen vlakbij is. Maak zieken gezond. Laat doden weer levend worden. Genees melaatsen. Verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het zelf ook voor niets hebt gekregen. Neem geen geld mee, geen reistas met extra kleren en schoenen. Zelfs geen wandelstok. Want je zult krijgen wat je nodig hebt.
Wanneer jullie in een stad of dorp komen, zoek dan iemand bij wie je kunt logeren. Blijf daar tot je weer verder gaat. Wees vooral vriendelijk tegen hem die jullie onderdak verleent. Wens zijn gezin vrede toe, als je er goed wordt ontvangen, maar niet als je er slecht wordt ontvangen. Als er steden of dorpen zijn waar ze niets van je willen weten, ga dan meteen verder en schud het stof van je voeten af. Werkelijk, zo'n stad zal er op de dag van het grote oordeel erger aan toe zijn dan de beruchte steden Sodom en Gomorra.

Mat. 10:16-33
APOSTELEN GEWAARSCHUWD. Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Wees zo verstandig en oplettend als slangen, en zo oprecht en onschuldig als duiven.
Maar pas op! Men zal jullie voor de rechtbanken brengen en afranselen in de synagogen. Jullie moeten terechtstaan voor presidenten en koningen, omdat jullie bij Mij horen. Dat zijn kansen hun over Mij te vertellen en de wereld te laten weten wie Ik ben. Als je wordt gearresteerd, hoef je je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. De juiste woorden zullen je op het juiste moment worden ingegeven. Dan zijn jullie het niet die spreken. Dan is het de Geest van je hemelse Vader die door je spreekt.
De ene broer zal de andere ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelfs doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hen vermoorden. Iedereen zal jullie haten omdat jullie bij Mij horen. Maar wie standhoudt tot het allerlaatst, zal worden gered. Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere. Want Ik zal terugkomen voordat jullie ze allemaal hebben bereikt.
Een leerling is niet meer dan zijn leraar en een knecht niet meer dan zijn baas. Een leerling mag blij zijn als hij zo wordt als zijn leraar, en een knecht als hij wordt als zijn baas. Ze hebben Mij, als de leider, uitgescholden voor 'duivel'. Wat zullen zij dan wel van jullie zeggen?
Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen. Want er komt een tijd dat de waarheid aan het licht wordt gebracht. Alle geheimen worden dan bekendgemaakt. Wat Ik nu in het donker zeg, vertel dat rond zodra het licht wordt. Wat Ik je in het oor fluister, schreeuw het van de daken! Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen bang voor God die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel. Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Maak je dus geen zorgen. Jij bent God veel meer waard dan een zwerm mussen.
Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat Ik je vriend ben, zal Ik er ook bij mijn hemelse Vader openlijk voor uitkomen dat jij mijn vriend bent. Maar als je voor de mensen net doet of je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader net doen of Ik jou niet ken.

Mat. 10:34-39
CONFLICTEN EN OFFERS. Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen

  tussen vader en zoon,
  tussen moeder en dochter,
  tussen schoonmoeder en schoondochter.
  Iemands ergste vijanden zullen in zijn eigen huis wonen.

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is niet waard mijn discipel te zijn. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van Mij, is niet waard mijn discipel te zijn. Wie weigert zijn kruis op te nemen en Mij te volgen, is niet waard mijn discipel te zijn. Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden.

Mat. 10:40-42
ONTVANGST VAN APOSTELEN. Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt God Die Mij gestuurd heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een knecht van God is, zal dezelfde beloning krijgen als een profeet. Wie een goed man ontvangt omdat hij goed is, zal dezelfde beloning krijgen als hij. En wie jullie, die mijn discipelen zijn, een beker koud water geeft, zal zeker worden beloond."

Mat. 11:1, Mar. 6:12,13, Luk. 9:6
APOSTELEN IN ACTIE. Mt Nadat Jezus Zijn twaalf discipelen had gezegd wat zij moesten doen, ging Hij weg om in verschillende steden te spreken. Lk De discipelen gingen de dorpen langs. Ze vertelden overal het goede nieuws en genazen de zieken.

Mat. 14:1,2, Mar. 6:14-16, Luk. 9:7-9 - Perea
HERODES NIEUWSGIERIG NAAR JEZUS. Mk Ook Herodes hoorde over Jezus. Iedereen had het over Hem. Sommigen zeiden: "Hij is Johannes de Doper, die uit de dood is teruggekomen. Daarom kan Hij zulke grote wonderen doen." Maar anderen zeiden dat Hij Elia was en weer anderen noemden Hem een nieuwe profeet. Herodes was ervan overtuigd dat Johannes de Doper die hij had laten onthoofden, weer levend was geworden. Lk "Maar die heb ik laten onthoofden. En toch hoor ik steeds verhalen over een man die wonderen doet. Wie zou dat toch zijn?" En hij probeerde Jezus te zien te krijgen.

Mat. 14:3-12a, Mar. 6:17-29
DOOD VAN JOHANNES DE DOPER. Hij had Johannes namelijk gevangen laten nemen omdat deze had gezegd dat het niet goed was dat hij met Herodias (de vrouw van zijn broer Filippus) samenleefde. Herodias kon hem daarom niet uitstaan en wilde hem laten doden. Maar dat ging niet zomaar, want Herodes had diep ontzag voor hem. Hij wist dat Johannes een eerlijke man was en heel dicht bij God leefde. Daarom nam hij hem in bescherming. Hij vond het ook fijn om met hem te praten, maar kreeg altijd last van zijn geweten, omdat Johannes hem zei waar het op stond. Toch luisterde Herodes graag naar hem.
Op een dag zag Herodias haar kans schoon. Het was op de verjaardag van Herodes en hij had mensen van zijn hofhouding, legerofficieren en allerlei voorname burgers uit Galilea uitgenodigd voor het feest. Terwijl ze aan tafel zaten, kwam de dochter van Herodias binnen. Zij danste voor Herodes en zijn gasten en iedereen genoot ervan. Herodes vond het zo mooi dat hij tegen het meisje zei: "Vraag wat je maar wilt. Ik zal het je geven."
Het meisje keek hem ongelovig aan. "Ik zweer het je!" zei hij. "Wat je mij ook vraagt, ik zal het je geven; al is het de helft van mijn koninkrijk!"
Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: "Wat moet ik vragen?"
Haar moeder zei: "Vraag hem om het hoofd van Johannes de Doper."
Het meisje liep direct naar de koning terug. "Ik wil onmiddellijk een schaal hebben met het hoofd van Johannes de Doper erop", zei zij tegen hem.
Dat vond Herodes verschrikkelijk, maar hij durfde niet te weigeren, omdat zijn gasten hadden gehoord wat hij het meisje had beloofd. Met tegenzin stuurde hij één van zijn lijfwachten naar de gevangenis om het hoofd van Johannes te halen. De man ging weg en onthoofdde Johannes. Hij kwam terug met het hoofd op een schaal en gaf het aan het meisje. En zij gaf het aan haar moeder. Toen de discipelen van Johannes dit hoorden, gingen ze zijn lijk halen en begroeven het.

Mat. 14:12b,13, Mar. 6:30-33, Luk. 9:10,11a, Joh. 6:1
TERUGKEER EN RAPPORTAGE VAN APOSTELEN. Lk Na verloop van tijd kwamen de twaalf apostelen bij Jezus terug. Zij vertelden wat ze allemaal hadden gedaan. Mk Hij zei tegen hen: "Kom, we gaan naar een stille plaats, dan kunnen we een beetje uitrusten." Want er liepen zoveel mensen heen en weer, dat ze niet eens de kans kregen rustig te eten. Zij gingen de boot in en voeren weg... Jo ...naar de andere kant van het Meer van Galilea... Mk ... om ergens alleen te zijn. De mensen die hen zagen wegvaren, konden wel raden waar zij naar toe gingen en liepen er ook heen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- oktoberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen